Nájom bytu

Nachádzate sa tu

Dobrý deň pán advokát, obraciam sa na Vás s otázkou týkajúcou sa nájmu k bytu. Uzatvorila som totiž nájomnú zmluvu, kde je v čl. VII ods.3 uvedené, že v prípade skončenia nájmu je nájomca povinný ihneď v deň doručenia výpovede odovzdať prenajímateľovi kľúče od bytu, od vchodu bytového domu a od schránky a odovzdať mu byt... Mňa zaujíma, či je toto ustanovenie v poriadku, že či naozaj ma môže nasledujúci deň potom ako mi doručil výpoveď nájmu jednoducho vyhodiť na ulicu. Ďakujem za odpoveď. Dagmar

Dobrý deň,

pokiaľ ide o nájom bytu, ide o tzv. chránený nájom. To znamená, že nájomca je voči prenajímateľovi chránený pred vysťahovaním tým, že prenajímateľ mu môže dať výpoveď z nájmu len z dôvodov ktoré sú taxatívne vypočítané v § 711 OZ, pričom ešte platí, že dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť. Okrem toho ste ako nájomca chránená aj tak, že pokiaľ ide o výpovednú lehotu, tá sa v zmluve môže dohodnúť, avšak nesmie byť kratšia ako tri mesiace. V nájomnej zmluve si môžete akurát tak dohodnúť písomne, že výpovedná lehota bude dlhšia ako tri mesiace, alebo tak určí prenajímateľ. Čiže to znamená, že tento článok zmluvy bude neplatný, a nastupuje výpovedná lehota zo zákona, teda trojmesačná, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi výpoveď doručená.

Chcete uzatvoriť nájomnú zmluvu, no neviete, čo všetko musí obsahovať, alebo Vám bola zmluva predložená, no obávate sa nevýhodného nájmu a potrebujete ju odborne posúdiť? Ste povinný zabezpečiť nájomníkom bytovú náhradu, no neviete ako postupovať? Nájomné zmluvy, príp. zmluvy o bytovej náhrade Vám radi vypracujeme v cene už od 100,00 EUR.

Komentáre

Odpoveď pre Luciu: Dobrý deň, v prípade ak ide o nájom bytu, alebo domu, ide o tzv. chránený nájom, čo znamená, že nájomca je voči prenajímateľovi chránený pred vysťahovaním tým, že prenajímateľ mu môže dať výpoveď z nájmu len z dôvodov, ktoré sú taxatívne vymedzené v § 711 Občianskeho zákonníka, pričom platí, že dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Okrem toho, vy ako nájomca ste chránený tak, že pokiaľ ide o výpovednú lehotu, tá sa v zmluve môže dohodnúť, ale nemôže byť kratšia ako 3 mesiace.

Dobrý den, máme prenájom, dvojgeneračný dom. Majitelia bývajú nad nami, prv sme si mysleli že to bude výhoda ale teraz... podpísali sme zmluvu o prenájme a nájom hradíme k 1. dnu v mesiaci. Nebývame tu dlho, nájom sme hradili najneskor do 3. záležalo na tom ci bol výkend alebo sviatok. Teraz prvý krát (kedze manželovy preplácajú fakturu) sme sa oneskorili s nájmom, upozornili sme ich vopred ze budeme platit oneskorene. Dúfali sme ze to pochopia, kedze manžel pracuje v stavebníctve . Reakcia ale bola taká že nám nakázali aby sme v priebehu 7 dní vypratali byt a odpojili nás od kúrenia. Mám tu 3 malé deti, a tomto dome je ozaj zime kedže je to na prízemí. Odíst mienime ale v tak krátkej dobe sme nielenže nezbalili ale ešte ani nič nenašli kedže sme pracovne dosť vyťažený, hlavne muž. Nevyznám sa v práve ale myslím že takto sa správať nemôžu, čí áno? Poradili by ste nám čo robit? (mimo toho aby sme si niečo našli, lebo to už chceme aj mi) . Ďakujem.

Dobry den, poprosim Vas o radu. S vlastnikom bytu sme uzavreli zmluvu o najme bytu a o buducej zmluve o kupe predmetu najmu. Vlastnik mal na byt uver so splatnostou 20 rokov, ktory sme v podstate my ako najomcovia spolu s najomnym platili. (vo vyske najomneho bola zaratana aj splatka uveru). po 20 rokoch by nam byt bol presiel do vlastnictva a bola by sa uzavrela kupna zmluva. pri podpise zmluvy sme museli zaplatit kauciu - 10% z ceny bytu. Kedze boli s bytom od zaciatku problemy, zatekalo nam do neho a nevedela sa najst pricina, ani ich vlastnik nevedel odstranit, odstupili sme od zmluvy. Kauciu nam vratili, no dovtedy zaplatene najomne nie. mozeme ho pozadovat naspat?

Odpoved pre Martu Kollárovú: Dobrý deň, prenajímateľ nemôže vypovedať nájom z akéhokoľvek dôvodu, ale iba z dôvodu uvedeného v zákone, a nájomca ma právo sa brániť proti výpovedi na súde. Teda Vám-nájomcovi možno dať výpoveď len z taxatívne ustanovených dôvodov, ktoré sú uvedené v §711 ods.1 OZ. Tieto výpovedné dôvody sú, že : a) prenajímateľ potrebuje byt pre seba, manžela, pre svoje deti, vnukov, zaťa alebo nevestu, svojich rodičov alebo súrodencov, b) nájomca prestal vykonávať prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný, c) nájomca alebo ten, kto je členom jeho domácnosti, hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, d) nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace, alebo tým, že prenechal byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa, e) je potrebné z dôvodu verejného záujmu s bytom alebo s domom naložiť tak, že byt nemožno užívať, alebo ak byt alebo dom vyžaduje opravy, pri ktorých vykonávaní nemožno byt alebo dom najmenej počas šiestich mesiacov užívať, f) nájomca prestal spĺňať predpoklady užívania bytu osobitného určenia 5c) alebo predpoklady užívania bytu vyplývajúce z osobitného určenia domu, 5d) g) nájomca využíva byt bez súhlasu prenajímateľa na iné účely ako na bývanie. Podľa odseku 6 § 711 OZ , môžete ďalej napadnúť platnosť výpovede, ktorú Vám dá prenajímateľ na súde v lehote troch mesiacov odo dňa doručenia výpovede. Súd na Váš návrh bude rozhodovať o neplatnosti jeho výpovede na základe toho, že nesúhlasíte s výpoveďou, tvrdiac, že výpoveď je daná v rozpore so zákonom, a žiadate súd, aby vyslovil, že je neplatná. Za predpokladu, že vo Vašom prípade nie je naplnený ani jeden z výpovedných dôvodov argumentujte vyššie uvedeným, a že teda jeho výpoveď by bola neplatná. A budete sa brániť súdnou cestou.

