Dôležité zmeny v podnikateľskom prostredí v roku 2020

Nachádzate sa tu

Novelizáciou Zákonníka práce nastali 3 zásadné zmeny, a to nasledujúce:

a) podľa § 119 ods. 1 mzda zamestnanca nesmie byť nižšia ako minimálna mzda podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon o minimálnej mzde; minimálna mzda sa zvýšila: od 01.01.2020 mesačná minimálna mzda je 580 Eur; rovnako sa zvýšila aj hodinová minimálna mzda, a to na sumu 3,333 Eur;

b) § 103 základná výmera dovolenky – zmenou prešiel ods. 2 - dlhšia dovolenka pre niektorých zamestnancov: už nie len u zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕšil najmenej 33 rokov veku, v prípade ktorého je základná výmera dovolenky najmenej päť týždňov, ale od 01.01.2020 platí uvedené i u zamestnanca, ktorý doposiaľ nedovŕšil 33 rokov veku, no trvalo sa stará o dieťa;

c) nové ustanovenie - § 152b Príspevok na športovú činnosť dieťaťa: novela zákonníka práce zaviedla nové ustanovenie, na základe ktorého od 01.01.2020 je možné od zamestnávateľa požiadať o príspevok na športovú činnosť dieťaťa; uvedený športový poukaz je dobrovoľný príspevok, ktorý podporuje športove aktivity detí a mládeže; podmienky tohto príspevku sú upravené v § 152b zákonníka práce.

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov priniesla nasledujúce zmeny:

a) nový pojem – mikrodaňovník: novela zákona o dani z príjmov s cieľom podporovať malých podnikateľov obohatila pojmoslovie v predmetnej oblasti, a to o pojem „mikrodaňovník“ – definícia mikrodaňovníkov podľa novely znie nasledovne: „Mikrodaňovníkom je daňovník – fyzická osoba, ktorá dosahuje príjmy v zmysle § 6 odsek 1 a 2 zákona o dani z príjmov, pričom za zdaňovacie obdobie jej príjmy neprevyšujú sumu 49 790 eur ustanovenú pre povinnú registráciu pre daň z pridanej hodnoty. Mikrodaňovníkom môže byť aj daňovník – právnická osoba, ktorej príjmy za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu ustanovenú pre povinnú registráciu pre DPH.“

Pre mikrodaňovníkov novela zaviedla nasledujúce výhody:

• pokiaľ majetok bol zaradený do užívania alebo obchodného majetku počas zdaňovacieho obdobia, kedy bol podnikateľ mikrodaňovníkom, môže výšku odpisov pre majetok zaradený do odpisových skupín 0 až 4 určiť v ľubovoľnej výške,
• kým spoločnosti majú možnosť daňovú stratu umoriť len do výšky 50% z ich základu dane, mikrodaňovníci si môžu od roku 2021 daňovú stratu umoriť až do výšky celého základu dane,
• mikrodaňovníci si môžu tvorbu účtovných opravných položiek vrátane príslušenstva uznať ako celý daňový výdavok (uvedené sa uplatní až v roku 2021);

b) pre menšie spoločnosti a živnostníkov sa znížila sadzba dane – z 21% na 15% - pre právnické osoby a živnostníkov s ročnými príjmami do 100 000 eur (uvedené sa uplatní za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2020);

c) nezdaniteľná časť základu dane sa zvýšila - jej výška je naviazaná na sumu platného životného minima. Od roku 2020 sa jej výška počíta ako 21 násobok životného minima (predtým 19,2);

d) pravidlá odpočítavania daňovej straty pre spoločnosti a živnostníkov sa zmenili - v tomto bode možno daňovníkov rozdeliť do dvoch skupín: na „mikrodaňovníkov“ (uvedených vyššie  v bode a)) a „ostatné spoločnosti alebo živnostníkov“;
- kým ostatné spoločnosti a živnostníci sú limitovaní pri umorovaní daňovej straty výškou 50 % základu dane, mikrodaňovníci majú možnosť umoriť celú sumu do výšky základu dane;
- spoločnou zmenou pre obidve skupiny je, že daňová strata sa od roku 2020 bude umorovať 5 rokov, a nie 4 roky, preto dôležitou skutočnosťou je vynechanie pojmu „rovnomerne“ v zákone (už nie sú rovnomerné, podľa novely existujú 2 skupiny);

