Nájom bytu

Nachádzate sa tu

Naši klienti sú aj

Dobrý deň pán advokát, obraciam sa na Vás s otázkou týkajúcou sa nájmu k bytu. Uzatvorila som totiž nájomnú zmluvu, kde je v čl. VII ods.3 uvedené, že v prípade skončenia nájmu je nájomca povinný ihneď v deň doručenia výpovede odovzdať prenajímateľovi kľúče od bytu, od vchodu bytového domu a od schránky a odovzdať mu byt... Mňa zaujíma, či je toto ustanovenie v poriadku, že či naozaj ma môže nasledujúci deň potom ako mi doručil výpoveď nájmu jednoducho vyhodiť na ulicu. Ďakujem za odpoveď. Dagmar

Dobrý deň,

pokiaľ ide o nájom bytu, ide o tzv. chránený nájom. To znamená, že nájomca je voči prenajímateľovi chránený pred vysťahovaním tým, že prenajímateľ mu môže dať výpoveď z nájmu len z dôvodov ktoré sú taxatívne vypočítané v § 711 OZ, pričom ešte platí, že dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť. Okrem toho ste ako nájomca chránená aj tak, že pokiaľ ide o výpovednú lehotu, tá sa v zmluve môže dohodnúť, avšak nesmie byť kratšia ako tri mesiace. V nájomnej zmluve si môžete akurát tak dohodnúť písomne, že výpovedná lehota bude dlhšia ako tri mesiace, alebo tak určí prenajímateľ. Čiže to znamená, že tento článok zmluvy bude neplatný, a nastupuje výpovedná lehota zo zákona, teda trojmesačná, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi výpoveď doručená.

Chcete uzatvoriť nájomnú zmluvu, no neviete, čo všetko musí obsahovať, alebo Vám bola zmluva predložená, no obávate sa nevýhodného nájmu a potrebujete ju odborne posúdiť? Ste povinný zabezpečiť nájomníkom bytovú náhradu, no neviete ako postupovať? Nájomné zmluvy, príp. zmluvy o bytovej náhrade Vám radi vypracujeme v cene už od 100,00 EUR.

Komentáre

Dobrý deň, kupil som byt a predavajuci neukoncil najom zmluvu s podnajomnikmi a neustale pri kontaktovani hovorí ze uz to je moj problem a on stym nic nema, taktiez som nepodpisal ziaden papier ako je napr Kupne Bremeno (tusim sa to tak vola) kedze mi bolo povedane pri kupe ze ich vystahuje a vyplati im zvysok s vyuctovania sa tak nestalo a odmieta ake kolvek riesenie problemu. Viete mi poradit ako postupovat dalej ?

Pan advokat - ste si isty ze ustanovenie §676 ods.2 Obcianseho zakonnika sa vstahuje aj na najom bytu ???????? pretoze § 676 ods.2 uvadza skoncenie najmu (vseobecne) . Treti oddiel §685 uvadza uvadza osobytne ustanovenia o najme bytu § 685 (1) Nájom bytu vzniká nájomnou zmluvou, ktorou prenajímateľ prenecháva nájomcovi za nájomné byt do užívania, a to buď na dobu určitú, alebo bez určenia doby užívania; nájomná zmluva spravidla obsahuje aj opis príslušenstva a opis stavu bytu. Nájom bytu je chránený; ak nedôjde k dohode, možno ho vypovedať len z dôvodov ustanovených v zákone. a podla viacerych pravnych nazorov sa ustanovenia §676 ods.2 nevztahuje na najom bytu.

Dobry den, som rada ze som nasla normalny portal kde su riadne otazky a riadne odpovede :)..mam otazku co sa tyka prenajmu bytu. Ako vlastnicka chcem prenajat byt nemanzelskemu paru s 9mes babom..Poziadali ma aby som na zmluve uviedla ako podnajomcu iba zenu resp slobodnu matku aby dostavala statne prispevky na byvanie..vraj jej partner tam nema vobec figurovat..ona je na materskej nezamestnana, on pracujuci...on nema na OP uvedene trvale bydlisko iba prechodne Kosice-zapad ani ulicu -nic....mam obavy z tohto a chcem sa opytat ako postavit zmluvu tak aby som hlavne chranila seba v pripade ak by sa stali neplaticmi (nik nevie co sa stane a obavam sa aby tam neostala matka sama s dietatom ktora pobera prispevky a prestala by mi platit)..ak to chapem tak podla zakonnika ked budem mat zmluvu na dobu urcitu a ak mi nebude platit viac ako 3mes tak ju viem dostat z bytu..no kto mi uhradi tie 3mes? ...prosim o radu ako mam postavit zmluvu ked tam chcem uviest aj jeho ako byvajuceho kedze je pracujuci I ked chapem preto to takto chcu poriesit (uzasne socialne zakony mame) a taktiez sa chcem chranit...musi byt predsa formula ktora pred takouto moznou situaciou chrani majitela bytu..dakujem vopred :) Lucia

Odpoveď pre Mareka: Dobrý deň, v zmysle zákona sa Váš dlh stal nevymáhateľným, tzn. mesto nemôže predmetný dlh vymáhať súdnou cestou, ani prostredníctvom exekútora. Aj keď ide prakticky o odpustenie dlhu súdnym rozhodnutím, neznamená to, že pohľadávka veriteľa zanikla a už vôbec nie, že veriteľ bol uspokojený. Situácia je preto diskutabilná, zameškané nájomné ste totiž mestu nezaplatili a dlh z tohto hľadiska existuje. Okrem toho mesto nie je povinné predĺžiť nájomnú zmluvu, pokiaľ to nie je v nájomnej zmluve zakotvené. Odporúčam Vám preto preštudovať si nájomnú zmluvu a zistiť aké možnosti podľa nej máte (či obsahuje ustanovenie o možnosti opakovaného uzavretia zmluvy a pod.), prípadne sa skúste s mestom dohodnúť. Hospodárenie so svojim majetkom, vrátane rozhodovania o tom, komu prenechá svoj majetok do nájmu je totiž plne v kompetencii mesta.

Dobrý deň, chcel by som sa informovať o situácií, ktorá mi nastala. Bývam v mestskom byte a mal som dlh na nájme. Mesto mi ale dovolilo uplatniť si splátkový kalendár, ktorý som platil, ale nájomnú zmluvu mi nepredĺžili. Vraj po vyplatení dlhu. Následné som si požiadal o osobný bankrot, ktorý mi bol vykonaný a započítal som tam aj túto dlžnú sumu. Týmto som teda stratil záväzok voči mestu a teda mesto by mi malo predlžiť nájomnú zmluvu, keďže nemám voči nemu žiaden dlh. Aký mate na to názor a viete mi poradiť o ďalšom postupe? ďakujem Marek

Odpoveď pre Petra: Dobrý deň, žiaľ, áno, klauzula by mala byť legitímna. Neexistuje totiž žiadne ustanovenie zákona, ktoré by zakazovalo zakotvenie takejto dohody v rámci nájomnej zmluvy. Pokiaľ ste ju podpísali, súhlasili ste aj s touto klauzulou, je teda pre Vás záväzná a prenajímateľ nemusí ďalej nič preukazovať. Jediné možné riešenie prichádza do úvahy v prípade, že ste nájomnú zmluvu uzatvorili ako spotrebiteľ - t.j. prenajímateľ vystupuje v tomto vzťahu ako podnikateľský subjekt a Vy ako fyzická osoba - nepodnikateľ. V tomto prípade možno použiť ustanovenie Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú aj ustanovenia, ktoré požadujú od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku. Takéto neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách sú zo zákona neplatné, môžete sa teda obrátiť na príslušný súd a podaním žaloby o určenie neplatnosti ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy dosiahnuť neplatnosť predmetnej klauzuly. Zároveň však upozorňujem, že súd Vám nemusí vyhovieť, pretože zákon neurčuje, čo sa konkrétne považuje za neprimerane vysokú pokutu.

Odpoveď pre Dušana: Dobrý deň, v prípade, že zmluva je uzatvorená na dobu určitú, uplynutím tejto doby nájomný vzťah žiaľ zaniká, pôvodná zmluva teda už určite neplatí. V súčasnosti bývate v mestskom byte z pohľadu zákona neoprávnene, nakoľko nemáte uzatvorenú platnú nájomnú zmluvu. Ak chcete naďalej bývať v predmetnom byte, treba tento stav odstrániť a teda opakovane uzavrieť nájomnú zmluvu, k čomu smerujú aj Vami popísané kroky mesta. V zmysle zákona je totiž mesto povinné informovať Vás o možnosti opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy, ktorá môže obsahovať aj dohodu o finančnej zábezpeke, ktorá nesmie presiahnuť výšku maximálneho šesťmesačného nájomného ustanoveného podľa osobitného predpisu; lehota na zloženie finančnej zábezpeky nájomcom nesmie byť dlhšia ako 30 kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy. Zábezpeku je teda v zmysle uvedeného potrebné zaplatiť, žiaľ, pred podpísaním nájomnej zmluvy. V opačnom prípade nedôjde k uzavretiu zmluvy a nebudete tak oprávnený užívať predmetný byt. Odporúčam Vám obrátiť sa na mesto a informovať sa o ďalších možnostiach. Spomínané všeobecne záväzné nariadenie mesta by som im ale určite nepripomínal, pretože túto podmienku mesto pravdepodobne nevzalo do úvahy.

Odpoveď pre Juraja: Dobrý deň, pokiaľ ste jediným vlastníkom bytu, ktorý sestra neoprávnene užíva, môžete vymeniť zámok a neposkytnúť sestre kľúče od bytu. Byt aj pivnicu môžete vypratať, keďže ste vlastníkom Vy a sestra nemá žiadne užívacie ani iné právo k tejto nehnuteľnosti. Nutné je však uviesť, že jej veci by ste nemali nijako poškodiť, inak bude môcť žiadať náhradu za vzniknutú škodu. Pokiaľ tiež neexistuje žiadny nájomný vzťah, mesačné platby vo výške 50 eur by ste mali sestre vrátiť, keďže ide o bezdôvodné obohatenie - plnenie bez právneho dôvodu. Ak ste tak ešte neurobili, určite Vám odporúčam najskor písomne vyzvať sestru, aby opustila byt, ktorý neoprávnene užíva, prípadne aby s Vami uzavrela nájomnú zmluvu, v zmysle ktorej by platila nájomné vo výške, ktorú určíte Vy. Pokiaľ dohoda nebude možná, môžete sa obrátiť na príslušný súd žalobou na vypratanie nehnuteľnosti, ale aj návrhom na nariadenie neodkladného opatrenia. Ide o najrýchlejšiu formu poskytnutia právnej ochrany, nakoľko súd je v zmysle zákona povinný rozhodnúť do 30 dní. Návrhom sa môžete domáhať napr. nariadenia neodkladného opatrenia ktorým by súd žalovanej, t.j Vašej sestre nariadil zákaz vstupu a zdržanie sa užívania predmetnej nehnuteľnosti. Zákonom stanovená lehota, do ktorej sa musí z bytu vysťahovať, neexistuje, takúto lehotu však môžete určiť Vy vo svojej výzve, resp. ak sa obrátite na súd, takúto konkrétnu povinnosť určuje súdne rozhodnutie.

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať ako postupovať v prípade, že som jediný vlastník bytu chcem vysťahovať z bytu svoju sestru. Momentálne tam bývam aj ja. Sestra nemá žiadne vlastnícke právo k bytu, ani vecné bremeno, ani nájomnú zmluvu... Zatiaľ má len trvalý pobyt, ktorý sa dá ako som sa už dočítal pomerne jednoducho zrušiť...? Platí mi za užívanie 50e mesačne, čo samozrejme absolútne nepostačuje. Platí to poštovou poukážkou, aby mala dôkaz, že platí a teda ju nemôžem vysťahovať a domáha sa náhradného ubytovania. Na tejto sume sme sa ale nijako nedohodli, ani písomne, ani ústne. Túto sumu a formu platby si zvolila sestra sama, aby bola "krytá". Užíva taktiež aj iné priestory (pivnicu), ktorú tým pádom nemôžem riadne užívať. Dá sa nejakým jednoduchým spôsobom zamedziť tomuto užívaniu (pivnica - byt)? Napríklad vymenením zámku na pivnici? Ak áno, čo s vecami, ktoré tam má? Dajú sa jednoducho legálne vypratať? Je taktiež nejaká zákonom stanovená lehota, do ktorej sa musí z bytu, ak bude o to písomne požiadaná, vysťahovať? A taktiež mám vážne obavy z toho, že keď sa dozvie, že ju chcem vysťahovať, úmyselne poškodí môj majetok - spotrebiče a iné veci, čo sa už niekoľko krát vyhrážala. Dá sa aj tomuto nejako predísť? Vopred ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň pán doktor. Uzavreli sme najomnu zmluvu na byt na dobu urcitu, 1 rok. Zaciatok zmluvy bol 5.12., pricom sme zaplatili za prve dva mesiace (5.12.-31.1.) +kauciu a nasledne by sme dalsiu platbu mali dat 15.1. za februar. Zial, uvedomili sme si, ze tento najom nam nevyhovuje. Nie je to chybou prenajimatela, ze by nam nieco zamlcal, proste sme si povedali ze tam byvat nechceme. Vypoved mame zmluvne dohodnutu dvojmesacnu a zacne plynut 1.1.2018. V zmluve mame klauzulu: V prípade predčasného ukončenia tejto zmluvy z dôvodu na strane nájomcu bez zavinenia prenajímateľa, zaväzuje sa nájomca uhradiť prenajímateľovi sumu 40 € (slovom štyridsať eur) za každý mesiac zostávajúci do skončenia dohodnutej doby nájmu od predčasného skončenia zmluvy titulom náhrady nákladov spojených s uzatváraním tejto zmluvy. Je táto klauzula legitímna? Ak áno, musí prenajímateľ preukázať výšku nákladov spojených s uzatváraním zmluvy? (Zmluva je na dobu určitú do 31.12.2018 čiže pokuta by vystúpila až na 400€) Ak výška nákladov bola výrazne nižšia ako výsledná pokuta z vypovedania nájmu, vieme sa nejakým právnym spôsobom voči nej ohradiť? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď a prajem veľa pracovných úspechov v roku 2018.

Ešte dodávam,že nájomnú zmluvu mám pôvodnú z 14.10.2014 na 2 roky a je uzatvorená podľa ust.§43 a § 685 OZ. Pri výpovedí a ukončení náj.vzťaho podľa § 710 OZ. Ďakujem

Dobrý deň, prosím o radu. Som nájomníkom mestského bytu,ktorý mi bol pridelený 14.10.2014 na dobu určitú t.j.do 14.10.2016,kedy som býval ďalej s tým,že som bol dlžný na nájomnom a mesto so mnou uzavrelo splátkový kalendár,ktorý riadne a načas splácam.Novú zmluvu mi však nedalo. Včera mi zaslalo mesto výzvu,že mám zaplatiť 6 mesačný nájom na osobitný účet mesta a podať si žiadosť o pridelenie bytu,čo je pre mňa likvidačné,dalo termín do 31.1.2018, t.j.30 dní. Vo všeobecnom nariadení mesta sa však píše,že mesto nepridelí nájomný byt tomu,kto má voči mestu dlh,čiže ak mám spl.kalendár tak ani mne. Platí v tomto prípade,že ak mi nebola daná nová zmluva po 14.10.2016 platí pôvodná zmluva a mesto mi ju má vydať? Ďakujem

