Nevyplatená mzda a náhrada škody

You are here

Nos clients sont également

Dobrý deň pán advokát, chcela by som Vás poprosiť o pomoc v nasledovnej veci. Môj manžel pracuje u jedného autodopravcu a ten mu nevyplatil mzdu už za posledných pár mesiacov. Teraz naposledy ho ešte poslal na cestu s preťaženým autom, na ceste ho zastavili policajti a z dôvodu preťaženia auta mu zobrali vodičský preukaz. Jeho zamestnávateľ mu nie je ochotný vyplatiť pokutu. Aký zákon by sa dal na manželov prípad použiť. Ďakujem za skorú odpoveď.

Dobrý deň,

pokiaľ sa jedná o nevyplatenie mzdy zamestnávateľom, zamestnancovi z toho plynie viacero práv. V zmysle § 69 Zákonníka práce je nevyplatenie mzdy zamestnávateľom dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca, je to však obmedzené lehotou jedného mesiaca odo dňa, kedy sa zamestnanec o dôvode okamžitého skončenia pracovného pomeru dozvedel.

Pri vymáhaní nezaplatenej mzdy od zamestnávateľa by som Vášmu manželovi v prvom rade odporučil napísať zamestnávateľovi doporučenú výzvu s uvedením dodatočnej lehoty na splnenie jeho povinnosti a s uvedením upozornenia, že to inak bude riešiť súdnou cestou.

Podľa § 14 Zákonníka práce, spory medzi zamestnancom a zamestnávateľom o nároky z pracovnoprávnych vzťahov prejednávajú a rozhodujú súdy. To znamená, že ak zamestnávateľ napriek písomnej výzve nezačne vo veci konať a mzdu dobrovoľne neuhradí, má Váš manžel právo podať na súd žalobu o zaplatenie mzdy alebo návrh na vydanie platobného rozkazu (čo je skrátená forma súdneho konania).

Podľa § 214 Trestného zákona je nevyplatenie mzdy a odstupného trestným činom. Preto má Váš manžel okrem riešenia danej veci v občianskoprávnom konaní ďalšiu možnosť a to obrátiť sa na políciu s trestným oznámením v danej veci, kde si môže uplatniť sumu, ktorú mu zamestnávateľ nevyplatil ako náhradu škody. V tomto prípade však orgán činný v trestnom konaní skúma, či v čase, keď mal zamestnanec na vyplatenie mzdy nárok, zamestnávateľ disponoval peňažnými prostriedkami na ich výplatu, ktoré nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie činnosti právnickej osoby alebo činnosti zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou.

Pokiaľ však nechcete danú vec riešiť súdnou cestou, je tu aj možnosť obrátiť sa na Inšpektorát práce so sťažnosťou na zamestnávateľa. Inšpektorát práce však nedisponuje takými oprávneniami ako súd, ktorý môže zamestnávateľovi prikázať vyplatiť Vášmu manželovi dlhovanú mzdu. Inšpektorát práce môže zamestnávateľovi len prikázať, aby napravil danú situáciu a uložiť mu pokutu.

V druhom prípade, ktorý opisujete, by sa mohlo jednať o zodpovednosť za škodu na strane zamestnávateľa. Podľa Zákonníka práce, zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi za škodu, ktorá vznikla zamestnancovi porušením právnych povinností alebo úmyselným konaním proti dobrým mravom pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Pri vzniku zodpovednosti zamestnávateľa za škodu musia byt splnené nasledujúce podmienky: pracovnoprávny vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom, vznik škody, porušenie právnych povinností alebo úmyselné konanie proti dobrým mravom pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi, súvislosť medzi porušením právnych povinností a škodou. Zamestnávateľ má všeobecnú zodpovednosť za škodu, čo znamená, že má zodpovednosť voči poškodenému zamestnancovi, aj keď škodu spôsobil nejaký iný jeho zamestnanec, konajúci v mene zamestnávateľa. Ak však zamestnávateľ preukáže, že škodu zavinil aj poškodený zamestnanec, jeho zodpovednosť sa pomerne obmedzí.

Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi nahradiť skutočnú škodu (v peniazoch), ak škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu.

V prípade, ak Vášmu manželovi zamestnávateľ odmieta nahradiť škodu, za ktorú je zodpovedný, aj tu má Váš manžel právo riešiť to súdnou cestou, podaním žaloby na náhradu škody (prípadne sa obrátiť na Inšpektorát práce).

Veľa šťastia Vám prajem!

Stalo sa Vám, že Vám zamestnávateľ nevyplatil mzdu včas, a to ani v dodatočnej lehote? Chcete podať podnet na inšpektorát práce alebo svoje mzdové nároky brániť pre súdom žalobou o zaplatenie mzdy, či návrhom na vydanie platobného rozkazu? Radi Vás zastúpime, a to v cene už od 100,00 EUR.

Add new comment

Nous offrons les prestations juridiques surtout dans tous les grands domaines du droit

Notre services