Ste dlžníkom zdravotnej poisťovne? Na akú starostlivosť máte po novom nárok?

Nachádzate sa tu

Z hľadiska poskytovania zdravotnej starostlivosti mali novoročné zmeny význam najmä pre tých, ktorí sú zaradení do zoznamu dlžníkov zdravotnej poisťovne. Po novom majú nárok na viac, ako len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Prijatím novely zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení došlo k viacerým zmenám, ktoré majú z hľadiska poskytovania zdravotnej starostlivosti význam najmä pre tých, ktorí sú zaradení do zoznamu dlžníkov zdravotnej poisťovne.

Od 01.01.2017 sa za dlžníka považuje poistenec alebo platiteľ poistného, voči ktorému príslušná zdravotná poisťovňa eviduje ku dňu zverejnenia zoznamu dlžníkov pohľadávku na preddavku na poistnom po lehote splatnosti najmenej za tri mesiace, na nedoplatku alebo pohľadávku na poistnom, ktorú bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia do dňa potvrdenia prihlášky príslušnou zdravotnou poisťovňou, v celkovej sume vyššej ako 100 eur.

Podľa doterajšej právnej úpravy osoby, ktoré boli vedené v zozname dlžníkov príslušnej poisťovne, mali právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ktorou sa v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti rozumie zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život alebo niektorú zo základných životných funkcií, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny jej správania a konania, pod ktorých vplyvom bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie. Neodkladná starostlivosť je aj zdravotná starostlivosť poskytovaná pri pôrode, tiež vyšetrenie osoby označenej za možný zdroj rýchlo sa šíriacej a život ohrozujúcej nákazy, diagnostika a liečba osoby s rýchlo sa šíriacou a život ohrozujúcou nákazou. Súčasťou neodkladnej starostlivosti je neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia, neodkladná preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami a neodkladná preprava darcov a príjemcov orgánov, tkanív a buniek určených na transplantáciu.

Dlžníci tak mali právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti aj v prípade, že svoj dlh na zdravotnom poistení riadne splácali. Pokiaľ požadovali od lekára zdravotné výkony nad rámec neodkladnej starostlivosti, museli za ne zaplatiť v plnej výške, čo bolo značne nákladnejšie a nijako neprispievalo k splateniu dlhu v poisťovni. Práve naopak, dlžníkom sa len zvyšovali výdavky pokiaľ chceli len bežný lekársky zákrok či vyšetrenie.

Od 01.01.2017 to však už neplatí. Podľa novelizovaného zákona o zdravotnom poistení, síce poistenec, ktorý je dlžníkom, má naďalej právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti, no uvedené neplatí v prípade, pokiaľ ide o dlžníka, ktorému zdravotná poisťovňa povolila splátky dlžných súm, a ktorý plní všetky podmienky dohodnuté so zdravotnou poisťovňou v dohode o splátkach. Teda poistenec, ktorý bol zaradený do zoznamu dlžníkov zdravotnej poisťovne, a ktorý svoj dlh riadne spláca podľa dohody s poisťovňou, má právo na úradu všetkých zdravotných výkonov, ktoré daná poisťovňa prepláca. Nie len na úhradu za neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ako tomu bolo doposiaľ. To platí aj v prípade, ak sa dlžné poistné vymáha už v exekučnom konaní, v rámci ktorého sa dlh uhrádza formou splátok. Dlžník však musí o dohodnutých splátkach s exekútorom upovedomiť zdravotnú poisťovňu a pre ten účel predložiť písomnú dohodu, ktorú s exekútorom uzavrel.

Rovnako má právo na úhradu zdravotnej starostlivosti v celom rozsahu dlžník, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz alebo ktorému bola povolená reštrukturalizácia podľa osobitného predpisu. Tiež dlžník, ktorý vzniesol námietku premlčania voči uplatnenému premlčanému nároku na poistné podľa § 21 ods. 1 alebo na vymáhanie poistného podľa § 21 ods. 2, pre ktoré bol vedený v zozname dlžníkov. Právo zdravotnej poisťovne uplatniť nárok na poistné a nárok na úhradu za zdravotnú starostlivosť sa totiž premlčí uplynutím piatich rokov odo dňa splatnosti poistného alebo úhrady za zdravotnú starostlivosť, a právo vymáhať poistné, úrok z omeškania a úhradu za zdravotnú starostlivosť sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení povinnosti zaplatiť poistné, úrok z omeškania alebo úhradu za zdravotnú starostlivosť.

Rovnako dlžník, ktorému bola súdom nariadená ochranná liečba alebo ktorý je zamestnancom, za ktorého nezaplatil preddavok na poistné zamestnávateľ, má nárok na úhradu za zdravotnú starostlivosť v plnej výšky, nie len v rozsahu neodkladnej starostlivosti.

Novela zákona priniesla aj ďalšie zmeny. Bola okrem iného zavedená povinnosť uvádzať pri platbách variabilný a špecifický symbol, povinnosť zdravotnej poisťovne uvádzať vo výkazoch nedoplatkov informáciu, či ide o platiteľa poistného samostatne zárobkovo činnú osobu alebo samoplatiteľa a zároveň dátum začiatku a konca povinnosti platiť poistné. Zavedená bola tiež nepremlčateľnosť práva na vrátenie preddavkov na poistné a poistného zaplatených platiteľom do inej ako príslušnej zdravotnej poisťovne.

Komentáre

Dobry den, Zijem dlhodobo mimo SR a teraz som zistil na dlznik.sk ze mam dlhy na poistnom v VZP, nic v SR nevlastnim. Dlh je okolo 5000 eur, bude po nejakom case anulovany ak nezistia kde zijem?nemam peniaze ani zaujem to splatit.Dakujem za odpoved.S pozdravom.Juraj

Poprosím Vás o odpoveď. Ďakujem.

Poprosím Vás o odpoveď.

Mám dlh u VšZP,avšak teraz som prestúpila do Union zdravotnej poisťovne.Som invalidná dôchodkyňa a chcem sa spýtať,či mám teraz nárok na plnú zdravotnú starostlivosť,najma u všeobecného lekára,alebo len na základnú.

Odpoveď pre Tinu: Dobrý deň, ak súd rozhodol o manželovom oddlžení (tzv. osobnom bankrote) ide o právnu skutočnosť, ktorej dôsledkom je podľa § 167f ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii vznik povinnosti bez zbytočného odkladu rozhodnúť o zastavení exekučného konania, v ktorom sa vymáha predmetná pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom. Výnimku tvoria tzv. nedotknuteľné pohľadávky (napr. pohľadávka na výživnom), v ktorých sa exekučné konanie nezastavuje. Súdny exekútor by teda nemal aktuálne siahnuť na plat manželky. Po tom ako súdny exekútor zistí, že manžel bol oddlžený, mal byť exekučnému súdu predložiť návrh na zastavenie exekúcie resp. sám by mal vydať upovedomenie o zastavení exekúcie. Pokiaľ by tak doposiaľ neurobil, odporúčam ho kontaktovať a uviesť mu, že manžel bol oddlžení a súčasne ho požiadať o zastavenie exekúcie. Za predpokladu, že ešte nemáte k dispozícii rozhodnutie o vyhlásení konkurzu manžela, príjem manželky, ak príde na účet je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov a exekútor na tento majetok siahnuť môže. Vyhlásením konkurzu na jedného z manželov zaniká následne aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

Dobrý deň, moj manžel si požiadal o osobný bankrot. Má dlžobu voči zdravotnej poist. Viem , že už to rieší exekútor. Chcem sa opýtať , môže exekútor siahnuť na plat manželky? ďakujem

Odpoveď pre Michaelu z 17. februára 2020: Dobrý deň, jednotlivé premlčacie doby, v rámci ktorých si zdravotná poisťovňa môže uplatňovať finančné nároky voči poistencom sú upravené v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v § 21. Podľa § 21 ods. 1 predmetného zákona "Právo zdravotnej poisťovne uplatniť nárok na poistné a nárok na úhradu za zdravotnú starostlivosť sa premlčí uplynutím piatich rokov odo dňa splatnosti poistného alebo úhrady za zdravotnú starostlivosť." Podľa § 21 ods. 2 "Právo vymáhať poistné, úrok z omeškania a úhradu za zdravotnú starostlivosť podľa odseku 1 sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení povinnosti zaplatiť poistné, úrok z omeškania alebo úhradu za zdravotnú starostlivosť, ak nie je ustanovené inak." Podľa § 21 ods. 4 "V prípade nesplnenia povinností podľa § 6 alebo oznamovacích povinností podľa § 23 ods. 1, 2 a 5 právo zdravotnej poisťovne uplatniť si nárok na predpísanie poistného a úroku z omeškania sa premlčí uplynutím piatich rokov odo dňa dodatočného splnenia si oznamovacej povinnosti, najneskôr však uplynutím desiatich rokov odo dňa splatnosti poistného." Podľa § 21 ods. 6 "Právo zdravotnej poisťovne uplatniť si voči poistencovi nárok na úhradu nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa § 9 ods. 7 písm. d) sa premlčí uplynutím dvoch rokov odo dňa splnenia oznamovacej povinnosti podľa § 23 ods. 1 písm. c) alebo odo dňa, keď sa zdravotná poisťovňa dozvie o skutočnosti zakladajúcej zánik verejného zdravotného poistenia poistenca podľa § 5 ods. 2 a 3, najneskôr uplynutím desiatich rokov odo dňa úhrady nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť." Vzhľadom na vyššie citované ustanovenia zákona môžete vidieť, že jednotlivé premlčacie doby sa líšia v závislosti od typu nároku zdravotnej poisťovne voči poistencovi. Z toho vyplýva, že odpoveď na Vašu otázku, či si poisťovňa môže nárokovať nedoplatok za rok 2010 závisí od toho, z akého dôvodu daný nedoplatok vznikol.

Dobrý deň, manžel je poistencom VZP, v roku 2019 sme boli na pobočke kvôli nedoplatku, ktorý sme na mieste uhradili. Mame aj detailne saldo za r. 2015-2019, kde je len spomínaná uhradená čiastka. Teraz manželovi prišla výzva na s nedoplatkom od roku 2010. Môžu od neho vymáhať tak starý dlh, keď mame potvrdenie z r. 2019 o zaplatení aktuálneho nedoplatku?

Odpoveď pre Vladimíra M. z 25. decembra 2019: Dobrý deň, pokiaľ ste mali trvalý pobyt na území SR a po skončení pracovného pomeru v ČR ste sa neprihlásili do zdravotnej poisťovne v SR, tak Vám po následnom prihlásení sa do zdravotnej poisťovne vznikne dlh na zdravotnom poistnom. Informácie, ktoré Vám preto poskytli na pobočke zdravotnej poisťovne sú správne. Odporúčam Vám preto postupovať tak, ako bolo uvedené v predchádzajúcej odpovedi.

Ďakujem za Vašu odpoveď. Moj problem je taký,že ked mi skončil pracovný pomer v ČR,tak ma česká VZP odhlásila a ja som sa mal do 8 dní prihlásiť u zdravotnej poisťovni v SR,čo som neurobil. Na Slovensku ale nie som vedený za toto obdobie ako dlžník u žiadnej zdravotnej poistovni. Napriek tomu mi v zdravotnej poisťovni VZP povedali,že ked sa prihlasim do VZP, tak mi za toto obdobie vznikne dlh na zdr. poistnom a nebudem mať narok na plne plnenie a budem musieť dlh zaplatiť. Maju právo na takýto postup? Ďakujem...

Odpoveď pre Vladimíra M. z 3. decembra 2019: Dobrý deň, áno máte pravdu, ak ste poberateľom starobného dôchodku, tak za Vás zdravotné poistenie platí štát, avšak ak ste vedený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne, v zmysle platných právnych predpisov máte právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Novela zákona o zdravotnom poistení však priniesla zmenu v tom, že poistenec, ktorý bol zaradený do zoznamu dlžníkov zdravotnej poisťovne, a ktorý svoj dlh riadne spláca podľa dohody s poisťovňou, má právo na úhradu všetkých zdravotných výkonov, ktoré daná poisťovňa prepláca. Nie len na úhradu za neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ako tomu bolo doposiaľ. To platí aj v prípade, ak sa dlžné poistné vymáha už v exekučnom konaní, v rámci ktorého sa dlh uhrádza formou splátok. Dlžník však musí o dohodnutých splátkach s exekútorom upovedomiť zdravotnú poisťovňu a pre ten účel predložiť písomnú dohodu, ktorú s exekútorom uzavrel. Vzhľadom na vyššie uvedené Vám odporúčam, aby ste sa dohodli so svojou poisťovňou na splátkovom kalendári, jednak preto, aby Váš dlh ďalej nerástol, ale aj preto, aby ste mali nárok na úplnú zdravotnú starostlivosť.

Dobrý deň, neplatil som si 2 roky zdravotne poistenie a stal som sa starobným dochodcom, mam narok na osetrenie, kedze za mna platí poistenie stat? Dakujem

Odpoveď pre Dianu S: Dobrý deň, súčasťou zoznamu dlžníkov sú aj poistenci, ktorí v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. majú právo na úhradu zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu. Ide o poistenca, od ktorého sa dlžné poistné vymáha v exekučnom konaní, uhrádza ho formou splátok a túto skutočnosť oznámil zdravotnej poisťovni. Teda poistenec, ktorý bol zaradený do zoznamu dlžníkov zdravotnej poisťovne, a ktorý svoj dlh riadne spláca podľa dohody s exekútorom, má právo na úhradu všetkých zdravotných výkonov, ktoré daná poisťovňa prepláca. Nie len na úhradu za neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ako tomu bolo doposiaľ.

Dobrý deň prosím vás mam dlh na zdravotnej s roku 2013 vymáha to exekútor,som tehotná a gynekolog za každé vyšetrenie pýta plnú sumu dohodla som sa s exekutorom na splatkach ak zaplatím prvu splátku treba to ísť preukázať do dôvery ? A bude my ďalšie vyšetrenia už preplacat? Ďakujem

Dobrý deň, keď mám dlh v poisťovni a splátkový kalendár len vybavujem, vyšetrí ma aj tak gynekológ, lebo som tehotná!? To je podľa vás neodkladná zdravotná starostlivosť? Ďakujem za odpoveď

Dobry den. Mam dlh v zdravotke ale niesom na zozname dlznikov ani nemam dohodnuty splatkovy kalendar proste som sa este neudal lebo nemam z coho zaplatit. Poranil som si znamienko na nohe ktore bude musiet ist prec. To znamena ze pri vysetreni u koznej, pripadne na chirurgii si hradim zakrok plnou sumou? Vdaka

Dobry den ak mam dlžobu vo všp a ešte som si nebola vybaviť splatkovy kalendar a dostala som zapal stredneho ucha s akym poplatkom môžem ratať na pohotovosti,alebo vyšetria ma vôbec.dakujem za odpoved

Odpoveď pre Tomasa: Dobrý deň, podľa novelizovaného zákona o zdravotnom poistení, poistenec, ktorý je dlžníkom, má naďalej právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti, avšak to neplatí, ak ide o dlžníka ktorému zdravotná poisťovňa povolila splátky dlžných súm, a ktorý plní všetky podmienky dohodnuté so zdravotnou poisťovňou v dohode o splátkach. Teda poistenec, ktorý bol zaradený do zoznamu dlžníkov zdravotnej posiťovne, a ktorý svoj dlh riadne spláca podľa dohody s poisťovňou, má právo na úhradu všetkých zdravotných výkonov, ktoré daná poisťovňa prepláca. Nie len na úhradu za neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ako tomu bolo doposiaľ. Pokiaľ teda máte splátkový kalendár a riadne splácate Váš dlh, tak áno, lekár Vás môže ošetriť.

Dobry den ak figurujem ako dlznik a mam splatkovy kalendar a splacam osetri ma lekar krcny moze ma normalne osetrit?

Odpoveď pre Silviu: Dobrý deň, pokiaľ máte dlh v zdravotnej poisťovni, ktorý nemôžete splatiť jednorazovo, môžete poisťovňu písomne požiadať o povolenie splátok dlhu a predísť tak narastaniu úrokov z omeškania a prípadnej exekúcií. Pokiaľ s dlhom nesúhlasíte, resp. s tým, že v danom čase Vám bola poskytnutá ambulantná starostlivosť, kontaktujte zdravotnú poisťovňu a vyžiadajte si podrobnejšie informácie, keďže mohlo dôjsť len k chybe v evidencii. Dodávame, že pokiaľ ste dlžníkom zdravotnej poisťovne, môže Vám byť poskytnutá len neodkladná starostlivosť. Pokiaľ však svoj dlh splácate, máte aj naďalej právo na úradu všetkých zdravotných výkonov, ktoré daná poisťovňa prepláca.

Dobrý deň. Mám v zdr. poisťovni dlh, ktorý mi sťahujú z dochodku. Je to dlh z minulých rokov z podnikania. Už 3 roky som dochodca a ochorela som. Chcem sa opýtať, čo má spoločné terajšie ochorenie, ktorý mi zaplatí štát s mojim dlhom? Za tento úkon predsa zaplatí štát, nič dlžna nezostanem. Tak prečo mi nechcú poskytnúť plnú zdravotnú starostlivosť..som po malej mozgovej príhode a treba mi magnetickú rezonanciu. Prího da sa mi stala v cz, kde ma ošetrili a urobili CT a predpísali mi lieky. Poisťovna na sk to preplatila do cz. A teraz mi odmietajú urobiť magnetickú a lekárka mi dokonca predpísala obmedzené množstvo liekov na mesiac..prechodne žijem v cz Teda fakt tomu nerozumiem..Ďakujem za radu

Odpoveď pre Zuzanu A.: Dobrý deň, prijatím novely zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení došlo k viacerým zmenám, ktoré sú dôležité pre tých, ktorí sú zaradení do zoznamu dlžníkov zdravotnej poisťovne. Podľa predchádzajúcej právnej úpravy osoby, ktoré boli vedené v zozname dlžníkov príslušnej poisťovne, mali právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Neodkladná starostlivosť je aj zdravotná starostlivosť poskytovaná pri pôrode. Podľa novelizovaného zákona o zdravotnom poistení poistenec, ktorý je dlžníkom, ale zdravotná poisťovňa mu povolila splátky dlžných súm a ktorý plní všetky podmienky vyplývajúce z dohody o splátkach, má právo na úhradu všetkých zdravotných výkonov, ktoré daná poisťovňa prepláca, a nie len na úhradu za neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Uvedené platí aj v prípade, ak sa dlžné poistné vymáha už v exekučnom konaní, v rámci ktorého sa dlh uhrádza formou splátok. Dlžník ale musí o tom upovedomiť poisťovňu. Z toho, čo ste napísali, že to už riešite, predpokladám, že máte nejakú dohodu o splátkach, a v takom prípade budete mať právo na úhradu všetkých zdravotných výkonov. Pokiaľ to tak nie je, a ste dlžníkom bez dohody o splátkach, máte právo na neodkladnú zdravotnú starostlivosť, čo v sebe zahŕňa aj zdravotnú starostlivosť poskytovanú pri pôrode. Suma za vyšetrenia v tehotenstve závisí od vašich nárokov ale aj od zdravotnej poisťovne. Väčšinou sú základné gynekologické vyšetrenia bezplatné. Sumy za vyšetrenia potom závisia aj od zmluvného vzťahu lekára so zdravotnými poisťovňami. Ak má Váš lekár zmluvu s Vašou zdravotnou poisťovňou tak všetky povinné štandardné vyšetrenia sú celkom bezplatne.

Dobry den, zdravotnej poistovni som zaplatila 1100 eur za neodhlasenie sa a nenahlasenie veci na poistovni. Po 3 mesiacoch prisla dorucena zasielka, ze este dlhujem za ambulantnu starostlivost ktoru som vraj vyuzila prave v tejto dobe. Nezijem na Slovensku a nie som schopna zaplatit tento dlh. Da sa voci tomu odvolat a aky by bol postup?Dakujem za odpoved.

Dobrý deň. Prosím odpovedať na moju otázku. Ak som pred exekuciou na poistnom a do mesiaca mam porodiť, koľko by som platila za pôrod? Už to riešim ale celú sumu asi nezaplatim do vtedy, ešte ma čakaju vyšetrenie, ktoré mám tiež platiť. Dakujem

Odpoveď pre Fera F: Dobrý deň, v prípade, že by Vám zdravotná poisťovňa vyrubila sankciu za neuhradenie preddavku riadne a včas, tak by to bolo tak ako ste uviedli, t.j. od 9 dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, až do dňa uhradenia. V prípade premlčania, právo zdravotnej poisťovne uplatniť nárok na poistné a nárok na úhradu za zdravotnú starostlivosť sa premlčí uplynutím piatich rokov odo dňa splatnosti poistného alebo úhrady za zdravotnú starostlivosť. Námietku premlčania by ste mohli podať len v prípade, že by ste začiatkom roku 2018 nepodpísali Uznanie dlhu. Vzhľadom na túto skutočnosť sa uplatňuje § 110 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ktorý uvádza - Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo, to znamená, že od roku 2018 Vám začala plynúť 10 ročná premlčacia doba.

Dobrý večer, Prosím Vás chcel by som sa spytať. Jednotlive splatky na poistnom (dlh na poistnom z minulosti, bez sankcií), som uhradil riadne a včas podľa splátkového kalendára. Len za obdobie októbrového týždňa -7dní som nedoplatok na pov. zdravot.poistení až o necelé 2 mesiace neskôr uhradil (po 8dni nasledujúceho kalend.dňa) t.j. 4.1.19. Ako dĺžnik zatiaľ vo Všzp nie som evidovaný. Ak by mi za toto obdobie bola vyrubená sankcia za neplatenie povin.preddavkov, tak by to bolo od 9dňa nasled.kalend.mesiaca až do dňa uhradenia t.j.4.1:19?, alebo až do dňa uskutočnenia kontroly Všzp, či Úradu nad dohľad nad zdr.starostlivosťou? Za neplatenie povinného zdravot.poistenia od septembra 2005 po vyše 5 rokov môžem aj skúsiť využiť až zozbieraný všetkých prijatých a odoslaných dokumentoch so Všzp,prípadne Unzp., či náhodnou na mňa aspoň na dobu 5 rokov nepozabudli, kde by som mohol odvolať na premlčanie? Pritom nevadí, že začiatkom roka 2018 som uznal dlh a dohodu o splátkach, ktorú som splatil? Ďakujem veľmi pekne za odpovede

Odpoveď pre Fera F: Dobrý deň, v prípade nezaplatenia 8. splátky, resp. zaplatenia s 2,5 mesačným meškaním Vám tam môžu plynúť určité sankcie. V prvom rade Vám môžu plynúť úroky z omeškania, prípadne Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou môže uložiť platiteľovi pokutu za nesplnenie povinnosti odvádzať preddavky riadne a včas. Rovnako sa môže stať účinnou podmienka, že neuhradenim čoilen jednej splatky sa stava splatný celý dlh. Neodkladná zdravotná starostlivosť by Vám bola poskytnutá len v prípade ak by ste svoj dlh nedoplatili, pokiaľ ste tento vyrovnali po 2,5 mesiaci, tzn. že všeobecná zdravotná poisťovňa by nemala evidovať žiadny dlh, jedine, že by Vám tam zostalo uhradiť úroky z omeškania. Toto si viete overiť na stránke poisťovne v zozname dlžníkov, prípadne osobne na pobočke by Vám vedeli poskytnúť informácie. Tak ako uvádzate, sankcie Vám plynú odo dňa splatnosti Vášho poistenia, tzn. preddavok na poistné platiteľov poistného podľa § 11 ods. 2 je splatný do ôsmeho dňa po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca a od 9 dňa začínajú plynúť sankcie, ako úroky z omeškania a iné. Všetky poisťovne, nie len Všeobecná zdravotná poisťovňa sa riadia zákonom o zdravotnom poistení. Podľa tohto zákona poisťovne môžu žiadať uhradiť úroky z omeškania alebo pokuty ak sú splnené podmienky na ich uloženie. Okrem nároku na poistné majú poisťovne aj nárok na úroky z omeškania ak platiteľ poistného neodvedie preddavok na poistné alebo nedoplatok riadne a včas. Úrok z omeškania sa vypočíta z dlžnej sumy poistného a počtu dní omeškania; na výpočet úroku z omeškania sa použije úrok vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň splatnosti preddavku na poistné podľa § 17 ods. 1 až 6 alebo nedoplatku podľa § 19 ods. 9 zákona o zdravotnom poistení. Zdravotná poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti osoby, ktorá je povinná odvádzať preddavok na poistné, v prípade omeškania z dôvodu zaplatenia preddavku na poistné do inej ako príslušnej zdravotnej poisťovne, v prípade omeškania z dôvodu platobnej neschopnosti tejto osoby a iných odôvodnených prípadoch znížiť alebo odpustiť úrok z omeškania. Zdravotné poisťovne môžu žiadať aj pokuty na základe § 26 zákona o zdravotnom poistení. Tieto pokuty sa pohybujú v určitom rozmedzí a každá výška pokuty je odôvodnená určitým porušením. Zdravotné poisťovne môžu uložiť pokutu vo výške 165 Eur, 331 eur alebo 3 319 Eur. To znamená, že za neplatenie povinného zdravotného poistenia Vám môže hroziť platenie aj pokuty, ako aj úrokov z omeškania.

