Add new comment

You are here

Ügyfeleink

Výpoveď a odstupné

Dobrý deň,

pokiaľ ide o výpoveď, tak zamestnávateľ Vám ju môže dať len z dôvodov, ktoré sú striktne stanovené v § 63 ZP, a síce, ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, z dôvodu nadbytočnosti, ak zamestnanec stratil spôsobilosť vykonávať prácu vzhľadom na svoj zdravotný stav, prestal spĺňať predpoklady na výkon dohodnutej práce, alebo si neuspokojivo plnil pracovné úlohy, došlo k porušeniu pracovnej disciplíny, menej závažne, a zamestnávateľ ho nato v predchádzajúcich šiestich mesiacoch písomne upozornil. Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu.

Čo sa však týka odstupného, tak na to by ste mali nárok iba vtedy, ak by Vám dal zamestnávateľ výpoveď z taxatívnych dôvodov uvedených v zákone alebo by ste sa ním dohodli na skončení pracovného pomeru z dôvodov, že sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje, z dôvodu nadbytočnosti alebo zo zdravotných dôvodov. Čiže vo Vašom prípade, teda že by ste dali výpoveď z dôvodu ,,zhoršenie vzťahov na pracovisku“, nárok na odstupné z tohto dôvodu by Vám nevznikol.

Dostali ste v zamestnaní výpoveď? Máte nárok na odstupné, no firma Vám ho odmieta vyplatiť? Neviete ako sa domôcť svojho práva a zamestnávateľ s Vami nekomunikuje? V pracovnoprávnom spore Vás zastúpime v cene už od 100,00 EUR.

Minden főbb jogi területen nyújtunk jogi szolgáltatásokat

Tovább minden szolgáltatásra