Rok 2017 bude plný zmien. Tie najväčšie a najočakávanejšie nastanú v oblasti exekučného konania a dostupnosti osobného bankrotu

Nachádzate sa tu

Máte exekúcie, premýšľate nad osobným bankrotom? Prečítajte si aké možnosti oddlženia vám priniesol nový rok.

Osobný bankrot po novom

Vďaka novej právnej úprave zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorej platnosť je navrhovaná k 1. marcu 2017 by sa malo mnohé zjednodušiť a najmä zlacnieť. Legislatívnym zámerov tejto novely je oddlženie občanov, ktorí sa sami nevedia dostať z nekonečného kolotoča dlžôb a exekučných konaní. Pritom nebude smerodajné, či má dlžník dlh voči štátu, nebankovke alebo obchodnej spoločnosti.

Podľa nových legislatívnych zmien bude mať dlžník na výber dve možnosti, ako sa oddlžiť, a to konkurzom alebo splátkovým kalendárom.

Podstatou konkurzu je uspokojenie pohľadávok veriteľov tým, že dlžník speňaží svoj majetok. V záujme ochrany dlžníkov pred stratou bývania zákon zavádza nový pojem, a to nepostihnuteľná hodnota obydlia. Dlžník, ktorý prejde osobným bankrotom, bude mať právo voči  nezabezpečeným veriteľom uchrániť si istú sumu, ktorá mu ostane zachovaná a mohol si z nej platiť nevyhnutné výdavky na bývanie, napríklad nájomné. Možnosť osobného bankrotu však dlžník bude môcť využiť iba raz počas 10 rokov.
Ak si dlžník vyberie druhú možnosť, a to splátkový kalendár, bude si môcť ponechať časť svojho majetku, avšak bude viazaný rozhodnutím súdu o tom, že v stanovenom období bude povinný uhrádzať stanovenú sumu.

Najväčšia zmena v osobnom bankrote však spočíva v tom, že sa viac nemá vyžadovať žiaden minimálny majetok na pokrytie nákladov konkurzného konania, ktorý v súčasnosti musí byť v hodnote minimálne 1.659,70 eur. Ministerstvo taktiež znižuje preddavok na odmenu správcu zo súčasných 663,88 na 500 eur. Navyše pokiaľ dlžník nebude disponovať potrebnou sumou, tieto trovy mu bude môcť poskytnúť Centrum právnej pomoci. Ak chce v súčasnosti dlžník podať žiadosť o osobný bankrot, musí najskôr prejsť konkurzným konaním, až potom o jeho oddlžení rozhodne súd. Musí takisto vopred zaplatiť preddavok 663,88 eur a jeho majetok nesmie byť nižší ako 1.659,70 eur.

Novinkou však bude povinné právne zastúpenie dlžníka advokátom alebo Centrom právnej pomoci, alebo advokátom určeným Centrom právnej pomoci, čo má zabrániť tomu, aby sa na dlžníkov spĺňajúcich podmienky na oddlženie, napojili znova rôzne skupiny s ponukou, že ich budú sprevádzať osobným bankrotom a pri tom im rovno znova požičali.

Ako je z novej právnej úpravy zrejmé, jej prioritou je čo možno najvyššia ochrana dlžníka, jeho vymanenie z nekonečného kola dlhov, na strane druhej však nemá dôjsť k zníženiu uspokojenia oprávnených nárokov veriteľov. Úprava počíta s pohľadávkami, ktoré aj pri osobnom bankrote budú musieť byť uspokojené v plnej výške. Od trestných sankcií, cez výživné, po zabezpečenú pohľadávku zo záložného práva.

Podstatné zmeny nastanú aj pri tzv. veľkej reštrukturalizácii. Pohľadávky nezabezpečených veriteľov musia byť uspokojené v minimálnom rozsahu 50 %, čo znamená, že pokiaľ dlžník nebude schopný uhradiť svoje pohľadávky v minimálnej výške 50 %, pôjde do konkurzu.

