Ďalší pokus o zavedenie transparentnosti vo verejných financiách. Nový register partnerov verejného sektora. Kto má povinnosť registrovať sa v ňom?

Nachádzate sa tu

Obchodujete so štátom? Pozor na povinnú registráciu v novozriadenom registri.

Cesta k vyššej transparentnosti nakladania s verejnými financiami je dlhá a náročná a málokto si dnes spomenie, kedy vlastne začala. Štátne, teda verejné peniaze a ich nakladanie s nimi, to sú informácie, ktoré by mali byť v maximálnej možnej miere prístupné každému daňovému poplatníkovi. Na tejto báze vznikal nový zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, tzv. protischránkový zákon, ktorý odo dňa 01.02.2017 zavádza nový register partnerov verejného sektora vedený Ministerstvom spravodlivosti SR, ktorý nahrádza terajší register konečných užívateľov výhod vedený Úradom pre verejné obstarávanie. Na rozdiel od doterajšej právnej úpravy registra konečných užívateľov výhod, limitovanej len na procesy spojené s verejným obstarávaním, má plošný charakter z hľadiska prístupu k verejným zdrojom. Účelom zákona je zavedenie registra partnerov verejného sektora, ako aj úprava s tým súvisiacich otázok s cieľom legislatívne vymedziť požiadavky na subjekty, s ktorými vstupuje štát, resp. subjekty verejného práva do právnych vzťahov, resp. v rámci ktorých tretia osoba prijíma akékoľvek plnenie vrátane predaja majetku štátu. Register by mal odhaliť, v akých firmách figurujú verejní funkcionári, odkryť vlastnícku štruktúru firiem v reštrukturalizácii uplatňujúcich pohľadávku nad jeden milión eur, atď. Hlavnou ideou nového zákona tak má byť fakt, že so štátom, a to v najširšom slova zmysle, môže obchodovať iba ten, kto relevantne a dôveryhodne odkryje identitu svojho konečného vlastníka, čo v praxi znamená, že konečným vlastníkom už nemôže byť žiaden fantóm, či ,,schránka“, ale konkrétny subjekt zverejnený v registri partnerov verejného sektora.

Na zápis konečného vlastníka do registra už viac nebude postačovať čestné vyhlásenie, avšak zapisovaný údaj bude obligatórne overovaný pred zápisom, ale aj priebežne, či na základe akéhokoľvek podnetu. Na toto overovanie budú príslušní tzv. profesisti a tento register bude vedený Okresným súdom v Žiline. Samozrejmosťou, je dodržanie zásady oficiality, teda, tento register bude verejne dostupný komukoľvek a kedykoľvek na internete.

Nedodržanie, či snaha o úmyselné obchádzanie zákona bude sankcionované odstúpením od zmluvy, pozastavením plnenia zo zmluvy, pokutou, ručením za pokuty, odňatím hospodárskeho prospechu, vyškrtnutím z registra a taktiež zápisom do registra diskvalifikovaných osôb. Pokuta za nedodržanie zákona sa rovná výške získaného hospodárskeho prospechu. Ak tento nie je možné určiť, pokuta sa pohybuje v rozmedzí od 10.000,- EUR až do 1.000 000,- EUR. Osobe, ktorá je štatutárnym orgánom partnera verejného sektora, môže byť uložená pokuta až do výšky 100.000,- EUR,  osobe, ktorá je konečným užívateľom výhod, môže byť uložená pokuta až do výšky 10.000,- EUR.


Aké pravidlá sú stanovené pre zápis do registra ?

Register partnerov verejného sektora bude viesť Okresný súd v Žiline. Tento register je podobný práve štruktúre obchodného registra, najmä z pohľadu systému elektronických výpisov, formulárov a námietok, no výnimočným rozdielom v porovnaní s obchodným registrom je, že komunikácia s registrom partnerov verejného sektora bude prebiehať výlučne elektronicky, prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá bude disponovať elektronickým podpisom. Partner verejného sektora musí byť v tomto registri riadne evidovaný minimálne počas doby trvania zmluvy, ktorej zmluvným partnerom bude štát, a na základe ktorej získa verejné prostriedky, a to so všetkými náležitosťami.

