Z našich úspechov vyberáme

Nachádzate sa tu

Banka s dražbou neuspela. Záložné právo sa premlčalo.
Klienti v dôsledku vyhratej žaloby oslobodili svoju nehnuteľnosť od záložného práva. Aj keď súd v rozhodnutí pripustil, že záložné právo ako také vzniklo platne a nezaniklo ani jedným zo zákona predpokladaných dôvodov, v dôsledku vznesenej námietky premlčania všeobecne platí, že premlčané právo nemožno viac priznať, pretože záložné právo ako také stráca svoju uhradzovaciu funkciu, a teda je namieste výrok súdneho rozhodnutia o určenie, že nehnuteľnosti nie sú zaťažené záložným právom.
Nedostatok odôvodnenia rozhodnutia správcu dane zakladá vadu nepreskúmateľnosti rozhodnutia.
Z odôvodnenia rozhodnutia správcu dane, nebolo možné zistiť, akým spôsobom sa tento vysporiadal so zisteným skutkovým stavom a predloženými dôkazmi, pričom tento výklad musí byť náležite odôvodnený a musí byť z neho dostatočne zrejmé, na základe čoho správca dane dospel k svojmu rozhodnutiu.
Inšpektoráty práce sú povinné náležite zdôvodniť výšku ukladanej pokuty
Inšpektoráty práce sú povinné náležite zdôvodniť výšku ukladanej pokuty a pritom tiež dodržať tzv. precedenčnú zásadu. Tá spočíva v povinnosť dbať o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. Takéto nedostatky sú dostatočným dôvodom na zrušenie rozhodnutia tak, ako tomu bolo v tomto prípade. Krajský súd zrušil rozhodnutie Národného inšpektorátu práce a vec mu vrátil na ďalšie konanie.
Vyšetrovateľ naše trestné oznámenie nezákonne odmietol, prokurátor mu prikázal vo veci znova konať a rozhodnúť
Prokurátor po podaní sťažnosti vyhodnotil, že vyšetrovateľ vo veci vydal rozhodnutie predčasne, bez vykonania a posúdenia všetkých rozhodujúcich dôkazov.
Nesprávne označenie skutku spôsobuje nezákonnosť uznesenia o vznesení obvinenia!
Prokurátor na základe podanej sťažnosti proti uzneseniu o vznesení obvinenia pre prečin usmrtenia toto zrušil, nakoľko vyšetrovateľ nesprávne popísal a označil zistený skutok. Skutok musí byť totiž presne a bez akýchkoľvek pochybností označený v čase a priestore a vytvárať logický a harmonizovaný dej tak, aby tento nebol zameniteľný s iným skutkom.
Zamestnávateľ nie je povinný platiť pokutu uloženú nezákonne!
Národný inšpektorát práce zohľadnil naše námietky ohľadom nepreskúmateľnosti rozhodnutia, ktorým inšpektorát práce uložil klientovi pokutu v tisícoch eur. Pochybenia vo výroku rozhodnutia, nepresný popis dokladov, ktoré boli podkladom inšpekcie a nenáležité zdôvodnenie výšky uloženej pokuty spôsobujú zjavnú nezákonnosť rozhodnutia. Po niekoľkých odvolaniach napokon Národný inšpektorát práce konanie úplne zastavil.
Spáchal úmyselný trestný čin v podmienke, sudca ho do basy neposlal!
Hrozba nepodmienečného trestu za krádež v čase trvania skúšobnej doby podmienečného odsúdenia bola takmer istá. Proti trestnému rozkazu sme podali v zákonom stanovej lehote odpor, a následne na hlavnom pojednávaní sme obhajobu založili na tom, že uloženie nepodmienečného trestu odňatia slobody nie je povinnosťou, ktorú by predpokladal zákon. Náš návrh teda smeroval k uloženiu alternatívneho trestu povinných prác, ku ktorému sa v rozhodnutí napokon priklonil aj sudca.
Priznaním sa k držaniu malého množstva drogy je možné vyhnúť sa trestu!
Sú prípady, kedy pri stíhaní za prechovávanie menšieho množstva drogy je vhodné priznať sa k spáchaniu tohoto skutku a vybojovať tak podmienečné zastavenie trestného stíhania.
Matka bola agresívna k deťom aj manželovi, súd neodkladným opatrením zveril dočasne deti otcovi
Súd sa s obsahom nášho návrhu plne stotožnil a s ohľadom na predložené dôkazy mal za preukázané, že je v záujme ochrany maloletých detí potrebné bezodkladne konať. Rozhodnutie súd vydal už do 3 dní od podania návrhu !
Stavebný úrad vyrubil likvidačnú pokutu, odvolací orgán nám dal za pravdu a pokutu zrušil.
Stavebník začal stavať rodinný dom bez právoplatného stavebného povolenia a stavebný úrad mu uložil za to sankciu vo výške 15.000,- EUR. Likvidačnú pokutu stavebník namietol v podanom odvolaní, pričom odvolací orgán nám dal za pravdu. Z odôvodnenia rozhodnutia o uložení pokuty totiž musí byť zrejmé v rámci akých mantinelov sa pri svojom rozhodovaní správny orgán pohyboval a ktoré skutočnosti zohľadnil.

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj