Novela zákona o DPH bude účinná od 01.01.2021

Nachádzate sa tu

Dňa 01.01.2021 nadobudne účinnosť viacero noviel zákonov, medzi ktorými sa nachádza aj novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“). Zmeny sa dotkli mnohých oblastí. Cieľom je najmä zosúladenie práva európskej únie so slovenským právnym poriadkom.

Miesto dodania tovaru pri predaji tovaru na diaľku

Novela zákona okrem iného zadefinovala predaj tovaru na diaľku a miesto jeho dodania v ustanovení § 14 zákona o DPH.

Predajom tovaru na diaľku na území Európskej únie sa podľa nového zákona o DPH rozumie dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený dodávateľom alebo na jeho účet, a to aj keď dodávateľ zasahuje nepriamo do odoslania alebo prepravy tovaru, z iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru k zákazníkovi, za presne špecifikovaných podmienok v ustanovení § 14 zákona o DPH.

Potreba zadefinovania daných pojmov vznikla najmä v dôsledku, že súčasne platná právna úprava nerešpektovala zásadu zdanenia v mieste spotreby tovaru, keďže miesto dodania tovaru formou zásielkového predaja bolo doposiaľ v členskom štáte, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru skončí, len ak hodnota dodávok do tohto členského štátu presiahne hodnotu 35.000,- Eur alebo 100.000,- Eur, pričom smernicaeurópskejúnie stanovenie tohto limitu ponechávala na členské štáty.

Miestom dodania tovaru podľa novej právnej úpravy teda bude ten členský štát, v ktorom sa dodanie tovaru skončí.

Osobitné miesto dodania tovaru  a služby

Novela zákona tiež zavádza pojem osobitného miesta dodania tovaru  a služby v ustanovení § 16a zákona o DPH, pričom takýmto osobitným miestom dodania tovaru pri predaji tovaru na diaľku na území Európskej únie je miesto, kde sa odoslanie alebo preprava tovaru začína, a miestom dodania pri dodaní telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronických služieb, ktoré sú dodané osobe inej ako zdaniteľnej osobe, je miesto, kde má dodávateľ služby sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, a ak nemá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, miestom dodania  služby je jeho bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava, za podmienok uvedených v zákone, a teda ak:

a) dodávateľ tovaru alebo služby má len v jednom členskom štáte sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň alebo bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava,
b) tovar sa odosiela alebo prepravuje do iného členského štátu, ako je členský štát podľa písmena a) alebo služba sa dodáva osobe, ktorá má sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava, v inom členskom štáte, ako je členský štát podľa písmena a) a
c) celková hodnota dodaní uvedených v písmene b) bez dane nepresiahne v prebiehajúcom kalendárnom roku 10.000,- Eur a súčasne v predchádzajúcom kalendárnom roku celková hodnota dodaní uvedených v písmene b) bez dane nepresiahla 10.000,- Eur.

Oprava základu dane

Po novom sa zákon snaží tiež „klepnúť po prstoch“ odberateľom, ktorí sú neplatičmi vo forme možnosti opravy základu dane zo strany dodávateľa.

Základ dane pri dodaní tovaru alebo služby bude môcť platiteľ, ktorý je z tohto dodania povinný platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH, znížiť, ak mu po vzniku daňovej povinnosti odberateľ úplne alebo čiastočne nezaplatil za dodanie tovaru alebo služby a jeho pohľadávka z tohto dodania sa stala nevymožiteľnou.

Nevymožiteľnú pohľadávku na tento účel novela zákona taktiež definuje, pričom sa ňou stáva pohľadávka z dodania tovaru alebo služby, za podmienok bližšie špecifikovaných v zákone, ak:

• je vymáhaná v exekučnom konaní a v priebehu 12 mesiacov od začatia exekučného konania nebola uspokojená, a to dňom, ktorý nasleduje po uplynutí 12 mesiacov od začatia exekučného konania, a v rozsahu, v akom nebola uspokojená,
• sa odberateľ (dlžník) nachádza v konkurznom konaní
• sa odberateľ (dlžník) nachádza v oddlžení
• odberateľ (dlžník), ktorý je právnickou osobou, zanikol bez právneho nástupcu, a to dňom zániku
• odberateľ (dlžník) zomrel
• uplynulo 12 mesiacov od splatnosti pohľadávky za dodanie tovaru alebo služby a táto pohľadávka nie je viac ako 300,- Eur vrátane dane, ak platiteľ preukáže, že vykonal akýkoľvek úkon, ktorý smeruje k získaniu úhrady pohľadávky
• bolo zverejnené uznesenie o skončení reštrukturalizácie a pohľadávka v tomto konaní nebola prihlásená, a to dňom zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku v rozsahu, v akom platiteľ preukáže, že by jeho pohľadávka nebola uspokojená, ani ak by bola prihlásená, za podmienky, že táto pohľadávka k tomuto dňu nebola premlčaná

Ak sa teda pohľadávka platiteľa dane za dodanie tovaru alebo služby v zmysle novej právnej úpravy stane nevymožiteľnou a platiteľ dane uplatní právo na zníženie základu dane, uloží sa odberateľovi, ktorý za toto dodanie nezaplatil a uplatnil si právo na odpočítanie dane, povinnosť opraviť odpočítanú daň. Pozor si však treba dať na to, že právo platiteľa vykonať opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke zaniká uplynutím troch rokov od posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom bol tovar alebo služba dodaná.

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty sa okrem vyššie spomínaných noviniek zaoberá množstvom ďalších novozavedených úprav, ktoré majú za cieľ najmä prebratie práv a povinností z európskeho práva a teda zosúladenie nášho právneho poriadku pri dodávaní tovarov a služieb s právom európskej únie. Ide napríklad o osobitnú úpravu uplatňovania dane na služby, ktoré dodávajú zdaniteľné osoby neusadené na území Európskej únie, ale aj osobitnú úpravu uplatňovania dane na predaj tovaru na diaľku  dovážaného z územia tretích štátov. Keďže novela prináša so sebou množstvo noviniek týkajúcich sa dodávania tovaru a služieb na diaľku, v prípade potreby je nutné sa každou špecifickou oblasťou zaoberať dopodrobna zvlášť.

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto

Naši klienti sú aj