Odberná lehota na prevzatie úradných zásielok sa predlžuje!

Nachádzate sa tu

Po novom môže byť úradný list uložený na pošte až 18 dní bez toho, aby sa považoval za doručený. Za doručený sa považuje dňom jeho fyzického prevzatia adresátom alebo dňom jeho vrátenia odosielateľovi.

Pozitívne zmeny v zákone o správnom konaní priniesla novela účinná od 1. júla 2017. Došlo tak k zjednoteniu poštového a správneho poriadku. Zmenu uvíta snáď každý adresát.

Už účinná novela správneho poriadku je reakciou na mnohé problémy, ktoré vznikali fyzickým osobám v dôsledku krátkej lehoty na vyzdvihnutie písomností po ich uložení na pošte. Tá bola trojdňová a jej uplynutím sa úradná zásielka považovala za doručenú. Malo sa za to, že adresát bol s jej obsahom oboznámený. Z tohto dôvodu fyzické osoby nemali dostatok času reagovať na obsah listiny a často sa voči nemu nestihli ani odvolať. Lehota bola príliš krátka.

Po novom môže byť úradný list uložený na pošte až 18 dní bez toho, aby sa považoval za doručený. Za doručený sa považuje dňom jeho fyzického prevzatia adresátom alebo dňom jeho vrátenia odosielateľovi.

POZOR! Zmena sa netýka doručovania písomností zo Sociálnej poisťovne. V tomto prípade aj naďalej platí trojdňová odberná lehota, po uplynutí ktorej sa zásielka považuje za doručenú. Sľúbená je však snaha aj o zmenu doručovania v rámci zákona o sociálnom postení, zákona o verejnom ochrancovi práv či v rámci daňového poriadku. Podľa týchto zákonov sa totiž doručuje odlišne od spôsobu uvedeného v správnom poriadku. Zmena sa ich teda nedotkla. 

Tento systém doručovania, teda s dlhšou odbernou lehotou je už zavedený pri doručovaní úradných listín políciou či súdmi. Je to z dôvodu, že doručovanie písomností týmito inštitúciami sa neriadi ustanoveniami správneho poriadku, ale inými zákonmi.

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto

Naši klienti sú aj