Existuje tiež možnosť dobrovoľnej registrácie fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré nie sú partnermi verejného sektora. Platformu rozkrývania konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora môžu využívať aj iné subjekty ako partneri verejného sektora, napríklad obchodní partneri pre svoje B2B obchodné vzťahy, teda v prípade, ak si vymienia spoluprácu iba s dodávateľmi, ktorí odkryjú svoje pozadie – vlastnícku štruktúru. Avšak i v tomto prípade akékoľvek zmeny budú podliehať povinnosti aktualizácie v registri.

Zápis partnera verejného sektora do registra a overovanie konečného užívateľa musí vykonať oprávnená osoba, ktorou je len advokát, notár, banka, resp. pobočka zahraničnej banky, auditor alebo daňový poradca. Ďalšou podmienkou je, že oprávnená osoba musí mať sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike a s partnerom verejného sektora musí mať uzatvorenú písomnú dohodu, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia o zmluve o kontrolnej činnosti. Oprávnená osoba, alebo tiež profesista musí pri svojej činnosti postupovať nestranne, v každom prípade nezávisle od pokynov partnera verejného sektora a samozrejmosťou je zachovanie odbornej starostlivosti pri vyhodnotení dostupných informácii.

Do registra sa povinne zapisujú údaje o partnerovi verejného sektora, ako obchodné meno, sídlo, IČO, ďalej údaje o konečnom užívateľovi výhod a údaje o profesistovi – oprávnenej osobe.

Navrhovateľom zápisu do registra môže byť výlučne oprávnená osoba, partner verejného sektora jej môže poskytovať iba súčinnosť v nevyhnutnej miere, a obaja zodpovedajú za správnosť zapisovaných údajov.

Každý zapisovaný údaj sa registruje elektronickým formulárom, ktorý musí byť doplnený o verifikačný dokument, ktorým sa identifikoval a overil konečný užívateľ výhod.

Konanie o zápise do registra prebieha formálne, súd preskúma iba zhodu s predloženými dokumentmi. Lehota na akýkoľvek typ zápisu, či sa jedná o registráciu, zmenu alebo výmaz je 5 pracovných dní, do 31.07.2017 je však predĺžená na 10 pracovných dní. Podobne ako pri zápise do obchodného registra je možné podať námietky v lehote 15 dní.

Jeden partner verejného sektora môže mať zapísanú iba jednu oprávnenú osobu, ale naopak oprávnená osoba môže byť zapísaná pre viacero partnerov verejného sektora.

Údaje o konečnom užívateľovi výhod sa zapíšu na základe verifikačného dokumentu. V tomto musí oprávnená osoba odôvodniť, na základe čoho bol konečný užívateľ overený, ďalej musí uviesť vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora, uvedie informácie o verejných funkcionároch a taktiež či bola splnený podmienka na použitie výnimky v prípade emitenta cenných papierov. Oprávnený osoba musí ďalej vyhlásiť, že údaje v dokumentoch zodpovedajú zistenému stavu. 

Kto je konečným užívateľom výhod?

Je ním predovšetkým fyzická osoba, ktorá profituje z činnosti partnera verejného sektora, a to tak, že ovláda právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, prípadne v jej prospech tieto vykonávajú činnosť alebo spolu s inou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom partnera verejného sektora ovláda alebo riadi, teda skutočný ekonomický vlastník spoločnosti.

Ďalej sem patrí osoba, ktorá má v právnickej osobe priamo alebo nepriamo minimálne 25 % podielu na základnom imaní alebo hlasovacích právach, má právo menovať orgány alebo akýmkoľvek spôsobom osobu ovláda alebo z nej prosperuje.

Kto je partnerom verejného sektora?

Partnerom verejného sektora je právnická alebo fyzická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy a súčasne spĺňať jedno z nasledujúcich kritérií:

A) Prijíma finančné prostriedky z rozpočtov, eurofondy, investičné stimuly alebo finančné prostriedky od vybraných právnických osôb, od ich dcérskych alebo inak spriaznených spoločností, či od zdravotnej poisťovne,

B) Táto osoba je prijímateľom majetku, či majetkových práv alebo práv k majetku verejného sektora, či zdravotnej poisťovne,

C) Partner verejného sektora je dodávateľom vo verejnom obstarávaní alebo je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, alebo je nadobúdateľom pohľadávky voči „verejnému sektoru“.  Taktiež môže byť kvalifikovaným subdodávateľom alebo môže mať postavenie partnera verejného sektora podľa osobitného zákona.


