Z našich úspechov vyberáme

Nachádzate sa tu

Najvyšší súd SR rozhodol, že Sociálna poisťovňa musí klientovi platiť úrazovú rentu
Najvyšší súd SR rozhodol, že Sociálna poisťovňa musí klientovi platiť úrazovú rentu aj keď zodpovednosť za jeho chorobu z povolania mal zamestnávateľ so sídlom v Českej republike. Choroba z povolania bola ale klientovi zistená ešte za existencie Československa. Preto súd rozhodol, že zánik spoločného štátu s Českom nemôže byť klientovi na ujmu a nemôže sa s ním zaobchádzať inak ako s občanmi, ktorých zamestnávatelia mali za existencie spoločného štátu sídlo na území Slovenskej republiky.
Otec maloletej bol v práve, krajský súd odvolanie matky zamietol
Matka maloletej opustila dieťa a spoločnú domácnosť v čase, keď otec odišiel do práce. Nakoľko zostal otec na výchovu dcéry sám, bol nútený podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia. Okresný súd návrhu otca vyhovel, avšak matka sa voči tomuto odvolala. Napriek tomu dal krajský súd otcovi za pravdu a rozhodnutie prvostupňového súdu ako vecne správne potvrdil.
Banka s dražbou neuspela. Záložné právo sa premlčalo.
Klienti v dôsledku vyhratej žaloby oslobodili svoju nehnuteľnosť od záložného práva. Aj keď súd v rozhodnutí pripustil, že záložné právo ako také vzniklo platne a nezaniklo ani jedným zo zákona predpokladaných dôvodov, v dôsledku vznesenej námietky premlčania všeobecne platí, že premlčané právo nemožno viac priznať, pretože záložné právo ako také stráca svoju uhradzovaciu funkciu, a teda je namieste výrok súdneho rozhodnutia o určenie, že nehnuteľnosti nie sú zaťažené záložným právom.
Nedostatok odôvodnenia rozhodnutia správcu dane zakladá vadu nepreskúmateľnosti rozhodnutia.
Z odôvodnenia rozhodnutia správcu dane, nebolo možné zistiť, akým spôsobom sa tento vysporiadal so zisteným skutkovým stavom a predloženými dôkazmi, pričom tento výklad musí byť náležite odôvodnený a musí byť z neho dostatočne zrejmé, na základe čoho správca dane dospel k svojmu rozhodnutiu.
Inšpektoráty práce sú povinné náležite zdôvodniť výšku ukladanej pokuty
Inšpektoráty práce sú povinné náležite zdôvodniť výšku ukladanej pokuty a pritom tiež dodržať tzv. precedenčnú zásadu. Tá spočíva v povinnosť dbať o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. Takéto nedostatky sú dostatočným dôvodom na zrušenie rozhodnutia tak, ako tomu bolo v tomto prípade. Krajský súd zrušil rozhodnutie Národného inšpektorátu práce a vec mu vrátil na ďalšie konanie.
Vyšetrovateľ naše trestné oznámenie nezákonne odmietol, prokurátor mu prikázal vo veci znova konať a rozhodnúť
Prokurátor po podaní sťažnosti vyhodnotil, že vyšetrovateľ vo veci vydal rozhodnutie predčasne, bez vykonania a posúdenia všetkých rozhodujúcich dôkazov.
Nesprávne označenie skutku spôsobuje nezákonnosť uznesenia o vznesení obvinenia!
Prokurátor na základe podanej sťažnosti proti uzneseniu o vznesení obvinenia pre prečin usmrtenia toto zrušil, nakoľko vyšetrovateľ nesprávne popísal a označil zistený skutok. Skutok musí byť totiž presne a bez akýchkoľvek pochybností označený v čase a priestore a vytvárať logický a harmonizovaný dej tak, aby tento nebol zameniteľný s iným skutkom.
Zamestnávateľ nie je povinný platiť pokutu uloženú nezákonne!
Národný inšpektorát práce zohľadnil naše námietky ohľadom nepreskúmateľnosti rozhodnutia, ktorým inšpektorát práce uložil klientovi pokutu v tisícoch eur. Pochybenia vo výroku rozhodnutia, nepresný popis dokladov, ktoré boli podkladom inšpekcie a nenáležité zdôvodnenie výšky uloženej pokuty spôsobujú zjavnú nezákonnosť rozhodnutia. Po niekoľkých odvolaniach napokon Národný inšpektorát práce konanie úplne zastavil.
Spáchal úmyselný trestný čin v podmienke, sudca ho do basy neposlal!
Hrozba nepodmienečného trestu za krádež v čase trvania skúšobnej doby podmienečného odsúdenia bola takmer istá. Proti trestnému rozkazu sme podali v zákonom stanovej lehote odpor, a následne na hlavnom pojednávaní sme obhajobu založili na tom, že uloženie nepodmienečného trestu odňatia slobody nie je povinnosťou, ktorú by predpokladal zákon. Náš návrh teda smeroval k uloženiu alternatívneho trestu povinných prác, ku ktorému sa v rozhodnutí napokon priklonil aj sudca.
Priznaním sa k držaniu malého množstva drogy je možné vyhnúť sa trestu!
Sú prípady, kedy pri stíhaní za prechovávanie menšieho množstva drogy je vhodné priznať sa k spáchaniu tohoto skutku a vybojovať tak podmienečné zastavenie trestného stíhania.

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj