Legal news

You are here

2.

March 2020
Od 01.10.2020 nadobudne účinnosť zákon č. 390/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela“ alebo „novela zákona“). Touto novelou zákona nastáva mnoho významných zmien najmä pre podnikateľov, a to v oblasti likvidácie spoločnosti, ale i pri vzniku a zakladaní spoločnosti, či prevode obchodného podielu.

3.

February 2019
Od 01.01.02019 sa zmenil živnostenský zákon. Aký dosah budú mať tieto zmeny na živnostníkov a ich podnikanie?

4.

January 2019
Aké zmeny náš čakajú v odpadovom hospodárstve po novom roku?

30.

September 2018
Téma semináru: Prvé prísne kontroly z Úradu. Spracúvate osobné údaje správne?

5.

May 2018
EÚ chce docieliť odstránenie neodôvodnenej diskriminácii pri online predaji. Napomôcť má nové nariadenie.

15.

April 2018
Vyššie dôchodky a možnosť pracovať bez platenia odvodov. Koho sa tieto výhody týkajú?

15.

April 2018
Nedostatok pracovných síl v niektorých odvetviach si vyžiadal stanovenie nových kritérií pre zjednodušenie zamestnávania občanov tretích krajín. Akých?

4.

March 2018
Novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní prináša sankčné zmiernenie. Koho tieto zmeny zasiahnu najviac?

4.

March 2018
Od 01.05.2018 očakávame úpravu výšky niektorých mzdových zvýhodnení za prácu. Akých a v akej výške?

8.

December 2017
Aké zmeny prináša nová legislatívna úprava náhradného výživného?

5.

November 2017
Čo so sebou prinesie e-Health povinný od nového roka?

5.

November 2017
Od novembra máme nové ordinačné hodiny pohotovostí. Pocítili ste už zmeny?

29.

September 2017
Advokátska kancelária BÁNOS s.r.o. si Vás dovoľuje srdečne pozvať na seminár o  pravidlách ochrany osobných údajov

17.

September 2017
Sezóna dovoleniek vrcholí a mnohí z nás sa vyberú do zahraničia autom. Ako však postupovať v prípade, keď sa vám na zahraničných cestách stane dopravná nehoda?

6.

August 2017
Po novom môže byť úradný list uložený na pošte až 18 dní bez toho, aby sa považoval za doručený. Za doručený sa považuje dňom jeho fyzického prevzatia adresátom alebo dňom jeho vrátenia odosielateľovi.

17.

July 2017
Je zmena zákona o verejnom obstarávaní zjednodušením a zefektívnením procesu obstarávania? Môžu sa verejní obstarávatelia tešiť zo zníženia administratívnej záťaže?

4.

June 2017
Meškanie štátu s výkupom pozemkov na výstavbu diaľnic, ohrozilo ich realizáciu. Zákonodarca tak zažehnáva situáciu zmenou legislatívy. Zasiahne tým do vlastníckeho práva svojich občanov? Ak áno, ako?

6.

May 2017
Možno očakávať rýchlejšie, efektívnejšie a lacnejšie vymoženie pohľadávok? Akých chýb sa vyvarovať?

7.

April 2017
Prevádzkovatelia webstránok pozor! Ak ukladáte IP adresy, po novom budete musieť s týmito zaobchádzať ako s osobnými údajmi. Ak tak neučiníte vystavujete sa možnému riziku sankcií.

6.

March 2017
Marec priniesol novú právnu úpravu a konkretizoval, ktoré deti budú môcť jasle navštevovať. Spadajú do tejto kategórie i tie vaše?

6.

February 2017
Z hľadiska poskytovania zdravotnej starostlivosti mali novoročné zmeny význam najmä pre tých, ktorí sú zaradení do zoznamu dlžníkov zdravotnej poisťovne. Po novom majú nárok na viac, ako len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

8.

January 2017
Máte exekúcie, premýšľate nad osobným bankrotom? Prečítajte si aké možnosti oddlženia vám priniesol nový rok.

3.

November 2016
Splniť si zákonnú povinnosť, a teda zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu vo svojej spoločnosti, môžete ako zamestnávateľ dvoma spôsobmi, buď vlastnými silami, prostredníctvom svojich zamestnancov, alebo dodávateľským spôsobom. Ako to však bude po novom?

2.

October 2016
Pracovný čas zamestnancov vo vnútrozemskej vodnej doprave sa má upraviť. Zabezpečí to ochranu a bezpečnosť zamestnancov v tomto odvetví?

5.

September 2016
Od 1. januára 2017 budú môcť úrady každej firme doručovať úradné dokumenty do jej elektronickej schránky. Nezabudnite na jej povinnú aktiváciu. Správy od úradov sa totiž budú považovať za doručené aj po ich neprečítaní.

1.

August 2016
Vyrábate stroje poháňané spaľovacím motorom? Pripravte sa na zmeny!

2.

June 2016
Dňa 11. novembra 2015 bol schválený návrh nového zákona č. 351/2015 Z.z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudne účinnosť dňa 18. júna 2016. Cieľom tohto zákona je prehĺbiť spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti vysielania zamestnancov a tiež prispieť k zabráneniu zneužívania vyslania na obchádzanie pracovného práva aplikovaného na území Slovenskej republiky a k ochrane práv zamestnancov, ktoré im patria pri vyslaní na územie Slovenskej republiky.

2.

May 2016
Od 01. apríla 2016 je na Slovensku účinná právna úprava, ktorej cieľom bolo presadenie hrania väčšieho obsahu produkovanej slovenskej hudby a slovenských interpretov. Aké povinnosti z nej plynú slovenským rádiám, a aké povinnosti, v prípade ich nedodržiavania?

23.

March 2016
Od 1. februára 2016 je účinný zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého cieľom bolo opätovné posilnenie práv spotrebiteľa, a to predovšetkým vytvorením novej možnosti riešenia sporov s predávajúcim, ktoré tak po novom môže byť rýchle, efektívne, menej formálne, bezplatné (prípadne s minimálnymi nákladmi) a najmä cestou zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim.

23.

February 2016
Nahlásená, prípadne nenahlásená kontrola z inšpektorátu práce môže vo Vašej spoločnosti spôsobiť nemalé ekonomické, finančné, časové, ale aj technické problémy, o nečakaných pracovných úrazoch nehovoriac.

23.

February 2016
Dňa 1. januára 2016 nadobudlo účinnosť viacero noviel, ktoré prinášajú zmeny pre podnikateľov, a ktoré významne ovplyvnia podnikateľské prostredie na Slovensku. Zmeny sa týkajú najmä novely Obchodného zákonníka, právnej úpravy daní z pridanej hodnoty, dane z príjmu, či nariadenia o minimálnej mzde.

25.

January 2016
Od 18. júna 2016 nadobudne účinnosť zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je upraviť povinnosti zamestnávateľov, ktorí vysielajú svojich zamestnancov na prácu do zahraničia.

25.

January 2016
Do akej miery môžete sledovať a kontrolovať svojich zamestnancov? Aké povinnosti musíte ako zamestnávateľ pri monitorovaní svojich zamestnancov dodržiavať? Ochrana základných práv a slobôd v Slovenskej republike sa odvodzuje z obsahu Ústavy a medzinárodných zmlúv o ľudských právach a základných slobodách.
Nos clients sont également