Ochrana súkromia - neoprávnené fotenie

Nachádzate sa tu

Naši klienti sú aj

Dobrý deň pán advokát, obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc. Už niekoľko mesiacov máme nepríjemnosti s jednou našou staršou pani susedkou. Ide o to, že vždy keď vyjdeme z domu, či už na dvor alebo do záhrady, tak príde k svojmu plotu a začne nás fotiť. A to nielen mňa s manželom, ale keď k nám prídu na návštevu aj naše deti s vnúčatami, alebo dokonca aj naši rodinní známi či priatelia. Už naozaj neviem čo máme robiť, snažíme sa jej slušne dohovoriť, ja, môj manžel, aj náš syn, no nič nepomáha. Stále len tvrdí že ona je na svojom pozemku a môže si z neho robiť čo chce. Prosím Vás ako to vlastne je, to naozaj nás môže len tak hocikto a hocikde fotiť, aj keď s tým nesúhlasíme? Ďakujem za odpoveď Oľga

Dobrý deň,

v zmysle ustanovení § 11 až 16 Občianskeho zákonníka má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy.( tým sa myslí napr. tanec, spev atď.)

To znamená, že nikto Vás nemôže fotiť bez Vášho vedomia a súhlasu, ktorý nemusí byť len písomný, postačuje aj ústny súhlas, dokonca v niektorých prípadoch aj konkludentný, teda nevýslovný súhlas, napr. tak že strpíte fotografovanie. Ešte by som spomenul aj to, že vo vyššie uvedených ustanoveniach OZ sú uvedené výnimky, kedy súhlas na vyhotovenie fotografie nie je potrebný, ide o tzv. zákonné licencie, a síce:

1.) ak sa fotografie použijú na úradné účely na základe zákona (napr. v trestnom konaní na identifikáciu osoby)

2.) na vedecké, umelecké účely, pre tlačové, rozhlasové a televízne spravodajstvo

Ale aj pri takomto vyhotovení a použití fotografií zdôrazňujem, že ani takéto použitie nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. 

Vzhľadom k tomu, čo však uvádzate vo Vašej otázke, je zrejmé že ide o neoprávnený zásah do Vašich práv na ochranu osobnosti zo strany Vašej susedy. Preto by som Vám poradil, aby ste jej adresovali písomnú výzvu na doručenku, kde opíšete akým spôsobom, od kedy prebieha takéto jej konanie, s tým, že z jej strany ide o neoprávnené konanie, a touto cestou ju vyzývate aby od neho upustila, aby odstránila následky takéhoto zásahu, teda aby už vzniknuté fotky zmazala, resp. zničila, a prípadne že požadujete od nej ospravedlnenie za takéto konanie. Prípadne, ak chcete, môžete na konci listu spomenúť aj to, teda ju trochu postrašiť, že ak bude ďalej pokračovať v tomto konaní, tak sa obrátite na súd, čo už nemusí byť príjemná záležitosť ani pre jednu z dotknutých strán.

Každý má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života, zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy. V prípade, ak Vám niekto do týchto oblastí svojim neoprávneným konaním úmyselne zasahuje, bráňte sa. Pomôžeme Vám s výzvou na upustenie od neoprávnených zásahov do Vašich osobnostných práv, s vyhotovením žaloby na ochranu osobnosti, či s návrhmi na náhradu škody, a to v cene už od 100,00 EUR.

Komentáre

Dobrý deň pán Magister, Mám takú otázku, ak sa dostanem náhodne na fotku, ktorá tvorí podnet na stránke citymonitor.sk, mám právo žiadať jej odstránenie ? A bude to patriť pod zákon č. 122/2013 Z.z. ? alebo to mám strpieť, s tým, že to bolo náhodné a nijako to nepoškodzuje moju povesť?? za odpoveď veľmi pekne ďakujem S pozdravom Palo

Dobry den, dnes na ceste z domu som musel zastavit auto (zastavenie vozidla, nie iba zastavenie) na priechode pre chodcov lebo som vzhladom k zastaveniu auta predomnou nemal inu moznost. Niekto ma odfotil ako tam stojim a pravdepodobne to posunie policii. Je mozne ze som sa dopustil priestupku, no ak vidno mna a moje auto, mal dotycny pravo ma fotografovat alebo ide tiez o zasah do sukromia ? Dakujem

Odpoveď pre anonymného užívateľa zo dňa 16. marca 2016: Dobrý deň, v zmysle ustanovení § 11 až § 16 Občianskeho zákonníka má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy. Pokiaľ Vaša dcéra už zasielala svojmu manželovi písomnú výzvu a on na ňu nereagoval, tak jediná možnosť akou sa môže domôcť ochrany svojej osobnosti aj osobnosti svojej dcéry je obrátiť sa na súd so žalobou o ochranu osobnosti. V tejto žalobe je dôležité ako prílohu pripojiť písomnú výzvu a doručenku, ktorou Vaša dcéra vyzývala manžela, aby upustil od neoprávneného konania.

Odpoveď pre Zdena: Dobrý deň, pokiaľ ide o periodickú tlač, ktorá je vydávaná pod rovnakým názvom, s rovnakým obsahovým zameraním a v jednotnej grafickej úprave, najmenej dvakrát v kalendárnom roku, potom máte v zmysle zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve § 8 ods. 1 právo na odpoveď, podľa ktorého „Ak periodická tlač alebo agentúrne spravodajstvo obsahuje nepravdivé, neúplné alebo pravdu skresľujúce skutkové tvrdenie, ktoré sa dotýka cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby, alebo názvu alebo dobrej povesti právnickej osoby, na základe ktorého možno osobu presne určiť, má táto osoba právo žiadať uverejnenie odpovede. Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra sú povinní odpoveď uverejniť bezodplatne; uverejnením odpovede zaniká vo vzťahu k tomu istému skutkovému tvrdeniu právo na opravu.“ Podľa § 8 ods. 2 „Právo žiadať o uverejnenie odpovede nemá verejný funkcionár, ktorým je na účely tohto zákona osoba ustanovená v osobitnom predpise, predseda politickej strany alebo politického hnutia a podpredseda politickej strany alebo politického hnutia, ak ide o skutkové tvrdenie súvisiace s výkonom ich funkcie. Právo žiadať o uverejnenie odpovede nemá ani právnická osoba, ak ide o skutkové tvrdenie súvisiace s výkonom funkcie verejného funkcionára, predsedu politickej strany alebo politického hnutia a podpredsedu politickej strany alebo politického hnutia pôsobiaceho v dotknutej právnickej osobe.“ Podľa §8 ods. 3 „Žiadosť o uverejnenie odpovede sa musí doručiť vydavateľovi periodickej tlače alebo tlačovej agentúre do 30 dní odo dňa vydania periodickej tlače alebo zverejnenia agentúrneho spravodajstva, ktoré obsahuje skutkové tvrdenie podľa odseku 1, inak právo na odpoveď zaniká.“ Náležitosti tejto žiadosti sú uvedené v § 8 ods. 4. Nezávisle od toho však máte právo na ochranu osobnosti v zmysle § 11 až 16 Občianskeho zákonníka. Podľa § 11 „Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.“ Podľa § 13 ods. 1 „Fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jeho osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby mu bolo dané primerané zadosťučinenie.“ Máte teda možnosť zaslať redaktorovi písomnú výzvu, kde opíšete, že z jeho strany mohlo dôjsť k neoprávnenému konaniu a touto cestou ho vyzývate, aby od neoprávneného zásahu upustil a odstránil následky tohto zásahu. Na záver môžete uviesť, že ak spôsobený zásah nenapraví, obrátite sa v predmetnej veci na súd.

