Ako vymôcť výživné ?

You are here

Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Každý rodič je povinný prispievať na svoje dieťa podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Čo však robiť v prípade, keď nastane situácia, že povinný rodič si svoju vyživovaciu povinnosť neplní. Jednotlivé možnosti, ako riešiť túto situáciu a úspešne vymôcť výživné, si priblížime v nasledujúcom článku.

Konanie o výživnom

Predpokladom na úspešné vymoženie výživného je právoplatný a vykonateľný rozsudok súdu. Konanie, v ktorom súd rozhoduje o výživnom sa môže začať na návrh oprávnenej osoby alebo aj bez návrhu. Na návrh sa konanie, ktorého predmetom je aj určenie výživného, jeho zvýšenie, zníženie alebo zrušenie, začína v prípadoch:
a) ak ide o rozvod manželstva rodičov maloletého dieťaťa (v rozhodnutí súd upraví aj výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode a súd zároveň určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti prispievať na jeho výživu alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného),
b) ak ide o konanie o určenie otcovstva, s ktorým je spojené aj konanie o výchove a výžive maloletého dieťaťa,
c) ak ide o výživné pre plnoleté dieťa,
d) ak ide o zmenu alebo zrušenie výživného v dôsledku zmeny pomerov (okrem výživného pre maloleté dieťa, kedy je začatie súdneho konania možné aj bez návrhu).

Vo veciach starostlivosti súdu o maloletých je možné konanie začať aj bez návrhu. O začatí konania bez návrhu súd vydá uznesenie, ktoré doručí účastníkom konania do vlastných rúk (ak Občiansky súdny poriadok neustanovuje v niektorých prípadoch inak).

V prípade určenia výživného je možné uzatváranie dohôd o plnení vyživovacej povinnosti medzi oprávnenou osobou a povinnou osobou. Ak sa jedná o vyživovaciu povinnosť voči maloletému dieťaťu, je potrebné, aby súd túto dohodu schválil.

Miestna príslušnosť na podanie návrhu na určenie, zmenu, zrušenie výživného

Vo veciach starostlivosti súdu o maloletých je daná výlučná miestna príslušnosť, ktorá sa spravuje bydliskom maloletého dieťaťa. Výlučná miestna príslušnosť platí aj v prípade, ak ide o konanie o rozvod manželstva rodičov maloletého dieťaťa (v rámci tohto konania o rozvod sa rieši aj otázka úpravy výkonu rodičovských práv a povinností vrátane povinnosti platiť výživné), miestne príslušným bude súd, v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko v SR, za podmienky, že v obvode tohto súdu býva aspoň jeden z manželov. Ak taký súd nie je, je príslušný všeobecný súd odporcu, a ak nie je ani taký súd, všeobecný súd navrhovateľa. Pri maloletom v konaní pri zmene okolností, ktoré boli rozhodujúce pre určenie príslušnosti, umožňujú, aby príslušný súd preniesol svoju príslušnosť na iný súd. Podmienkou je, aby tento súd bol v záujme maloletého dieťaťa. Ak by tento súd nesúhlasil s prenesením príslušnosti, rozhodne jeho nadriadený súd. V ostatných prípadoch platí všeobecná miestna príslušnosť, t.j. na konanie je príslušný všeobecný súd účastníka, proti ktorému návrh smeruje (odporca). Podľa § 85 ods. 1 OSP všeobecným súdom občana je súd, v ktorého obvode má občan bydlisko, a ak nemá bydlisko, v ktorého obvode sa zdržuje.

Aké sú možnosti v prípade, ak si povinný rodič neplní svoju povinnosť platiť výživné na dieťa?

