Osobný bankrot je jedna z možností ako sa zbaviť dôsledkov (korona) - krízy.

Nachádzate sa tu

Zákaz vychádzania a lockdown mali značný dopad i na predkladanie žiadostí o vyhlásenie osobných bankrotov. Ich počet klesol. No v období, kedy je zavedená karanténa, je takýto pokles pochopiteľný. Odrazila sa na ňom znížená mobilita záujemcov, no i obmedzená činnosť centra právnej pomoci, ktoré osobné bankroty vybavuje. Toto, obdobne ako ďalšie organizácie, spoločnosti a podnikatelia pracuje v obmedzenom režime, čo má praktický dopad na vybavenie žiadostí, či rušenie dojednaných konzultácií. Zhoršená finančná situácia spôsobená u mnohých dočasnou či stálou stratou príjmu v období koronakrízy, je však realitou, v dôsledku ktorej možno v dohľadnej dobe nárast osobných bankrotov predpokladať.

Na čo si je potrebné dať pri osobnom bankrote pozor?

Ak ste dlžník a rozhodujete sa pre osobný bankrot, pozor na problémy, ktoré môžu vzniknúť v priebehu konania o oddlžení a niektoré komplikácie, s ktorými sa je možné stretnúť po ukončení oddlžovacieho konania.

V dôsledku obrovského záujmu ľudí o osobný bankrot po tom, ako došlo pred štyrmi rokmi k zmierneniu legislatívy v tejto oblasti, kedy mnohí dlžníci tento inštitút zneužívali, došlo s účinnosťou od 01.01.2020 k opätovnej úprave zákonom vyžadovaných podmienok na jeho umožnenie. Na oddlženie tak už nestačí iba existencia jedného začatého exekučného konania, no podstatná je i dĺžka trvania takéhoto konania, a to najmenej jeden rok. Otázne je či takto nastavené pravidlo bude dostatočne reagovať na vzniknutú situáciu s predpokladanou platobnou neschopnosťou domácností v súvislosti s odkladom splátok úverov a trvajúcou pandémiou.

Osobný bankrot predstavuje riešenie dlhov cez zánik štátno – mocenského vynútenia splnenia pohľadávky voči dlžníkovi. Existujú však i pohľadávky, ktoré veriteľom zostávajú zachované. Tieto sú definované zákonom. Najčastejšie sa jedná o zabezpečené pohľadávky v rozsahu krytia hodnotou majetku, výživné, peňažný trest v zmysle trestnoprávnej legislatívy a pod.

Aké formy osobného bankrotu poznáme?

Osobný bankrot – oddlženie má dve formy. Prvá forma je splátkový kalendár. Ten sa odporúča dlžníkom, ktorí majú majetok a príjem, pričom o tento majetok nechcú prísť. V takom prípade nedochádza k predaju majetku, ale k splácaniu pohľadávok veriteľov, a to prostredníctvom splátkového kalendára. Ide o menej často využívanú formu riešenie dlhov.

Druhou formou osobného bankrotu je konkurzné konanie, pri ktorom dochádza k speňaženiu majetku. Tento spôsob je vhodný pre tých, ktorí žiadny majetok nemajú, prípadne majú len majetok, ktorý pre nich nemá hodnotu. V niektorých prípadoch je tento spôsob riešenia dlhov vhodný i pre tých dlžníkov, ktorí majetok majú, no je na ňom zapísané záložné právo. Typicky sa jedná o záložné právo na nehnuteľnostiach, alebo na hnuteľných veciach. V zmysle zákona platí, že takýto majetok nepodlieha konkurznému konaniu. Uvedené pravidlo však neplatí automaticky a záleží od individuálnosti toho konkrétneho prípadu. Výhodou konkurzného konania je zaiste skutočnosť, že blízki príbuzní dlžníka majú na majetok, ktorý je v konkurze speňažovaný, predkupné právo. Toto môžu potom využiť buď pred samotným predajom majetku, kde zaplatia cenu určenú znaleckým posudkom, alebo po dosiahnutí výťažku, kde sú oprávnení dorovnať najvyššiu ponuku.

K oddlženiu dochádza na základe súdneho rozhodnutia. Takéto rozhodnutie sa doručuje dlžníkovi. Priamo súdom, alebo prostredníctvom správcu, ktorý ma na starosti zisťovanie a speňažovanie majetku. Veriteľom – právnickým osobám sa rozhodnutie o zbavení dlhov dlžníka doručuje zverejnením v Obchodnom vestníku, a to i tým veriteľom, ktorých dlžník neuviedol v zozname veriteľov. To však neplatí pre veriteľov – fyzické osoby, pri ktorých dlžník nesmie zabudnúť ani na jedného. Neuvedenie takýchto veriteľov by mohlo mať za následok zmarenie celého oddlženia. Pri veriteľoch - fyzických osobách, dochádza k doručovaniu rozhodnutia o zbavení dlhov prostredníctvom konkurzného správcu. Ten tak vykoná na základe predloženého zoznamu veriteľov. Ak by z akéhokoľvek dôvodu nedošlo zo strany správcu k oznámeniu veriteľovi – fyzickej osobe, má to za následok to, že takýto veriteľ môže svoju pohľadávku vymáhať i napriek zbaveniu dlhov.

Má osobný bankrot na už začaté exekučné konania?

Oddlženie - osobný bankrot má zásadný vplyv na vedené exekučné konania. Avšak, na strane druhej, bez existencie exekučného konania sa nemožno domáhať zbavenia dlhov v osobnom bankrote. Zverejnenie uznesenia súdu v Obchodnom vestníku je predpokladom na to, aby došlo k zastaveniu exekučných konaní. Malo by sa tak diať automaticky, no v praxi tomu tak častokrát nie je. Najlepším riešením pre dlžníkov potom je, aby sa sami v tejto veci angažovali a navrhovali zastavenie exekučných konaní a nespoliehali sa na aktivitu exekútorských úradov či súdov. Takýmto postupom sa môžu vyhnúť prípadným nepríjemnostiam spočívajúcim v blokovaní účtov v bankách, či vykonaním zrážok zo mzdy, napriek existujúcej zákonnej prekážke. Uvedené platí i pri prevode nehnuteľností, kde viaznu exekučné záložné práva. Príslušné katastrálne odbory prevod nehnuteľností síce zakladajú, avšak nie sú povinné vymazať exekučné záložné práva z listov vlastníctva. Nepoznajú totiž povahu pohľadávky, ktorá je predmetom exekučného konania, teda či sa na ňu vzťahuje osobný bankrot alebo nie.

Vplyv osobného bankrotu na možnosť sa zamestnať alebo začať podnikať...

Podstatou osobného bankrotu - oddlženia je primárne nový reštart pre dlžníka spojený s tým, že sa riadne zamestná, alebo začne podnikať. So zamestnaním by problém nastať nemal. Rozhodnutím súdu o oddlžení sa pohľadávky stávajú nevymáhateľné, a teda exekútor musí upustiť od vykonávania zrážok. Dlžník má dostávať mzdu v plnej výške. Zrážky nevykonáva ani správca počas konkurzného konania. Odlišná je situácia v prípade živnostníka, ktorému reštart v podobe pokračovania živnosti v zásade zákon znemožňuje, kedy platí, že túto by mal dlžník prestať vykonávať po dobu troch rokov. Takouto právnou úpravou je však dlžník prakticky tlačený do podnikania formou obchodných spoločností, ktoré nie sú v každom prípade vždy vhodné. Ak je dlžník štatutárnym orgánom v obchodnej spoločnosti jeho povinnosti a majetková zodpovednosť povolením oddlženia nezanikajú a osobný bankrot sa na postavenie tohto dlžníka nevzťahuje.

Oddlženie je efektívny zákonný nástroj, umožňujúci dlžníkom dostať sa z dlhovej pasce. Aby dlžníci tento cieľ dosiahli, treba k celému procesu pristupovať aktívne a snažiť sa vyhnúť chybám, ktoré by v konečnom dôsledku mohli znamenať zmareniu účelu celého konania.

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto

Naši klienti sú aj