Odpoveď pre b4: Dobrý deň, podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je v § 15 ods. 7 uvedené, že „Priestor prístupný verejnosti možno monitorovať len na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti štátu, ochrany majetku alebo zdravia, a to len vtedy, ak je priestor zreteľne označený ako monitorovaný; monitorovaný priestor je prevádzkovateľ povinný zreteľne označiť bez ohľadu na to, či sa snímaný obraz alebo zvuk zaznamenáva na nosič informácií. Označenie monitorovaného priestoru sa nevyžaduje, ak tak ustanovuje osobitný zákon. Vyhotovený záznam možno využiť len na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak.“ Priestor ktorý monitorujete kamerou by mal byť teda zreteľne označený. Ak priestor nie je označený ako monitorovaný, vystavujete sa tým možnému riziku, že Vám Úrad na ochranu osobných údajov uloží pokutu. Na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch v súvislosti s poškodením Vášho vozidla tento kamerový záznam môžete použiť, avšak ak priestor nie je zreteľne označený ako monitorovaný, príslušné orgány takýto dôkaz nemusia pripustiť.

Dobrý deň, prosím o info-moja dcéra žije s dcérou v odlúčení od manžela. Jej manžel je závislý na internete a sociálnych sieťach, kde sústavne pridáva fotky ich dcéry,hoci ho písomne vyzvala aby tieto fotky stiahol a neohrozoval ich dieťa.Má právo zverejňovať takéto fotografie ako aj fotografie manželky aj napriek tomu že si to neželá a nedala mu k tomu ani ústny súhlas? Ak toto právo nemá, prosím o radu na koho sa v takýchto prípadoch obrátiť aby sa tento problém dal vyriešiť. Ďakujem

Dobrý deň, Prosím o radu, je možné aby redaktor uverejnil moje osobné údaje (meno, priezvisko, vek, bydlisko) v článku v regionálnych novinách v ktorom vedome očierňuje moje meno ? Ako mám postupovať v tomto prípade? Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň. Prosim o radu, opakovane mam postriekane vozidlo, ktore stoji na parkovisku pred blokom. Mozem zaznam vyhotoveny sukromnou kamerou pouzit na usvedcenie vandala pred policiou? Ďakujem za pomoc..

Odpoveď pre PeterZet: Dobrý deň, pokiaľ ste nedali súhlas susediacej spoločnosti, potom kamery musia byť natočené tak, aby nenarúšali Vaše súkromie, ale ulicu pred Vašim domom už monitorovať možno. Pokiaľ z ich strany došlo k neoprávnenému zásahu do Vášho súkromia, teda bol nasnímaný aj Váš dom alebo záhrada, máte možnosť, aby ste firme adresovali písomnú výzvu, kde opíšete, že z jej strany mohlo dôjsť k neoprávnenému konaniu a touto cestou spomínanú spoločnosť vyzývate, aby upustila od neoprávneného zásahu do Vášho súkromia. Môžete na konci výzvy spomenúť aj to, že ak bude ďalej pokračovať v tomto konaní, tak sa obrátite na súd, čo už nemusí byť príjemná záležitosť ani pre jednu z dotknutých strán.

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 10. februára 2016: Dobrý deň, v zmysle ustanovení § 11 až § 16 Občianskeho zákonníka má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy. Pokiaľ nesúhlasíte so šírením takéhoto videa, potom máte možnosť, aby ste bývalému partnerovi adresovali písomnú výzvu, kde opíšete, že z jeho strany by zverejnením Vášho videa mohlo dôjsť k neoprávnenému konaniu, keďže nesúhlasíte s tým, aby púšťal a zverejnil takéto video o Vás a tiež touto cestou ho vyzývate, aby odstránil video, resp. ho zničil. Môžete na konci výzvy spomenúť aj to, že ak bude ďalej pokračovať v tomto konaní, tak sa obrátite na súd, čo už nemusí byť príjemná záležitosť ani pre jednu z dotknutých strán.

**-doplnenie A este som zabudol pripisat, ze za ich blog ponuka vyhotovene fotografie hocikomu na predaj - teda na komercne ucely...teda aj na fotografiach z mojho natacania (aj s mojou podobiznou ci hercov) si moze zarobit... robi to nejaky rozdiel v tom ci mam pravo na originaly fotiek ?

Zdravím, Chcel by som sa spýtať...nedávno som mal jednu akciu, išlo o jedno natáčanie a na lokácii sa objavil nepozvaný fotograf. Spýtal sa slusne či môže fotiť pre svoj blog. Povolil som mu to. Na place s nim neboli problemy, bol ochotny...Fotky mi dnes poslal, sú na stránke blogu, ktoreho je sucastou. Chcem ich mať zálohované v počítači, nie len na internete, tak som sa ho spýtal či mi nemôže poslať fotky bez vodoznaku, že niektore možno pouzijem na propagacne ucely hotoveho diela. Ihned ma odkazal na ineho fotografa, mozno majitela stranky, pritom fotky zhotovoval on a na fotkach je znak copyrightu s jeho nickom. Po dalsej otazke - tentokrat ziadam fotky v plnej kvalite (bez webovej kompresie) kludne mozu byt aj s jeho vodoznakom, ešte neodpisal...ak odmietne a obrani sa, ze fotky si mam kupit, ake mam prava ? Kedze ma neupozornil, ze fotky, ktore bude fotit na natacani ponuka v plnej kvalite za peniaze ? Sú tam predsa aj naše tváre....Ako sa mam branit ? Za fotky odmietam zaplatit, lebo ma o tejto skutocnosti neupozornil predom. Ak ich chce mat na nadalej na blogovskej stranke, jedine ak ja budem mat originaly... Vdaka. S pozdravom. A.

Susediaca firma kamerami snima svoj areal a pritom zachytava aj moju prijazdovu cestu, zahradu a branu. Je mi to neprijemne, mozeme sa tomu branit?