Ak už bolo vydané rozhodnutie, ktoré je právoplatné a vykonateľné (prípadne bola súdom schválená dohoda o plnení vyživovacej povinnosti) a ktorým je povinný rodič zaviazaný platiť výživné na dieťa, toto rozhodnutie (dohoda) slúži ako exekučný titul. Pokiaľ tento rodič, ktorý bol zaviazaný na platenie výživného si svoju povinnosť riadne a včas nesplní, dostáva sa tým do omeškania a oprávnená osoba (druhý rodič, prípadne iná fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti, ako zákonný zástupca maloletého, alebo samotné dieťa, ak dosiahlo plnoletosť) má právo pristúpiť k jednému z nasledovných riešení:

- podať návrh na nútený výkon rozhodnutia prostredníctvom súdneho exekútora
- podať trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Trestného zákona orgánom činným v trestnom konaní
- požiadať o náhradné výživné

Návrh na nútený výkon rozhodnutia – exekúcia

Jednou z možností ako sa dostať k zaplateniu dlžného výživného je podanie návrhu na vykonanie exekúcie v zmysle § 38 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.

Náležitosti návrhu na výkon exekúcie:

Návrh na vykonanie exekúcie sa podáva v troch vyhotoveniach a pri vymáhaní výživného na dieťa je toto konanie oslobodené od súdnych poplatkov. Návrh na vykonanie exekúcie by mal obsahovať najmä nasledovné náležitosti:

a) presné označenie exekútora, ktorému je návrh určený (titul, meno, priezvisko, adresu sídla exekútora) – oprávnená osoba má právo zvoliť si ktoréhokoľvek exekútora zapísaného v Slovenskej komore exekútorov,
b) osobné údaje oprávneného (titul, meno, priezvisko, adresu, štátnu príslušnosť) – oprávnenou osobou je rodič, prípadne iná fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti ako zákonný zástupca, ak je dieťa ešte maloleté, v návrhu treba uviesť aj údaje dieťaťa. Pokiaľ dieťa už nadobudlo plnoletosť, je oprávnenou osobou a uvádzajú sa iba jeho údaje ako oprávneného, pretože nadobudnutím plnoletosti už podáva návrh na vykonanie exekúcie vo vlastnom mene,
c) osobné údaje povinného (titul, meno, priezvisko, adresu, štátnu príslušnosť) – povinnou osobou je rodič, ktorý si nesplnil povinnosť zaplatiť výživné podľa vykonateľného rozhodnutia súdu,
d) ktorej veci sa týka – exekúcia dlžného výživného na dieťa,
e) označenie exekučného titulu – ktorý súd ho vydal, spisovú značku, dátum vydania, právoplatnosť a vykonateľnosť exekučného titulu,
f) špecifikácia vymáhaného nároku - uvedenie výšky dlžnej sumy a jej príslušenstva,
g) tvrdenie, že povinný si svoju povinnosť dobrovoľne v uvedenej lehote nesplnil,
h) nie je to povinnosť, ale v návrhu odporúčame uviesť bankový účet oprávneného, aby v prípade úspešnej exekúcie, mohli byť peniaze poukázané na tento účet,
i) v návrhu musí byť uvedený dátum podania návrhu a podpis oprávnenej osoby (zákonného zástupcu dieťaťa, prípadne podpis plnoletého dieťaťa).
j) prílohy – povinnou prílohou je exekučný titul, t.j., právoplatný a vykonateľný rozsudok súdu, tento rozsudok musí byť opatrený potvrdením o jeho právoplatnosti a vykonateľnosti a rodný list dieťaťa.

Po podaní návrhu na výkon exekúcie dlžného výživného, exekútor postupuje podľa ustanovení Exekučného poriadku a v prípade, že sú splnené všetky predpoklady na výkon exekúcie, pristúpi k jednému zo spôsobov výkonu exekúcie (zrážkami zo mzdy a iných príjmov, prikázaním pohľadávky, predajom hnuteľných vecí, predajom cenných papierov, predajom nehnuteľností, predajom podniku, príkazom na zadržanie vodičského preukazu). Zákon o rodine v § 76 ods. 3 dokonca priznáva v prípade omeškania povinného s plnením výživného určeného rozhodnutím súdu, oprávnenej osobe právo požadovať úroky z omeškania z nezaplatenej sumy podľa predpisov Občianskeho práva. Napriek skutočnosti, že nie vždy je zaručený úspech vymoženia pohľadávky v plnej výške, vymáhanie dlžného výživného prostredníctvom súdneho exekútora je stále najčastejším a najefektívnejším spôsobom, ako sa dostať k dlhovanej sume výživného na dieťa.