Dobrý večer,Chcel by som sa spýtať od septembra 2005 som si neplatil povinné zdravotné poistenie voši VšZP vyše 5 rokov. V začiatkom roku 2018 som so VšZP uzavrel uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach č.. uzatvorená v zmysle § 558 Občianskeho zákonníka a §18 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, kde mám uvedené splátky dlžného poistného a (bez penále a úroky nemám uvedené). Podľa spomínanej dohody o splátkach uznaného dlhu som riadne a včas splácal všetky jednotlivé splátky (uzavreté na maximum 9 splátok), no žiaľ pred úhradou 8 splátky som za obdobie týždňa pozabudol platiť povinné zdravotné poistenie (preddavky), ktoré som si doplatil po cca.2,5mesiaca ako samoplatiteľ. Aké z tohto mi vyplývajú následky? Či mám nariadenú od VšZP len neodkladnú zdravotnú starostlivosť to neviem, bolo by to od 9.dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca od vzniku záväzku voči VšZP, keďže zdravot.poistenie je splatné do 8.dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca? Čiže sankcie za neplatenie povinneho zdravotné poistenia mi hrozia od 9 dňa nasledujúceho kalend. mesiaca od nezaplatenia povin. zdr.poistenia? Bol som vtedy u dvoch lekárov,ak som mal nariadenú len neodkladnú zdravot. starostlivosť, môže mi VšZP či iná inštitúcia popri nákladoch za zdravotnú starostlivosť naúčtovať aj nejaké pokuty,penále,úroky? Ak áno, v akej výške? Za neplatenie povinného zdrav.poistenia za obdobie od septembra 2005 do vyše 5 kalend. rokov mi hrozia nejaké sankcie od VšZP, či inej inštitúcie? Je pravda, čo viem od pracovníka VšZP, že do roku 2004 si VšZP mohla účtovať penále,úroky a po tomto roku už nie? Ďakujem veľmi pekne za odpovede.

Odpoveď pre Andreu: Dobrý deň, osobný bankrot je upravený v zákone o konkurze a reštrukturalizácii v časti nazvanej Oddlženie. Oddlženie má dve formy, a to konkurz a splátkový kalendár. Od 01. 01. 2017, podľa novelizovaného zákona o zdravotnom poistení, síce poistenec, ktorý je dlžníkom, má naďalej právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti, no uvedené neplatí v prípade, pokiaľ ide o dlžníka, ktorému zdravotná poisťovňa povolila splátky dlžných súm, a ktorý plní všetky podmienky dohodnuté so zdravotnou poisťovňou v dohode o splátkach. Rovnako má právo na náhradu zdravotnej starostlivosti v celom rozsahu dlžník, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz alebo ktorému bola povolená reštrukturalizácia.

Odpoveď pre Helenu Rehákovú: Dobrý deň, pokiaľ v zdravotnej poisťovni ste zverejnená ako dlžník v zozname dlžníkov, pričom viete, že nemáte nijaké podlžnosti, máte právo namietať zaradenie do zoznamu dlžníkov. Námietku je možné podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe na elektronickej adrese, ktorú je zdravotná poisťovňa povinná zverejniť spolu so zoznamom dlžníkov. Zdravotná poisťovňa je povinná vyradiť dlžníka zo zoznamu dlžníkov do piatich pracovných dní od jej prijatia, ak je námietka opodstatnená. Podľa Exekučného poriadku Vy, ako povinný, môžete podať do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie návrh na zastavenie exekúcie z dôvodu, že exekučný titul bol zrušený. Vo vašom prípade exekučným titulom je právoplatný a vykonateľný výkaz nedoplatkov, ktorý vydáva zdravotná poisťovňa. Návrh na zastavenie exekúcie musí byť odôvodnený a musia v ňom byť uvedené všetky skutočnosti, ktoré povinný môže ku dňu podania návrhu uplatniť. Vo vašom prípade môžete predložíte výpis, že nemáte žiadny dlh.

Odpoveď pre E.K.: Dobrý deň, ukončené spisy sa ukladajú a uschovávajú v kancelárii exekútora, ktorý ich vyhotovil. Podľa Exekučného poriadku na požiadanie povinného a na účel preukázania splnenia dlhu je exekútor povinný vystaviť písomné potvrdenie o splnení dlhu alebo jeho časti na tlačive zverejnenom na webovom sídle ministerstva. Môžete teda podať žiadosť aby Vám exekútorka T. Pacesova vystavila písomné potvrdenie a aby ste mohli preukázať, že ste svoj dlh už splnili. Zároveň Vám však odporúčam informovať sa u exekútora Krutého čoho sa vymáhaná pohľadávka týka, aby šlo skutočne o ten istý dlh a nie iný.

