Add new comment

You are here

Ügyfeleink

Na ktorý súd podať návrh na rozvod?

Dobrý deň,

pokiaľ ide o príslušnosť súdu, tak v zmysle Občianskeho súdneho poriadku príslušným bude ten súd v obvode ktorého ste Vy ako manželia mali posledné spoločné bydlisko. Čiže keď uvádzate že ste s manželom žili v Prešove, adresujete návrh na rozvod tomuto súdu. Takto aby som trošku objasnil miestnu príslušnosť súdu, aby ste do budúcnosti v tom mali prehľad. Otázka miestnej príslušnosť je jednou z procesných podmienok konania, to znamená, že súd je povinný ju skúmať skôr ako začne vo veci konať, čím sa spravidla rozumie otvorenie pojednávania. Ak by súd, na ktorý by ste sa obrátili zistil, že na toto konanie nie je príslušný, neodkladne postúpi vec príslušnému súdu a všetkých účastníkov konania o tom upovedomí. Čiže aj keby ste podali návrh na nepríslušný súd, tak súdy si to medzi sebou presunú tak, aby konanie bolo v súlade so zákonom. Čo sa týka poplatkov, tak na návrh na rozvod by ste mali nalepiť kolky v hodnote 66 €. Pokiaľ by ste súčasne s návrhom nezaplatili poplatok, tak súd Vás vyzve, aby ste tak v určitej lehote urobili, inak konanie zastaví. Zákon Vám ale dáva možnosť požiadať o oslobodenie od tohto poplatku, avšak sú tam určité prísne podmienky ktoré musíte spĺňať na toto oslobodenie. Čo sa týka ostatných trov konania tak, z mojej skúsenosti zo súdnej praxe viem, že sudcovia vo väčšine prípadov rozhodnú tak, že v rozvodom konaní žiadny z účastníkov konania nemá nárok na náhradu trov konania.

Chcete sa rozviesť, no neviete, ako správne formulovať návrh na rozvod manželstva, ako dohodnúť Vaše práva k maloletým deťom, stanoviť výšku výživného, či upraviť styk rodiča k maloletým deťom na čas po rozvode? Alebo Vás súd vyzval na vyjadrenie sa k návrhu na rozvod? Radi Vám pri tomto neľahkom rozhodnutí pomôžeme, zastúpime Vás v rozvodovom konaní a predmetné dokumenty vypracujeme v cene už od 100,00 EUR.

Minden főbb jogi területen nyújtunk jogi szolgáltatásokat

Tovább minden szolgáltatásra