Naopak, partnerom verejného sektora nie je subjekt, ktorý prijíma finančné prostriedky nepresahujúce jednorazovo sumu vo výške 100.000,-EUR, alebo ročne 250.000,- EUR.  Partnerom verejného sektora taktiež nie je subjekt, na ktorého sa vzťahuje zásada de minimis, teda ak ním nadobúdaný majetok a práva nemajú hodnotu viac ako 100.000,- EUR. Taktiež sa nesmie jednať o subjekt, ktorý je neziskovou organizáciou za predpokladu, že nie je dodávateľom vo verejnom obstarávaní a ani žiadnym spôsobom nenadobúda verejný majetok.

Taktiež ním nemôže byť ani banka, ak v rámci svojej bežnej činnosti prijíma finančné prostriedky a ani subjekt, ktorý prijíma plnenie od zastupiteľského úradu v zahraničí alebo plnenie v rámci humanitárnej pomoci.

Osobitný predpis za partnera verejného sektora v každom prípade považuje držiteľa banského oprávnenia, zdravotnú poisťovňu, veriteľa v konkurznom konaní, ak má pohľadávku nad 1.000.000,- EUR voči úpadcovi, ktorý bol v posledných 5 rokoch partnerom verejného sektora a veriteľ sa chce vyhnúť režimu spriazneného veriteľa, držiteľ geologického oprávnenia, držiteľ oprávnenia na podnikanie v energetike, správa výberu mýta a v neposlednom rade správca výberu úhrady diaľničnej známky. 

Príklady partnerov verejného sektora:

I. Osoba má s obcou uzatvorenú zmluvu o dielo, z ktorej má získať odmenu za vykonanie diela vo výške 150.000,- EUR po odovzdaní diela. Táto osoba je partnerom verejného sektora, keďže jednorazovo prijíma peňažné prostriedky nad 100.000,- EUR.

II. Osoba má s ministerstvom uzatvorenú kúpnu zmluvu, pričom kúpnu cenu má ministerstvo zaplatiť v štvrťročných splátkach vo výške 75.000,- EUR. Táto osoba je partnerom verejného sektora, keďže v kalendárnom roku prijíma opakujúce sa plnenie, ktorého úhrnná hodnota presahuje 250.000,- EUR ročne.

III. Osoba má s ministerstvom uzatvorenú zmluvu o dotácii vo výške 200.000,- EUR, pričom v rámci projektu bude realizovať tri projektové aktivity prostredníctvom dvoch subdodávateľov, pričom prvý z nich sa zaväzuje dodať stavebné práce v hodnote 105.000,- EUR, druhý iné služby v hodnote 20.000,- EUR. Prijímateľ dotácie je partnerom verejného sektora, keďže jednorazovo prijíma peňažné prostriedky nad 100.000,- EUR.

IV. Partnerom verejného sektora je aj prvý subdodávateľ, keďže prijíma peňažné plnenie nad finančný limit 100.000,- EUR.

Subjekty registrované v existujúcom Registri konečných užívateľov výhod sa považujú za partnerov verejného sektora. Sú však povinné zabezpečiť overenie konečného užívateľa výhod najneskôr do 31.07.2017 Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a zosúladenie zápisu sa vykonáva prostredníctvom oprávnenej osoby a na to určenej elektronickej služby – zmena zapísaných údajov. Nesplnenie tejto povinnosti je dôvodom na výmaz subjektu z Registra partnerov verejného sektora so všetkými dôsledkami, čo  súčasne znamená, že takto vymazané osoby si nebudú môcť nárokovať od verejného sektora peňažné a iné plnenia. Pre splnenie povinnosti vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa v prechodnom období, ako aj pre nové zápisy, zmeny a výmazy použite elektronické služby RPVS.

Overenie konečného užívateľa výhod musí byť vykonávané každoročne.

Komentáre

This year turned out to be very difficult. But we have optimized and reduced the cost of our products! It is almost impossible to find prices lower than ours, the sale is at the cost price level. Watch and be surprised by our super low prices https://is.gd/72jG3I

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto

Naši klienti sú aj