Týranie zvierat sa bude trestať prísnejšie! Pribudne aj nový trestný čin.

Nachádzate sa tu

Dňa 25.09.2020 bol schválený návrh na zmenu zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon a zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela“), ktorým sa mení obsah skutkovej podstaty trestného činu Týranie zvierat a zavádza sa nový trestný čin Organizovanie zápasov zvierat. Účinnosť novely Trestného zákona nastane od 01. novembra 2020.


Novelizácia Trestného zákona predstavuje reakciu na aktuálne dianie v spoločnosti a súvisí s pokrokom spoločenstva k harmonickému súžitiu človeka a zvieraťa, kedy spoločnosť uznáva, že sú pre ňu hodnoty života zvieraťa dôležitejšie ako tomu bolo doteraz. Odrazom tejto skutočnosti je aj fakt, že z hľadiska hodnotovej orientácie jednotlivých hláv Trestného zákona a významu chráneného záujmu sa trestné činy Týranie zvierat, Zanedbanie starostlivosti o zviera a Organizovanie zápasov zvierat presúvajú z IX. Hlavy (Trestné činy proti iným právam a slobodám) do VI. Hlavy (druhý oddiel – Trestné činy proti životnému prostrediu) osobitnej časti Trestného zákona. Dôvodová správa uvádza, že „cieľom návrhu zákona je zmena systematického zaradenia trestných činov týrania zvierat a zanedbania starostlivosti o zviera, a to ich presunom medzi trestné činy proti životnému prostrediu, kam po správnosti vecne patria.“


Zákonodarca použitie vyšších trestných sadzieb v týchto trestných činoch vysvetľuje tým, že ide o proces, v ktorom sa prestáva hľadieť na vecnú podstatu zvieraťa a prechádza sa k nazeraniu na zviera ako na živého tvora, a to aj v právnom slova zmysle. Zvieratá sa za veci považovali od nepamäti, najmä kvôli ich hospodárskemu významu a s tým súvisiacimi právnymi vzťahmi. Za významný počiatok k nazeraniu zvieraťa ako na živého tvora môžeme považovať novelu Občianskeho zákonníka č. 184/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, na základe ktorej sa za samostatný predmet občianskoprávnych vzťahov považujú živé zvieratá a ďalej, že živé zviera má osobitný význam a hodnotu ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami a v občianskoprávnych vzťahoch má osobitné postavenie. Na živé zviera sa vzťahujú ustanovenia o hnuteľných veciach; to neplatí ak to odporuje povahe živého zvieraťa ako živého tvora.


Dôvodová správa k novele zákona poukázala na minulé prípady, kedy sa týranie zvieraťa prevažne klasifikovalo ako priestupok a nie ako trestný čin. Tento stav však nereflektoval skutočnú potrebu generálnej prevencie páchateľov týchto trestných činov, preto zákonodarca pristúpil k sprísneniu trestania, nakoľko význam ochrany živých tvorov je väčší ako napr. ochrany majetku.
Za trestné činy Týranie zvierat, Zanedbanie starostlivosti o zvieratá a Organizovanie zápasov zvierat bude po novom možné trestne stíhať aj trestať právnické osoby v zmysle Zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb.
Trestný čin Týranie zvierat
Účinnosťou novely sa trestný čin Týranie zvierat bude nachádzať pod ustanovením § 305a v odsekoch 1 a 2.
Podľa odseku 1 hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky v prípade, ak
a) týra zviera, hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý alebo za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený,
b) týra zviera zvlášť krutým a surovým spôsobom, alebo
c) utýra zviera,

Podľa § 305a ods. 2) sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) na viacerých zvieratách,
b) verejne alebo na mieste prístupnom verejnosti,
c) na zvierati osobitne chránenom zákonom, alebo
d) závažnejším spôsobom konania.

V pôvodnom znení návrhu zákona sa počítalo s trestnou sadzbou tri až osem rokov v druhom odseku, avšak po vyhodnotení pripomienok najmä zo strany Generálnej prokuratúry sa od tohto prístupu upustilo. Podľa stanoviska GP SR spoločnosť nie je dostatočne pripravená na takúto zmenu výšky trestných sadzieb. „Doteraz bol páchateľ, ktorý utýral zviera, ohrozený trestnou sadzbou až na dva roky. Na takúto razantnú zmenu sprísnenia trestnoprávneho postihu nie sú právne relevantné podklady. Podľa štatistík Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky je každoročne obžalovaných pre týranie zvierat približne dvadsať osôb.“

Trestný čin Zanedbanie starostlivosti o zviera
Podľa § 305b ods. 1) Tr. z. naplní skutkovú podstatu trestného činu Zanedbania starostlivosti o zviera a potrestá sa odňatím slobody až na dva roky ten, kto
z nedbanlivosti spôsobí smrť alebo trvalé následky na zdraví zvieraťa, ktoré vlastní alebo o ktoré je povinný sa starať tým, že zanedbá potrebnú starostlivosť o toto zviera, hoci bol za obdobný čin v predchádzajúci dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý. Pozornosť treba venovať tomu, že ustanovenie výslovne zavádza nedbanlivosť ako znak spáchania trestného činu.

Odsek druhý tohto paragrafu bude prísnejšie trestať toho, kto spácha čin podľa odseku 1) bez ohľadu na to, či bol za obdobný čin v predchádzajúci dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý, a to trestnou sadzbou jeden až päť rokov, ak skutok spácha na viacerých zvieratách, verejne alebo na mieste prístupnom verejnosti, na zvierati osobitne chránenom zákonom, alebo vážnejším spôsobom konania. V tomto smere reagovala novela na množiace sa prípady hrubo zanedbaných hospodárskych zvierat.

Organizovanie zápasov zvierat

Skutková podstata nového trestného činu reaguje na množiace sa prípady nedôstojného zaobchádzania s domácimi či hospodárskymi zvieratami, kedy ich spravidla majitelia zvierat využívali v zápasových hrách. Takúto činnosť už zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov skôr zakázal pod hrozbou pokuty, tzv. štvanie zvieraťa proti zvieraťu, ale ustanovenie týmto činnostiam nedokázalo adekvátne zabrániť. Trestné nebude len organizovanie ale aj účasť na zápase zvierat.

Skutková podstata trestného činu podľa § 305c ods. 1) znie nasledovne:

Kto
a) organizuje zápas medzi zvieratami,
b) na účel podľa písmena a) štve zviera proti zvieraťu, cvičí zviera na inom zvierati, chová, drží, obchoduje alebo inak nakladá so zvieratami alebo také konanie umožní, alebo
c) sa zúčastní na organizovanom zápase zvierat,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Podľa § 305c ods. 2) Trestného zákona odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) verejne alebo na mieste prístupnom verejnosti,
b) na zvierati osobitne chránenom zákonom,
c) závažnejším spôsobom konania, alebo
d) v prítomnosti skupiny osôb mladších ako osemnásť rokov.

Spoločné ustanovenie § 305d Tr. z.  obsahuje výklad pojmu zviera, ktorým sa rozumie pes, mačka, hospodárske zviera podľa osobitného predpisu a chránený živočích podľa osobitného predpisu držaný v zajatí.

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto

Naši klienti sú aj