Likvidácia spoločnosti bude drahšia a časovo náročnejšia!

Nachádzate sa tu

V aktuálnej ekonomicky náročnej situácii na trhu čoraz viac subjektov hľadá možnosti ako podnikateľskú činnosť ukončiť. Jednou z viacerých možností je zrušenie spoločnosti prostredníctvom likvidácie. Likvidácia spoločnosti predstavuje spôsob vysporiadania majetku a záväzkov spoločnosti, počas ktorej sa zisťuje všetok majetok spoločnosti, uhrádzajú sa záväzky spoločnosti veriteľom a prípadný likvidačný zostatok sa rozdeľuje medzi spoločníkov alebo akcionárov. Samotný proces likvidácie napriek tomu stále nie je pre podnikateľov pri ukončení podnikateľskej činnosti dostatočne atraktívnym riešením. Tento stav je zapríčinený najmä tým, že likvidácia spoločnosti je z časového hľadiska zdĺhavý a právne komplikovaný proces. Novela Obchodného zákonníka č. 390/2019 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť dňa 01.10.2020 tento proces ani tentokrát nezefektívnila, práve naopak. Doposiaľ proces likvidácie trval približne 4 - 6 mesiacov, po novom sa táto doba môže značne predĺžiť. Dokonca, v špecifických prípadoch, keď likvidátor zistí, že spoločnosť má ku dňu zostavenia účtovnej závierky a konečnej správy o priebehu likvidácie daňový nedoplatok alebo v spoločnosti prebieha daňová kontrola, likvidácia sa automaticky predĺži o ďalších 6 mesiacov.   


Novela Obchodného zákonníka sa dotýka najmä nových likvidácií, teda tých, ktoré zapíšu likvidátora do obchodného registra od 01.10.2020 a neskôr. Čo sa týka starších likvidácií, ktoré zapísali likvidátora pred týmto dátumom, tieto sa v zásade dokončia podľa pravidiel platných do 30.09.2020.


Okamih vstupu do likvidácie patrí k hlavným zmenám. Podľa predchádzajúcej právnej úpravy spoločnosť vstupovala do likvidácie ku dňu svojho zrušenia. Moment vstupu spoločnosti do likvidácie sa od 01.10.2020 odďaľuje, keďže spoločnosť bude vstupovať do likvidácie až zápisom likvidátora do obchodného registra.


Medzi najvýznamnejšie zmeny možno určite zaradiť vytvorenie inštitútu tzv. preddavku na likvidáciu. Každá spoločnosť, ktorá bude chcieť ukončiť podnikanie, bude povinná zložiť do notárskej úschovy (ešte pred zápisom likvidátora do obchodného registra) preddavok na likvidáciu vo výške 1.500,- EUR. Tento preddavok má slúžiť na úhradu odmeny a nákladov likvidátora. V danom prípade je tiež nutné počítať aj s poplatkami za notársku úschovu. Odmena likvidátora je splatná najskôr schválením konečnej správy o priebehu likvidácie, účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku. Preddavok na likvidáciu následne notár vydá v prospech likvidátora, ktorý bol po uplynutí 30 dní od výmazu spoločnosti z obchodného registra zapísaný ako posledný likvidátor tejto spoločnosti v obchodnom registri.


Čo sa týka osoby likvidátora, tak i v tomto prípade sa precizuje právne úprava. Likvidátorom môže byť:
a) osoba, ktorá je zapísaná do zoznamu správcov vedeného podľa osobitého zákona alebo
b) iná osoba, ak je zapísaná v registri fyzických osôb, ktorá s ustanovením za likvidátora súhlasí a mohla by byť inak ustanovená za člena štatutárneho orgánu spoločnosti.


Likvidátorovi sa tiež ukladá mnoho nových povinností. Medzi tie najvýznamnejšie patrí povinnosť vyhotoviť zoznam pohľadávok a tiež zoznam majetku spoločnosti a uložiť ich do zbierky listín. Prihlásené pohľadávky likvidátor priebežne zapisuje do zoznamu pohľadávok. Základný zoznam prihlásených pohľadávok vyhotoví likvidátor ku dňu uplynutia 45 dní od zverejnenia oznámenia vstupu spoločnosti do likvidácie. Do uplynutia 30 dní od vyhotovenia zoznamu prihlásených pohľadávok ho likvidátor uloží do zbierky listín. Okrem toho likvidátor bude musieť zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku podľa stavu ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu spoločnosti do likvidácie.


Pokiaľ ide o záverečnú fázu súvisiacu s ukončením likvidácie, i tu sa zaviedli nové povinnosti. Ukončiť likvidáciu bude možné najskôr až 6 mesiacov po oznámení o vstupe spoločnosti do likvidácie. Ku dňu skončenia likvidácie musí likvidátor zostaviť účtovnú závierku, konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Po schválení menovaných dokumentov likvidátor zverejní o tom oznámenie a likvidačný zostatok bezodkladne poukáže tým, ktorým naň vzniklo právo. Záverečná fáza ukončenia podnikateľskej činnosti predstavuje podanie návrhu na výmaz spoločnosti.

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto

Naši klienti sú aj