Od nového roka sa zmení poskytovanie náhradného výživného

Nachádzate sa tu

Aké zmeny prináša nová legislatívna úprava náhradného výživného?

Vláda 8. novembra schválila novelu zákona o poskytovaní náhradného výživného, ktorú vypracovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Predmetná novela by mala byť účinná od 1. júla 2018.

Ako sa vyjadrilo ministerstvo práce v predkladacej správe „cieľom je zabezpečiť návratnosť vyplateného náhradného výživného v prípadoch, ak povinná osoba dodatočne zaplatí výživné alebo ak sa exekučným konaním vo veci plnenia vyživovacej povinnosti vymôže výživné“. Novela teda zavádza povinnosť za akých okolností, v akom čase a v akej výške bude poberateľ náhradného výživného musieť vrátiť preddavkovo vyplatené náhradné výživné v prípade dobrovoľného plnenia povinnou osobou alebo v prípade vymoženia výživného v exekučnom konaní.

Predmetná novela taktiež precizuje podmienky nároku na náhradné výživné v prípade, ak vymáhanie výživného z cudziny nie je možné pre absenciu súčinnosti žiadateľa o náhradné výživné s Centrom pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, a tiež v prípade, ak je dieťa z výchovných dôvodov umiestnené v príslušnom zariadení (vo výkone väzby, vo výkone trestu odňatia slobody, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately).

Cieľom novely je taktiež eliminovať existujúcu administratívnu náročnosť a zrýchliť správne konanie o náhradnom výživnom. Pozitívom je aj zrušenie povinnosti žiadateľov preukazovať skutočnosti, ktoré sú platiteľovi známe, alebo skutočnosti, ku ktorým môže platiteľ získať prístup z informačného systému verejnej správy. Novela taktiež zabezpečuje rovnaké postavenie cudzincom, ktorým bola udelená doplnková ochrana, a to v tom zmysle, že sa okrem trvalého pobytu na území SR bude akceptovať aj prechodný pobyt tohto cudzinca. V dôsledku tejto zmeny budú môcť aj takéto osoby žiadať o náhradné výživné.

V súčasnosti platný zákon o náhradnom výživnom pri posudzovaní splnenia príjmovej podmienky nároku na náhradné výživné prihliada na príjem dieťaťa zvereného do náhradnej starostlivosti. Inými slovami, ak žiadateľ žiadajúci o náhradné výživné pre vlastné dieťa má zároveň dieťa, ktoré mu bolo zverené do náhradnej starostlivosti, prihliada sa aj na príjem tohto zvereného dieťaťa, čo v aplikačnej praxi vyvoláva negatívny vplyv na priznanie náhradného výživného pre vlastné dieťa. Novela má vzniknutý stav odstrániť tým, že navrhuje, aby sa pri posudzovaní splnenia príjmovej podmienky nároku na náhradné výživné neprihliadalo na príjem zvereného dieťaťa.

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto

Naši klienti sú aj