Novela živnostenského zákona – navrhované zmeny od 01.05.2021

Nachádzate sa tu

Novela zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v prvom rade zjednoduší živnostenské podnikanie a uľahčí administratívnu činnosť fyzických a právnických osôb. Veľa je totiž takých skutočností, ktoré orgány verejnej moci prostredníctvom systémov verejnej správy ľahko vedia zistiť bez toho, aby predmetné skutočnosti požadovali preukazovať fyzickými a právnickým osobami. Naviac, niektoré skutočnosti sú im vďaka ich úradnej činnosti známe.

Ktorých oblastí sa týkajú navrhované zmeny?

Odpustenie prekážky prevádzkovania živnosti bez vyjadrenia Slovenskej živnostenskej komory
Podľa § 8 živnostenského zákona „Živnosť nemôže prevádzkovať fyzická osoba ani právnická osoba, na ktorej majetok bol ukončený konkurz, po dobu troch rokov po ukončení konkurzu alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, nie však skôr ako po jednom roku od vyporiadania jej záväzkov, ktoré sa viažu ku konkurzu podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu.“ To isté sa vzťahuje aj na fyzickú a právnickú osobu, „voči ktorej sa v uvedenej dobe navrhlo vyhlásenie konkurzu, návrh sa však zamietol pre nedostatok majetku dostačujúceho aspoň na úhradu trov konania.“
Vyššie uvedené skutočnosti sú zákonom upravené prekážky prevádzkovania živnosti. Na základe finančných pomerov a správania osoby živnostenský úrad po vyjadrení Slovenskej živnostenskej komory uvedenú prekážku môže odpustiť. Na druhej strane to však môže predznamenávať dlhší proces. Z dôvodu, aby konanie o odpustení prekážky prevádzkovania živnosti prebiehalo a skončilo oveľa rýchlejšie, bolo navrhnuté zrušenie uvedenej povinnosti. Na základe novely teda od 01.05.2021 by živnostenské úrady nemuseli čakať na vyjadrenie Slovenskej živnostenskej komory, k odpusteniu by stačilo ak by sami posúdili hospodárske pomery a správanie živnostníka.

Niektoré remeselné a viazané živnosti budú voľnými živnosťami
Z dôvodu klesania záujmu o remeselné živnosti „Galvanizácia kovov“ a „Smaltovanie“ sa tieto od 01.05.2021 majú podľa novely stať voľnými živnosťami. Rovnako i viazaná živnosť „Vyučovanie v odbore cudzích jazykov alebo Prekladateľské a tlmočnícke služby“ by mala podľa novely od mája roku 2021 figurovať v zozname voľných živností. Existujúce živnostenské oprávnenia však majú zostať zachované až do 30.04.2021.

Kratšia lehota na preukázanie odbornej praxe
Ďalšia zmena, ktorá by mala nastať novelou živnostenského zákona od 01.05.2021, sa týka preukázania odbornej spôsobilosti, ktorá je podmienkou prevádzkovania remeselných živností. Podľa živnostenského zákona „Odborná spôsobilosť sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru.“ Ďalej podľa § 22 uvedeného zákona vyššie spomenuté doklady o odbornej spôsobilosti sa nahrádzajú:

a) výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo – (jednoročnú prax by novela skrátila na polročnú, tzn. šesťmesačnú prax a dvojročnú by taktiež skrátila o polovicu, tzn. namiesto dvojročnej by stačila len jednoročná prax)

b) vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo – (podľa novely v tomto odseku by platilo to isté, ako v predchádzajúcom, namiesto jednoročnej praxe zákon vyžaduje len polročnú prax a namiesto dvojročnej len jednoročnú)

c) dokladom o ukončení najmenej strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v písmenách a) a b) a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a dokladom o vykonaní následnej najmenej dvojročnej praxe v odbore alebo trojročnej praxe v príbuznom odbore alebo – (v tomto prípade podľa novely by platila iba jednoročná a dvojročná prax, namiesto dvojročnej a trojročnej praxe)

d) diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo – (ako aj v predchádzajúcich odsekoch, tak aj v tomto by podľa novely platila namiesto jednoročnej praxe iba polročná prax a namiesto dvojročnej iba jednoročná prax)

e) osvedčením o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčením o úplnej kvalifikácii podľa osobitného predpisu alebo – (z tohto odseku novela navrhuje vypustiť prvú časť, a to osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii)

f) dokladom o vykonaní najmenej šesťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako tri roky – ( trojročná lehota uvedená v tomto odseku po čiarkou by bola od 01.05.2021 predĺžená na štyri roky.)

Z vyššie uvedených zmien vyplýva, že novela živnostenského zákona pri remeselných živnostiach navrhuje momentálne požadovanú odbornú prax v jednotlivých prípadoch znížiť o polovicu.

Živnostenské oprávnenie osôb s bydliskom mimo Európskej Únie
Na základe novely živnostenského zákona od 01.05.2021 fyzická osoba, ktorá nie je občanom Európskej Únie a taktiež ani občanom zmluvného štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, a ktorá ani žiadny udelený pobyt na území Slovenskej republiky nemá, živnostenské oprávnenie môže získať dňom získania povolenia na pobyt na území Slovenskej republiky.

Dlhšie lehoty – iná lehota by platila pri minimálnej a maximálnej dĺžke pozastavenia živnosti, ako aj pri oznamovaní neskoršieho zriadenia prevádzkarne
Podľa živnostenského zákona pozastavenie, resp. prerušenie živnosti musí trvať najmenej šesť mesiacov a najviac tri roky. Uvedenú minimálnu a maximálnu dĺžku pozastavenia živnosti novela výrazne zmenila. Minimálna dĺžka pozastavenia živnosti by od 01.05.2021 bola iba jeden mesiac, pričom maximálna dĺžka by bola predĺžená až na štyri roky.
Novela predlžuje aj lehotu na oznamovanie zriadenia prevádzkarne. V zmysle aktuálne platného živnostenského zákona v prípade neskoršieho zriadenia prevádzkarne podnikateľ túto skutočnosť už v deň jej zriadenia musí oznámiť príslušnému živnostenskému úradu. Po novom by podnikateľ mal na také oznámenie 15 dní odo dňa zriadenia prevádzkarne.

Menej povinností pre podnikateľov
Podnikatelia by po novom nemali povinnosť poskytnúť živnostenským úradom také informácie, ktoré príslušný úrad sám vie získať z dostupných zdrojov informačných systémov verejnej správy a údaje, ktoré sú im známe z ich úradnej činnosti. Z toho vyplýva, že podnikatelia by v záujme vyžiadania výpisu z registra trestov za účelom zistenia ich bezúhonnosti mali predkladať živnostenskému úradu len také informácie, ktoré tento nevie získať z informačných systémov.

Komentáre

Dobrý deň, v akom stadiu je tento navrh zmeny : Novela zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní? bude to reálne od 1.5.2021 ?

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto

Naši klienti sú aj