Novinky v zákone o odpadoch a v odpadovom hospodárstve od roku 2019

Nachádzate sa tu

Aké zmeny náš čakajú v odpadovom hospodárstve po novom roku?

Parlament podporil tzv. protiskládkový balíček zákonov. Zmeny sa dotkli tak zákona o odpadoch ako aj zákona o poplatkoch za uloženie odpadov. Účelom zmien zákonov je najmä znevýhodnenie skládkovania odpadov, vytvorenie motivačného faktora pre triedený zber komunálnych odpadov a zvýšenie recyklácie komunálnych odpadov. Cieľom zmien teda podľa ministra životného prostredia nie je vyberať od obcí čo najviac peňazí, ale zvýšiť podiel recyklácie, ktorá je na Slovensku stále málo zaužívaná.

Nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadov

Po novom už existujúci zákon o poplatkoch za uloženie odpadov zmení svoju podobu takmer úplne. Zmeny sa dotknú najmä vymedzenia poplatkovej povinnosti, stanovenia výpočtu poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov a na odkalisko, ako aj ustanovenia Environmentálneho fondu ako subjektu, ktorému prevádzkovatelia skládok odpadov a prevádzkovatelia odkalísk budú odvádzať príjmy z poplatkov. Zákon tiež po novom upraví, ako sa použijú príjmy z poplatkov za uloženie odpadov, ktoré by mali tiež napomôcť napredovaniu v znížení produkcii odpadov.

Poplatková povinnosť a nové sankcie

Za tzv. poplatníka zákon definuje osobu, ktorá platí poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo poplatok za uloženie odpadu na odkalisko a tou je posledný držiteľ odpadu. Poplatníkom je aj prevádzkovateľ skládky odpadov alebo prevádzkovateľ odkaliska, a to aj vtedy, ak skládka odpadov alebo odkalisko je na jeho pozemku alebo na pozemku, ktorý má v prenájme na účel prevádzkovania skládky odpadov alebo odkaliska. Poplatníkom za komunálne odpady je obec.

Poplatník bude po novom povinný správne zaradiť odpad na účel platenia poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo odkalisko do príslušnej sadzby podľa osobitného predpisu, ktorým je nariadenie vlády, ktorým ustanovuje výška sadzieb za uloženie odpadov a oznámiť prevádzkovateľovi skládky odpadov či odkaliska údaj o tejto sadzbe.

Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov a z poplatkov za uloženie odpadov na odkalisko sú príjmom Environmentálneho fondu a tieto sa potom použijú pre obec, na území ktorej sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko, fyzické osoby -podnikateľov alebo právnické osoby, ktoré podnikajú v odpadovom hospodárstve a obce, a tiež, ktoré preukážu, že v rámci svojho výrobného procesu znížia produkciu odpadov.

Nový zákon so sebou prináša tiež pokuty za rôzne nesplnenia si povinností podľa zákona a to až do výšky 30.000,- EUR. Pokutu  od 1.000,-  EUR do 30.000,- EUR uloží okresný úrad alebo inšpekcia  poplatníkovi napríklad za to, ak nezaplatí poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo poplatok za uloženie odpadu na odkalisko podľa zákona. Prevádzkovateľ skládky odpadov alebo prevádzkovateľ odkaliska môže zase dostať pokutu od 1.000,-  EUR do 30.000,- EUR za to, ak nevystaví doklad o výške poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo o výške poplatku za uloženie odpadu na odkalisko poplatníkovi včas alebo v plnej výške.

Pri výpočte poplatku za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov od 1. januára 2019 do 28. februára 2019 podľa prechodných ustanovení bude vychádzať prevádzkovateľ skládky odpadov zo sadzieb podľa predpisu účinného do 31. decembra 2018.

Novela zákona o odpadoch

Novela zákona o odpadoch sa zase zamerala najmä na cieľ zvýšiť triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov a znížiť množstva odpadov ukladaných na skládky odpadov. Snahou je znížiť administratívnu záťaž a tiež zavádza ciele zberu pre triedený zber zložiek komunálnych odpadov - odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v  obciach a mestách.

Prevádzkovateľ skládky odpadov bude mať zavedené nové povinnosti súvisiace napríklad s povinnosťou vytvárať účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzením dôsledkov havárie hroziacej alebo vzniknutej po uzavretí skládky. Ten, kto prevádzkuje viac ako jednu skládku odpadov, bude musieť vytvárať účelovú finančnú rezervu pre každú skládku odpadov osobitne. Prevádzkovateľ skládky odpadov bude musieť finančné prostriedky, ktoré budú tvoriť účelovú finančnú rezervu, odvádzať na osobitný účet v Štátnej pokladnici a čerpať ich bude môcť len na základe písomného potvrdenia ministerstva životného prostredia.

Novela zákona má totiž okrem iného za cieľ, aby k rozširovaniu skládok nedochádzalo.

Výrazná zmena nastáva v ust. § 59 ods. 9 zákona, v ktorom bolo doposiaľ uvedené, že ak Organizácia zodpovednosti výrobcov zistí, že v nádobe na konkrétny triedený odpad sa nachádza viac ako 50 % nejakej inej zložky, tak za takýto odpad OZV nezodpovedá. Po novom sa uvedené sleduje podľa prípustnej miery znečistenia, pričom ide o percentuálne vyjadrenie, ktoré je stanovené v prílohe 8a. Pre rok 2019 bude táto prípustná miera 45 %, o rok neskôr 40 % a od roku 2021 35 % (tzn. ak v roku 2021 bude v nádobe na plasty 35 % nejakej inej zložky OZV vám nebude musieť za takýto odpad preplatiť náklady).

Od roku 2019 budú tiež musieť obce zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky najmenej v rozsahu cieľov zberu ustanovených v prílohe 3a, a teda od 01.07.2019 do 30.06.2020 40%, od 01.07.2020 do 30.06.2021 v rozsahu 50%, a od 01.07.2021 do 30.06.2022 60 %.

V novele sa tiež ruší autorizácia a aj súhlas na prípravu na opätovné použitie pre použité batérie a akumulátory, čo má zjednodušiť s tým súvisiacu administratívu a teda viac motivovať k recyklácii použitých batérií a akumulátorov.

Novela tiež zavádza postup pri podozrení na nelegálnu cezhraničnú prepravu použitých batérií a akumulátorov, pričom ak sa má uskutočniť alebo sa uskutočňuje preprava použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom a vzniklo podozrenie, že ide o použité batérie a akumulátory, ktoré odpadom sú, príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva túto prepravu monitoruje a vyžiada si od držiteľa prepravovaných batérií a akumulátorov predloženie potrebnej dokumentácie.

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto

Naši klienti sú aj