Dôležité zmeny týkajúce sa povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Nachádzate sa tu

Novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov prináša určité zmeny v povinnostiach voči Sociálnej poisťovni, ktorými sa prispieva hlavne k zníženiu byrokracie pre podnikateľov a živnostníkov. Niektoré zmeny sú účinné od 21.07.2020, niektoré budú od začiatkom budúceho roka, teda od 01.01.2021.

O akých zmenách konkrétne ide a čo o nich máte vedieť?

1) Dlhšia lehota na predloženie evidenčného listu dôchodkového poistenia

• každý zamestnávateľ musí mať o svojich zamestnancoch evidenčný list, ktorý musí predložiť Sociálnej poisťovni
• zákonom určená lehota na predloženie uvedeného evidenčného listu bola lehota splatnosti zamestnávateľom odvádzaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za kalendárny mesiac, v ktorom skončil pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa
• novelizáciou zákona o sociálnom poistení sa táto lehota od 21.07.2020 predlžovala a podľa nového znenia zákona zamestnávateľ je povinný evidenčný list dôchodkového poistenia predložiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončil pracovný pomer zamestnanca
POZOR! - táto zmena sa ale nevzťahuje na zamestnancov, ktorí po skončení pracovného pomeru žiadajú o starobný dôchodok

2) Zamestnávateľ bez povinnosti predkladať Sociálnej poisťovni po vykonanej kontrole správu o splnení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov  a ich príčin

• podľa predchádzajúcej úpravy kontrolovaný subjekt bol povinný na základe výsledku kontroly
a) prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku a predložiť ich vedúcemu zamestnancovi kontroly,
b) predložiť vedúcemu zamestnancovi kontroly písomnú správu o splnení opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a o vyvodení dôsledkov voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky.

• na základe toho, že Sociálna posiťovňa môže skontrolovať prípadnou ďalšou vykonanou kontrolou splnenie opatrení, ktoré boli prijaté na odstránenie zistených nedostatkov, kontrolovaný subjekt už nemá povinnosť predložiť o tom písomnú správu Sociálnej poisťovni
• okrem toho podľa novely od 21.07.2020 kontrolovaný subjekt nemá ani povinnosť „uplatniť právnu zodpovednosť za zistené nedostatky voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky” a informovať o tom Sociálnu poisťovňu

3) O odhlásení sa zamestnávateľa z registra zamestnávateľov sa postará Sociálna poisťovňa

• zamestnávateľ je od 1.1.2021 bez povinnosti odhlásenia z registra zamestnávateľov
• podľa § 231 odsek 1 písm. a) zákona o sociálnom poistení zamestnávateľ má povinnosť „prihlásiť sa do registra zamestnávateľov vedeného príslušnou pobočkou najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom začne zamestnávať aspoň jedného zamestnanca, a odhlásiť sa z tohto registra do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nezamestnáva už žiadneho zamestnanca”, pričom povinnosť zamestnávateľa odhlásiť sa z registra zamestnávateľov platí už len do konca tohto roka, a od 1.1.2021 to zamestnávatelia nemusia riešiť, nakoľko Sociálna poisťovňa automaticky ukončí registráciu zamestnávateľa, a to hneď po tom, ako zamestnávateľ odhlási posledného zamestnanca z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia

4) Dátum začiatku a skončenia čerpania materskej, či rodičovskej dovolenky Sociálna poisťovňa zistí sama

• zamestnávateľ od 1.1.2021 nemá ani oznamovaciu povinnosť, čo sa týka začiatku a skončenia čerpania materskej a rodičovskej dovolenky
• podľa § 231 odsek 1 písm. d) zákona o sociálnom poistení zamestnávateľ je povinný „oznámiť pobočke začiatok a skončenie čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky zamestnancom do ôsmich dní od začiatku čerpania a do ôsmich dni od skončenia čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky” – uvedená povinnosť zamestnávateľa tiež platí už len do 31.12.2020, od začiatku nového roka pokiaľ Sociálna poisťovňa bude potrebovateľ v odôvodnených prípadoch údaje o začatia a skončenia čerpania materskej či rodičovskej dovolenky, zistí to iným spôsobom

5) Druhá šanca pri nesplnení povinnosti

• v zmysle súčasného znenia zákona o sociálnom poistení Sociálna poisťovňa môže uložiť pokutu vo výške 16.596,96,- eur pre fyzickú aj právnickú osobu za nesplnenia určitých, zákonom ustanovených povinností načas
• novela zákona o sociálnom poistení od 1.1.2021 zavádza „ešte jednu šancu“ pre fyzickú a právnickú osobu, ktorá hoci nesplnila svoju zákonom ustanovenú povinnosť načas, ale dodatočne v ďalšej sedemdňovej lehoty si ju splní – v takom prípade Sociálna poisťovňa neukladá pokutu
• avšak pokiaľ fyzická alebo právnická osoba nevyužije sedemdňovú lehotu, a ani dodatočne nesplní svoju povinnosť, Sociálna poisťovňa ukladá pokutu vo výške 16.596,96,- eur

6) Zrušená oznamovacia povinnosť pre SZČO v prípade zmeny jej niektorých údajov

• podľa § 228 odsek 3 zákona o sociálnom poistení „Samostatne zárobkovo činná osoba je povinná oznámiť príslušnej pobočke zmenu mena, priezviska, trvalého pobytu a zrušenie povolenia na trvalý pobyt alebo povolenia na prechodný pobyt do ôsmich dní od zmeny týchto skutočností.“ – uvedenú oznamovaciu povinnosť pre SZČO novela zákona od 1.1.2021 ruší, taká povinnosť ostáva už len pre zahraničnú SZČO
• vyššie uvedené údaje od nového roka bude Sociálna poisťovňa získavať priamo z Registra fyzických osôb

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto

Naši klienti sú aj