Novela zákonníka práce schválená. Zamestnávatelia sa musia pripraviť na vyššie príplatky či 13. a 14. plat.

Nachádzate sa tu

Od 01.05.2018 očakávame úpravu výšky niektorých mzdových zvýhodnení za prácu. Akých a v akej výške?

Na sviatok zaľúbených, dňa 14.02.2018, poslanci parlamentu odklepli ďalšiu novelu Zákonníka práce, ktorá so sebou prinesie viacero zmien. Tie sa týkajú vyšších príplatkov pre zamestnancov, ale aj 13. a 14. platov. Novela nadobudne účinnosť dňa 01.05.2018, pričom k úprave výšky niektorých mzdových zvýhodnení za prácu dospeli poslanci najmä z dôvodu ochrany a zabezpečenia dôstojných pracovných podmienok spĺňajúcich európske štandardy.

V oblasti odmeňovania zamestnancov sa:

- zvyšuje minimálna výška mzdového zvýhodnenia poskytovaného za nočnú prácu zo súčasnej sadzby 20 % sumy minimálnej mzdy v eurách za hodinu za každú hodinu nočnej práce na
a/ 30% zo sumy minimálnej mzdy v eurách za hodinu pri nerizikových povolaniach od 01.05.2018,
b/ 40% zo sumy minimálnej mzdy v eurách za hodinu pri nerizikových povolaniach od 01.05.2019,

- zvyšuje minimálna výška mzdového zvýhodnenia poskytovaného za nočnú prácu zo súčasnej sadzby 20 % sumy minimálnej mzdy v eurách za hodinu za každú hodinu nočnej práce na
a/ 35% zo sumy minimálnej mzdy v eurách za hodinu pri rizikových povolaniach od 01.05.2018,
b/ 50% zo sumy minimálnej mzdy v eurách za hodinu pri rizikových povolaniach od 01.05.2019,

- zvyšuje minimálna výška mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok zo súčasnej sadzby 50 % priemerného zárobku zamestnanca na 100 % priemerného zárobku zamestnanca,

- zavádzajú nové osobitné mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a za prácu v nedeľu. Pri práci v sobotu budú príplatky:
a) od 1. mája 2018 vo výške 25% z minimálnej mzdy,
b) od 1. mája 2019 vo výške 50% z minimálnej mzdy.
Pri práci v nedeľu budú príplatky:
a) od 1. mája 2018 vo výške 50% z minimálnej mzdy,
b) od 1. mája 2019 vo výške 100% z minimálnej mzdy.

Novinkou je tiež, že zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, patrí za každú hodinu práce vo sviatok dohodnutá odmena zvýšená najmenej o sumu minimálnej mzdy za hodinu podľa osobitného predpisu.

Okrem toho pri skončení dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o tom, či sa z odmeny zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať.

Od 01.05.2018 budú zamestnávatelia pri zverejňovaní ponuky zamestnania tiež povinní uvádzať sumu základnej zložky mzdy. V rámci pracovnej zmluvy potom zamestnávateľ nesmie so zamestnancom dohodnúť základnú zložku mzdy v nižšej sume, ako v sume, ktorú takto zverejnil v ponuke zamestnania.

Ďalšia podstatná zmena nastáva v oblasti 13. a 14. platov, ktoré by mali zamestnávatelia vyplácať tak, že 13. plat sa bude vyplácať zamestnancom v júny príslušného kalendárneho roka a 14. plat sa bude vyplácať zamestnancom v decembri príslušného kalendárneho roka.

Pre zamestnávateľov je pozitívne, že zákonodarcovia odklepli postupné oslobodenie trinástych a štrnástych platov od daní a odvodov. Ak trinásty a štrnásty plat dosiahol aspoň výšku priemerného mesačného zárobku zamestnanca a zamestnávatelia sa dobrovoľne rozhodnú vyplatiť svojim zamestnancom odmeny v podobe ďalších miezd, tak do sumy 500,- EUR nebudú nič odvádzať štátu.

Schválená novela Zákonníka práce prináša teda so sebou viacero zmien ohľadom príplatkov k mzdám zamestnancov, z ktorých zamestnávatelia nie sú dvakrát nadšení. Dôvodová správa k novele zákona Zákonníka práce však napriek tomu mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu obhajuje tým, že v súčasnom znení toto upravené nebolo, pričom nutnosť práce v sobotu, ale najmä v nedeľu je zásahom do rodinného života, nakoľko zamestnanec by v tieto dni mal užívať dni pracovného pokoja. Zavedenie mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu a v nedeľu je podľa dôvodovej správy jedným z opatrení s cieľom kompenzovať prácu aj v tieto kalendárne dni a súčasne znížiť rozsah výkonu práce v tieto dni. V súvislosti s výkonom prác na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa zabezpečuje aj „mzdové“ zvýhodnenie za nočnú prácu, za prácu v sobotu, v nedeľu, vo sviatok a mzdovej kompenzácie za sťažený výkon aj týmto zamestnancom. Účelom je zabrániť zneužívaniu prác vykonávaných „na dohodu“ na výkon prác najmä počas sobôt, nedieľ, vo sviatok ale aj v noci.Od 01.05.2018 očakávame úpravu výšky niektorých mzdových zvýhodnení za prácu. Akých a v akej výške?

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto

Naši klienti sú aj