Elektronické zdravotníctvo bude definitívnou realitou!

Nachádzate sa tu

Čo so sebou prinesie e-Health povinný od nového roka?

Bude to znieť neuveriteľne, no systém elektronického zdravotníctva bol po prvýkrát odsúhlasený už v roku 2008 a ako je dnes už známe, termín spustenia bol niekoľkokrát odložený. Napokon má byť definitívne realitou od 1.1.2018. Dovtedy sú povinní sa do systému e-Health zapojiť všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Hlavným gestorom zavádzania systému elektronického zdravotníctva, alebo inak e-Health je národné centrum zdravotníckych informácii. Základnými a najdôležitejšími cieľmi e-Health sú predovšetkým konsolidácia liekovej a znalostnej databázy a rozšírenie mechanizmov na zabezpečenie vyššej ochrany osobných údajov. 

E-Health by malo priniesť zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti, nakoľko bude zabezpečovať okamžitý prístup lekára k elektronickej zdravotnej dokumentácii pacienta, ako i výsledkom jeho laboratórnych vyšetrení a medikačnej histórii, a malo by tiež napomáhať obmedzeniu nepriaznivých účinkov liekových interakcií, pričom lekár bude môcť zaslať elektronický recept priamo do lekárne. Nezanedbateľným bonusom by však mala byť práve úspora finančných prostriedkov, ktoré bude možné opätovne využiť v zdravotníctve.

Podstatou elektronického zdravotníctva je elektronizácia procesu predpisovania, podávania a vydávania liekov, zdravotníckych pomôcok, či dietetických potravín. Pacientovi sa vytvorí elektronická zdravotná knižka, do ktorej sa budú povinne zaznamenávať všetky údaje o tom, aké lieky sú pacientovi predpisované, na akú diagnózu a ďalšie údaje o medikácii. Lekár tak už pri predpisovaní liekov automaticky uvidí, aké ďalšie lieky pacient užíva, môže dostať i upozornenia o možných liekových interakciách medzi liekmi, ktoré pacient doposiaľ užíva a aké mu lekár predpisuje, taktiež kontraindikácie. Po novom sa lekár z elektronickej knižky dozvie i to, či si pacient predpísané lieky vybral a aké konkrétne medikamenty v lekárni dostal. Pacient bude zároveň vedieť, aké lieky sú na jeho meno vedené. Práve tento postup by mal pomôcť vybrať pre pacienta najvhodnejší liek, čo by malo by prospešné pri optimalizácii liečby.

Nový systém má ambíciu postupného zániku ručného prepisovanie údajov z papierových receptov do informačných systémov v lekárňach, pretože bežný papierový recept bude plne nahradený elektronickým.

Osobe, ktorá je oprávnená vydávať lieky, zdravotnícke pomôcky, či dietetické potraviny, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis alebo lekársky poukaz budú zasa prístupné informácie v potrebnom rozsahu taktiež priamo v elektronickej zdravotnej knižke. Zmyslom tejto evidencie totiž je poskytnúť zdravotníckym pracovníkom dostatok informácii na úspešnú diagnostiku a liečbu pacienta.

Každý občan, resp. pacient bude mať možnosť priamo nahliadnuť do svojej elektronickej zdravotnej knižky prostredníctvom Národného portálu zdravia. Kvôli ochrane osobných údajov však na prístup do tohto systému bude potrebovať bezpečnostný predmet pre identifikáciu a autentizáciu – elektronický identifikačný doklad (eID).

Elektronická zdravotnícka knižka bude povinná, a to z dôvodu, že informácie v nej obsiahnuté sú súčasťou povinného verejného zdravotného poistenia. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykonanú zdravotnú starostlivosť, teda výkony hradené z verejného zdravotného poistenia, elektronicky vykazujú do zdravotných poisťovní. Zdravotné poisťovne sú následne povinné vybrané údaje posielať opäť elektronicky do systému Národného zdravotníckeho informačného systému. Tieto údaje budú následne prístupné priamo občanovi v elektronickej zdravotnej knižke. Každý jeden elektronický záznam v tejto bude obsahovať identifikačné údaje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, podľa typu elektronického zdravotného záznamu podpísaného elektronickým podpisom pracovníka, ktorý záznam vytvoril.

Súčasťou elektronickej zdravotnej knižky budú taktiež údaje o očkovaniach a všeobecní lekári pre deti a dorast a všeobecní lekári pre dospelých budú mať k dispozícii službu, ktorá podľa dátumu narodenia poistenca vypočíta, kedy a proti čomu má byť pacient očkovaný. Všetky vykonané očkovania budú zaznamenávané, čo spoločne vytvorí elektronický očkovací preukaz.

Dôležitou súčasťou komunikácie poskytovateľa zdravotníckej starostlivosti s Národným zdravotníckym informačným systémom ako i samotného zapisovania do elektronickej zdravotnej knižky pacienta bude elektronická karta zdravotníckeho pracovníka, ktorú bude mať zasunutú v čítačke. Zároveň bude platiť, že všeobecní lekári budú mať prístup do elektronickej zdravotnej knižky pacienta zo zákona a špecialista v rozsahu svojich záznamov. Tento rozsah bude môcť špecialistovi rozšíriť iba pacient na základe svojho súhlasu, ktorý udelí prostredníctvom elektronického identifikačného dokladu, resp. elektronickým preukazom poistenca.

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto

Naši klienti sú aj