Dobrý deň prajem. Neviem či sa môžem na Vas obrátiť s jedným dotazom ale pokúsim sa, možno mi pomôžete. Prenajali sme si pred rokom byt. Zmluva je na dobu neurčitú, platíme včas a v plnej výške nájomnmé o byt sa vzorne staráme. Podotýkam byt je písaný na firmu a nie na súkromnú osobu. Majiteľ sa rozhodol, že chce byt predať, urobil to bez toho aby nás informoval vopred, len začali chodiť záujemcovia s realiťakom. Ako som už napísala nájomnú zmluvu sme uzatvorili na dobu neurčitú. V zmluve je napísané, že prenajímateľ môže túto zmluvu jednostranne vypovedať iba z dôvodov par.711 občianskeho zákonníka a že výpovedná lehota je jeden mesiac. Chcem sa opýtať ako máme postupovať lebo sme nerátalis tým že budeme musieť tento byt opustiť, za to sme si aj dohodli dobu neurčitú, nakoľko opatrujeme po smrti syna tri vnúčatá vo veku 9,10,11 rokov a nechceme im spôsobovať dalšiu traumu sťahovaním. Nezdá sa nám to korektné a preto sa na Vás obraciam s týmto dotazom, že či by ste mi nemohli pomôcť. Ešte ra podotýkam že nájomné platíme včas a v plnej výške, susedia nemajú s nami žiadne problémy. Ak sa dá tak poprosím o skorú odpoveď lebo dnes večer sa máme konečne po dlhom čase strentnúť s majiteľom bytu a potrebujem argumenty, aby som mohla dôvodiť aj po právnej stránke. Ďakujem Marta Kollárová Ešte raz veľmi pekne ďakujem

Odpoveď pre Aleša: Dobrý deň, pokiaľ ide o zánik nájmu nebytového priestoru, tento upravuje zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov, v zmysle ktorého ak nebolo dohodnuté inak, nájom zaniká: a) zánikom predmetu nájmu; b) smrťou nájomcu, pokiaľ dedičia po poručiteľovi, ktorý bol nájomcom, do 30 dní od jeho smrti neoznámia prenajímateľovi, že pokračujú v nájme; c) zánikom právnickej osoby, ak je nájomcom. Rovnako možno subsidiárne použiť ustanovenia občianskeho zákonníka, z ktorého vyplýva, že z dôvodu, že došlo k zmene vlastníctva k nehnuteľnosti, máte právo vypovedať zmluvu jednostrannou výpoveďou v zmysle §680 ods.3 OZ práve z dôvodu zmeny vlastníctva k prenajatej nehnuteľnosti. Zmena vlastníctva na papieroch sa dosiahne zápisom osvedčenia o dedičstve na príslušnom katastri, po zápise vystavuje katastrálny úrad nové listy vlastníctva.

Dobrý deň Wau fandime vám ste super.Začnem od začiatku... Máme aj my problém.Sme nájomníkmi obchodných priestorov.Mali sme s zmluvu s osobou na priestory ktorá je po smrti,ozvali sa traja súrodenci že im najom máme platiť každému rovnako.Samozrejme prebeholo aj dedičské konanie ktoré (nevieme ako dopadlo) a jeden zo súrodencov ho napadol lebo sa mu málilo čo zdedil.Ako máme postupovať?Samozrejme chceme ísť preč z priestorov ale nemáme nájomnú zmluvu stratila sa nám a zdá sa nám že ani oni ju nemajú a ešte nám potvrdzujú pečiatkou nebohej. Na liste vlastníctva su ešte nebohý rodičia. Ďakujem pekne s pozdravom Aleš

Dobry den napadli sme dneska drazbu posledny den platnosti...ale ide mi o ine tvrdi ze som mu nezaplatil ziadne najomne a mam jeho podpis ako prevzal peniaze a ako som mu ich posielal na jeho ucet...on ma chce stoho bytu dostat za kazdu cenu a tvrdi ze ziadne peniaze nedostal a co som mu poslal na ucet tvrdi ze to nebol jeho a urazama stale ze tam byvam na cierno...chcem sa snim sudit o tie peniaze ale nemam tolko na pravnika co som uz zaplatil tento prvy navrh na drazbu....prosim dako mi poradte ako mam postupovat dakujem

Odpoveď pre Martina : Dobrý deň, do troch mesiacov odo dňa príklepu bolo možné podat žalobu o neplatnosť dražby, a to z dôvodov podľa zákona o dobrovolnych dražbach, následne by bolo možné podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, aby súd dočasne, kým nebude rozhodnuté o platnosti či neplatnosti dražby, zakázal majiteľovi bytu s týmto disponovať, scudziť ho a pod. Pokiaľ však trojmesačná lehota na podanie žaloby o neplatnosť dražby uplynula, máte ešte možnosť podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, obdobne ako je uvedené vyššie, s tým, že následne by ste podali návrh o neplatnosť výpovede nájomnej zmluvy. Je však nutné si uvedomiť, že i v konaní o nariadenie neodkladného opatrenia, i v konaní o neplatnosť výpovede nájomnej zmluvy, budete musieť preukázať jej existenciu, čo može byť ťažšie s ohľadom na to, že táto nie je písomná. Občiansky zákonník síce priamo nevyžaduje písomnú formu nájomnej zmluvy, klientom však vždy odporúčame nájomnú zmluvu uzatvoriť písomne s tým, aby každý účastník obdržal jedno vyhotovenie zmluvy. Ak by však nájomná zmluva nebola vyhotovená v písomnej forme, je potrebné o jej obsahu vyhotoviť zápisnicu. Ak nemáte ani nájomnú zmluvu ani zápisnicu o jej vyhotovení, ani nijaký iný dokaz o jej existencii, súd môže konštatovať, že nemáte žiadne právo užívať nehnuteľnosť a nový majiteľ má právo s nehnuteľnosťou nakladať podľa svojho uváženia,t.j. aj ju predať, a Vaše návrhy zamietnuť ako nedôvodné.

Dobry den dnes je 25.8.2016 a prisiel som o byt pri drazbach novy majitel ma tu nechal v podnajme ale zmluvu mi ziadnu nedal a teraz ma chce do 5 dni stadeto vystahovat ze byt predal viete mi dako na rychlo pomoct dakujem

Veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď pre Máriu zo dňa 12. augusta 2016: Dobrý deň, vy ako prenajímateľ sa nemusíte obávať dať súhlas nájomcovi na prechodný pobyt. Prihlásenie na prechodný pobyt má výlučne evidenčný charakter, slúži predovšetkým orgánom verejnej správy na vedenie registra obyvateľov, a nezakladá nájomcovi žiadne majetkové práva k bytu, ani žiadny právny vzťah k prenajímateľovi. Prechodný pobyt možno zrušiť na návrh vlastníka.

Odpoveď pre Ivetu zo dňa 10. augusta 2016: Dobrý deň, v prípade ak máte písomný dodatok k nájomnej zmluve, v ktorom je uvedené zvýšenie nájomného o 30 eur mesačne, má majiteľka rodinného domu nárok na úhradu zvyšných 90 eur.

Odpoveď pre Zuzanu zo dňa 3. augusta 2016: Dobrý deň, v prípade ak je nájomná zmluva uzavretá na dobu určitú nájom bytu končí uplynutím doby, na ktorú bola zmluva uzavretá teda vo Vašom prípade 31. 7. 2016. Za predpokladu ak máte písomný dôkaz o tom, že byt opustil a kľúče Vám nechal v schránke, mali ste právo na vstup do bytu, v ktorom nájomníkovi skončila nájomná zmluva.Pokiaľ Váš nájomca po uplynutí zmluvne dohodnutej doby odmieta byt dobrovoľne vypratať, môžete podať na príslušný súd vlastnícku žalobu (návrh) podľa § 126 Občianskeho zákonníka. V tejto žalobe môžete žiadať, aby súd uložil nájomcovi povinnosť vypratať nehnuteľnosť. Na výkon rozhodnutia o vyprataní nehnuteľnosti je následne oprávnený exekútor.