Trestné oznámenie

Ďalšou z možností, ako môže oprávnená osoba postupovať, ak si rodič neplní svoju vyživovaciu povinnosť na dieťa, je podanie trestného oznámenia pre podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Trestného zákona. Pre spáchanie trestného činu zanedbania povinnej výživy je potrebné, aby boli naplnené znaky skutkovej podstaty tohto trestného činu podľa § 207 Trestného zákona, t.j., trestný čin zanedbania povinnej výživy spácha ten, kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného. V tejto súvislosti upozorňujeme, že uplynutie uvedených troch mesiacov nemusí na seba časovo nadväzovať, dôležité je, aby bola splnená podmienka uplynutia troch mesiacov v období dvoch rokov. Prostredníctvom tohto spôsobu však nedochádza k priamemu vymáhaniu dlžného výživného, ako je to pri exekúcii, je skôr prostriedkom ako donútiť povinného rodiča, dobrovoľne si splniť svoju vyživovaciu povinnosť, nakoľko, ak sa povinný rodič uzná vinným, hrozí mu sankcia vo forme odňatia slobody. S trestným činom zanedbania povinnej výživy je spojený aj inštitút účinnej ľútosti, pri ktorej trestnosť trestného činu zaniká, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a ak si povinná osoba dodatočne dobrovoľne splní svoju vyživovaciu povinnosť predtým, ako sa súd odoberie na záverečnú poradu.

Náležitosti trestného oznámenia:

Trestné oznámenie sa podáva orgánom činným v trestnom konaní, ktorými sú buď policajt alebo prokurátor a možno ho urobiť buď ústnou formou do zápisnice alebo písomne, telegraficky, telefaxom, elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom (podanie urobené telegraficky, telefaxom, elektronickými prostriedkami nepodpísané zaručeným elektronickým podpisom treba do troch pracovných dní potvrdiť písomne alebo ústne do zápisnice). Trestné oznámenie by malo obsahovať najmä nasledujúce náležitosti:

a) osobné údaje poškodenej osoby (titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, štátna príslušnosť) – v prípade, ak je dieťa maloleté, uvádzajú sa osobné údaje zákonného zástupcu spolu s údajmi dieťaťa, ak je dieťa plnoleté, trestné oznámenie podáva už vo vlastnom mene,
b) osobné údaje povinného rodiča podozrivého zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy (titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, štátna príslušnosť),
c) trestný čin, pre ktorý sa trestné oznámenie podáva, t.j., trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Trestného zákona,
d) dôvod podania trestného oznámenia – nezaplatenie výživného povinným rodičom najmenej tri mesiace v období dvoch rokov,
e) exekučný titul, t.j., právoplatný a vykonateľný rozsudok súdu, ktorý určuje vyživovaciu povinnosť povinnému rodičovi,
f) dátum a podpis poškodenej osoby,
g) prílohy – právoplatný a vykonateľný rozsudok súdu, ktorý je opatrený potvrdením o jeho právoplatnosti a vykonateľnosti a rodný list dieťaťa.

Po prijatí trestného oznámenia orgán činný v trestnom konaní prešetrí okolnosti uvedené v oznámení a v súlade s postupom podľa Trestného poriadku uznesením vec odmietne alebo bez meškania začne trestné stíhanie, ktorého výsledkom je rozhodnutie o vine alebo nevine povinného rodiča.

Náhradné výživné

Aj keby vymáhanie výživného prostredníctvom exekúcie alebo trestného oznámenia nemalo svoj účinok a peňazí ste sa stále nedomohli, máte možnosť podať žiadosť o náhradné výživné, pokiaľ spĺňate podmienky podľa zákona č. 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom.