Dobrý večer chcela by som sa spýtať jednu otázku....môj bývali partner si nás pri styku nahrával bez môjho vedomia a teraz chce tie videa zverejniť a poslať ich môjmu terajšiemu priateľovi už som s toho zúfalá neviem čo robiť ďalej....

Odpoveď na otázku Nafilmovaného zákazníka: Dobrý deň, v zmysle ustanovení § 11 až § 16 Občianskeho zákonníka má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy. Pokiaľ nesúhlasíte so šírením takéhoto videa, ktoré bolo o Vás nafilmované v pohostinstve, potom máte možnosť, aby ste prevádzkovateľovi adresovali písomnú výzvu, kde opíšete, že z jeho strany ide o neoprávnené konanie, keďže nesúhlasíte s tým, aby púšťal takéto video o Vás svojim zákazníkom, a touto cestou ho vyzývate, aby odstránil následky takéhoto zásahu, teda aby odstránil video, resp. ho zničil. Môžete na konci výzvy spomenúť aj to, že ak bude ďalej pokračovať v tomto konaní, tak sa obrátite na súd, čo už nemusí byť príjemná záležitosť ani pre jednu z dotknutých strán.

Dobrý deň pán advokát, chcem sa spýtať: Bol som nafilmovaný v miestnom pohostinstve (bol som riadne pod vplyvom alkoholu - údajne som im dal na to súhlas - ja si to nepamätám, ale o to nejde) Ide o to, že prevádzkár pohostinstva toto video púšťa návštevníkom pohostinstva na pobavenie, čo ma veľmi uráža a pričom som ho pár krát dôrazne žiadal, aby toto video verejne nepremietal. Je na to nejaká páka ako mu to zakázať? Ďakujem za odpoveď

Odpoveď pre Anonymného užívateľa zo dňa 16. decembra 2015: Dobrý deň, ako advokát Vám v prvom rade odporúčam porozprávať sa so žiačkou a jej rodičmi, prípadne ak nie je možná osobná konzultácia, kontaktovať ich písomnou výzvou a pokúsiť sa danú vec vyriešiť zmierom. Ak žiadne Vaše kroky vyriešiť problematiku nebudú postačujúce, môžete podať občianskoprávnu žalobu podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka, prostredníctvom ktorej by ste sa mohli domáhať upustenia od neoprávnených zásahov do práva na ochranu osobnosti, a aby sa odstránili následky týchto zásahov, primeraného zadosťučinenia a v prípade intenzívneho porušenia práv aj náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch.Ak škodu, spôsobí maloletý alebo ten, kto je v čase jej spôsobenia postihnutý duševnou poruchou, prichádzajú do úvahy ako subjekty zodpovednosti podľa § 422 Občianskeho zákonníka jednak tí, ktorí zanedbali dohľad (dozor) založený zákonom či úradným rozhodnutím alebo dohodou, jednak maloletí alebo tí, ktorí sú postihnutí duševnou poruchou. Tými, ktorí zanedbali náležitý dohľad (dozor), budú v prvom rade rodičia zásadne ide o obidvoch rodičov - § 34 ods. 1 Zákona o rodine - bez ohľadu na to, či sú manželmi alebo nie sú.

Dobrý večer, pán doktor, veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď na ktorú som netrpezlivo čakala a ktorá mi pomôže pri riešení problému. Želám Vám všetko dobré. Vážim si Vašu pomoc.

Odpoveď pre Máriu z Oravy: Dobrý deň, v zmysle ustanovení § 11 až 16 Občianskeho zákonníka má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy. To znamená, že každá osoba má právo, aby vytvorením a použitím fotografie (napr. predaj alebo zverejnenie) nebolo zasiahnuté do jej súkromia alebo aby fotografiou nebola porušená ochrana prejavov jej osobnej povahy Súhlas na vyhotovenie a použitie fotografie nie je potrebný (ide o tzv. zákonné licencie) 1.) ak sa fotografie použijú na úradné účely na základe zákona (napr. v trestnom konaní na identifikáciu osoby, na evidenčné účely) 2.) na vedecké, umelecké účely, pre tlačové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ak účtovníčka neoprávnene, bez poverenia vedenia školy alebo inej kompetentnej osoby (orgánu) spravila fotografie, treba ju upozorniť na skutočnosť, že z jej strany ide o neoprávnené konanie, a že ju vyzývate, aby od takéhoto konania upustila, aby odstránila následky takéhoto zásahu, teda aby už vzniknuté fotky zmazala, resp. zničila, a prípadne že Vy a hlavná kuchárka požadujete od nej ospravedlnenie za takéto konanie.

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 26. novembra 2015: Dobrý deň, v zmysle § 99 Trestného poriadku domovú prehliadku možno vykonať, ak je dôvodné podozrenie, že v byte alebo v inom priestore slúžiacom na bývanie alebo v priestoroch k nim patriacim je vec dôležitá pre trestné konanie alebo že sa tam skrýva osoba podozrivá zo spáchania trestného činu, alebo je potrebné vykonať zaistenie hnuteľných vecí na uspokojenie nároku poškodeného na náhradu škody. Domovú prehliadku bez meškania vykoná orgán, ktorý ju nariadil, alebo na jeho príkaz policajt. Ďalej zákon ustanovuje, že osoba, u ktorej sa má vykonať domová prehliadka, prehliadka iných priestorov alebo prehliadka pozemku, osobná prehliadka, prehliadka tela a iné podobné úkony alebo vstup do obydlia, je povinná tieto úkony strpieť. Ustanovenia § 100, § 101, § 104 až 106 Trestného poriadku sa použijú aj vtedy, ak na miestach uvedených v týchto ustanoveniach treba vykonať obhliadku miesta, rekonštrukciu, rekogníciu, previerku výpovede na mieste činu alebo vyšetrovací pokus, alebo iný úkon, ak z povahy úkonu vyplýva, že ho nemožno vykonať na inom mieste a ten, u koho sa má taký úkon vykonať, naň nedal súhlas. Čo sa týka obhliadky, § 154 ustanovuje, že obhliadka sa vykonáva, ak majú byť priamym pozorovaním objasnené skutočnosti dôležité pre trestné konanie, najmä ak by mohli byť zistené alebo zaistené akékoľvek stopy. Obhliadky sa môže zúčastniť osoba, ktorá vykonáva odbornú činnosť, alebo pribratý znalec. Pri vykonaní obhliadky sa vždy spíše zápisnica, ktorá musí obsahovať úplný opis predmetu obhliadky. K zápisnici treba pripojiť zvukové, obrazové alebo obrazovo-zvukové záznamy, náčrty a iné vyhotovené dokumenty a pomôcky. Obhliadku vykonáva orgán činný v trestnom konaní a v konaní pred súdom súd. Tzv. kukláči patria medzi útvary osobitného určenia Policajného zboru. Pôsobnosť útvaru je na území celej Slovenskej republiky. Kompetencie a úlohy útvaru sú dané zákonom NR SR č.171/1993 Z.z. o Policajnom zbore, osobitnými predpismi, ako aj internými predpismi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. V zmysle ustanovení § 11 až 16 Občianskeho zákonníka má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy. To znamená, že nikto Vás nemôže fotiť bez Vášho vedomia a súhlasu, ktorý nemusí byť len písomný, postačuje aj ústny súhlas, dokonca v niektorých prípadoch aj konkludentný, teda nevýslovný súhlas, napr. tak že strpíte fotografovanie. Avšak súhlas na vyhotovenie a použitie fotografie nie je potrebný (ide o tzv. zákonné licencie) 1.) ak sa fotografie použijú na úradné účely na základe zákona (napr. v trestnom konaní na identifikáciu osoby, na evidenčné účely) 2.) na vedecké, umelecké účely, pre tlačové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.

