Súdny dvor Európskej únie považuje IP adresu za osobný údaj

Nachádzate sa tu

Prevádzkovatelia webstránok pozor! Ak ukladáte IP adresy, po novom budete musieť s týmito zaobchádzať ako s osobnými údajmi. Ak tak neučiníte vystavujete sa možnému riziku sankcií.

IP adresu možno definovať ako sieťovú adresu zariadenia (napr. počítača), pomocou ktorej možno priamo identifikovať sieťové rozhranie v počítačovej sieti. Je potrebné rozlišovať pevnú (statickú) IP adresu (jedná sa o špeciálne pridelenú verejnú IP adresu, pri ktorej jeden a ten istý užívateľ má vždy pri pripojení do siete tú istú verejnú IP adresu) od dynamickej verejnej IP adresy (tiež sa jedná o špeciálne pridelenú verejnú IP adresu, avšak užívateľovi sa pri pripojení do siete náhodne pridelí práve nepoužívaná verejná IP adresa, inými slovami, dynamická IP adresa sa mení pri každom novom pripojení do siete).


Koncom minulého roka Súdny dvor Európskej únie vydal rozsudok v ktorom sa zaoberal otázkou, či je možné považovať dynamickú IP adresu za osobný údaj. V rozsudku zaujal stanovisko, že dynamická IP adresa sama o sebe priamo neodhaľuje totožnosť fyzickej osoby – vlastníka počítača. Ďalej však konštatoval, že „dynamická IP adresa, ktorú poskytovateľ online mediálnych služieb uchováva v súvislosti s prehliadaním si určitou osobou internetovej stránky, ktorú tento poskytovateľ sprístupnil verejnosti, predstavuje pre tohto poskytovateľa osobný údaj, ak má k dispozícii právne prostriedky, na základe ktorých dokáže identifikovať dotknutú osobu vďaka ďalším informáciám, ktorými disponuje poskytovateľ internetového pripojenia tejto osoby“. Inými slovami, dynamická IP adresa je považovaná za osobný údaj vtedy, ak prevádzkovateľ internetovej stránky môže identifikovať používateľa stránky nepriamo (prevádzkovateľ internetovej stránky môže používateľa identifikovať najmä prostredníctvom poskytovateľa internetového pripojenia). Ďalej Súdny dvor Európskej únie vo svojom rozsudku uviedol, že „skutočnosť, že ďalšie informácie potrebné na identifikáciu používateľa internetovej stránky nemá k dispozícii poskytovateľ online mediálnych služieb, ale poskytovateľ internetového pripojenia tohto používateľa, teda nemôže vylúčiť, že dynamické IP adresy uchovávané poskytovateľom online mediálnych služieb predstavujú pre tohto poskytovateľa osobný údaj. Je však potrebné určiť či možnosť spojenia dynamickej IP adresy s uvedenými ďalšími informáciami, ktoré má k dispozícii tento poskytovateľ internetového pripojenia, predstavuje prostriedok, ktorý môže byť rozumne použitý pre identifikáciu subjektu údajov. Existujú však právne prostriedky umožňujúce poskytovateľovi online mediálnych služieb obrátiť sa - najmä v prípade počítačových útokov - na príslušný orgán, aby tento orgán podnikol kroky potrebné na získanie daných informácií od poskytovateľa internetového pripojenia a na začatie trestných stíhaní. Poskytovateľ online mediálnych služieb má teda zjavne prostriedky, ktoré môžu byť primerane použité, aby dokázal s pomocou iných osôb, a to príslušného orgánu a poskytovateľa internetového pripojenia, identifikovať dotknutú osobu na základe uchovaných IP adries.“


Aj vzhľadom na predmetné rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie možno IP adresu považovať za osobný údaj vtedy, keď:


• IP adresu spracúva poskytovateľ internetového pripojenia spolu s identifikačnými údajmi koncového užívateľa internetového pripojenia,
• statickú IP adresu, ktorú užíva fyzická osoba, je nevyhnutné považovať za chránený osobný údaj,
• dynamickú IP adresu treba považovať za osobný údaj, ak sú dostupné právne prostriedky, pomocou ktorých možno identifikovať dotknutú osobu,
• dynamickú IP adresu treba považovať za osobný údaj aj vtedy, ak poskytovateľ online mediálnych služieb bude spoločne s dynamickou IP adresou spracúvať aj ďalšie informácie považované za osobné údaje.

Na prevádzkovateľov webových stránok bude mať toto rozhodnutie veľký dosah, a to pochopiteľne aj na Slovensku, keďže sme členmi EÚ. Prevádzkovatelia webstránok, ktorí ukladajú IP adresy, budú odteraz musieť zaobchádzať s IP adresou ako s osobným údajom. Ak tak neučinia, vystavujú sa možnému riziku sankcií zo strany príslušných orgánov.

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto

Naši klienti sú aj