Podmienky priznania nároku na náhradné výživné:

Oprávnená osoba má nárok na náhradné výživné, ak:

a) rodič oprávnenej osoby alebo iná fyzická osoba, ktorej bola právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou uložená povinnosť platiť výživné oprávnenej osobe (ďalej len „povinná osoba“), neplní vyživovaciu povinnosť v plnej výške, v lehote a spôsobom určených právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a ak exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi a povinná osoba nezačala platiť výživné alebo
b) jej nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, alebo suma sirotského dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku, alebo suma sirotských dôchodkov alebo sirotských výsluhových dôchodkov je nižšia ako suma minimálneho výživného.

Ak je splnená jedna z vyššie uvedených podmienok, oprávnená osoba má nárok na náhradné výživné, ak:

a) má trvalý pobyt na území SR a zdržiava sa na území SR (táto podmienka sa považuje za splnenú, ak sa oprávnená osoba zdržiava mimo územia SR z dôvodu štúdia v zahraničí),
b) priemerný mesačný príjem podľa § 3 zák. č. 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom za posledných šesť kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o náhradné výživné nepresahuje 2,2 násobku sumy životného minima,
c) ak je oprávnenou osobou školopovinné dieťa, podmienkou nároku na priznanie náhradného výživného je aj riadne plnenie povinnej školskej dochádzky.

Prílohy k žiadosti o náhradné výživné:

Žiadateľom o náhradné výživné je oprávnená osoba, t.j., oprávnený rodič, prípadne iná fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti, ak je dieťa maloleté alebo samotné dieťa, ak už nadobudlo plnoletosť. K žiadosti o náhradné výživné je potrebné priložiť:

a) právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu (prípadne súdom schválenú dohodu),
b) potvrdenie exekútora, že exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace,
c) potvrdenie o splnení podmienky plnenia povinnej školskej dochádzky,
d) v prípade, ak je oprávnenou osobou dieťa, ktoré nadobudlo plnoletosť a neukončilo sústavnú prípravu na budúce povolanie, potvrdenie zo strednej alebo vysokej školy o tejto skutočnosti,
e) potvrdenie o priemernom mesačnom príjme žiadateľa.

Právo na spätné výživné

V súvislosti s vymáhaním výživného je dôležité spomenúť aj právo na vymáhanie spätného výživného. V zmysle § 77 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania. V prípade maloletého dieťaťa možno žiadať aj o priznanie spätného výživného, najdlhšie však na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa (za dôvody hodné osobitného zreteľa sa považuje napríklad choroba alebo iná závažná prekážka v podaní návrhu na súd). Tu však platí rozdiel, pri plnoletom dieťati už spätné výživné požadovať nemožno.

Premlčanie

Právo na priznanie výživného sa podľa § 77 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov nepremlčuje. Treba si však dávať pozor, pretože následne hneď v odseku 2 tohto zákonného ustanovenia je uvedené, že práva na jednotlivé opakujúce sa plnenia výživného a ostatné práva na peňažné plnenia vyplývajúce zo Zákona o rodine sa premlčujú. Platí tu subsidiárne § 110 ods. 3 Občianskeho zákonníka, kde je uvedené, že úroky a opakujúce sa plnenia sa premlčujú v troch rokoch; ak však ide o práva právoplatne priznané alebo písomne uznané, platí táto premlčacia doba, len pokiaľ ide o úroky a opakujúce sa plnenia, zročnosť ktorých nastala po právoplatnosti rozhodnutia alebo po uznaní. To znamená, že mesačné platby výživného, na ktoré je povinný rodič zaviazaný, sa premlčujú v trojročnej premlčacej lehote. Z tohto dôvodu je preto pri neplnení si povinnosti povinného rodiča platiť výživné, najefektívnejšie dlho nečakať a problém riešiť čo najskôr jedným z vyššie uvedených riešení.

Neplní si povinný rodič svoju vyživovaciu povinnosť? Potrebujete návrh na určenie výživného, na jeho zvýšenie, vymoženie či trestné oznámenie pre zanedbanie povinnej výživy? Obráťte sa na nás. Predmetné návrhy Vám vypracujeme v cene už od 100,00 EUR.

Add new comment

Nous offrons les prestations juridiques surtout dans tous les grands domaines du droit

Notre services