ešte raz by som Vás chcela nalieha, pán doktor, požiadať o radu Som štatutárny zástupca ZŠ a pred sebou mám problém s riešením nasledovnej sťažnosti: účtovníčka školy sústavne upodozrieva pani kuchárky z toho, že odnášajú stravu zo školskej jedálne, nevaria tak, ako by mali.V jedálni je vedúca, ktorá za svoju prevádzku nesie zodpovednosť. Riešili sme to formou anonymného dotazníka, ktorý sme dali stravníkom. 90% stravníkov je so stravou spokojná, navrhujú niektoré zmeny napr. viac zeleniny atď. Vedúca nikdy neprichytila kuchárky, že odnášajú stravu. No učtovníčka zobrala fotoaparát a išla ich do jedálne fotiť. Hlavná kuchárka napísala sťažnosť, v ktorej žiada ospravedlnenie učtovníčky pred všetkými zamestnancami. Prosím poraďte mi ako to mám riešiť

Dobrý deň, prosím Vás, ako má postupovať škola, ak žiačka opakovane porušila školský poriadok tým, že nahrala učiteľku na hodine a zvukovú nahrávku poslala inému žiakovi na facebook. Riaditeľské pokarhanie a znížená známka zo správania nepomohli. Žiačka nemá ešte 14 rokov, nerešpektuje pravidlá v škole ani rodičov. Ďakujem

Odpoveď pre Petra zo dňa 9. decembra 2015 Dobrý deň, v zmysle ustanovení § 12 odsek 2 Občianskeho zákonníka, na vyhotovenie a použitie fotografií nie je potrebný súhlas osoby, ak sa tieto fotografie použijú na úradné účely na základe zákona (napr. v trestnom konaní na identifikáciu osoby. Neoprávneným zásahom do práv chránených zákonom nie sú prejavy, ktoré podľa obsahu formy a cieľa možno považovať za upozornenie, podnety alebo žiadosti o objasnenie a prešetrenie určitých okolností. Tento zásah je teda povolený za predpokladu, že sa stal v medziach určených zákonom primeraným spôsobom. V danom prípade by mohli fotografie slúžiť ako dôkazný prostriedok.

Odpoveď pre hhhh zo dňa 8. decembra 2015 Dobrý deň, v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti. To znamená, že nikto Vás nemože fotiť bez Vášho vedomia a súhlasu. Existujú aj výnimky, kedy súhlas na vyhotovenie fotografií nie je potrebný. Je to v prípade, ak sa fotografie použijú na úradne účely na základe zákona, na umelecké alebo vedecké účely alebo pre tlačové, rozhlasové alebo televízne spravodajstvo. V tomto prípade je však zrejmé, že ide o neoprávnený zásah do práv na ochranu osobnosti zo strany dcérinej spolužiačky. Odporúčam Vám, aby ste doporučene adresovali písomnú výzvu na adresu jej trvalého pobytu, kde opíšete, akým spôsobom a odkedy prebieha toto konanie s tým, že z jej strany ide o neoprávnené konanie a touto cestou ju vyzývate, aby od neho upustila a odstránila následky takéhoto zásahu, inak sa obrátite na súd.

Dobrý deň, pán doktor, chcel by som sa Vás opýtať, má občan právo odfotografovať druhého človeka, ak má pocit, že pácha priestupok a poskytnúť tieto fotografie za účelom prejednania priestupku polícii? Môžu byť takéto fotografie brané ako dôkazový prostriedok? Počul som, že v konaní možno použiť len fotografie, ktoré vyhotovil policajt a fotografie vyhotovené inou osobou nie je v priestupkovom konaní možné použiť, lebo neboli vyhotovené v súlade so zákonom. Ďakujem Vám veľmi pekne za radu, vážim si Vašu pomoc. S pozdravom Peter

dobrý deň, dcéra má spolužiačku, ktorá neustále fotí deti v škole - cez prestávky, aj cez hodiny dokonca aj zástupkyňu školy a triednu učiteľku si odfotila. Problém je v tom, že to potom dáva na snepčet (prepáčte, ale neviem ako sa to správne píše), čím zosmiešňuje spolužiakov. Dostala za to pokarhanie od triednej učiteľky. To ale nepomohlo, aj tak si fotí ďalej. Moja dcéra ju nahlásila p. zástupkyni, ale okrem triedneho pokarhania sa nič iné neriešilo. Chcela by som vedieť, či sa dá s tým niečo urobiť, či sa dá 12 ročné dieťa udať na súd alebo na políciu, alebo ako postupovať, aby s tým prestala. Jej rodičia o tom vedia, bohužiaľ ona má otca právnika, ktorý ju zo všetkého vyseká, takže ona si potom robí ďalej čo sa jej zapáči. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom hhhhh

Naliehavo prosím o radu Som štatutárny zástupca ZŠ a pred sebou mám problém s riešením nasledovnej sťažnosti: účtovníčka školy sústavne upodozrieva pani kuchárky z toho, že odnášajú stravu zo školskej jedálne, nevaria tak, ako by mali.V jedálni je vedúca, ktorá za svoju prevádzku nesie zodpovednosť. Riešili sme to formou anonymného dotazníka, ktorý sme dali stravníkom. 90% stravníkov je so stravou spokojná, navrhujú niektoré zmeny napr. viac zeleniny atď. No učtovníčka zobrala fotoaparát a išla ich do jedálne fotiť. Hlavná kuchárka napísala sťažnosť, v ktorej žiada ospravedlnenie učtovníčky pred všetkými zamestnancami. Prosím poraďte mi ako to mám riešiť

zdravym ja by som mal jednu otazku prednedavnom knam vtrhly kuklaci a pri prehliadke domu nas fotili pridam vam dole link .dakujem za skoru odpoved http://parameter.sk/kommandos-rajtautes-es-hazkutatas-olletejedben

Dobrý deň, to či išlo v prípade Vášho otca o trestný čin závisí aj od toho, aká bola doba liečenia poškodeného, teda otca. Ak trvalo liečenie do siedmich dní, nie je to trestný čin. Podľa § 123 Trestného zákona ujmou na zdraví sa rozumie akékoľvek poškodenie zdravia iného. Ublížením na zdraví sa na účely tohto zákona rozumie také poškodenie zdravia iného, ktoré si objektívne vyžiadalo lekárske vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie, počas ktorého bol nie iba na krátky čas sťažený obvyklý spôsob života poškodeného. Ak by liečenie Vášho otca prekročilo 42 dní, potom môže ísť o ťažkú ujmu na zdraví. V zmysle § 123 ods. 3 Trestného zákona ťažkou ujmou na zdraví sa na účely tohto zákona rozumie len vážna porucha zdravia alebo vážne ochorenie, ktorou je a) zmrzačenie, b) strata alebo podstatné zníženie pracovnej spôsobilosti, c) ochromenie údu, d) strata alebo podstatné oslabenie funkcie zmyslového ústrojenstva, e) poškodenie dôležitého orgánu, f) zohyzdenie, g) vyvolanie potratu alebo usmrtenie plodu, h) mučivé útrapy, alebo i) porucha zdravia trvajúca dlhší čas. Poruchou zdravia trvajúcou dlhší čas sa na účely tohto zákona rozumie porucha, ktorá si objektívne vyžiadala liečenie, prípadne aj pracovnú neschopnosť, v trvaní najmenej štyridsaťdva kalendárnych dní, počas ktorých závažne ovplyvňovala obvyklý spôsob života poškodeného. Podľa § 155 kto inému úmyselne spôsobí ťažkú ujmu na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov. Trestný poriadok vo svojom § 263 ustanovuje, že namiesto výsluchu svedka na hlavnom pojednávaní možno čítať zápisnicu o jeho výpovedi alebo jej podstatnú časť, ak s tým súhlasí prokurátor a obžalovaný a súd nepovažuje osobný výsluch za potrebný. Ak súd nevykonal všetky dôkazy a vypočutím otca by mohlo dojsť k inému záveru, je možnosť podať odvolanie na súde, proti ktorého rozsudku smeruje, a to do 15 dní od oznámenia rozsudku. V písomne podanom odvolaní treba uviesť, proti ktorým výrokom odvolanie smeruje, a či smeruje aj proti konaniu, ktoré rozsudku predchádzalo. V tejto veci Vám však odporúčam radšej sa obrátiť na advokáta vo Vašom okolí, ktorý Vám môže s vypracovaním odvolania pomôcť.

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 10 novembra 2015: Dobrý deň, pri fotografovaní napr. budovy, domu, auta, či prírody treba posudzovať, či vytvorením, resp. použitím týchto fotografií nedochádza k zásahu do súkromia vlastníka týchto objektov. Ak sa fotografia objektov nespája s konkrétnou osobou alebo s nejakou skutočnosťou, na základe ktorej možno identifikovať určitú osobu, nemožno hovoriť o zásahu do súkromia a vtedy možno bez obmedzenia fotografie týchto objektov vyhotoviť a aj použiť. Fotografiu možno považovať za umeleckú vtedy, ak nie je určená na komerciu, teda nemá niečo propagovať, resp. predávať, ale má prezentovať subjektívne umelecké vnímanie autora. Ale aj pri takomto vyhotovení a použití fotografií zdôrazňujem, že ani takéto použitie nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. Súhlas na vyhotovenie fotografie nie je potrebný, ide o tzv. zákonné licencie, a síce: 1.) ak sa fotografie použijú na úradné účely na základe zákona (napr. v trestnom konaní na identifikáciu osoby) 2.) na vedecké, umelecké účely, pre tlačové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ak napriek tomu sa domnievate, že takéto konanie je v rozpore s Vašimi oprávnenými záujmami, môžete sa domáhať ochrany osobnosti podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka na súde.

Dobry vecer ja by som potrebovala poradit vo veci kde bol moj otec 60 rocny napadnuty mladym chalanom kde bol Pn 75 dni.Kde bolo tazke ublizenie na zdravy z dovodu zlomeneho rebra. Otec je invalidny dochodca po 3 tazkych operaciach chrbtice. Tymto napadnutim sa mu zdravotny stav zhorsil. Ja osobne som bola ako svedok kde som mala byt na sude v Ziline vypocuta comu sa tak ale nestalo. Pretoze sudkyna B. cely sudny proces zmanipulovala a v case kde som sa dostavila aj s mojim ocom na pojednavanie nas jednoducho nezavolala do vnutra. Otec bol poskodeny a myslim si ze mal byt pri vypocutich svedkov obvineneho. Tak sa zial ale nestalo. Obvineneho zbavili viny. Velmi rada by som Vas po prosila akoby sme mali dalej postupovat. Dakujem velmi pekne. S pozdravom

Dobry den. Niekto odfotil moj dom, bez mojho vedomia, a potom som nasla jeho fotku na socialnej sieti v mestskej skupine. Nepaci sa mi, ze to moze kazdy vidiet verejne, celu zahradu s vecami na nej atd. Nikomu som nedala ziaden suhlas so zverejnenim, a ked som sa ozvala, ze mi to vadi, mesto na to nereaguje. Co mam robit?

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 12. okt 2015: Dobrý deň, v zmysle ustanovení § 11 až 16 Občianskeho zákonníka má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy. To znamená, že nikto Vás nemôže fotiť bez Vášho vedomia a súhlasu, ktorý nemusí byť len písomný, postačuje aj ústny súhlas, dokonca v niektorých prípadoch aj konkludentný, teda nevýslovný súhlas, napr. tak že strpíte fotografovanie. Ešte by som spomenul aj to, že vo vyššie uvedených ustanoveniach OZ sú uvedené výnimky, kedy súhlas na vyhotovenie fotografie nie je potrebný, ide o tzv. zákonné licencie, a síce: 1.) ak sa fotografie použijú na úradné účely na základe zákona (napr. v trestnom konaní na identifikáciu osoby) 2.) na vedecké, umelecké účely, pre tlačové, rozhlasové a televízne spravodajstvo Ale aj pri takomto vyhotovení a použití fotografií zdôrazňujem, že ani takéto použitie nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby.

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 24. septembra 2015: Dobrý deň, v zmysle § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Ešte Vám ako advokát odporúčam suseda písomne vyzvať, aby od takéhoto konania upustil, v opačnom prípade môžete podať zapieraciu žalobu na súd, na základe ktorej môže súd rozhodnúť, aby sa táto osoba zdržala neoprávneného zásahu.