Dobry den,chcela by som sa spýtať,zaciname s manzelom prenajímať byt.Prihlasili sa nám manželia s 2 skolopovinnymi deťmi a manžel je srb a aby mohol na slovensku pracovať potrebuje od nás prechodný pobyt. Moja otázka znie:ak by v budúcnosti nahodou nemohli platiť najomne, nebol by problém vypovedať zmluvu vzhľadom na dve malé deti a prechodný pobyt ich otca.Vopred veľmi pekne ďakujem.Maria

Dobry deň.tiez mám jednu otazocku a ak mi odpoviete-poradite veľmi nám tým pomôžete.pred skoro 4.rokmi sme bývali v podnajme v rod.dome.tak ako každý sme zložili kauciu-zabezpeku vo výške 3mesacneho nájomného.po troch rokoch nekonecnych problémov sme chceli dať výpoveď z najmu ktoru nám prenajimatelka odmietla podpísať.na základe finančných problémov sme teda ziadali o zníženie nájmu ktoré takisto odmietla.tak sme tam boli nútený ostať do konca zmluvy.az jedného dňa prišla majitelka s tym ze ma kupcu a môžme odist.po vzájomnej dohode sme už nájom neplatili,najom mala pokryť kaucia.zabudla som ešte napísať že po roku nám majitelka zvýšila nájom o 30eur.teraz po 5mesiacoch čo tam už nebyvame nas dala bývalá majitelka na súd že chce doplatiť 90eur-rozdiel najmu po zvýšení za 3mesiace.v dodatkoch neni nikde napísané že tento rozdiel máme doplatiť a dohoda bola vzájomná že 3mesiace výpovednú nebudeme platiť nájom lebo na to pouzijeme tu zabezpeku.ma na to právo žiadať to od nas?keďže to dala na súd sú tam neskutočne poplatky s tym suvisiace.srasne moc vám ďakujem za radu a odpoveď.iveta

Dobry den chcem sa opytat byvame v meskom byte v ziline ktory ma mesto v plane asanovat musy nam mesto poskytnut nahradne byvanie?sme dochodcovia a vsetko si platime načas niesme s ničim v omeškani.dakujem za odpoved

zabudla som napísať že sused si pýta 300€ A nebol sa nauto pozrieť žiadny odhadca len dáky jeho kamarát.. myslím, že si chce vystierkovat celý byt A nie len to čo mu sestra spôsobila

Dobrý deň.. U nás nastala taká situácia. Sestra je najomik a ako sa stáva vytopila suseda pod sebou. Majiteľ bytu jej povedal, že na poisťovní nenahlasil že je tam nájomca a tak to poisťovňa neodskodni A teda to má platiť so svojho. Tak išla za susedom, že je ochotná zavolať ľudí aby mu to opravili. Odmietol to S tím, že on si cudzích do bytu nepustí(podotýkam, že to bol len strop V kúpeľni). Sestra má obavu , že sa chce na nej priživiť. Čo ma teda robiť? Niekto jej poradil, že má ísť za ním s papierom kde jej podpise že odmietol od nej náhradu ktorú ona ponúkla. Ale ako jej to pomôže? A má náhradu platiť ona A nie majiteľ bytu nakoľko on zodpovedá za byt? prosím pomôžte

Pekny deň, mali sme uzavretu zmluvu o kratkodobom prenajme bytu na dva roky.Zmluva bola na dobu určitu,t.j. od 1.8.2014 do 31.7.2016. Najomnik mal zaujem ostat este o jeden mesiac dlhsie, mali sme zaujem vyjst mu v ustrety a tyždeň pred naplnenim Zmluvy sme mu pisomne povedali,že ano za predpokladu zaplatenia najmu.Tri dni pred ukončenim najmu sme ho sms informovali,že najom nie je uhradeny,najomnik na sms nereagoval. 1.8.,den po ukončenim Zmluvy sme mu volali v rannych hodinach, nereagoval, zaslali sme mu sms,že najom skončil 31.7.2016 a už uživa byt neopravnene, rovnako sme mu zaslali aj Dohodu o ukonenčeni najmu doporčene na jeho adresu trvaleho pobytu 1.8.2016, nakoľko 31.7.bola nedela,najomnik nam 1.8.2016 v poobednajcich hodinach emailom oznamil, ze odchada, pisomne emailom sme ho poziadali okolkej si mame prist prevziat byt,nereagoval az vecer o 20.20 zaslal sms, ze cakal, byt vraj upratal a kluce hodil do schranky.Do bytu sme vosli az 2.8.2016 ....najomnik nas obvinil, ze sme protipravne vstupili do bytu bez jeho vedomia a neprevli si byt 1.8. v jeho pritomnosti a tak si teraz nemame pravo narokovat na skody,ktore sposobil...konali sme protipravne,mali sme pravo vstupit do bytu v ktorom najomnikovi skoncila najomna zmluva 31.7.2016?dakujem za odpoved

Ďakujem pekne za odpoveď pán advokát Bánoš, urobíme tak, ako ste nám doporučili. Pekný deň prajem Sveťa

Odpoveď pre Sveťu : Dobrý deň, pokiaľ Vám vlastník bytu odmieta vydať vyúčtovania, resp. vydať Váš preplatok, dopúšťa sa bezdôvodného obohatenia. V tomto prípade to môžete riešiť žalobou. Avšak ešte predtým môžete vyskúšať poslať doporučený list správcovi. Ak ani správca nebude na reklamáciu reagovať do 30 dní alebo po jej vybavení sa budete cítiť naďalej poškodená, môže skúsiť obrátiť sa na miestne príslušný inšpektorát SOI v územnej krajskej pôsobnosti (podľa sídla správcu bytového domu). Vopred Vás však upozorňujem, že reklamovať ročné vyúčtovanie môže pred SOI a inými kontrolnými orgánmi primárne vlastník bytu, on je aktívne legitimovaný v tejto veci konať. To znamená, že vlastník bytu je tou oprávnenou osobou, ktorá môže podať podnet na reklamáciu vyúčtovania.V každom prípade však budete mať dostatok listinných dôkazov, že ste sa svojho práva domáhali všetkými možnými prostriedkami.