e) vyšší odpočet výdavkov na výskum a vývoj - právnické osoby a živnostníci si budú môcť odpočítať zo svojich výdavkov vynaložených na výskum a vývoj až 200 % (predtým 100%),
- v prípade, ak odpočet nie je možné uplatniť z dôvodu, že daňovník vykázal daňovú stratu alebo nízky základ dane, je možné ho uplatniť v najbližšom zdaňovacom období – v súvislosti s tým možno spomenúť aj ďalšie zvýhodnenie pre podnikateľov, podľa ktorého uvedený nárok môžu uplatniť najviac v piatich obdobiach, ktoré bezprostredne nasledujú po období vzniku nároku (doteraz bolo možné uplatniť nárok len v štyroch);

f) zavedenie novej odpisovej skupiny označenej ako “0” – novela zákona o dani z príjmov zaviedla aj novú odpisovú skupinu: odpisová skupina 0 (nová skupina sa v prílohe zákona o dani z príjmov vložila pred odpisovú skupinu 1), do ktorej patria automobily vymedzené ako: osobné automobily, ktoré majú v osvedčení o evidencii časť II v položke „18 P.3 Druh paliva/zdroj energie“ uvedené „BEV“ alebo „PHEV“ v akejkoľvek kombinácií s iným druhom paliva alebo zdroja energie;
- dĺžka odpisovania pri uvedenej novej skupine sú 2 roky;

g) zmena pri výpočte hranice platenia preddavkov – novelou zákona sa zmenila dolná hranica pre platenie preddavkov, môžeme tak hovoriť o troch skupinách:
- v prvej skupine sú podnikatelia, ktorých daň nepresiahne 5 000 Eur – tí nebudú mať povinnosť platiť preddavky vôbec;
- druhú skupinu tvoria podnikatelia, ktorých daň prekročí vyššie uvedenú hranicu, avšak je do výšky 16 600 Eur - z nich budú povinne štvrťroční platitelia preddavkov;
- v tretej skupine sú podnikatelia, ktorých daň prekročí hornú hranicu 16 600 Eur – tí sú mesačnými platiteľmi;

h) zavedenie vyššieho príspevku zamestnávateľa na nájomné bývanie – tento príspevok bol v zákone zavedený od roku 2019 vo výške 60 eur, po novom sa zvýšil na sumu 100 eur;

i) rozšírenie oslobodenia benefitu na vzdelávanie zamestnancov –  v danom bode je nevyhnutné, aby vzdelávanie zamestnanca súviselo s podnikateľskou činnosťou zamestnávateľa, čo musí vedieť zamestnávateľ preukázať;
- zákon umožňuje i zvyšovaniu kvalifikácie zamestnanca absolvovaním študijného programu na niektorej zo stredných alebo vysokých škôl, pokiaľ ale ide o zvyšovanie stupňa vzdelania na vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa, musí byť splnená podmienka trvania pracovného pomeru k začiatku príslušného akademického roka nepretržite aspoň 24 mesiacov;

j) príspevok zamestnávateľa na dopravu vo forme paušálu – novelou sa staré, komplikované ustanovenie nahrádza novým, jednoduchším ustanovením s paušálnou sumou príspevku, a to najviac vo výške 60 Eur mesačne na zamestnanca, pričom po prekročení tejto sumy sa zdaní iba rozdiel (nad 60 Eur) - toto opatrenie bude platiť od roku 2021;

k) oslobodenie nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi do výšky 500 Eur – pod podmienkou, že zamestnávateľ tento výdavok nemal zahrnutý vo svojich daňových výdavkoch (táto novinka platí až po 31. decembri 2021),
- nepeňažné plnenie do výšky 500 Eur sa uplatní spolu od všetkých zamestnávateľov, a nie od každého zamestnávateľa daného zamestnanca zvlášť;

l) hybridný nesúlad - do zákona o dani z príjmov sa zavádza nové ustanovenie § 17i, ktorý sa zaoberá oblasťou hybridných nesúladov - uvádza, čo sa považuje za hybridný nesúlad a ako sa pri ňom postupuje;
- pokiaľ sú naplnené všetky predpoklady pre vznik hybridného nesúladu, daňovník je povinný zvýšiť základ dane v súlade s ustanoveniami zákona v zdaňovacom období, v ktorom došlo k vzniku hybridného nesúladu.

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto

Naši klienti sú aj