Dobry den pan advokat, Na mojich pasienkoch niekto dal fotopasce a ked idem na huby alebo sa poviest na moterke alebo na aute ci ma moze niekto fotit bez mojho vedomia a potom mi vytlacene fotky posiela na adresu trvaleho pobytu,mam podozrenie ze dotycny tam nema ziadne pozemky ani nic podobne. Dakujem vopred za odpoved.

Dobrý deň,predošlú otázku som omylom nakopírovala viackrát, takže ešte raz sa chcem spýtať, ako mám postupovať pri riešení sporu so susedom. Chová ošípanú, kačice a psa vo vzdialenosti cca 5 metrov od nášho domu, konkrétne od steny, kde sa nachádza aj okno z obývačky. Hnoj z chlievov dáva sused k nášmu plotu pri dome, nemá na to určené hnojisko. Obec nemá VZN o chove hospodárskych zvierat a písomná sťažnosť na obec sa skončila len ústnym dohovorom od starostu, po ktorom sa nič nezmenilo. Na veterinárnej správe sme nepochodili, riešia len pohodu zvierat, nie ľudí.Obťažuje nás hlavne zápach a množstvo múch a hlodavce. Boli by sme radi, keby sa to dalo riešiť mimosúdne, ale sused s nami nekomunikuje. Za vašu odpoveď Vám ďakujem.

Dobrý deň, chcem sa spýtať, ako mám postupovať pri riešení sporu so susedom. Chová ošípanú, kačice a psa vo vzdialenosti cca 5 metrov od nášho domu, konkrétne od steny, kde sa nachádza aj okno z obývačky. Hnoj z chlievov dáva sused k nášmu plotu pri dome, nemá na to určené hnojisko. Obec nemá VZN o chove hospodárskych zvierat a písomná sťažnosť na obec sa skončila len ústnym dohovorom od starostu, po ktorom sa nič nezmenilo. Na veterinárnej správe sme nepochodili, riešia len pohodu zvierat, nie ľudí.Obťažuje nás hlavne zápach a množstvo múch a hlodavce. Boli by sme radi, keby sa to dalo riešiť mimosúdne, ale sused s nami nekomunikuje. Za vašu odpoveď Vám ďakujem. MolnárováDobrý deň, chcem sa spýtať, ako mám postupovať pri riešení sporu so susedom. Chová ošípanú, kačice a psa vo vzdialenosti cca 5 metrov od nášho domu, konkrétne od steny, kde sa nachádza aj okno z obývačky. Hnoj z chlievov dáva sused k nášmu plotu pri dome, nemá na to určené hnojisko. Obec nemá VZN o chove hospodárskych zvierat a písomná sťažnosť na obec sa skončila len ústnym dohovorom od starostu, po ktorom sa nič nezmenilo. Na veterinárnej správe sme nepochodili, riešia len pohodu zvierat, nie ľudí.Obťažuje nás hlavne zápach a množstvo múch a hlodavce. Boli by sme radi, keby sa to dalo riešiť mimosúdne, ale sused s nami nekomunikuje. Za vašu odpoveď Vám ďakujem. MolnárováDobrý deň, chcem sa spýtať, ako mám postupovať pri riešení sporu so susedom. Chová ošípanú, kačice a psa vo vzdialenosti cca 5 metrov od nášho domu, konkrétne od steny, kde sa nachádza aj okno z obývačky. Hnoj z chlievov dáva sused k nášmu plotu pri dome, nemá na to určené hnojisko. Obec nemá VZN o chove hospodárskych zvierat a písomná sťažnosť na obec sa skončila len ústnym dohovorom od starostu, po ktorom sa nič nezmenilo. Na veterinárnej správe sme nepochodili, riešia len pohodu zvierat, nie ľudí.Obťažuje nás hlavne zápach a množstvo múch a hlodavce. Boli by sme radi, keby sa to dalo riešiť mimosúdne, ale sused s nami nekomunikuje. Za vašu odpoveď Vám ďakujem.

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 11. septembra 2015: Dobrý deň, v zmysle ustanovení § 11 až 16 Občianskeho zákonníka má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy. V zmysle § 12 OZ podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom tiež na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. Odporúčam Vám, aby ste redaktorovi adresovali písomnú výzvu na doručenku, v ktorej ho žiadate redaktora, aby odstránil fotku z článku, lebo to bolo v rozpore s Vašimi oprávnenými záujmami. Prípadne, ak chcete, môžete na konci listu spomenúť aj to, že ak neodstráni Vašu fotku z článku, tak sa obrátite na súd, čo už nemusí byť príjemná záležitosť ani pre jednu z dotknutých strán.

Dobrý deň. Bola som na verejnej akcii (riadne ohlásenej), bolo tam veľa ľudí - možno aj 1-1500. Nejaký redaktor bol prítomný na akcii, a vo svojom článku použil iba moju fotku. Chcem, aby túto moju fotku z článku odstránil. Viete mi, prosím, povedať, aký mám zákonný nárok na odstránenie mojej fotky z článku/webovej stránky? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď janovi: Dobrý deň, fotografovanie objektov nie je, až na určité výnimky, v slovenskom právnom poriadku upravené. Pri fotografovaní napr. budovy, domu, auta, či prírody treba posudzovať, či vytvorením, resp. použitím týchto fotografií nedochádza k zásahu do súkromia vlastníka týchto objektov. Ak sa fotografia objektov nespája s konkrétnou osobou alebo s nejakou skutočnosťou, na základe ktorej možno identifikovať určitú osobu, nemožno hovoriť o zásahu do súkromia a vtedy možno bez obmedzenia fotografie týchto objektov vyhotoviť a aj použiť. Fotografiu možno považovať za umeleckú vtedy, ak nie je určená na komerciu, teda nemá niečo propagovať, resp. predávať, ale má prezentovať subjektívne umelecké vnímanie autora. Ale aj pri takomto vyhotovení a použití fotografií zdôrazňujem, že ani takéto použitie nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. Súhlas na vyhotovenie fotografie nie je potrebný, ide o tzv. zákonné licencie, a síce: 1.) ak sa fotografie použijú na úradné účely na základe zákona (napr. v trestnom konaní na identifikáciu osoby) 2.) na vedecké, umelecké účely, pre tlačové, rozhlasové a televízne spravodajstvo