Dobrý deň, môj otec figuruje ako dlžník VšZP. Svoj dlh spláca prostredníctvom splátkového kalendára a má nárok na kompletnú zdravotnú starostlivosť. Momentálne je v štádiu vybavovania osobného bankrotu. Na akú zdravotnú starostlivosť bude mať nárok po oddlžení? Kompletnú alebo len základnú? Ďakujem

Dobrý večer.Chcem sa informovať..Na zdravotnom som mala dlh 130e.tie som zaplatila a dne mi prišiel papier od egzekútora ,ze zdravotnej dlžim 87e .Pár mesiacov do zadu mi prisiel výpis ,že nemám žiadny dlh.Ako to je možné,ze mám zaplaťiť co už zaplatené je.Ďakujem za odpoveď.

Dobry den!chcela by som poprosila info,nedoplatok vzp bolo v roku2013, 53,72eu+ 10eu pokuta+prislusenstva 70eu,(exekutorka bola T.Pacesova)vsetko je uhradena,pani v zdravotnom pobocke povedala ze vsetko je uhradena,nemamnic nedoplatok,vcera dostala som list:oznamenie o zmene sudneho exekutora a vyzva na uspokojenie pohladavky (exekutor R.Kruty)a on chcel este 55,43eu ,musim to vyplatit?vopred dakujem

Prepacte opravujem sa v tych 75 euro bolo 2x sono

Dobry den prosim Vas ak mam teda dlh v poistovni u exekutora a som v 5 mesiaci tehotenstva musim si hradit kazdy mesiac poradnu sama v plnej vyske? uz 4 roky som zamestanana. Moja pani gynekologicka odo mna dnes vypytala 75 euro za poradnu a 2×sono. Dakujem

Odpoveď pre Zuzanu: Dobrý deň, ako je to uvedené aj vyššie, poistenec, ktorý bol zaradený do zoznamu dlžníkov zdravotnej poisťovne, a ktorý svoj dlh riadne spláca podľa dohody s poisťovňou, má právo na úradu všetkých zdravotných výkonov, ktoré daná poisťovňa prepláca. Nie len na úhradu za neodkladnú zdravotnú starostlivosť, To platí aj v prípade, ak sa dlžné poistné vymáha už v exekučnom konaní, v rámci ktorého sa dlh uhrádza formou splátok. Dlžník však musí o dohodnutých splátkach s exekútorom upovedomiť zdravotnú poisťovňu a pre ten účel predložiť písomnú dohodu, ktorú s exekútorom uzavrel. Rovnako má právo na úhradu zdravotnej starostlivosti v celom rozsahu dlžník, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz alebo ktorému bola povolená reštrukturalizácia podľa osobitného predpisu. Za týmto účelom odporúčam obrátiť sa priamo na exekútora ako aj na zdravotnú poisťovni a dohodnúť sa na splátkovom kalendári. Samozrejme exekútor, resp. oprávnený nemusí so splátkovým kalendárom súhlasiť, ale vo väčšine prípadov je dohoda možná.

Ďakujem za odpoveď. Nakoľko jeho dlh je vyšší, poisťovňa nám 2 roky dozadu oznámila, že pokiaľ nie je schopný dĺžnu sumu vrátiť do roka- je zbytočné vytvarať splatkový kalendár. Niečo sa v tomto zmenilo? Trovy exekúcie ďaleko prevýšili výšku pohľadávok,t.j. pri jeho momentálnom príjme mu soc.poisťovňa zráža uz cca 25% sumy dôchodku a vyhliadky na splatenie sú donekonečna. Chápem tomu teraz tak, že ak si podá dohodu o splatkach na zdrav.poisťovni, aj keď vie, že to nesplatí- a zaroveň žiadosť o osob.bankrot konkurzom- ktorý mu o pol roka vyhlásia- je možné byť ošetrovaným so všetkými náležitosťami, už teraz?

Ďakujem za odpoveď. Nakoľko jeho dlh je vyšší, poisťovňa nám 2 roky dozadu oznámila, že pokiaľ nie je schopný dĺžnu sumu vrátiť do roka- je zbytočné vytvarať splatkový kalendár. Niečo sa v tomto zmenilo? Trovy exekúcie ďaleko prevýšili výšku pohľadávok,t.j. pri jeho momentálnom príjme mu soc.poisťovňa zráža uz cca 25% sumy dôchodku a vyhliadky na splatenie sú donekonečna. Chápem tomu teraz tak, že ak si podá dohodu o splatkach na zdrav.poisťovni, aj keď vie, že to nesplatí- a zaroveň žiadosť o osob.bankrot konkurzom- ktorý mu o pol roka vyhlásia- je možné byť ošetrovaným so všetkými náležitosťami, už teraz?

Odpoveď pre Zuzanu: Dobrý deň, pokiaľ Váš známy je vedený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne a doposiaľ nemá uzavretý splátkový kalendár na dlh v zdravotnej poisťovni, v takom prípade platí, že má nárok iba na neodkladnú zdravotnú starostlivosť. V praxi to znamená, že dlžníci musia zaplatiť plnú sumu za niektoré predpísané lieky alebo za poskytnutú odkladnú zdravotnú starostlivosť. V prípade, ak ale Váš známy uzavrie dohodu o postupnom splácaní pohľadávky voči zdravotnej poisťovni, či už priamo s poisťovňou, alebo prípadne s exekútorom, a najmä za podmienky, že splátky budú hradené riadne včas, v takomto prípade bude Vášmu známemu zdravotná starostlivosť poskytovaná v plnom rozsahu.

Dobrý deň, mám známeho, ktorý má dlh na poisťovni. Je inval. dôchodca a už 3. rok mu robia zrážky z dôchodku, pričom takto už 2 exekúcie splatil. Má viacero ochorení, dializovaný 3x týždenne, medzi iným aj psychiatrické a tento týždeň mu odmietli v lekárni vydať lieky ( od psychiatra, nefrológa) nakoľko figuruje ako neplatič. Aktuálne sme v štádiu vybavovania osobneho bankrotu, ktorý však podľa CPP reálne vedia schváliť súdy o pol roka. Akou legálnou cestou sa dá dostať k liekom, ktoré sú pre neho nevyhnutné? Ďakujem pekne za odpoveď

Odpoveď pre Ivana: Dobrý deň, podľa Zákona o zdravotnom poistení dlžníkom (na účely tohto zákona) je poistenec alebo platiteľ poistného, voči ktorému príslušná zdravotná poisťovňa eviduje ku dňu zverejnenia zoznamu dlžníkov pohľadávku na preddavku na poistnom po lehote splatnosti najmenej za tri mesiace, na nedoplatku alebo pohľadávku na poistnom, ktorú bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia do dňa potvrdenia prihlášky príslušnou zdravotnou poisťovňou, v celkovej sume vyššej ako 100 eur. Ďalej, pokiaľ pacient je na zozname dlžníkov, zdravotná poisťovňa mu prepláca iba neodkladnú zdravotnú starostlivosť. To neplatí, ak ide o dlžníka uvedeného v § 9 ods. 2 Zákona o zdravotnom poistení. Poisťovňa napr. neuhradí neplatičom ani zdravotnícke pomôcky, ako invalidný vozík a pod.

Dobrý deň môj otec ma dlh v poisťovni .ma progresivnu paralyzu. Nevidí nevie chodiť .Dnes som mu bola vybavovať vozík ale upozornili ma že nieje isté že nam poistovna vozík odsúhlasí. Myslíte že nemá nárok na vozík od poisťovne?

Odpoveď pre Jozefa : Dobrý deň, nakoľko je Váš otec vedený na zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne, má nárok iba na neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Neodkladná zdravotná starostlivosť je poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život alebo niektorú zo základných životných funkcií, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny jej správania a konania, pod ktorých vplyvom bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie. Súčasťou neodkladnej starostlivosti je neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia, neodkladná preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami a neodkladná preprava darcov a príjemcov orgánov, tkanív a buniek určených na transplantáciu. Ak sa však so zdravotnou poisťovňou uzavriete dohodu o postupnom splácaní dlhu, ktorú ale budete dôsledne dodržiavať, Váš otec bude mať nárok na zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu. Ak nebude vo Vašich možnostiach dlh v zdravotnej poisťovni uhradiť jednorazovo, prípadne Vám zdravotná poisťovňa nepovolí splátkový kalendár, Váš otec si bude musieť všetky úkony nad rámec neodkladnej starostlivosti hradiť sám, nakoľko zdravotná poisťovňa tieto nepreplatí.

Dobrý deň, Otec je dlžník v poisťovni cca 230 €. Jeho zdravotný stav sa rapídne zhoršil a mám podozrenie že prekonal nieaku príhodu neviem nesom doktor po ktorej jeho správanie sa zmenilo chôdza atd. Bojím sa o jeho zdravotný stav a chcel by som vedieť či má nárok na ošetrenie nemocnici a poskytnutie vyšetrenia po ktorom by sa zistilo čo mu vlastne je. Ďakujem

Odpoveď pre Martu Pavlovu: Dobrý deň, nedoplatok na zdravotnom poistení nesúvisí s poskytovaním nemocenského v prípade práceneschopnosti. Počas dočasnej pracovnej neschopnosti totiž vznikne zamestnancovi nárok na nemocenské dávky zo Sociálnej poisťovne a nie zo zdravotnej poisťovne. Nedoplatok na zdravotnom poistení by teda nemal byť v tomto prípade problém.

Dobry den syn ve vedeny ako neplatic ma splatkovy kalendar ktory mesacne pravidelne splaca momentalne je na marodke bude mat narok na nemocenske davky?

Odpoveď pre Mariana O. Dobrý deň, pokiaľ je Vaša manželka vedená v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne a doposiaľ nemá uzavretý splátkový kalendár, v takom prípade platí, že má nárok iba na neodkladnú zdravotnú starostlivosť, teda v prípade, že sa nenachádza v ohrození života, zdravotná poisťovňa jej tieto úkony neuhradí. V prípade, ak ale uzavretie dohodu o postupnom splácaní pohľadávky voči zdravotnej poisťovni, či už priamo s poisťovňou, alebo prípadne s exekútorom, a najmä za podmienky, že splátky budú hradené riadne včas, v takomto prípade bude Vašej manželke zdravotná starostlivosť poskytovaná v plnom rozsahu.

Dobry den. Manzelka je vedena ajo neplatic a este hej sneskvalili splatkovy kalendar.. a seklo ju v krizoch a velke bolesti ked pojde na pohotovost vsetko si bude hradit v plnej vyske a aj ked ju tam nechaju lezat? Dakujem

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto

Naši klienti sú aj