Add new comment

You are here

Ügyfeleink

Osoba v domove sociálnych služieb

Dobrý deň,

v tomto prípade by som videl možnosť na riešenie Vášho problému prostredníctvom vyživovacej povinnosti medzi manželmi v zmysle § 71 zákona o rodine: ,,Manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká.“ Preto by som poradil Vašej tete, aby podala na príslušný súd návrh na výživné, priložila k nemu bloky, účtenky, proste všetko čím preukáže svoje výdavky ako aj to, že výška jej dôchodku nie je dostatočná nato, aby si dokázala sama plne uhradiť náklady spojené s jej pobytom v tomto zariadení. Samozrejme že súd bude v rámci tohto konania skúmať aj to, aké sú pomery Vášho uja, aby sa tým, že ho súd zaviaže k plneniu takejto povinnosti, sám nedostal do zhoršenej situácie.

Minden főbb jogi területen nyújtunk jogi szolgáltatásokat

Tovább minden szolgáltatásra