Vzdanie sa dedičstva

You are here

Nos clients sont également

Vážený pán advokát, potrebovala by som poradiť ohľadom dedičského konania. V dedičskom konaní sú traja súrodenci po zosnulej matke. Dvaja súrodenci sa vzdali dedičstva v prospech tretieho a nezúčastnili sa ani dedičského konania. Notár tretiemu súrodencovi oznámil, že keďže sa ostatní dvaja vzdali dedičstva, všetok majetok prepíše na neho. Pri ohradení sa, že aj on sa chce vzdať dedičstva, mu notár povedal, že na to potrebuje súhlas ostatných súrodencov. Moja otázka je, že prečo tí dvaja súrodenci nepotrebujú súhlas tretieho súrodenca pri vzdaní sa dedičstva a tretí súrodenec ich súhlas potrebuje? Je takýto postup notára v súlade s predpismi? Čo sa stane s majetkom keď sa ho vzdajú všetci? Je to možné? Môže si tretí súrodenec požiadať len o určitú časť majetku (časť pozemkov) a zvyšku sa vzdať? Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň,

nikoho nemožno nútiť, aby dedičstvo prijal. Občiansky zákonník umožňuje každému dedičovi odmietnuť dedičstvo za splnenia zákonných podmienok. Odmietnutie dedičstva sa môže urobiť dvoma spôsobmi a to ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva však môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva možno urobiť osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu.

Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva však nemôže urobiť dedič, ktorý svojím počínaním dal najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť. Napríklad v prípade, ak dedič nakladá s dedičstvom ako so svojím majetkom, a to nad rámec obvyklého hospodárenia, pričom je zrejmý jeho úmysel nakladať s dedičstvom ako so svojím vlastníctvom. K vyhláseniu o odmietnutí dedičstva nemôže dedič pripojiť žiadne výhrady alebo podmienky a odmietnutie dedičstva sa musí týkať celého dedičstva. To znamená, že dedič nemôže prijať iba časť dedičstva a ostatnej časti sa vzdať. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva je neodvolateľné a uvoľňuje sa ním dedičské nástupníctvo pre ďalšie subjekty.

Dedičstvo, ktoré nenadobudne žiaden dedič, pripadne štátu.

Add new comment

Nous offrons les prestations juridiques surtout dans tous les grands domaines du droit

Notre services