Podmienky zamestnávania cudzincov sa od 1. mája zmenia! Bude to pre zamestnávateľov naozaj jednoduchšie?

Nachádzate sa tu

Nedostatok pracovných síl v niektorých odvetviach si vyžiadal stanovenie nových kritérií pre zjednodušenie zamestnávania občanov tretích krajín. Akých?

Narastajúci počet zamestnancov z tretích krajín si opäť vyžiadal legislatívne zmeny slovenského právneho poriadku, ktoré majú zamestnávateľom mnohé zjednodušiť. Avšak len za splnenia stanovených podmienok.

Zámerom novely zákona o službách zamestnanosti bolo najmä stanovenie kritérií pre zjednodušenie zamestnávania občanov tretích krajín z dôvodu dlhodobého nedostatku pracovných síl, týkajúci sa určitých profesií na trhu práce v Slovenskej republike. Po vzore ostatných krajín V4-ky sa preto zavádzajú zjednodušené podmienky zamestnávania vo vzťahu k zamestnaniam, kde nedostatok pracovnej sily pretrváva dlhodobo, a tiež vo vzťahu k zamestnávateľom v okresoch s evidovanou mierou nezamestnanosti nižšou ako 5 %. Identifikovať zamestnania, v ktorých je nedostatok pracovnej sily v okresoch, v ktorých priemerná miera evidovanej nezamestnanosti bola nižšia ako 5 % a zverejňovať na webovom sídle zoznam týchto zamestnaní, bude každoročne Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, a to vždy do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Touto povinnosťou sa pre niektorých zamestnávateľov proces udeľovania povolení občanom tretích krajín zjednoduší, nebudú mať totiž povinnosť nahlasovať voľné pracovné miesta pred podaním žiadosti. To sa však týka len zamestnávateľov z vybraných okresov a len vybraných profesií.

Novela zákona stanovila tiež určité obmedzenia. Jedným z nich je aj podmienka udelenia povolenia na zamestnanie príslušníkov tretích krajín len zamestnávateľovi, ktorý neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie. Ďalšie obmedzenie bolo prijaté za účelom regulácie počtu prijatých zamestnancov z tretích krajín na výkon práce v určitých profesiách a spočíva v obmedzení počtu takýchto zamestnancov na najviac 30 % z celkového počtu zamestnancov zamestnávateľa. Uvedená regulácia má zabrániť znižovaniu mzdových podmienok v krajine, a tiež zabrániť situácií, kedy by zamestnávatelia uprednostňovali zamestnávanie príslušníkov tretích krajín pred občanmi Slovenskej republiky. Z dôvodovej správy tiež vyplýva, že zjednodušenie zamestnávania cudzincov bolo prijaté výlučne za účelom riešenia nedostatku pracovnej sily, ktorý má mať prechodný charakter.

Zamestnávatelia, ku ktorým sú vysielaní príslušníci tretích krajín za účelom výkonu práce, musia po novom pre nich tiež zabezpečiť primerané ubytovanie. Podmienku primeranosti ubytovania môžu skúmať kontrolné orgány, ktorými sú ministerstvo, ústredie a úrad práce, ktoré v zmysle novely dostali oprávnenie vstupovať kedykoľvek do priestorov, v ktorých je zabezpečované ubytovanie.

Zákonodarca tiež stanovil finančnú motiváciu pre zamestnancov, ktorí majú bydlisko vo väčšej vzdialenosti od miesta výkonu práce, za účelom úhrady nákladov spojených s presťahovaním sa. Tie môžu byť zamestnancovi poskytované v rámci dvoch rokov, a to v celkovej sume až 4.000,- Eur, v prípade zamestnancov manželov, spĺňajúcich podmienky na poskytnutie príspevku, v sume až 6.000,- Eur. Zákon však ozrejmuje, že zmena pobytu na účely poskytnutia príspevku je zmena miesta trvalého pobytu, ak je miesto nového trvalého pobytu na území Slovenskej republiky vzdialené od miesta pôvodného trvalého pobytu najmenej 70 km.

Hoci teda zákonodarca hovorí o zjednodušení zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín, skutočné zjednodušenie v tomto smere sa bude týkať len niektorých zamestnávateľov.

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto

Naši klienti sú aj