Výber správcov v reštrukturalizácii bude po novom úplne náhodný, nakoľko novela zákona si od toho sľubuje pretrhnutie väzieb medzi dlžníkom a správcom. Toto má zamedziť výkonu špekulatívnych reštrukturalizácii a úlohou je posilniť postavenie menších nezabezpečených veriteľov s cieľom vyššieho uspokojenia ich pohľadávok.

Exekučné konanie

Exekučné konania by mali byť po novom férovejšie a zákonodarca sľubuje vyrovnanejší vzťah medzi súdom, exekútorom, veriteľmi a dlžníkmi. Najväčšiu zmenu pritom predstavuje zriadenie jediného exekučného súdu v Slovenskej republiky, ktorým bude Okresný súd v Banskej Bystrici. Výhodou by malo byť najmä to, že sudcovia, ako aj ostatní zamestnanci exekučného súdu budú úzko špecializovaní práve na túto oblasť, čo by malo zabezpečiť kvalifikované a rýchlejšie rozhodnutia. Koncentráciou exekučných konaní na výhradne jeden exekučný súd, by malo dôjsť k tomu, že ostatné súdy budú odbremenené od ďalšej administratívnej agendy a budú sa tak môcť primárne venovať svojmu účelu, ktorým je rozhodovanie sporov.

V čom ale bude spočívať férovosť exekučného konania? Najmä v pretrhnutí väzieb medzi súdnym exekútorom a veriteľom, teda oprávneným. Na súdnych exekútorov bude kladená vyššia disciplinárna zodpovednosť a rozdeľovanie jednotlivých prípadov medzi exekútorov v rámci jedného kraja bude rovnomerné, nakoľko výber exekútora bude náhodný a zaradení do neho budú môcť byť iba tí, ktorí splnia isté podmienky: v predošlých exekúciách budú musieť mať uhradené záväzky voči oprávneným a ich úrad bude musieť byť aj materiálno-technicky a personálne vybavený. Náhodný výber exekútora zároveň umožňuje spájať exekúcie vedené proti jednému dlžníkovi u jedného exekútora. Takýto postup by mal byť v prvom rade úsporný a dlžník by tak mohol získať väčšiu právnu istotu.
Okrem iného novela tiež prináša obmedzenie vo výške odmeny exekútora. Odmena sa bude určovať ako percento z vymoženej sumy a zároveň nebude môcť presiahnuť výšku vymáhaného nároku. Do platnosti vstupuje aj tzv. princíp paušálnych nákladov, ktoré budú určené vyhláškou.  Náklady na vedenie exekučného konania budú takto predvídateľnejšie ako pre dlžníka, tak pre veriteľa, a to aj v prípadoch neúspešných exekúcií.

V prípade existencie zákonných podmienok bude aj odklad exekúcie prebiehať jednoduchšie. Dlžník môže v priebehu exekučného konania raz požiadať o odklad bezprostredného výkonu exekúcie zo „sociálnych dôvodov“, teda ak sa napr. dostane do ťažkej životnej situácie, ktorá mu bráni plniť si záväzky z exekúcie.

Novela Exekučného poriadku by mala priniesť riešenie aj v prípade nekonečných exekučných konaní, ktoré sú otvorené častokrát účelovo a dlžníkov zaťažujú často až do dôchodkového veku. V zmysle novej právnej úpravy bude platiť, že ak sa v priebehu 5 rokov v prípade fyzickej osoby (alebo 2,5 roka v prípade právnickej osoby) nepodarí nič vymôcť, bude môcť súd exekučné konanie zastaviť. Novela exekučného poriadku by mala byť v tomto znení účinná počnúc 1. aprílom 2017.

