Štát bude vyvlastňovať pozemky pre diaľnice rýchlejšie. Aj za cenu zásahu do súkromného vlastníctva!

Nachádzate sa tu

Meškanie štátu s výkupom pozemkov na výstavbu diaľnic, ohrozilo ich realizáciu. Zákonodarca tak zažehnáva situáciu zmenou legislatívy. Zasiahne tým do vlastníckeho práva svojich občanov? Ak áno, ako?

Po novom sa práce na výstavbe diaľnic a ciest na súkromných pozemkoch môžu začať skôr, ako sa štát stane ich právoplatným vlastníkom.

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá má byť reakciou na meškanie s výkupom pozemkov na účely výstavby jednak diaľnice D4, a tiež rýchlostnej cesty R7 pri Bratislave. Hrozba pokuty tak podmienila zásadné legislatívne zmeny. Veto prezidenta bolo prelomené v rekordne krátkom čase, a tak novela nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Zámerom predkladateľa novely je zefektívnenie procesu povoľovania a výstavby vybraných diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Po novom sa pre účely vydania stavebného povolenia nevyžaduje, aby stavebník preukázal, že je vlastníkom pozemku, na ktorom sa má uskutočniť stavba diaľnice, alebo že má k pozemku iné právo, alebo že je vlastníkom inej ako pozemnej stavby, ktorá má byť pri stavbe diaľnice asanovaná, alebo že má k inej ako pozemnej stavbe iné právo. Bude postačovať samotné začatie vyvlastňovacieho konania podľa všeobecného predpisu o vyvlastňovaní, ktorého predmetom je vyvlastnenie takéhoto pozemku alebo stavby, a na základe tejto skutočnosti stavebný úrad stavebné povolenie vydá.

Ak sa vedie vyvlastňovacie konanie, môže byť vydané rozhodnutie o predbežnej držbe, ktorej predpokladom má byť prevaha verejného záujmu nad zachovaním doterajších práv vyvlastňovaného. Rozhodnutie o predbežnej držbe má obsahovať rozsah prác, ktoré je vyvlastniteľ oprávnený uskutočniť na vyvlastňovanej nehnuteľnosti. Tie však musia byť v súlade so stavebným povolením a vykonané spôsobom umožňujúcim navrátenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu. Novozavedený inštitút predbežnej držby však nie je presne definovaný, rovnako vhodnosť stavebných prác bude na subjektívnom posúdení. Počas trvania predbežnej držby sa práva z nájomných zmlúv a vecných bremien k vyvlastňovanej nehnuteľnosti alebo jej časti neuplatňujú, okrem zákonného vecného bremena.

Nová právna úprava vyvolala pohoršenie aj u prezidenta SR, keďže vo svojom rozhodnutí o vrátení zákona, ktorým novelu vetoval konštatoval, že schválený zákon zasiahol do podstaty a zmyslu základného práva vlastniť majetok, ktoré je zaručené čl. 20 ods. 1 a 4 Ústavy SR. Namietal tiež splnenie podmienok pre schvaľovanie zákona v skrátenom legislatívnom konaní. Z vlny nevôle tak pravdepodobne vzíde iniciovanie konania o súlade na Ústavnom súde SR.

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto

Naši klienti sú aj