Our achievements

You are here

Ügyfeleink

Nesprávne označenie skutku spôsobuje nezákonnosť uznesenia o vznesení obvinenia!
Prokurátor na základe podanej sťažnosti proti uzneseniu o vznesení obvinenia pre prečin usmrtenia toto zrušil, nakoľko vyšetrovateľ nesprávne popísal a označil zistený skutok. Skutok musí byť totiž presne a bez akýchkoľvek pochybností označený v čase a priestore a vytvárať logický a harmonizovaný dej tak, aby tento nebol zameniteľný s iným skutkom.
Zamestnávateľ nie je povinný platiť pokutu uloženú nezákonne!
Národný inšpektorát práce zohľadnil naše námietky ohľadom nepreskúmateľnosti rozhodnutia, ktorým inšpektorát práce uložil klientovi pokutu v tisícoch eur. Pochybenia vo výroku rozhodnutia, nepresný popis dokladov, ktoré boli podkladom inšpekcie a nenáležité zdôvodnenie výšky uloženej pokuty spôsobujú zjavnú nezákonnosť rozhodnutia. Po niekoľkých odvolaniach napokon Národný inšpektorát práce konanie úplne zastavil.
Spáchal úmyselný trestný čin v podmienke, sudca ho do basy neposlal!
Hrozba nepodmienečného trestu za krádež v čase trvania skúšobnej doby podmienečného odsúdenia bola takmer istá. Proti trestnému rozkazu sme podali v zákonom stanovej lehote odpor, a následne na hlavnom pojednávaní sme obhajobu založili na tom, že uloženie nepodmienečného trestu odňatia slobody nie je povinnosťou, ktorú by predpokladal zákon. Náš návrh teda smeroval k uloženiu alternatívneho trestu povinných prác, ku ktorému sa v rozhodnutí napokon priklonil aj sudca.
Priznaním sa k držaniu malého množstva drogy je možné vyhnúť sa trestu!
Sú prípady, kedy pri stíhaní za prechovávanie menšieho množstva drogy je vhodné priznať sa k spáchaniu tohoto skutku a vybojovať tak podmienečné zastavenie trestného stíhania.
Matka bola agresívna k deťom aj manželovi, súd neodkladným opatrením zveril dočasne deti otcovi
Súd sa s obsahom nášho návrhu plne stotožnil a s ohľadom na predložené dôkazy mal za preukázané, že je v záujme ochrany maloletých detí potrebné bezodkladne konať. Rozhodnutie súd vydal už do 3 dní od podania návrhu !
Stavebný úrad vyrubil likvidačnú pokutu, odvolací orgán nám dal za pravdu a pokutu zrušil.
Stavebník začal stavať rodinný dom bez právoplatného stavebného povolenia a stavebný úrad mu uložil za to sankciu vo výške 15.000,- EUR. Likvidačnú pokutu stavebník namietol v podanom odvolaní, pričom odvolací orgán nám dal za pravdu. Z odôvodnenia rozhodnutia o uložení pokuty totiž musí byť zrejmé v rámci akých mantinelov sa pri svojom rozhodovaní správny orgán pohyboval a ktoré skutočnosti zohľadnil.
Krajský súd zrušil opatrenie daňového úradu!
Ani opatrenie štátneho orgánu nemusí byť vždy správne. Klient sa podaním správnej žaloby vyhol úhrade vysoko vyrubeného úroku z omeškania...
Krajský súd rozhodol, že pohľadávka banky bola premlčaná, jej žalobu zamietol...
Vždy sa oplatí bojovať až dokonca! Premlčanie sa vzťahuje aj na pohľadávky, ktoré patria priamo banke!
Rozhodnutie prokurátora zvrátilo trestnú vec!
Za predpokladu, že vyšetrovateľ odmietne Vaše trestné oznámenie, netreba sa vzdávať a oplatí sa bojovať ďalej.
Ďalší bod v prospech práva na slobodu prejavu!
Okresný súd, a napokon aj krajský súd, nám dali za pravdu a zamietli žalobu, ktorou sa žalobca neprávom domáhal ochrany osobnosti, vysokej náhrady nemajetkovej ujmy a bolestného od médií. Oba súdy konštatovali, že z aspektu ochrany slobody prejavu patrí novinárom a masmédiám privilegované postavenie, o to zvlášť, keď podávajú informácie vo veciach verejného záujmu. Taktiež zdôraznili, odvolávajúc sa na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, že novinári majú sociálnu povinnosť poskytovať informácie a myšlienky, ktoré sa týkajú všetkých záležitostí verejného záujmu, pričom verejnosť má právo tieto informácie dostať.

Minden főbb jogi területen nyújtunk jogi szolgáltatásokat

Tovább minden szolgáltatásra