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 29. júla 2015: Dobrý deň, v zmysle ustanovení § 11 až 16 Občianskeho zákonníka má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy. To znamená, že nikto Vás nemôže fotiť bez Vášho vedomia a súhlasu, ktorý nemusí byť len písomný, postačuje aj ústny súhlas, dokonca v niektorých prípadoch aj konkludentný, teda nevýslovný súhlas, napr. tak že strpíte fotografovanie. Ešte by som spomenul aj to, že vo vyššie uvedených ustanoveniach OZ sú uvedené výnimky, kedy súhlas na vyhotovenie fotografie nie je potrebný, ide o tzv. zákonné licencie, a síce: 1.) ak sa fotografie použijú na úradné účely na základe zákona (napr. v trestnom konaní na identifikáciu osoby) 2.) na vedecké, umelecké účely, pre tlačové, rozhlasové a televízne spravodajstvo Ale aj pri takomto vyhotovení a použití fotografií zdôrazňujem, že ani takéto použitie nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. Vzhľadom na to, čo však uvádzate vo Vašej otázke, je zrejmé že ide o neoprávnený zásah do Vašich práv na ochranu osobnosti zo strany Vášho priateľa. Preto by som Vám odporúčal, aby ste mu vysvetlili, že jeho konanie je v rozpore s dobrými mravmi a na to nemá právo, a Vaše fotky z jeho mobilu čím skôr vymazal vo vlastnom záujme. Ak Váš priateľ nevyhovuje Vašej požiadavke, môžete mu adresovať písomnú výzvu na doručenku, kde opíšete, akým spôsobom, od kedy prebieha takéto jeho konanie, s tým, že z jeho strany ide o neoprávnené konanie, a touto cestou ho vyzývate, aby od neho upustil, aby odstránil následky takéhoto zásahu, teda aby už vzniknuté fotky zmazal, resp. zničil, a prípadne požadujete od neho ospravedlnenie za takéto konanie. Prípadne, ak chcete, môžete na konci listu spomenúť aj to, teda ho trochu postrašiť, že ak bude ďalej pokračovať v tomto konaní, tak sa obrátite na súd, čo už nemusí byť príjemná záležitosť ani pre jednu z dotknutých strán.

Odpoveď pre Dášu: Dobrý deň, zmysle § 33 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov prevádzkovateľ je povinný oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov informačné systémy, požiadať úrad o osobitnú registráciu informačných systémov alebo viesť o informačných systémoch evidenciu v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom. Každý, kto sa rozhodne používať v praxi kamerový systém, by mal zvážiť následky takéhoto monitorovania z hľadiska ochrany súkromia jednotlivcov. V prípade inštalácie kamerového systému treba voliť nastavenie kamier tak, aby svojim zorným polom nezasahovali na územie alebo na objekt susedov a tým nenarušili ich súkromie. V opačnom prípade prevádzkovateľ, resp. majiteľ kamerového systému riskuje to, že si sused môže uplatniť právo na ochranu súkromia prostredníctvom sťažnosti.

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 19. augusta 2015: Dobrý deň, ak Vás takéto konanie natoľko rozrušuje a tieto osoby s Vami opísaným konaním neprestanú, máte možnosť spomínané osoby upozorniť, aby prestali s takýmto konaním alebo ohováraním. Ak naďalej budú pokračovať v ohováraní, obťažovaní v obchode, v tom prípade podajte návrh na polícii, prípadne príslušnom Okresnom úrade. Okresný úrad im môže uložiť za spáchaný priestupok proti občianskemu spolunažívaniu pokutu do výšky 33 EUR alebo pokarhanie, a to aj opakovane. Podanie satisfakčnej žaloby na okresnom súde a podanie trestného oznámenia na polícií alebo na prokuratúre Vám ako advokát odporúčam len v tom prípade, ak uloženie priestupku neprinesie očakávaný výsledok, a ohováranie Vám môže spôsobiť vážnu ujmu na osobnostných právach, ohroziť Vaše postavenie na pracovisku, narušiť rodinné vzťahy, alebo ak sú skutočne naplnené znaky skutkovej podstaty trestného činu Ohovárania.

Dobrý deň pán Mgr. Bános, veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď na môj dotaz, urobíme všetko ako ste nám doporučili. Ešte prosím odpoveď na druhú časť mojej otázky. Môžeme si nainštalovať atrapu kamery nad naše vchodové dvere, vedúce do bytu, ktorý obývame? Ak áno, potrebujeme na to od niekoho povolenie, poťažne prosím napíšte nám, kto nám toto povolenie vydá, alebo komu to musíme vopred oznámiť. Samozrejme ako som vyššie uviedla, my si vchodové dvere do bytu na viditeľnom mieste označíme hneď od 1. dňa, že sú naše vchodové dvere "monitorované kamerovým systémom". My nechceme porušovať zákony, ale vzhľadom k tomu, že nás vlastníci ako nájomníkov utláčajú, šikanujú a porušujú nám naše práva, len z pozície sily, chceme "urobiť" proti odvetu v rámci našich môžností. Týmto sa Vám chcem vo svojom mene veľmi pekne poďakovať, že robíte takúto vec navyše, akou je, že pomáhate aj tým, pre krorých sú právnici finančne menej dostupní, alebo úplne nedostupní. Skutočne ste úžasný človek keď viete myslieť aj ny tých, ktorí musia v tomto štáte, nie vlastným pričinením ťahať za kratší koniec nespravodlivostí. Želám Vám veľa úspechov v práci, veľa zdravia a pohody. Ďakujem S pozdravom Dáša

Odpoveď pre Dášu: Dobrý deň, v zmysle ustanovení § 11 až 16 Občianskeho zákonníka má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy. Zároveň písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením. Priestranstvo musí byť označené, že je snímané kamerovým systémom. Odporúčam Vám, aby ste týmto vlastníkom bytu adresovali písomnú výzvu na doručenku, kde opíšete akým spôsobom, od kedy prebieha takéto konanie, s tým, že z ich strany ide o neoprávnené konanie, a touto cestou ich vyzývate, aby od neho upustili, aby odstránili následky takéhoto zásahu, teda aby už vzniknuté videozáznamy zmazali, resp. zničili, a prípadne že požadujete od nich ospravedlnenie za takéto konanie. Prípadne, ak chcete, môžete na konci listu spomenúť aj to, že ak budú ďalej pokračovať v tomto konaní, tak sa obrátite na súd, čo už nemusí byť príjemná záležitosť ani pre jednu z dotknutých strán. Podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a na schôdzi vlastníkov hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku. Nakoľko Vy, ako píšete, ste nájomníčka, v danej veci Vám odporúčam porozprávať sa s vlastníkom bytu o danej situácii. Nakoľko sa nainštalovanie kamier týka celého domu, na prijatie rozhodnutia na schôdzi vlastníkov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Schôdza vlastníkov je uznášaniaschopná, ak sú prítomní vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú aspoň dve tretiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Dobrý deň Poprosím Vás o radu. Pred 3 rokmi som sa sťažovala na na vedúcu predajne. Odvtedy zakaždým keď idem na nákup chodí cca 3 metre za mnou predavačka (pri každom nákupe je to iná predavačka). Chodí za mnou počas celej doby čo som v predajni. Pravdepodobne dostali príkaz od vedúcej aby ma sledovali, neviem čo im narozprávala o mne nepekné. Pravdepodobne chce tým dosiahnuť, aby som do predajne nechodila. Ostatných kupujúcich takto nesledujú. Taktiež som si všimla, že ľudia ktorí ma pred tým zdravili odo mňa bočia. Ako sa mám voči tomu brániť ? Ďakujem za radu.

...ešte by som mala jednu otázku v súvislosti s týmto prípadom, pán Mgr. Bános a síce, včera sme sa rozprávali dotknuté osoby - susedia o celej tejto záležitosti s tajným monitorovaním nás fyzických osôb, bez nášho súhlasu, vedomia a bez výstražnej nálepky. My nájomníci v tomto dome chceme si kúpiť atrapy kamier a nainštalovať si ich nad vchody do našich bytov. Ide o dve rodiny nájomníkov v tomto bytovom dome. Potrebujeme na to nejaké povolenie? Ak áno kde a od koho si môžeme takéto povolenie vybaviť? Samozrejme s tým, že my si naše vchoodové dvere označíme riadne nálepkou, ze vchod do bytu je monitorovaný kamerovým systémom napr. CCTV, prípadne inou aká sa bude dať kúpiť. Ďakujem za skorú odpoveď. S pozdravom Dáša

Dobrý deň, bývame v centre mesta BA. Cudzí ľudia - susedia sa nás v posledných dňoch pýtali, či sme si vedomí, že obytný dom, v ktorom bývame je monitorovaný kamerou. My sme o tom ani len netušili, kamera je nainštalovaná veľmi nenápadne asi 20 metrov od vchodovej brány, na konci domu, nad oknom jednej rodiny. Sme tam zmiešaé osadenstvo, sú tam vlastníci a tiež IBA nájomníci. Nám nik nepovedal, ani si nepýtal súhlas k tomu, či súhlasíme s nainštalovaním takejto kamery, ktorá nás denne 24 hodín, 7 dní v týždni bude snímť, teda kedy ideme z domu a kedy sa vraciame domov. V dome nás rodina vlastníkov, ktorá pravdepodobne kameru na dom nainštalovala ponižuje, vulgárne nám nadáva, vyhráža sa nám, šikanuje nás. Už viac krát sme museli oznámiť na polícií, čo táto rodina vyvádza. Dom ani nie je označený, že je monitorovaný kamerovým systémom a preto sa domnievame, že sme sledovaní a monitorovaní nezákonne. Navyše máme dôvodné obavy, že táto rodina by mohla zneužiť a využiť informácie, ktoré sa zbierajú na kamere. Nevieme ani či majú nejakú priemyselnú miestnosť na to určenú /kde sa zhormažďujú tieto informácie - vysostne osobnej povahy/, alebo dokonca tieto informácie sa zbierajú len v byte tejto rodiny. V tejto rodine je mlady muž, ktorý doštudoval právo, má titul Mgr., ale je to gauner a vagabund toho najhrubšieho zrna. Vyhráža sa aj mne aj môjmu dospelému dieťaťu, /nemôžem napísať, lebo nadávky sú nepublikovateľné/, dokonca mnoho krát so sexuálnym podtónom, po jednom vyhrážaní sa, ktoré sme nahlásili aj na polícii ako už niekoľké v poradí si tento grázel právnik, podal žiadosť na zbrojný pas, keďže tieto jeho nadávky a výhražky boli riešené na polícií a na Okresnom úrade, prišli policajti k nám do domu a pýtali sa susedov, aj nás či doporučujeme, respektíve súhlasime s tým aby mu bol vystavený zbrojný pas. Samozrejme v dome sme s tým nesúhlasili. Moja otázka znie: Môže si takýmto spôsobom vlastník jedného bytu v dome nainštalovať kameru nad svoje okno z ulice aby monitoroval ľudí, ktorí prichádzajú a odchádzajú z domu - teda fyzické osoby, bez toho aby tieto dotknuté osoby boli informované o tom, že niekto ich monitoruje a zbiera o nich osobné infoormácie. Máme za to, že táto rodina nám nezákonným a hrubým spôsobom zasahuje do súkromia. Máme dôvodné obavy, že a najmä teraz v dovolenkovom období, kedy odídeme na dlhšie mimo byt, by nám mohla spôsobiť aj škody na majetku. Prečítala som si množstvo materiálov o tejto problematike, ale nikde jednoznačne nepíšu, či toto môže jeden vlastník urobiť aj keď na schôdzi vlastníkov si to možno, neviem...? - odsúhlasili. Viem však, že je povinnosťou každého prevádzkovateľa kamerového systému na viditeľné miesto vyznačiť, že objekt, v tomto prípade obytný dom je monitorovaný kamerovým systémom. Na tomto dome to vyznačené nie je, urobila som si o tom videozáznam hneď ako nás cudzí ľudia na túto skutočnosť upozornili. Čo môžem ja ako fyzica osoba, nájomník "rasa podriadená v tomto štáte bez vlastného pričinenia", ktorý sa cíti byť ohrozený, pri každom odchode či príchode domov urobiť? Ako môžem riešiť tieto zásahy do môjho súkromia? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Ešte uvediem, že som sa bola pýtať na polícií, tam mi povedali, že keď som "LEN" nájomník, môžem sa postaviť aj na hlavu a nič nezmôžem. Nájomníci nie sú ľudia? Na nich sa nevzťahuje zákon na ochranu osobnosti a na ochranu súkormia? Ale to som sa nikde nedočítala, že nájomníkom je toto právo odoprete. To skutočne nemôžeme nič robiť a musíme čakať na to, kedy nám vlastníci vykradnú byt, alebo nám urobia niečo iné, len zo zlomyselnosti? Napríklad keď budú vedieť, že sme s kuframi odišli na 2 týždne preč celá rodina? Prosím o radu, čo môže robiť človek na ktorom sa pácha bezprávie. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. S pozdravom Dáša.

este by som dodal ze osoby nachadzajuce sa na uzemi danej fotky nieje jasne viditelne ci zena ci chlap alebo teda detajlne vidiet postavu cloveka nic viac.

dobry den chcel by som sa opytat .mam drona s kamerov fotim si mesto okolie lesy a podobne pre svoje uceli pripadne zdielam s kamaratmi na socialnej sieti fotografie je to trestne alebo .. nerobim to komercne ,kde ssa v zakone pise pokial nerobim fotky v zdusnom priestore na komercne uceli tak je to v pohode a nerobim fotky zeleznice ,letisk a podobne kde je potrebne dodrziavat pravidla . fotim si aj domy ci zahrady je to narusenie sukromia ? teda trestne ? dakujem.

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto