Pracujete vo vnútrozemskej vodnej doprave? Pozor na silvestrovské zmeny!

Nachádzate sa tu

Pracovný čas zamestnancov vo vnútrozemskej vodnej doprave sa má upraviť. Zabezpečí to ochranu a bezpečnosť zamestnancov v tomto odvetví?

Vláda Slovenskej republiky 17. augusta 2016 schválila návrh novely zákona o organizácii pracovného času v doprave, za účelom transpozície smernice, ktorou sa vykonáva Európska dohoda o niektorých aspektoch organizácie pracovného času vo vnútrozemskej vodnej doprave. Novela by po schválení v parlamente mala nadobudnúť účinnosť 31. decembra 2016.

Na zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy v EÚ, stanovuje predmetná novela podrobnejšie požiadavky na organizáciu pracovného času týchto zamestnancov, a to v zmysle Európskej dohody o niektorých aspektoch organizácie pracovného času vo vnútrozemskej vodnej doprave.

Pre mobilného zamestnanca vo verejnej vodnej doprave je maximálny pracovný čas počas dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov 2304 hodín.

Denný pracovný čas zamestnanca vo verejnej vodnej doprave musí byť rozvrhnutý tak, aby nepresiahol 14 hodín počas 24 po sebe nasledujúcich hodín. Týždenný pracovný čas takéhoto zamestnanca nesmie presiahnuť 84 hodín, a nočná práca nesmie presiahnuť 42 hodín.

V prípade, že v rozvrhu práce je viac pracovných dní ako dní odpočinku, tak priemerný týždenný pracovný čas takéhoto zamestnanca nesmie presiahnuť 72 hodín v priebehu štyroch po sebe nasledujúcich mesiacov. Počas 12 mesiacov nesmie priemerný týždenný pracovný čas presiahnuť 48 hodín. Pracovný čas zamestnanca v prístave počas nepriaznivej poveternostnej situácie alebo inej mimoriadnej okolnosti v prístave môže byť predĺžený najviac na 16 hodín počas 24 hodín.

Čo sa týka odpočinku, tak mobilný zamestnanec vo verejnej vodnej doprave má nárok na odpočinok, a to v rozsahu najmenej 84 hodín za týždeň. Takýto zamestnanec môže naraz odpracovať najviac 31 dní. V prípade, že v rozvrhu práce nie je viac pracovných dní ako dní odpočinku, musí byť takémuto zamestnancovi po viacerých po sebe nasledujúcich pracovných dňoch bezprostredne poskytnutý rovnaký počet po sebe nasledujúcich dní odpočinku.

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto

Naši klienti sú aj