Dobrý deň pán advokát, ďakujem za Vašu odpoveď, v poradí druhý list mám už napísaný, čakala som na Vašu odpoveď a Vaše doporučenie ako riešiť tento problém. Vlastníkovi bytu pošlem druhý list. Domnievam sa, že vlastník bytu by si mal vyúčtovanie pýtať, respektíve sa ho domáhať u predsedu SVB ak ho nedostal, pretože správa domu s nami ako iba nájomníkmi vôbec nekomunikuje, ja som sa snažila informovať u predsedu SVB, ale on sa zapiera vo svojom byte a neotvoril mi 3x. Preto len vlastník bytu sa tohto vyúčtovania môže domáhať, avšak ak sa nedomáma...? Mám ešte jednu otázku v súvislosti s týmto problémom ak sa vlastník nedomáha aby mu predseda SVB vydal vyúčtovanie za rok 2015, ako to mám riešiť s vlastníkom ak mi ani na tento druy list neodpovie? Prvý list som mu posielala 1.7.2016, a vlastník si ho prevzal 7.7.2016, do dnes nemám naň žiadnu odpoveď. Čo robiť v prípade ak vlastník odignoruje aj tento druhý list, ktory mu dnes posielam? Ako SOI nerieši takýto problém, kto ho rieši? Musím už len podať žalobu na súd? Alebo môžem ešte napísať podnet na Správu finančnej kontroly? Prosím ešte o upresnenie odpovede, či skutočne musíme podať len žalobu a tu je ďalšia otázka, na koho? Na vlastníka bytu, alebo na predsedu SVB, keď ani jeden z nich vo veci nekoná. Vlastníci všetci vyúčtovanie dostali, pýtala som sa jedného vlastníka, ktorý býva v dome a dá sa s ním rozprávať, vlastník bytu, v ktorom bývame nebýva v tom dome. Ak môžem ešte poprosiť, prosím o doplňte odpoveď na moje otázky. Veľmi pekne Vám ďakujem. S pozdravom Sveťa

Odpoveď pre Sveťu: Dobrý deň, v zmysle ustanovenia § 8a ods. 2 Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je správca povinný najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa domu, najmä o finančnom hospodárení domu, o stave spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, ako aj o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu. Zároveň je povinný vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome. Ak tak neurobí, nemá až do ich predloženia nárok na platby za správu. Vy ale uvádzate, že ste neobdržali vyúčtovanie od vlastníka bytu, to ešte neznamená, že ho tento vlastník neobdržal od správcu. SOI má za úlohu prešetriť prípadné reklamácie v súvislosti s vyúčtovaním, ale až po tom, ako bude reklamácia zamietnutá zo strany správcu. Z tohto dôvodu Vám ako advokát odporúčam opätovne konktaktovať vlastníka a správcu bytu s tým, že žiadate o predloženie ročného vyúčtovania a vrátenia prípadného preplatku, v opačnom prípade sa vlastník zadržiavaním Vášho preplatku dopúšťa bezdôvodného obohatenia, ktorého vydanie je možné žiadať súdnou cestou, čím mu vzniknú nepomerne vyššie náklady.

Dobrý deň pán advokát, chcem sa opýtať ako sa dá riešiť situácia, keď sme dodnes nedostali vyúčtobanie za byt za rok 2015. Vyúčtovanie malo byť ukončené do 31.5.2016, ale my do dnes nič nemáme. Písala som vlastníkovi bytu, doporučený list s doručenkou, aby nám bolo vyúčtovanie doručené, ale on absolútne nereagoval. Bývame v reštituovanom byte, vlastníci si robia čo chcú a porušujú aj zákony, pretože my poctivo platíme, nájom a služby, avšak vyúčtovanie, ktoré sme už dávno mali mať v ruke - nemáme. Vždy máme preplatky v ročnom vyúčtovaní, minulý rok sa menili ceny elektriny smerom nadol, v dome sa takmer cely rok neupratovalo aj keď sme upratovanie celý rok platili, plyn si platíme sami (máme etážové plynové kúrenie aj zaň máme vždy preplatok) preto sme si istí, že opäť budeme mať preplatky v ročnom vyúčtovaní a tieto si niekto pravdepodobne neoprávnene zadržiava na svojom účte. Arogancia vlastníkov nemá obdoby, keď ani na doporučenú žiadosť s doručenkou nereagovali a ani vyúčtovanie nám neposlali. Čitala som, že ich môžeme oznámiť na SOI, alebo na finančnej správe, je to pravda? Ak by ani to nepomohlo, môžeme ich zažalovať a vyúčtovania sa domáhať súdnou cestou, ale toto sú pre nás neskutočné náklady, na ktoré peniaze nemáme, lebo pracujeme za minimálne mzdy, žiaľ. Ako môžeme ešte túto vec riešiť? Sme pobúrení takouto nehoráznosťou, je to vôbec možné aby vlastníci takýmto hrubým spôsobom porušovali zákony? Ak by sme my nezaplatili oni by nás vyhodili z bytu, ale oni si svoje záväzky zo zákona neplnia. Dočítala som sa tiež, že pokiaľ nám nebude doručené vyúčtovanie, vlastníkovi nemusíme platiť za služby, teda spoločná elektrika, voda, olo, upratoovanie je to pravda? Treba to vlastníkovi oznámiť, že vzhľadom k tomu, že vyúčtovanie, ktoré sme nedostali ani mesiac a pól po termíne, ktorý udáva zákon, nebudeme platiť za služby, až do doručenia riadneho vyúčtovania za rok 2015. Prosím poraďte nám, ako najrýchlejšie a najefektívnejšie vyriešiť tento problém? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom Sveťa

Odpoveď pre Lilly: Dobrý deň, v zmysle ustanovenia § 681 Občianskeho zákonníka platí, že po podanej výpovedi alebo tri mesiace pred skončením nájmu a odovzdaním veci je nájomca nehnuteľnej veci povinný, ak sa nedohodlo inak, umožniť záujemcovi o prenajatie jej prehliadku v prítomnosti prenajímateľa alebo jeho zástupcu. Nájomca nesmie byť prehliadkou zbytočne obťažovaný. To znamená, že na toto konanie má prenajímateľka právo, iba ak Vám bola doručená výpoveď, alebo ak Vám končí platnosť nájomnej zmluvy.Určite nie ste povinná dať prenajímateľke k dispozícii kľúče od bytu a pokiaľ máte nájomné riadne uhradené, nemá právo voči Vám realizovať zádržné právo, to znamená, že Vám nemôže brániť prístupu do bytu ani si nárokovať na Vaše veci, ktoré sa v byte nachádzajú.

Odpoveď pre Anonymný úžívateľ - 3 Júl 2016 - 04:19 Dobrý deň, v zmysle ustanovenia § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka platí,že ak nájomca užíva veci aj po skončení nájmu a prenajímateľ proti tomu nepodá návrh na vydanie veci alebo na vypratanie nehnuteľnosti na súde do 30 dní, obnovuje sa nájomná zmluva za tých istých podmienok, za akých bola dojednaná pôvodne. Nájom dojednaný na dobu dlhšiu ako rok sa obnovuje vždy na rok, nájom dojednaný na kratšiu dobu sa obnovuje na túto dobu. Vzhľadom na to, že nájomnú zmluvu ste určite uzatvorili v písomnej forme, tak isto by sa mali vykonať aj jej zmeny, takže pokiaľ ste neuzatvorili dodatok k nájomnej zmluve, ktorého obsahom bolo predĺženie nájmu o 1 mesiac, takáto dohoda nie je platná a v zmysle citovaného zákona platí, že pokiaľ ste užívali predmet nájmu aj po skončení nájmu a prenajímateľ voči tomu nepodal návrh na vydanie veci alebo vypratanie nehnuteľnosti, de facto sa nájomná zmluva obnovila za tých istých podmienok ako bola dojednaná pôvodne, preto prenajímateľ už nemá právo Vás z bytu (okrem výpovedných dovodov) vyhodiť, najmä berúc do úvahy, že ste nájomné riadne uhradili.

Dobry den pan advokat..Byvam v podnajme u sukromnika uz 6 rokov..ako depozit som dopredu uhradila dvojmesacne najomne..a stanovili sme si aj dvomesacnu vypovednu lehotu..byt bol nezariadeny.Najom som vzdy v cas platila.Nikdy neboli ziadne problemy..pred mesiacom mi majitelkazavolala,ci som dama,zesachce prist porozpravat..Suhlasila som a cakala ju aj s detmi.Majitelka prisla,aj s niakou pani,ze si chcu pozriet byt..Ked si pani byt pozerala,nechapala som kto to je aco tu robi mi majitelka posepkala,ze sa rozhodili byt predat.Od toho dna mam kazdy den vbyte plno ludi,co si chodi byt pozerat,niekolko realitnych kancelariiho bolo fotit s mojimi vecami,nabytkom a vsetkym..este sa pohorsuju,ked im moje dieta beha do zaberu..Nasla som si na rychlo iny byt a stahujem sa.Majitelke som oznamila,zepokial tam budem uz si neprajem aby robila dalsie obhliadky,lebo nebudem doma,lebo su prazdniny..Chcela odomna kluceod bytu,aby sa tam mohla dostat a ukazovat byt,s cim som nesuhlasila nakolko mam v byte vsetky svoje veci..a ze chcem sukromie a mam najom riadne zaplateny..Chcem sa opytat mohla som jej to takto povedat?? Moze mi prist ona vymenit zamok a zablokovat vsetky veci ked budem prec z bytu??Dakujempekne za odpoved

Dobry den.Chcem sa opytat, skoncila nam najomna zmluva koncom mesiaca avsak dohodli sme sa s prenajimatelom bytu,ze zaplatime este na jeden mesiac,suhlasil(zaplatili sme 27.6.16),ale prveho nam oznamil,ze do 5tich dni sa mame vystahovat..Moze nas vyhodit bez ohladu na tu ustnu dohodu?

Odpoveď pre Ladislava: Dobrý deň, v zmysle ustanovenia § 711 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka môže prenajímateľ vypovedať nájom bytu, pokiaľ je potrebné z dôvodu verejného záujmu s bytom alebo s domom naložiť tak, že byt nemožno užívať, alebo ak byt alebo dom vyžaduje opravy, pri ktorých vykonávaní nemožno byt alebo dom najmenej počas šiestich mesiacov užívať, ale zároveň podľa §711 ods. 3 platí, že výpoveď je neplatná, ak prenajímateľ nepriložil k výpovedi listinu, ktorá preukazuje dôvod výpovede. Neplatnosť výpovede môže nájomca uplatniť na súde do troch mesiacov odo dňa doručenia výpovede. Účinky výpovede nastanú až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým sa zamietne návrh na určenie neplatnosti výpovede nájmu bytu. Ak sa nájom bytu skončil z dôvodu verejného záujmu s bytom alebo s domom naložiť tak, že byt nemožno užívať, alebo ak byt alebo dom vyžaduje opravy, pri ktorých vykonávaní nemožno byt alebo dom najmenej počas šiestich mesiacov užívať, nájomca má právo na náhradný byt, ktorý je veľkosťou obytnej plochy, vybavením, umiestnením a výškou nájomného primeraný bytu, ktorý má vypratať, a to s prihliadnutím na jeho životné a pracovné potreby. Nájomca má tiež právo na úhradu nevyhnutných výdavkov spojených so sťahovaním. Na základe uvedeného Vám ako advokát neodporúčam podpísať listiny, ktoré sú v rozpore so zákonom, nakoľko v zmysle Vášho príspevku sa s Vami prenajímateľ chce dohodnúť na iných podmienkach, aké máte mať garantované zmluvou. Nájomná zmluva môže upravovať aj podmienky, ktoré si zmluvné strany dohodnú individuálne, nesmie však nastať rozpor s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka ako aj dobrými mravmi.

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o radu ohľadom nasledujúceho problému. Prenajímateľ mi doručil výpoveď z nájmu bytu. Ako dôvod uviedol ,,nevyhnutnosť komplexnej rekonštrukcie a opravy nehnuteľnosti vzhľadom na veľmi zlý technický a statický stav bytu". Žiadny znalecký posudok k výpovedi nepriložil. Keď som sa naň pýtal, odpovedal, že je to jeho interný doklad. Chcem sa Vás opýtať, či mi skutočne môže dať výpoveď z nájmu takýmto spôsobom. Nie je mi povinný preukázať dôvod výpovede? A je právne v poriadku, ak mi ponúkol náhradný byt, za ktorý mi v návrhu novej nájomnej zmluvy stanovil nájomné 252 € mesačne. Pričom za byt ktorý mám vypratať som platil 60 €. A ešte ma zarazilo, že v návrhu nájomnej zmluvy okrem iného uvádza: ,, Nájomca sa zaväzuje vysťahovať z predmetného bytu v deň skončenia nájmu s tým, že nemá voči prenajímateľovi nárok na poskytnutie náhradného bytu, ubytovania alebo prístrešku. Týmto sa nájomca vzdáva nároku na akékoľvek náhradné ubytovanie." Je toto štandardným obsahom nájomných zmlúv? Som povinný takúto nájomnú zmluvu uzavrieť? Je pravda, že ak ju nepodpíšem do 30 dní od doručenia výpovede, zaniká mi nárok na náhradný byt? A ak by som nájomnú zmluvu uzavrel, môžem ešte v priebehu výpovednej lehoty podať žalobu o neplatnosť výpovede? Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Pán advokát Bánoš, veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď, na MV SR som už poslala podnet, aby mi napisali stanovisko k celej tejto veci. Bývalému priateľovi som poslala výzvu, aby upustil od neoprávneného užívania mojej adresy pre sídlo OZ. Teraz počkám na stanovisko MV SR a na to ako bývalý priatel zareaguje na výzvu. Ak by sídlo OZ nezmenil dobrovoľne, budem to riešiť právnou cestou. Veľmi pekne ďakujem, ste veľmi milý, že pomáhate ľuďom aj takýmto spôsobom. Tatiana

Odpoveď pre Tatianu : Dobrý deň, pri registrácií občianskeho združenia musí jeho zakladateľ preukázať buď vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti, v ktorej bude mať občianske združenie sídlo, alebo nájomný vzťah, prípadne predložiť Ministerstvu vnútra súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla občianskeho združenia. Bez predloženia ktoréhokoľvek z týchto dokumentov, ktoré majú preukázať vlastníctvo alebo oprávnenie k užívaniu nehnuteľnosti nie je možné sídlo občianskeho združenia zaregistrovať. Ak ste neudelili súhlas s umiestnením sídla občianskeho združenia, ako advokát Vám odporúčam zistiť, akým spôsobom Váš bývalý priateľ preukázal oprávnenie umiestniť sídlo svojho občianskeho združenia na Vašu adresu. Zrušenie umiestnenia sídla OZ na Vašu adresu je možné len vypovedaním právneho úkonu, na základe ktorého bolo sídlo na Vašej adrese umiestnené. T.j. ak na základe udelenia súhlasu, tak jeho odvolaním, ak na základe nájomnej zmluvy, tak jej vypovedaním.

Dobrý deň pán advokát, chcem Vás poprosiť o radu, môj bývalý priateľ si založil pred 2 mesiacmi OZ, ako sídlo OZ uviedol moju adresu, keďže ja mám svoj vlastný byt - on byt nemá býva v podnájme. Keď podával žiadosť na Min. vnútra, nik si nepýtal odo mňa súhlas, či ja súhlasím s tým aby OZ figúrovalo na mojej adrese. S priateľom sme sa krátko na to asi po 2 týždňoch od podania OZ na registráciu rozišli. Viac krát som ho iniciovala aby zmenil sídlo OZ, lebo ja si neprajem aby bolo na mojej adrese. On toto stále ignoruje dokonca mi napísal, že sa radil s prácvnikom a, že ten mu povedal, že nakoľko v stanovách OZ nefigúruje moje meno a číslo môjho bytu, tak je to z mojej strany irelevantné aby som sa domáhala toho, aby jeho OZ nemalo ako sídlo moju adresu. Prosím poraďte mi ako mám postupovať, lebo ja si neprajem aby jeho OZ malo sídlo na mojej adrese. Je zvláštne, že ani Ministerstvo vnútra si nežiadalo súhlas vlastníka bytu teda mňa, či súhlasím s tým aby OZ malo ako sídlo moju adresu. Bývalý priateľ má inú adresu v inom obvode BA. Veľmi pekne ďakujem za Váš čas a odpoveď na môj problém Tatiana

Odpoveď pre MIŠKA: Dobrý deň, vzhľadom na to, že uvádzate, že Vaša zmluva bola uzatvorená v zmysle ustanovenia § 717 Občianskeho zákona, v zmysle nasledujúceho ustanovenia, t.j. § 718 Občianskeho zákona platí, že ak je nájomca povinný sa z obytnej miestnosti vysťahovať, stači mu poskytnúť náhradné ubytovanie, pokiaľ si nájomnou zmluvou účastnici nedohodli niečo iné. Ako ale uvádzate, kvôli zlej finančnej situácii ste dlhodobo neboli schopní platiť prenajímateľovi nájomné riadne a včas v zmysle nájomnej zmluvy. Podľa zákona má prenajímateľ právo vypovedať nájomnú zmluvu, ak nájomca hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy najmä tým, že nezaplatil nájomné, alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace. Ak by ste po doručení výpovede z tohto dôvodu preukázali, že ste boli ku dňu doručenia výpovede z nájmu v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, výpovedná lehota sa predĺží o ochrannú lehotu, ktorá trvá 6 mesiacov. Zániku nájmu musí teda vždy predchádzať buď písomná dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom alebo písomná výpoveď. Čo sa týka Vášho trestného prípadu, neuvádzate dostatočné podrobnosti ku skutkovému stavu, ani obžalobu. Vzhľadom na to, že sa nachádzate v nepriaznivej finančnej situácii, odporúčame Vám obrátiť sa v tejto veci na Centrum právnej pomoci, ktorého cieľom je právne zlepšiť prístup k spravodlivosti pre ľudi v materiálnej núdzi, t.j. pre tých, ktorí pre nedostatok prostriedkov nemôžu využívať existujúce právne služby.

Odpoveď pre Juraja: Dobrý deň, je dôležité si uvedomiť, že po podpise nájomnej zmluvy ste ako nájomca plne viazaný obsahom zmluvy, nakoľko ste svojim podpisom vyjadrili akceptáciu podmienok, ku ktorým Vás nájomná zmluva zaväzuje. Ak máte v zmluve uvedené, že prípadný nedoplatok znáša nájomca/podnájomca, nie je možné si túto povinnosť vyložiť tak, že automaticky máte právo aj na preplatok, pokiaľ to zmluva výslovne neuvádza. Nie je mi zrejmé ako a či máte upravenú otázku poplatkov za poskytované služby (elektrina, voda, plyn, stočné), či sú súčasťou nájomného alebo sú určené danou konkrétnou sumou. Nakoľko otázku vratiek preplatkov nemáte v zmluve právne ukotvenú, a pokiaľ táto nevyplýva ani z tam uvedenej otázky úpravy poplatkov za služby spojené s bývaním, bolo by vhodné vypracovať k nájomnej zmluve písomný dodatok,v ktorom bude výslovne uvedené, či na vyplatenie preplatku máte nárok, prípadne či bude tento preplatok zúčtovaný v mesačných platbách nájomného a podobne.Takto by ste sa mohli domáhať bezdôvodného obohatenia voči prenajímateľovi, avšak Vaše tvrdenia by ste museli mať dostatočne preukázané, v opačnom prípade by Vám súd nárok na náhradu škody neuznal.

Odpoveď pre Miroslavu: Dobrý deň, V zmysle občianskeho zákonníka sa na Vašu pohľadávku vzťahuje trojročná premlčacia doba. Presný termín neuvádzate, preto je možné, že ešte máte šancu stihnúť podať návrh na vydanie platobného rozkazu a budete si môcť nárokovať celú dlžnú sumu. Podstata premlčania spočíva v tom, že ak sa určité právo v zákonom stanovenej dobe nevykoná, inak povedané, ak si ho v tejto lehote neuplatníte na súde, po uplynutí tejto doby, Vám toto právo súd nemôže priznať. Námietku premlčania pohľadávky ale musí namietať odporca, súd na premlčanie z úradnej povinnosti neprihliada. Zjednodušene povedané, uplynutím premlčacej doby Vám nezaniká samotný nárok na pohľadávku, ktorú máte voči dlžníkovi, ale právo domáhať sa tohto nároku na súde. Súd Vám ale tento nárok nemôže priznať, pokiaľ dlžník vznesie námietku premlčania. Za predpokladu, že by dlžník svoj záväzok chcel uhradiť aj po uplynutí premlčacej doby a Vy by Ste toto plnenie prijali, nedopustili by Ste sa bezdôvodného obohatenia, pretože sa v tomto prípade jedná o naturálnu obligáciu.

Dobrý deň pán Mgr. Môj prípad je veľmi komplikovaný... býval som na podnájme u prenajímateľa obytnej miestnosti, vyše 10.r. tá nemala ani normálne podmienky na bývanie dá sa povedať bez soc. zariadení - boli provizorné ...ako napr.spoločné WC na chodbe.ATĎ v desiatom jedenástom roku môjho bývania som hrozne ťažko ochorel a to na viacero veľmi závažných chorôb... chron. zápal pankreasu, bolestivá osteoporoza bolestivá forma, artróza chrbtice s ťažkým poškodením stavcov, ochorela mi pečeň atď. Ešte od 2010 r. som si podal žiadosť o invalidný dôchodok... dostál som ho až teraz v marci... som 75% invalid tak že mal by som dostávať PLNÝ INVAL. DÔCHODOK aj ho dostávam v sume 49.-€ mesačne o hanbu sveta - nezapočítali mi roky odprac. v zahraničí ... Soc. poisťovňa mi teda sľubovala ten spom. I.D. a ak by som ho dostal čo aj tak nízky bol by som z nazbieraných - spätne peňazí si zaplatil dlh ktorý mi vznikol keď som nepracoval lebo ma nik nechcel starého 60.r. a tak chorého zamestnať. prenajímateľ ma proste vyhodil na ulicu ako psa a to uprostred zimy a to na moje narodeniny - úmysel a výsmech s mojej hmotnej núdzi... pred tým ma dal vyšetriť na polícii ako vraha okrem iného aj násilným odobratím testov na DNA... dal ma na prokuratúru ktorá vzniesla proti mne obvinenia pre prečin neoprávneného zásahu do práva k domu bytu alebo nebytového priestoru podľa § 218 ods.1. tr. zákona a podľa § 233 ods.1. tr. no vyše 10.r. som býval na podnájme podľa Zmluvy o nájme obytnej miestnosti uzatvorenej podľa ustanovenia § 717 a násl. Občianskeho zákonníka. Interesuje ma či skrze mojej platobnej neschopnosti a rôznych ťažkých chorôb a ústnej dohody že budeme čakať na Soc. poisťovňu kým mi nevyplatí I.D. z omeškania čo sa nazbieralo cca 3800 €. a ja som bol dĺžny cca 1100 €. (nedostal som ešte vtedy 2014 spom. inval. d. a žil som iba z cca 60.€ mesačne - na lieky a na rožok denne. ) teda dôchodok som dostal t.r. v marci, ale už som od 2014 na ulici ako bezdomovec ... pri tom ma súdia ako som hore uviedol. teda či ma smeli jednoducho vyhodiť na ulicu alebo mi mali dať náhradné bývanie vzhľadom na moje dlhoročné bývanie na ubytovni... aj či je obžaloba podľa prokuratúry správna, lebo ja som nič neporušil, ešte moje bývanie malo byť iba dočasné a ťahalo sa vyše 10.r. nie mojou vinou, necítim sa byť vinný v ničom. Prosím Vás váž. pan doktor odpíšte mi na moju dole uveď mail. adresu ďakujem s pozdravom a úctou. Miško 26.05.2016

Dobrý deň p. mgr. Banos, Chcel by som sa opýtať, sme v podnájme s priateľkou a prišiel nám preplatok za za vodu a kúrenie vo výške cca 490€ za rok 2015. V podnájme sme od augusta 2014. Majiteľ bytu nám odmieta tento preplatok vrátiť. Zdôvodnil to tým, že údajne zálohové platby platil 2 krát, pričom na moju žiadosť mi nepredložil žiadny dôkaz z ktorého by bolo zrejmé že tak činil. Podla jeho slov ma do toho nič nie je. V nájomnej zmluve máme uvedené: Platba za prenajímanie bytu bude realizovaná formou mesačných zálohových platieb, z ktorých bude majiteľ bytu hradiť všetky výdavky spojené s užívaním bytu. V prípade nedoplatku tento nedoplatok znáša pod nájomca. Len pre upresnenie uvediem že počas nášho podnájmu sme platili a platíme vždy všetko na čas, a tak isto sme vyplatili nedoplatok za elektrinu. Moja otázka teda znie nasledovne: Mám právo domáhať sa vyplatenia tohto preplatku v plnej výške aj keď v nájomnej zmluve o vyplácaní preplatkov nie je zmienka ale z jej kontextu vyplýva že na vyplatenie nárok nám keď že hradím všetky nedoplatky?

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, môžem vymáhať dlžné nájomné od 6/2013 doteraz v prípade, že nájomca od 6/2013 neplatí nájom a bezúspešne sa s ním súdim už 3 rokom o vysťahovanie. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď pre Angeliku Torokovú: Dobrý deň, odpoveď na Vašu otázku závisí od toho, či sa na každého potenciálneho nájomcu vztahuju rovnaké náležitosti, predovšetkým platenie nájomného,či ide o samostatných nájomníkov, alebo celú rodinu, prípadne pár, zákon totiž neustanovuje, koľko osôb môže mať v podnájme tú istú nehnuteľnosť. Zmluvy netreba uzatvoriť zvlášť, pokial si stanovíte, že dávate nehnutelnost do prenájmu napr. rodine, alebo páru, ktorí platia nájom spoločne, nie je nevyhnutné aby ste uzatvárali zmluvu s každým členom.

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 5. mája 2016: Dobrý deň, na Vašu problematiku sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré upravujú práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu vyplývajúce z nájmu bytu. Podľa ustanovení § 691 a nasl. ak prenajímateľ nesplní svoju povinnosť odstrániť závady brániace riadnemu užívaniu bytu, alebo ktorými je výkon nájomcovho práva ohrozený, má nájomca právo po predchádzajúcom upozornení prenajímateľa závady odstrániť v nevyhnutnej miere a požadovať od neho náhradu účelne vynaložených nákladov. Právo na náhradu musí uplatniť u prenajímateľa bez zbytočného odkladu. Právo zanikne, ak sa neuplatnilo do šiestich mesiacov od odstránenia závad. Nájomca je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu prenajímateľovi potrebu tých opráv v byte, ktoré má znášať prenajímateľ, a umožniť ich vykonanie; inak zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla. Ak sa nájomca nepostará o včasné vykonanie drobných opráv a bežnú údržbu bytu, má prenajímateľ právo tak urobiť po predchádzajúcom upozornení nájomcu na svoje náklady sám a požadovať od neho náhradu. Nájomca je povinný odstrániť závady a poškodenia, ktoré spôsobil v dome sám alebo tí, ktorí s ním bývajú. Ak sa tak nestane, má prenajímateľ právo po predchádzajúcom upozornení nájomcu závady a poškodenia odstrániť a požadovať od nájomcu náhradu. Nájomca nesmie vykonávať stavebné úpravy ani inú podstatnú zmenu v byte bez súhlasu prenajímateľa, a to ani na svoje náklady. Prenajímateľ je oprávnený vykonávať stavebné úpravy bytu a iné podstatné zmeny v byte iba so súhlasom nájomcu. Tento súhlas možno odoprieť len z vážnych dôvodov. Ak prenajímateľ vykonáva také úpravy na príkaz príslušného orgánu štátnej správy, je nájomca povinný ich vykonanie umožniť; inak zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla. Ďalej § 668 ustanovuje, že nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potreby opráv, ktoré má vykonať prenajímateľ. Pri porušení tejto povinnosti zodpovedá nájomca za škodu tým spôsobenú a nemá nároky, ktoré by mu inak prislúchali pre nemožnosť alebo obmedzenú možnosť užívať vec pre vady veci, ktoré sa včas prenajímateľovi neoznámili. Pokiaľ ste neoznámili vadu včas a riadne Vášmu prenajímateľovi, potom musíte znášať škodu, ktorú ste spôsobili.

Dobrydeň.Ja by som sa len chcela opýtat že koľko ľudí može mať v podnajme rodinny dom a či na každéhi treba nájomnu zmluvu ?Za Vašu odpoveď Vám vopred ďakujem :)

Dobry deň, chcem sa opýtať: sme mladá rodina v podnájme (jednoizbový, ne prerobený). Už dávnejšie sme vytopili susedu (naša vína), no neriešila to. Neskôr nám tu chodila stále vybuchovat že ju zas vytapame, zavolali sme vodara, nic nezistil. Včera k nám prišla Mestská polícia, ti zistili, že problém je vaňa, že si to máme dať na poriadok. Vypýtali si naše údaje. Mozeme mať s tým ako podnajomci problém, alebo za stav bytu je zodpovedný majiteľ? Ja predsa nebudem prerábať niečo, čo nie je moje. Suseda sa "vyhrozila", že to dá to TV a neviem kde všade ešte... Dakujem za odpoved

