Plánujete svoje dieťa umiestniť do jaslí? Zistite, či na to máte po novom nárok.

Nachádzate sa tu

Marec priniesol novú právnu úpravu a konkretizoval, ktoré deti budú môcť jasle navštevovať. Spadajú do tejto kategórie i tie vaše?

Tzv. jasličkový zákon určil rodičom, resp. zákonným zástupcom detí nové pravidlá týkajúce sa umiestňovania ich ratolestí do jaslí. Rovnako prevádzkovateľom jaslí prísnejšie podmienky. Od kedy platia a v čom spočívajú?

Nedávnym schválením novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, teda prijatím tzv. jasličkového zákona došlo k zmenám, ktoré sa budú týkať rodičov, osôb, ktoré majú dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe súdneho rozhodnutia, detí, ale aj samotných prevádzkovateľov jaslí. Od 1. marca 2017 je poskytovanie starostlivosti o dieťa v jasliach chápané ako sociálna služba. Jej poskytovanie je však viazané na splnenie viacerých podmienok.

Jasličkový zákon obsahuje ustanovenie, ktoré hovorí o jasličkách ako o zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, pričom uvádza, že v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytuje služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši tri roky veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť. Zosúlaďovaním rodinného života a pracovného života sa rozumie  zabezpečenie starostlivosti o dieťa, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.

Prijatie jasličkového zákona tak podmieňuje možnosť rodiča, resp. zákonného zástupcu dieťaťa umiestniť dieťa do jaslí vykonávaním zárobkovej činnosti alebo prípravou na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole. Pokiaľ teda rodič neštuduje alebo nepracuje, nie je mu umožnené umiestniť svoje dieťa do jaslí. Uvedené sa stretáva s pomerne veľkou nevôľou najmä zo strany matiek, ktoré by odbremenilo umiestniť dieťa do jaslí napríklad z dôvodu, že sú na materskej dovolenke s ďalším dieťaťom. Pod tlakom verejnosti, ako aj prezidenta republiky sa predkladateľ návrhu novely zákona napokon rozhodol spraviť mierny ústupok spočívajúci v tom, že pokiaľ budú v jasliach voľné kapacity, budú môcť prijať aj deti rodičov, ktorí nepracujú či neštudujú. Táto zmena má však platiť až od januára 2018.

Rovnako podmienku, v zmysle ktorej možno starostlivosť o dieťa v jasliach poskytovať len do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši tri roky veku rodičia nepovažujú za prijateľnú.  Predškolské zariadenia prijímajú deti vždy od septembra. Dovtedy si teda rodič musí zabezpečiť starostlivosť o dieťa iným spôsobom.

Ako už bolo uvedené, prijaté zmeny sa budú týkať aj samotných prevádzkovateľov jaslí. Tie bude môcť prevádzkovať samospráva, živnostník alebo nezisková organizácia, musia sa však zapísať do registra poskytovateľov sociálnych služieb na príslušnom vyššom územnom celku. Tiež musia po novom spĺňať sprísnené požiadavky na priestorové usporiadanie, funkčné členenie, vybavenie, prevádzku, režim dňa, režim stravovania a pitný režim konkretizované príslušnou vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 527/2007 Z. z.

Prevádzkovateľ jaslí musí zabezpečiť, aby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa nebola poskytovaná starostlivosť viac ako 12 deťom v jednej miestnosti, ktorá spĺňa funkciu herne a spálne, pričom tento počet detí možno zvýšiť najviac o tri deti, ak sa v dennej miestnosti alebo priestoroch spálne alebo herne neposkytuje starostlivosť o dieťa, ktoré nedovŕšilo jeden rok veku. Uvedené je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť do 31. decembra 2019. Rovnako musí zabezpečiť, aby starostlivosť v jasliach poskytovali len osoby s odbornou spôsobilosťou, teda tie, ktoré získali úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Do 1. januára 2019 je tiež prevádzkovateľ povinný zabezpečiť bezbariérový prístup pre osoby s obmedzeniu schopnosťou pohybu a orientácie tak, aby boli splnené všeobecné technické požiadavky.

Komentáre

Odpoveď pre Veroniku: Dobrý deň, pokiaľ spĺňate podmienky na poberanie rodičovského príspevku, nie je možné súčasne poberať aj príspevok na starostlivosť o dieťa. V prípade, že by ste spĺňali podmienky na uplatnenie si nároku, teda na podanie žiadosti na vyplácanie príspevku na starostlivosť o dieťa, nepôjde o vašu povinnosť, teda o príspevok si požiadať nemusíte.

Ak nastúpim do práce a dieťa umiestnim do jaslí, musím požiadať o príspevok na starostlivosť o dieťa (280€) alebo jasle môžem financovať z rodičovského príspevku s doplatkom zo svojich finančných prostriedkov? Ďakujem

Odpoveď pre Andreu: Dobrý deň, takýmito aktivitami spojenými so vstupom alebo návratom na trh práce sa rozumie napríklad účasť osoby na rekvalifikačnom kurze, vzdelávanie, či aktívne vyhľadávanie voľných pracovných miest - slúžia na to rôzne služby sprostredkovania zamestnania, informačné, poradenské a odborné poradenské služby zabezpečované dodávateľom služby vzdelávania a prípravy pre trh práce.

vykonával aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce ..co je tým myslene?

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto

Naši klienti sú aj