Sociálna poisťovňa vo svojom elektronickom systéme zamestnávateľovi sprístupní niektoré údaje o jeho zamestnancovi

Nachádzate sa tu

Novela Zákona o sociálnom poistení s ohľadom na aktuálnu pandemickú situáciu rozšírila zoznam svojich informačných povinností voči zamestnávateľovi. Znenie zákona účinné od 01.01.2021 po novom upravuje, že Sociálna poisťovňa je povinná prideliť identifikačné číslo právneho vzťahu zamestnanca a sprístupniť ho zamestnávateľovi bezodkladne po doručení prihlášky do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia.


Na uvedené nadväzuje následná povinnosť Sociálnej poisťovne v elektronickej podobe sprístupniť zamestnávateľovi informácie o jeho zamestnancovi, ktoré spracúva vo svojom informačnom systéme a sú nevyhnutné na určenie obdobia, počas ktorého zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti z dôvodu, že zamestnanec bol uznaný za dočasne práceneschopného alebo z dôvodu vylúčenia povinnosti platiť poistné poistencom a zamestnávateľom podľa špecifických podmienok bez súhlasu dotknutej osoby.


V zmysle novely zákona platí, že zamestnanec, povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti nie sú povinní platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti v období, počas ktorého sa im poskytuje materské, od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby, ktorá nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa v nasledovných prípadoch, kedy má poistenec nárok na ošetrovné, ak sa  osobne a celodenne stará o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku, alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak


1. dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia,


2. predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie,


3. fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia, alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať do skončenia potreby tohto ošetrovania alebo potreby tejto starostlivosti, najdlhšie do 14. dňa potreby tohto ošetrovania alebo potreby tejto starostlivosti.


A rovnako tak od prvého dňa osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby, ktorá vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou z dôvodu potreby poskytovania osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí osoby, ak táto neprejavila písomný nesúhlas s vykonávaním ošetrovania poistencom do skončenia tohto ošetrovania, najdlhšie do 90. dňa tohto ošetrovania.


Z vyššie uvedeného tak priamo vyplýva, že zamestnanec, ktorý je v čase krízovej situácie uznaný za dočasne práceneschopného a počas tohto obdobia čerpá dovolenku alebo vykonáva prácu z domu, nemá vylúčenú povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie. Zamestnanec a jeho zamestnávateľ sú teda povinní platiť poistné na sociálne poistenie v období, v ktorom je v čase krízovej situácie zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného a súčasne vykonáva prácu z domu alebo čerpá dovolenku.


Práve prístupom do informačného systému Sociálnej poisťovne tak bude môcť zamestnávateľ plnenie povinnosti platiť poistné kontrolovať v čase dočasnej práceneschopnosti svojho zamestnanca a bude tak môcť predísť vzniku nedoplatkov na poistnom či ďalším sankciám zo strany Sociálnej poisťovne.

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto

Naši klienti sú aj