Pozitívna správa pre zamestnávateľov. Miernejšie sankcie pri nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.

Nachádzate sa tu

Novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní prináša sankčné zmiernenie. Koho tieto zmeny zasiahnu najviac?

Je pravdou, že zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní dlhodobo čelil kritike zamestnávateľov, nakoľko týchto tvrdo postihoval a žiadne, ba ani miernejšie prešľapy zamestnávateľov pri samotnom zamestnávaní netoleroval. Napríklad zamestnanec musel byť bezpodmienečne prihlásený do Sociálnej poisťovne ešte pred tým, než vôbec nastúpil do práce. Ak zamestnávateľ túto povinnosť porušil, automaticky bol zaradený do verejného zoznamu osôb, ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania. Okrem toho, že sa jednalo o „tabuľu hanby“, ďalšími vedľajšími postihmi bol zákaz čerpania štátnej dotácie, zákaz žiadať o eurofondy, či nemožnosť zúčastniť sa verejného obstarávania. V prípade agentúry dočasného zamestnávania táto okamžite strácala oprávnenie na výkon svojej činnosti.

Novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní prináša sankčné zmiernenie. Už v úvode, a to presne v ustanovení § 2 písm. b) uvádza: „Nelegálne zamestnávanie je zamestnávanie právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, ak využíva závislú prácu fyzickej osoby, má s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu a neprihlásila ju do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia do siedmich dní od uplynutia lehoty podľa osobitného predpisu na prihlásenie do tohto registra, najneskôr však do začatia kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, ak kontrola začala do siedmich dní od uplynutia lehoty podľa osobitného predpisu na prihlásenie do tohto registra.“ Z uvedeného vyplýva, že nelegálnym zamestnávaním bude až prípad, kedy zamestnávateľ zamestnanca neprihlásil do Sociálnej poisťovne najneskôr do 7 dní, avšak najneskôr do začatia kontroly.

Ďalšia podstatná zmena nastáva v oblasti zodpovednosti za nelegálne zamestnávanie.

Podľa ustanovenia § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní platí, že: „Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, nesmie prijať prácu alebo službu, ktorú jej na základe zmluvy dodáva alebo poskytuje právnická osoba alebo fyzická osoba prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, ak ide

a) o cezhraničné poskytovanie služby po dobu presahujúcu päť dní v období 12 mesiacov od prvého poskytnutia služby alebo

b) o vnútroštátnu dodávku práce alebo cezhraničnú dodávku práce.“

Dodávka práce je však na účely tohto zákona definovaná nasledovne:

a) vnútroštátna dodávka práce, ktorou je dočasné pridelenie fyzickej osoby na výkon práce podľa osobitného predpisu,

b) cezhraničná dodávka práce, ktorou je

1. dočasné pridelenie fyzickej osoby z iného štátu ako Slovenskej republiky na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi na území Slovenskej republiky,

2. vyslanie fyzickej osoby z iného štátu ako Slovenskej republiky na územie Slovenskej republiky uskutočnené medzi ovládajúcou osobou a ovládanou osobou alebo medzi ovládanými osobami.

Za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú podnikateľovi na základe zmluvy dodáva alebo poskytuje právnická osoba alebo fyzická osoba prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva môže kontrolný orgán uložiť pokutu v rozmedzí od 2.000,- Eur do 200.000,- Eur, ak ide o dve a viac fyzických osôb súčasne, spodná hranica pokuty začína na sume 5.000,- Eur.

Pozor, pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa prerokovania protokolu o výsledku kontroly a najneskôr do troch rokov odo dňa porušenia zákazu, nemožno ju však uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom, ktorým bola za to isté porušenie už právoplatne uložená pokuta iným kontrolným orgánom.

Novela zákona ďalej uvádza, že porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa zákona účinného do 31. decembra 2017 právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, sa na účely vedenia centrálneho verejne prístupného zoznamu fyzických osôb a právnických osôb, ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania, a na účely preukázania splnenia podmienok podľa osobitných predpisov na základe ich písomnej žiadosti podanej Národnému inšpektorátu práce nepovažuje za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania uplynutím 15 dní odo dňa doručenia tejto žiadosti, ak táto právnická osoba alebo táto fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, ktoré využívali závislú prácu fyzickej osoby, prihlásili túto fyzickú osobu do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia do siedmich dní od uplynutia lehoty podľa osobitného predpisu na prihlásenie do tohto registra, najneskôr však do začatia kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, ak kontrola začala do siedmich dní od uplynutia lehoty podľa osobitného predpisu na prihlásenie do tohto registra.

Hoci teda novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní mierne povolila vo svojej pôvodnej prísnosti, zamestnávateľom neodporúčame spoliehať sa na akékoľvek 7-dňové „prechodné obdobie“ a v momente, kedy skutočne plánujú prijať nového zamestnanca by mali podriadiť všetko tomu, aby mali ako zamestnávatelia všetky svoje povinnosti ako voči zamestnancovi, tak voči Sociálnej poisťovni a ostatným inštitúciám riadne splnené.

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto

Naši klienti sú aj