Komentáre

Odpoveď pre Jozefa Benusa: Dobrý deň, ako prvá sa nám vynára otázka, či ide o exekúciu, ktorá sa začala pred účinnosťou novely Exekučného poriadku, t.j. pred 1.4.2017, alebo až po tomto dátume. Podmienky zastavenia exekúcie sú totiž v oboch prípadoch odlišné. Ak ide o exekučné konanie začaté pred 1.4.2017 platí, že súd zastaví exekúciu, ak majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie. Ak sa teda v priebehu exekúcie zistí, že povinný nevlastní ani taký majetok, ktorý by postačoval na úhradu trov exekúcie, súd je povinný exekúciu zastaviť. Znamená to, že o zastavení exekúcie v tomto prípade nerozhoduje exekútor, ale exekučný súd. Čo sa týka nových prípadov, t.j. exekúcií začatých po 1.4.2017, exekútor je v zmysle Exekučného poriadku povinný vydať upovedomenie o zastavení exekúcie a teda konanie zastaviť, ak pri exekúcii vedenej na majetok právnickej osoby sa do 30 mesiacov od začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora, a pri exekúcii vedenej na majetok fyzickej osoby sa do piatich rokov od začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora. Za splnenia zákonom stanovených podmienok, t.j. ak sa ani po 2,5 (ak ide o právnickú osobu), resp. v prípade fyzickej osoby po 5 rokov nepodarí nič vymôcť, exekútor je povinný exekúciu zastaviť, v opačnom prípade by došlo k porušeniu zákona. Ak máte za to, že exekútor porušil svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona, vždy sa môžete obrátiť na Slovenskú komoru exekútorov, ktorá je povinná Vašu sťažnosť prešetriť a v prípade zistenia pochybení môže byť exekútor disciplinárne stíhaný. Vzhľadom na uvedené je málo pravdepodobné, že by exekútor riskoval disciplinárne konanie, ktorého dôsledkom môže byť v závažnejších prípadoch aj rozhodnutie o odvolaní z funkcie exekútora.

Dobry den,mam exekuciu voci spolocnosti,ktorej konatel je byvaly sudny exekutor a jeho nahradnik sidli v na tej istej adrese ako je spolocnost,ktorej dlzim peniaze,chcem podat navrh na zastavenie exekucie pre nemajetnost a neviem,ci sa taketo nekale praktiky u nas obchadzaju,dakujem za odpoved.

Odpoveď pre Jarmilu: Dobrý deň, pokiaľ Voči Vám prebiehajú exekúcie, Vaše dlhy už nedokážete splácať a ste v omeškaní so splácaním, je možné zvážiť riešenie veci osobným bankrotom. Podľa novely zákona pri podaní návrhu musí byť dlžník zastúpený Centrom právnej pomoci alebo advokátom určeným Centrom právnej pomoci. Najprv teda musíte ísť do Centra právnej pomoci, ktoré rozhodne o tom, či splnate podmienky pre osobný bankrot a či Vás bude zastupovať CPP alebo Vám určia advokáta. Podľa zákona je osobný bankrot prístupný aj takým dlžníkom, ktorí majú len minimálny majetok alebo nevlastnia žiaden majetok. Avšak ak ste sa rozhodli podať návrh na osobný bankrot, potrebujete uhradiť odmenu správcovi vo výške 500,- EUR. Túto sumu Vám môže požičať aj Centrum právnej pomoci, ak spĺňate podmienky Centra právnej pomoci pre bezplatnú právnu pomoc. Pokiaľ podmienky nespĺňate, musíte si tieto peniaze zabezpečiť sami. Podľa zákona osobný bankrot je možné riešiť už dvoma spôsobmi, a to buď konkurzom, kedy sa majetok speňaží a z tohto výťažku sa uspokoja záväzky, alebo splátkovým kalendárom. Pri splátkovom kalendári dlžník si ponechá majetok a svoj dlh bude splácať postupne podľa splátkového kalendára. Pri zostavení návrhu splátkového kalendára sa prihliadne najmä na pomer záväzkov k hodnote majetku, dôvody, ktoré boli príčinou platobnej neschopnosti dlžníka, plnenie nedotknutých pohľadávok, úsilie, ktoré dlžník vynaložil v minulosti na uspokojenie veriteľov, príjmové možnosti dlžníka, zdravotné, rodinné a sociálne pomery, vek a vzdelanie dlžníka.

Dobry den.Chcela by som sa spytat,ked som bezdomovkyna,byvam v azylovom dome,ale riadne pracujem,ale mam viacero exekucii,jtore nie su az take vysoke,ale s urokami nabehli take horybilne sumy,ze to nesplatim do konca s ojhi zivota(50r.).Z 2 000 -oveho dlhu,mam splatit 20 000-ovy dlh.Zhruba mam exekucie v ciaske cca 50 000€.Nevlasnim majetok,nevlastnim nic,ledva prezijem.Ako by to vyzeralo s isobnym bankrotom?Mam vobec sancu zacat zit?Dakyjem.Jarmila

Odpoveď pre miroslava : Dobrý deň, podľa novej právnej úpravy účinnej od 01.03.2017 platí, že osobný bankrot možno realizovať dvoma spôsobmi, a to buď konkurzom, kedy dochádza k speňaženiu majetku dlžníka alebo splátkovým kalendárom, kedy je dlžník povinný na základe rozhodnutia súdu uhrádzať mesačne stanovenú sumu. Podmienky konkurzu upravuje zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii podľa ustanovenia § 167 a nasl. Súd najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu na vyhlásenie konkurzu vyhlási konkurz, ustanoví správcu a vyzve veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky, ak zistí, že návrh podala oprávnená osoba, návrh spĺňa zákonom ustanovené náležitosti (po formálnej aj obsahovej stránke), dlžník je v súlade s týmto zákonom riadne zastúpený (Centrom právnej pomoci, alebo advokátom určeným Centrom právnej pomoci), dlžník je platobne neschopný; súd vychádza z vyhlásenia dlžníka, ibaže existuje dôvodná pochybnosť o jeho pravdivosti, nebráni tomu v minulosti vyhlásený konkurz alebo určený splátkový kalendár, bol zložený preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu Centrom právnej pomoci; preddavok súd bez zbytočného odkladu po vyhlásení konkurzu poukáže na účet správcu alebo ho vráti zložiteľovi, ak súd konkurz nevyhlási. Ak tieto podmienky splnené nebudú, súd návrh odmietne a konanie zastaví.Ak sú podmienky splnené tak vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.

doby den podal som ziadost o bankrot centrum pavnej pomoci my dalo pisomny suhlas ze ma bude zastupovat a poskytne my pozicku 500eur ktore su potrbne na moje zastupovanie ziadost o bankrot konkuzom uz odoslli na sud aky bude další postup aku mam sancu ze my to vide mam toho dost vela nemam ziadny mejetok a momentalne som nezamestnany aku mam teda sancu ze my ten bankrot vyjde a ci my bankrotom padnu aj exekucie nemam ich uvalene na ziadny majetek lebo ziadny nemam dakuje vopred za radu

Odpoveď pre Mila: Dobrý deň, uvedené informácie pochádzajú z nášho článku Konečne - exekúcie po troch rokoch skončia, ktorý sme uverejnili na blogu SME dňa 03.10.2016. Uvedený článok bol koncipovaný s ohľadom na dostupné informácie, ktorými sme disponovali toho času, avšak novela Exekučného poriadku účinná od 01.04.2017 bola napokon schválená v odlišnom znení. V zmysle ustanovenia § 243 h ods. 1 Exekučného poriadku platí, že ak tento zákon v § 243i až 243k neustanovuje inak, exekučné konania začaté pred 1. aprílom 2017 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2017. V zmysle § 243i platí, že v exekučnom konaní začatom na základe návrhu na vykonanie exekúcie doručeného exekútorovi pred 1. aprílom 2017 sa musí žiadosť exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie podať na súde príslušnom podľa predpisov účinných do 31. marca 2017 najneskôr 30. júna 2017. Ak bude žiadosť exekútora o udelenie poverenia v exekučnom konaní začatom pred 1. aprílom 2017 doručená súdu príslušnému podľa predpisov účinných do 31. marca 2016 po 30. júni 2017, súd exekútorovi žiadosť o udelenie poverenia vráti. Vrátením žiadosti o udelenie poverenia exekútorovi sa exekučné konanie zastavuje. Ak oprávnený po zastavení konania podľa odseku 1 podá návrh na vykonanie exekúcie podľa predpisov účinných od 1. apríla 2017, účinky pôvodného návrhu na vykonanie exekúcie zostávajú zachované, ak je návrh na súde príslušnom podľa predpisov účinných od 1. apríla 2017 podaný do 1. augusta 2017. O tom exekútor oprávneného poučí.

Dobry den. Dostal som vcera prikaz na zacatie exekucneho konania, exekucie z roku 2011. Bude tato exekucia v suvislosti s novelou exek.poriadku, sudom zastavená ? Na Vasom blogu som sa docital ..."Očakávaným dôsledok tejto úpravy tak bude hromadné zastavenie nielen exekúcií začatých po roku 2017 (pri splnení vyššie uvedenej podmienky márneho uplynutia času), ale i väčšiny starších exekúcií (pri právnických osobách v prípade exekúcií začatých pred 30.06.2015 a pri fyzických osobách zastavenie exekúcií začatých pred rokom 2014)."...

Odpoveď pre Martin Urban : Dobrý deň, samotná skutočnosť, že sú voči Vám vedené exekučné konania od roku 2006 ešte neznamená, že tieto budú zastavené, stať sa tak môže iba v oprávnených prípadoch v zmysle Exekučného poriadku. Pokiaľ zvažujete cestu osobného bankrotu je potrebné mať na zreteli, že toto sa nevzťahuje na zabezpečené pohľadávky, teda v prípade ak ste za svoj záväzok ručili nehnuteľnosťou, na ktorej Vám v súčasnosti viazne ťarcha exekučného záložného práva a podobne. V prípade osobného bankrotu sú taktiež dve možnosti, a to buď splátkový kalendár, kde na základe rozhodnutia súdu bude povinný mesačne uhrádzať presne stanovenú výšku splátky alebo potom priamo konkurzom, čo znamená, že by došlo k speňaženiu Vášho majetku a následne z tohto výťažku budú uhradené Vaše záväzky. Osobný bankrot je v zmysle zákona možné absolvovať iba raz za 10 rokov a priamo zo zákona vyplýva povinnosť právneho zastúpenia, a to buď Centrom právnej pomoci alebo advokátom, ktorého toto Centrum právnej pomoci určí.

Odpoveď pre Martinu : Dobrý deň, pokiaľ Vám bolo nariadené vyplatenie súdnych trov a Vy nemáte možnosť tieto uhradiť v plnej výške v určenej lehote, dohodnite sa na splátkovom kalendári s príslušnými osobami. Trovy právneho zastúpenia uhrádzate advokátovi protistrany, trovy konania spočívajúce v zaplatenom súdnom poplatku zasa uhrádzate priamo protistrane. Súd po vydaní rozhodnutia už ďalej neskúma,či bolo rozhodnutie vykonané, preto neplatí, že pokiaľ nezaplatíte trovy konania, automaticky bude voči Vám vedené exekučné konanie. Návrh na začatie exekučného konania podáva oprávnený. V prípade, ak pre Vašu platobnú neschopnosť skutočne začne exekučné konanie, máte právo v zmysle ustanovenia § 61h ods. 1 písm. d) podať návrh na odklad exekúcie : " povinný, ktorý je fyzickou osobou, podal žiadosť o odklad exekúcie a vyhlásil, že sa bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky."

Dobrý deň. V minulosti som neúspešne podnikal a skončil som s veľ´kými dlhmi ktoré som splácal 12 rokov a viaceré dlhy som vyrovnal. V súčastnosti sú podľa exekučného registra voči mne vedené ešte 3 exekúcie z rokov 2006,2007 a 2009. Budú tieto staré exekúcie exekučným súdom zastavené alebo je pre mňa lepšie riešenie konkurz? Ďakujem M. Urban

Dobrý deň. Veľmi pekne by som vás chcela poprosiť o radu. Od pána XY som si požičala finančnú hotovosť a dohodli sme sa na splácaní . Podpísali sme aj zmluvu o pôžičke,aby bol o tom doklad. Splátky som však nedodržala a podal na mna žalobu o zaplatenie zvyšnej dlžnej sumy. Nakoľko som momentálne poberám rodičovský príspevok dohodli sme sa s advokátom pána XY že mi splátkový kalendár obnoví s podmienkou,že ak sa omeškam s jednou splátkou okamžite ide na mna exekúcia. Splátky dodržiavam už rok a pol,ale bolo súdne pojednávanie,na ktorom mi súd nariadil zaplatiť súdne trovy v plnej výške. Zaujíma ma ,že ak mi príde uznesenie zo súdu,že odo dňa doručenia mám zaplatiť do 15 dni určitú sumu a ja nemám na to finančne prostriedky,ci je tiež možné požiadať o splátkový kalendár alebo na mna ide hneď exekúcia? Ešte pre doplnenie. Poslednú splátku pánovi XY pošlem v januári 2018,tým môj dlh konci,no rodičovský príspevok poberám do septembra 2018 a každý mesiac mi z neho po zaplatení pánovi XY zostane 100€. Súdne trovy sú vo výške takmer 900€ a ja nemám absolútne možnosť takú sumu zaplatiť. Môžte mi poradiť ako sa postupuje v takých prípadoch. Budem vam veľmi vďačná.

Odpoveď pre Lucku: Dobrý deň, ak som to správne pochopil, tak ste kúpila byt, ktorý banka predávala ako záloh na dražbe z dôvodu výkonu záložného práva. Z Vášho popisu mi však nie jasné, aké postavenie malo v uvedenej záležitosti Spoločenstvo vlastníkov bytov a z akého titulu žiadalo výťažok z dražby, či nešlo o speňažovanie nehnuteľnosti v rámci exekučného konania. Avšak pri úspešnom zrušení dražby by došlo k obnoveniu vlastníckeho práva pôvodného vlastníka bytu. Preto Vám odporúčam najmä s rekonštrukciami počkať do vyriešenia celej záležitosti.

Odpoveď pre Horváthovú : Dobrý deň, nakoľko sa Vaša mama ocitla v takejto náročnej situácii, určite by som začal tým, že by som si preštudoval úverové zmluvy. Vychádzajúc z Vašej otázky, je veľmi pravdepodobné, že tieto obsahovali neprijateľné podmienky, čo bude mať za následok, že tieto zmluvy budú minimálne čiastočne neplatné a teda nevymáhateľné. Z tohto dôvodu môžete požiadať aj o zastavenie exekúcie. Pokiaľ ide o osobný bankrot v zmysle novej právnej úpravy účinnej od 1.marca 2017, bude mať dlžník na výber dve možnosti, ako sa oddĺžiť, a to konkurzom alebo splátkovým kalendárom. Podstatou konkurzu je uspokojenie pohľadávok veriteľov tým, že dlžník speňaží svoj majetok . V záujme ochrany dlžníkov pred stratou bývania zákon zavádza nový pojem, a to nepostihnuteľná hodnota obydlia. Dlžník, ktorý prejde osobným bankrotom, bude mať právo voči nezabezpečeným veriteľom uchrániť si istú sumu, ktorá mu ostane zachovaná a mohol si z nej platiť nevyhnutné výdavky na bývanie, napríklad nájomné. Možnosť osobného bankrotu však dlžník bude môcť využiť iba raz počas 10 rokov.Ak si dlžník vyberie druhú možnosť, a to splátkový kalendár, bude si môcť ponechať časť svojho majetku, avšak bude viazaný rozhodnutím súdu o tom, že v stanovenom období bude povinný uhrádzať stanovenú sumu. Je pravdou, že povolením konkurzu sa zastavujú existujúce exekučné konania, vzhľadom na vek Vašej mamy ale nie je isté, do akej miery by bola schopná svoje záväzky uhrádzať, preto súd nemusí automaticky osobný bankrot povoliť. Vzhľadom na už prebiehajúce exekučné konania sa určite zamerajte na to, či exekučný titul nevznikol na základe zmluvy, ktorá obsahuje neprijateľné spotrebiteľské podmienky. Viac k tejto téme sa dozviete aj z nášho článku, ktorý sme publikovali na sme.sk https://banos.blog.sme.sk/c/446426/7-znakov-ze-je-vasa-zmluva-o-uvere-neplatna.html Pokiaľ ide o Vašu druhú otázku, a teda dedenie dlhov, v zmysle ustanovenia § 463 ods. 1 Občianskeho zákonníka dedič môže dedičstvo odmietnuť. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným. Odmietnutím dedičstva na Vás dlhy po Vašej mame neprejdú.

Dobry den kupila som byt na drazbe ktoru robila banka a zalozny veritel,pohladavku z vytazku si ziadalo a svb,na drazbe bolo vyhlasene ze svb nebude uspokojene z vytazku drazby,teraz svb chce poziadat o zrusenie drazby a tvrdi ze oni su prvy zakony zalozny veritelia a banka tvrdi opak,ja teraz neviem co mam robit ci sa nastahovat a urobit rekonstrukciu a ak svb vyhra a zmari sa drazba budem sa musiet vystahovat,aku sancu ma svb na vyhru v takomto pripade?dakujem za radu.

Prosim o informaciu.Nasa teraz 8O rocna mama vlastnila 2-izb.byt.Postupne si brala pozicky z nebankovych spolocnosti.Splacanie nezvladala,/velmi vysoke uroky/.Zobrali jej vlastny byt,ocitla sa na ulici.Prenajali sme jej 1-izbovy byt,kde byva,platime ho my deti.Po exekuzii jej kratia starobny dochodok,pobera 198Euro mesacne.Nevlastni ziaden majetok.Prosim,musime platit po jej smrti jej splatky?Moze poziadat o osobny bankrot? Za skoru odpoved vopred dakujeme

Odpoveď pre Milana Baláža: Dobrý deň, vzhľadom na Vašu problematiku ako prvú možnosť Vám odporúčam dohodnúť sa s veriteľmi a povereným exekútorom na splátkovom kalendári, a pokiaľ už máte dohodnutý splátkový kalendár, v tom prípade odporúčam požiadať exekútora a oprávneného z exekúcie o zníženie splátok alebo o odklad splátok. Ďalej, pokiaľ by to nebolo možné, po splnení podmienok by ste mali mať možnosť podať návrh na odklad exekúcie na príslušný exekučný súd. Na návrh povinného môže súd povoliť odklad exekúcie, ak sa povinný bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky a oprávnený by nebol odkladom exekúcie vážne poškodený. Ak ste úplne nemajetným a nedokázali by ste splácať ani splátky z exekúcie, budete mať možnosť podať návrh na zastavenie exekúcie z dôvodu, že Váš majetok nepostačuje ani na úhradu trov exekúcie. Ak nemáte pravidelný príjem, v tom prípade by som sa priklonil k druhej možnosti, teda k zastaveniu exekúcie, ale pokiaľ máte pravidelný príjem (napr. starobný dôchodok), súd by zrejme zastavenie exekúcie nepovolil. Pokiaľ máte viac exekúcii s viacerými veriteľmi, a dlhy už takmer nedokážete platiť, odporúčam Vám ako poslednú možnosť riešiť situáciu osobným bankrotom. V zmysle novely Zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá má byť účinná od 1. marca 2017, platobne neschopný dlžník bude mať možnosť zbaviť sa svojich dlhov buď konkurzom alebo splátkovým kalendárom. Podľa novej právnej úpravy pokiaľ dlžník sa chce zbaviť svojich dlhov konkurzom, konkurzu bude podliehať speňažení majetok dlžníka, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Pri splátkovom kalendári dlžník si ponechá majetok a svoj dlh bude splácať postupne podľa splátkového kalendára.

Dobrý deň.Mám exekúcie som dôchodca a mám dôchodok mesačne 96.-€ to neni ani životné minimum.Spolu ž manželkou mame 398.-€.Inkaso platíme 184.-€.t,j .nájom ,záloha za plyn a elektrinu.a.SRTV.Na živobytie nám zostáva zhruba 150,.€ pritom som odrobil celkove 38 r.Chcem vyhlasiť bankrot ale asi nebudem mať prostriedky aby sa dal uskutočniť.Poradťe mi čo mám robiť?Podotýkam že vlastným 1/2 rod.domu na ktorom ja na katastri blomba .Ďakujem M.Baláž Zvolen.

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto

Naši klienti sú aj