Odpoveď pre Lenku: Dobrý deň, v zmysle § 6 Zákona o krátkodobom nájme bytu krátkodobý nájom bytu zanikne: a) uplynutím času, na ktorý bol dohodnutý, b) písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom, c) písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán za podmienok uvedených v tomto zákone, d) písomným odstúpením od nájomnej zmluvy jednej zo zmluvných strán za podmienok uvedených v nájomnej zmluve alebo podľa tohto zákona; nájomná zmluva sa zrušuje okamihom doručenia odstúpenia od nájomnej zmluvy druhej zmluvnej strane, e) zánikom predmetu nájmu. Čo sa týka výpovede krátkodobého nájmu zo strany nájomcu, potom nájomca môže vypovedať krátkodobý nájom bytu, ak a) sa predmet nájmu stal nespôsobilý na dohodnuté užívanie a táto skutočnosť nebola spôsobená zavinením nájomcu alebo osôb s ním žijúcich v byte, b) došlo k ukončeniu jeho pracovného pomeru, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo iného obdobného pomeru, c) mu vznikol nárok na sociálne bývanie podľa osobitného predpisu alebo d) je daný iný dôvod výpovede dohodnutý v nájomnej zmluve, pre ktorý nemožno spravodlivo požadovať trvanie nájomného pomeru. Zmysle vyššie uvedených ustanovení spomínaného zákona dôvody výpovede krátkodobého nájmu bytu sú stanovené v zákone taxatívne. Okrem týchto dôvodov predpokladaných zákonom sa prenajímateľ a nájomca môžu v nájomnej zmluve dohodnúť aj na iných dôvodoch výpovede, pre ktorý nemožno spravodlivo požadovať trvanie nájomného vzťahu. Výpoveď bez udania dôvodu zo strany nájomcu odporúčam len ak si tento spôsob uvediete v samotnej nájomnej zmluve. V zmysle §8 spomínaného zákona nájomca je povinný na vlastné náklady vypratať byt a ten odovzdať prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom obvyklému opotrebeniu, a to ku dňu skončenia nájmu, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Ak bola daná písomná výpoveď, skončí sa krátkodobý nájom bytu uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola druhej zmluvnej strane doručená výpoveď. Nájomca je oprávnený od nájomnej zmluvy odstúpiť, ak predmet nájmu nebol odovzdaný v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie alebo ak prenajímateľ v rozpore so zákonom jednostranne zmenil výšku nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a jeho príslušenstva. Zákon tiež umožňuje, aby sa prenajímateľ a nájomca v nájomnej zmluve dohodli na dĺžke výpovednej lehoty, avšak táto lehota nesmie byť kratšia, než je stanovená v ustanovení §7 ods. 3 tohto zákona.

Dobry den, chystame sa uzatvorit najomnu zmluvu podla zakona o kratkodobom najme, my sme najomcovia. Ako je to, prosim, s pripadnou vypovedou zo strany najomcu bez udania dovodu? Je to mozne? Lebo v zakone je napisane, ze sa moze ukoncit najom vypovedou len podla specifikovanych dovodov uvedenych v tomto zakone (paragraf 7, odsek 2). Ked to nebudeme mat v zmlune blizsie dohodnute (podla pismena d v odseku 2), ake su nase moznosti skoncenia najmu skor (napr. rodinne dovody), nez uplynuie dohodnuta lehota najmu? Mozem dat vypoded z najmu, napriklad s mesacnou vypovednou lehotou bez udania dovodu? Alebo tam budem musiet ostat az do konca? Dakujem za odpoved.

Odpoveď pre Vlada: Dobrý deň, predmetom dane nie sú pôžička ani úver. Medzi príjmy, ktoré sú oslobodené od dane podľa Zákona o dani z príjmov patrí aj príjem z prenájmu nehnuteľností a príjem z príležitostných činností, ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500,- EUR. Podľa § 276 trestného činu skrátenia dane a poistného sa dopustí ten, kto v malom rozsahu skráti daň, poistné na sociálne poistenie, verejné zdravotné poistenie alebo príspevok na starobné dôchodkové sporenie. Odporúčam Vám obrátiť sa na daňovníka/daňového poradcu a tiež na advokáta vo Vašom okolí, ktorý Vám na základe predložených dokumentov môže poskytnúť bližšie informácie.

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 3. apríla 2016: Dobrý deň, v prípadoch, keď rodičia maloletého dieťaťa z určitých dôvodov nežijú v spoločnej domácnosti, je potrebné upraviť ich práva a povinnosti k spoločnému maloletému dieťaťu. Rodičia dieťaťa pritom nemusia byť rozvedení. Pokiaľ nie ste manželia, vo Vašom prípade odporúčam uzavretie písomnej rodičovskej dohody o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu alebo podanie návrhu na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností na súd. Návrh sa podáva na miestne príslušnom okresnom súde, v ktorého obvode má Vaše maloleté dieťa svoje bydlisko. Z Vášho návrhu musí byť zrejmé, že sa domáhate úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu, v akom rozsahu a z akých dôvodov, že dieťa má byť zverené do Vašej osobnej starostlivosti, a tiež uveďte výšku výživného, ktoré navrhujete. Súd pri rozhodovaní vždy prihliadne na najlepší záujem dieťaťa a maloleté dieťa zverí jednému z rodičov alebo môže maloleté dieťa zveriť aj do striedavej osobnej starostlivosti. Rozhodnutie súdu, ako som už vyššie spomenul, je možné nahradiť dohodou rodičov o zverení maloletého dieťaťa, ale táto dohoda podlieha schváleniu súdu. Z Vašej dohody s matkou maloletého dieťaťa musí vyplývať, komu bude dieťa zverené do osobnej starostlivosti, kto bude zastupovať dieťa a kto bude spravovať jeho majetok a tiež aká bude výška výživného, ktorou sa zaväzuje prispievať rodič, ktorý nebude mať dieťa v osobnej starostlivosti, na výživu maloletého.Rodičovských práv a povinností voči deťom nie je možné sa len tak vzdať podpísaním listín.

Odpoveď pre Elenu: Dobrý deň, pokiaľ Váš syn a priateľka nie sú manželmi a priateľka (družka) nemá a nebude mať žiadne vlastnícke právo k domu, potom vlastník (vlastníci) domu sa môžu kedykoľvek domáhať vypratania domu, keby vznikli konflikty medzi Vami, medzi synom a priateľkou a to aj vtedy, keby priateľka tam mala nahlásený trvalý pobyt. Vlastník môže tiež kedykoľvek zrušiť nahlásený trvalý pobyt osobe, ktorá k nehnuteľnosti nemá žiadne právo. Pokiaľ by sa vzali s priateľkou, a synovi patrí určité vlastnícke právo k domu, potom uzavretím manželstva by priateľke vzniklo právo v tomto dome počas manželstva bývať. Keby priateľka investovala do tejto nehnuteľnosti, v budúcnosti, keby sa rozišli s Vašim synom, by mohla žiadať, aby ste jej vrátili investované peniaze, teda vznikne jej nárok na finančné vyrovnanie.

Dobrý deň, p. advokát! požiadal by som Vás o právny názor, nakoľko mám problém s policajným vyšetrovaním / údajne skrátenie dane zatiaľ v preverovaní / . jedná sa o takú záležitosť, že zachránil som priateľovi rodinný dom pre dražbou s tým, že som na seba zobral úver, vyplatili sa všetky nezrovnalosti a tento dom som pôvodnej rodine dal do prenájmu za zazmluvnenú odplatu 0,. eur. Ostatné náklady spojené s bývaním si hradí nájomca aj úver si platí on priamo- banke. Ja som podal daňové nulové priznanie . Čiže som nemal žiadny zisk, čo je aj skutočnosť. Spáchal som podľa Vás nejaký trestný čin nezaplatenia alebo neodvedenia dane? úctou Vlado.

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto

Naši klienti sú aj