Z našich úspechov vyberáme

Nachádzate sa tu

Stavebný úrad vyrubil likvidačnú pokutu, odvolací orgán nám dal za pravdu a pokutu zrušil.
Stavebník začal stavať rodinný dom bez právoplatného stavebného povolenia a stavebný úrad mu uložil za to sankciu vo výške 15.000,- EUR. Likvidačnú pokutu stavebník namietol v podanom odvolaní, pričom odvolací orgán nám dal za pravdu. Z odôvodnenia rozhodnutia o uložení pokuty totiž musí byť zrejmé v rámci akých mantinelov sa pri svojom rozhodovaní správny orgán pohyboval a ktoré skutočnosti zohľadnil.
Krajský súd zrušil opatrenie daňového úradu!
Ani opatrenie štátneho orgánu nemusí byť vždy správne. Klient sa podaním správnej žaloby vyhol úhrade vysoko vyrubeného úroku z omeškania...
Krajský súd rozhodol, že pohľadávka banky bola premlčaná, jej žalobu zamietol...
Vždy sa oplatí bojovať až dokonca! Premlčanie sa vzťahuje aj na pohľadávky, ktoré patria priamo banke!
Rozhodnutie prokurátora zvrátilo trestnú vec!
Za predpokladu, že vyšetrovateľ odmietne Vaše trestné oznámenie, netreba sa vzdávať a oplatí sa bojovať ďalej.
Ďalší bod v prospech práva na slobodu prejavu!
Okresný súd, a napokon aj krajský súd, nám dali za pravdu a zamietli žalobu, ktorou sa žalobca neprávom domáhal ochrany osobnosti, vysokej náhrady nemajetkovej ujmy a bolestného od médií. Oba súdy konštatovali, že z aspektu ochrany slobody prejavu patrí novinárom a masmédiám privilegované postavenie, o to zvlášť, keď podávajú informácie vo veciach verejného záujmu. Taktiež zdôraznili, odvolávajúc sa na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, že novinári majú sociálnu povinnosť poskytovať informácie a myšlienky, ktoré sa týkajú všetkých záležitostí verejného záujmu, pričom verejnosť má právo tieto informácie dostať.
Ďalší úspech voči banke! Súd žalobu banky zamietol a uznal, že jej pohľadávka je premlčaná.
Aj keď je na strane žalobcu taký silný subjekt ako banka, netreba sa automaticky zľaknúť. O svoje práva treba bojovať. Rovnako to platilo v tomto prípade, kde nám súd dal za pravdu. Žalovaná pohľadávka banky bola premlčaná. Súd vyhovel našej námietke a žalobu banky zamietol.
Nehnuteľnosti zachránené pred ich predajom bankou v hodine dvanástej! Súd vyhovel nášmu návrhu a nariadil neodkladné opatrenie, ktorým banke zakázal predať nehnuteľnosti na dražbe až do rozhodnutia vo veci samej.
V niektorých prípadoch sa naozaj neoplatí čakať a je nutné svoj majetok brániť okamžite. Inak tomu nebolo ani v tomto prípade, kde banka už začala s výkonom záložného práva predajom nehnuteľností na dražbe. Súd však nášmu návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia vyhovel a dočasne banke zakázal s nehnuteľnosťami nakladať. To znamená, že banka ich nemôže predať na dražbe, až kým súd nerozhodne o žalobe vo veci samej.
Zhrnutie záverov kontroly nie je riadnym odôvodnením rozhodnutia.
Nezákonné rozhodnutie Úradu na ochranu osobných údajov jeho predsedníčka zrušila a nášmu rozkladu vyhovela. Neobsahovalo správnu úvahu ani riadne odôvodnenie, len protirečivé závery, popierajúce právo účastníka na spravodlivý proces.  
Požičal peniaze, skončil v rukách polície!
Hrozilo mu desať rokov odňatia slobody. Pre procesné chyby OČTK pri vyšetrovaní a nedostatok dôkazov bolo trestné stíhanie voči klientovi napokon zastavené.
Nezákonný protokol inšpektorátu práce mohol vyjsť zamestnávateľa pekne draho!
Krajský súd zrušil protokol, ktorý vydal inšpektorát práce a prezumoval, že kým sa nerozhodne o neplatnosti skončenia pracovného pomeru, inšpektorát nemôže konštatovať porušenie povinnosti zamestnávateľa vyplatiť zamestnancovi náhradu mzdy, keď pracovný pomer stále trvá. Klientovi by inak v následnom správnom konaní hrozila pokuta až do výšky 100.000,- eur!

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj