Z našich úspechov vyberáme

Nachádzate sa tu

Naši klienti sú aj

Ďalší bod v prospech práva na slobodu prejavu!
Okresný súd, a napokon aj krajský súd, nám dali za pravdu a zamietli žalobu, ktorou sa žalobca neprávom domáhal ochrany osobnosti, vysokej náhrady nemajetkovej ujmy a bolestného od médií. Oba súdy konštatovali, že z aspektu ochrany slobody prejavu patrí novinárom a masmédiám privilegované postavenie, o to zvlášť, keď podávajú informácie vo veciach verejného záujmu. Taktiež zdôraznili, odvolávajúc sa na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, že novinári majú sociálnu povinnosť poskytovať informácie a myšlienky, ktoré sa týkajú všetkých záležitostí verejného záujmu, pričom verejnosť má právo tieto informácie dostať.
Ďalší úspech voči banke! Súd žalobu banky zamietol a uznal, že jej pohľadávka je premlčaná.
Aj keď je na strane žalobcu taký silný subjekt ako banka, netreba sa automaticky zľaknúť. O svoje práva treba bojovať. Rovnako to platilo v tomto prípade, kde nám súd dal za pravdu. Žalovaná pohľadávka banky bola premlčaná. Súd vyhovel našej námietke a žalobu banky zamietol.
Nehnuteľnosti zachránené pred ich predajom bankou v hodine dvanástej! Súd vyhovel nášmu návrhu a nariadil neodkladné opatrenie, ktorým banke zakázal predať nehnuteľnosti na dražbe až do rozhodnutia vo veci samej.
V niektorých prípadoch sa naozaj neoplatí čakať a je nutné svoj majetok brániť okamžite. Inak tomu nebolo ani v tomto prípade, kde banka už začala s výkonom záložného práva predajom nehnuteľností na dražbe. Súd však nášmu návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia vyhovel a dočasne banke zakázal s nehnuteľnosťami nakladať. To znamená, že banka ich nemôže predať na dražbe, až kým súd nerozhodne o žalobe vo veci samej.
Zhrnutie záverov kontroly nie je riadnym odôvodnením rozhodnutia.
Nezákonné rozhodnutie Úradu na ochranu osobných údajov jeho predsedníčka zrušila a nášmu rozkladu vyhovela. Neobsahovalo správnu úvahu ani riadne odôvodnenie, len protirečivé závery, popierajúce právo účastníka na spravodlivý proces.  
Požičal peniaze, skončil v rukách polície!
Hrozilo mu desať rokov odňatia slobody. Pre procesné chyby OČTK pri vyšetrovaní a nedostatok dôkazov bolo trestné stíhanie voči klientovi napokon zastavené.
Nezákonný protokol inšpektorátu práce mohol vyjsť zamestnávateľa pekne draho!
Krajský súd zrušil protokol, ktorý vydal inšpektorát práce a prezumoval, že kým sa nerozhodne o neplatnosti skončenia pracovného pomeru, inšpektorát nemôže konštatovať porušenie povinnosti zamestnávateľa vyplatiť zamestnancovi náhradu mzdy, keď pracovný pomer stále trvá. Klientovi by inak v následnom správnom konaní hrozila pokuta až do výšky 100.000,- eur!
(nie) Každé dieťa patrí matke.
Súdy nám dali za pravdu. Keď alkohol a nezáujem predčia rodičovskú starostlivosť, nemožno hovoriť o materinskej láske. Už dávno neplatí, že dieťa patrí matke a otcovia majú len nízku šancu získať ho do svojej starostlivosti. Nie, ak je to v najlepšom záujme dieťaťa.
Súd dal vnučkám za pravdu! Vydedenie starou mamou bolo nezákonné.
Súdy to povedali jasne, vydediť potomka možno iba z jedného z dôvodov uvedených v zákone! A tento dôvod musí existovať už v čase pred prejavom poručiteľovej vôle v listine o vydedení! Inak je vydedenie neplatné.
Inšpektorát práce postupoval pri šetrení a vypracovaní protokolu nezákonne!
Krajský súd vyhovel našej žalobe, ktorou sme namietali nezákonnosť postupu a konania inšpektorátu práce. Rozsudok o zrušení protokolu inšpektorátu je ďalším príkladom úspešného boja v prípadoch, kedy považujete postup a konanie inšpektorátu práce za nezákonné.
Krajský súd zastavil dražbu nehnuteľnosti!
Krajský súd vyhovel nášmu odvolaniu a zastavil dražbu nehnuteľnosti, aj keď klienti podpísali zmluvu o zriadení záložného práva. Ďalší z prípadov, kedy sa po neúspechu na prvostupňovom súde oplatilo bojovať ďalej.

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby