Proces verejného obstarávania sa v roku 2021 zrejme výrazne skráti!

Nachádzate sa tu

Nový systém verejného obstarávania by mal byť podľa vlády SR efektívnejší. V rámci neho budú môcť obstarávatelia rýchlejšie a transparentnejšie využívať verejné zdroje. V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa aktuálne nachádza nový zákon o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní.  Nová legislatíva by mala byť platná od 01.08.2021.

Hlavným dôvodom, pre ktorý procesy týkajúce sa verejného obstarávania trvali dlhý čas, bola výrazne komplikovaná úprava tzv. revíznych postupov. Ide o zákonom definované postupy nápravy pri podozrení z porušovania princípov verejného obstarávania alebo pri nesúladnosti postupov so zákonom o verejnom obstarávaní (žiadosť o nápravu, námietky, odvolanie, správne súdnictvo). Podstatou nového
riešenia je zníženie počtu jednotlivých fáz, v ktorých prebieha preskúmavanie procesu verejného obstarávania. Okrem toho samotné preskúmavanie má byť zverené výlučne správnym súdom.

Nová právna úprava navrhuje 4 typy opatrení vo veciach verejného obstarávania. Pôjde o:


- prieskumné konanie

V rámci prieskumného konania sa bude rozhodovať o námietkach proti úkonom kontrolovaného. V tomto štádiu súd pred uzatvorením zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo pred zrušením verejného obstarávania rozhoduje o zrušení samostatne preskúmateľného úkonu zadávateľa, ak je v rozpore s predpismi o verejnom obstarávaní. Prieskumné konanie sa bude začínať prieskumnou žalobou, ktorú bude môcť podať hospodársky subjekt, ktorého záujmy sú v danom verejnom obstarávaní dotknuté. Návrh ukladá správnemu súdu rozhodnúť o prieskumnej žalobe v lehote do dvoch mesiacov.

- určovacie konanie

Určovacím konaním má byť konanie, v ktorom súd po uzavretí zmluvy, uzavretí koncesnej zmluvy alebo zrušení verejného obstarávania rozhoduje najmä o neplatnosti zmluvy. Určovacia žaloba musí byť doručená súdu v lehote šesť mesiacov od okamihu, kedy sa žalobca o uzavretí zmluvy, uzavretí koncesnej zmluvy alebo zrušení verejného obstarávania dozvedel alebo pri zachovaní potrebnej starostlivosti mohol dozvedieť.

- predbežné opatrenia

Na zabezpečenie účelu prieskumného konania bude možno počas neho, ako aj pred jeho začatím nariadiť predbežné opatrenie. Správny súd nariadi predbežné opatrenie, ktoré považuje za nevyhnutné a spôsobilé na odvrátenie ujmy, ktorá hrozí navrhovateľovi v dôsledku toho, že určitý samostatne preskúmateľný úkon zadávateľa je v rozpore s predpismi o verejnom obstarávaní, alebo odstránenie ujmy, ktorá navrhovateľovi v dôsledku toho vznikla.


- žaloba proti nečinnosti 

V konaní proti nečinnosti zadávateľa súd na základe žaloby proti nečinnosti pred uzavretím zmluvy alebo koncesnej zmluvy a pred zrušením verejného obstarávania rozhoduje o určení, že zadávateľ je vo verejnom obstarávaní bezdôvodne nečinný. Zadávateľ je vo verejnom obstarávaní bezdôvodne nečinný, ak v ňom nevybral úspešného uchádzača ani nezrušil verejné obstarávanie, hoci už uplynula a bola podstatne prekročená primeraná lehota na vyhodnotenie ponúk.

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto

Naši klienti sú aj