Odpoveď pre Branislava: Dobrý deň, nájomná zmluva na dobu určitú zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená, ak sa prenajímateľ s nájomcom nedohodne inak. V prípade ak po skončení nájmu ďalej užívate vec a prenajímateľ proti tomu nepodá návrh na súd na vydanie veci alebo vypratanie nehnuteľnosti do 30 dní, zmluva sa obnovuje zo zákona v tom znení, ako bola pôvodne dohodnutá.Nájom dojednaný na dobu dlhšiu ako rok sa obnovuje vždy na rok, nájom dojednaný na kratšiu dobu sa obnovuje na túto dobu. Ak ste teda danú vec po uplynutí stanovenej doby užívali, a teda došlo k predĺženiu nájomnej zmluvy zo zákona, máte právo ju vypovedať pri nehnuteľnostiach v trojmesačnej lehote a pri hnuteľnostiach v jednomesačnej lehote. Ak ste danú vec neužíval, nájom skončil uplynutím dohodnutej doby a nie je potrebné ju vypovedať. Zároveň upozorňujem, že konkludentné predlženie nájmu uvedené vyššie sa nevzťahuje na nájom bytu. Na záver dodávam, že ak ste zmluvu o zvýšení nájmu a predĺžení nájomnej doby nepodpísal, nemôžete ňou byť viazaný. Zo zákona sa môže predĺžiť len zmluva v pôvodnom znení.

Dobrý deň pán advokát. Mali sme uzatvorenú zmluvu na dobu určitú. Pred uplynutím lehoty sme kontaktovali nájomcu ohľadne ďalšieho predĺženia zmluvy. Nájomca nám odpovedal aby sme mu ďalší nájom neplatili kvôli preplatkom a že nám pošle ďalší návrh zmluvy. Ďalšiu zmluvu nám však nedodal včas a nereagoval ani na výzvy o stretnutie. Ozval sa až po uplynutí pôvodnej zmluvy ( 2 mesiace) a mailom nám poslal predĺženie zmluvy s dodatkami: jeden o predĺžení do konca roka ( 2 mesiace ), druhý o zvýšení nájmu a predĺžení zmluvy o ďalší kalendárny rok. My však s dodatkom o zvyšovaní a predĺžení pôvodnej zmluvy len na 2 mesiace nesúhlasíme. Keďže nám nedodal predĺženie pôvodnej zmluvy včas aj keď sme oň žiadali mesiac pred uplynutím doby určitej a prisľúbil že nám pošle návrh a neposlal ako máme postupovať? Je platné predĺženie pôvodnej zmluvy aj keď nám ho nedodal a môžeme aplikovať postup o vypovedaní zmluvy s trojmesačnou výpovednou lehotou? Ako by sme mali postupovať?

Odpoveď pre Emanuelu: Dobrý deň, 1) predpokladáme, že ste dostali výpoveď z dôvodu neplatenia nájomného alebo úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu (voda, kúrenie, atď.) za čas dlhší ako 3 mesiace. Ak Vám bola doručená výpoveď práve z tohto dôvodu a preukážete, že ku dňu doručenia výpovede ste boli v hmotnej núdzi (pozrite § 3 zákona číslo 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a s tým súvisiaci zákon číslo 610/2003 Z.z. o životnom minime) z objektívnych dôvodov (napríklad ste nezamestnaná a staráte sa o chorého člena rodiny), sa výpovedná lehota predlžuje o ochrannú lehotu, ktorá trvá 6 mesiacov. Ak pred uplynutím ochrannej lehoty zaplatíte prenajímateľovi dlžné nájomné alebo sa s ním písomne dohodnete o spôsobe úhrady, čo znamená, že Vám bol písomne doručený starý splátkový kalendár, má sa za to, že dôvod nájmu bytu zanikol. 2) Ak máte uzatvorenú nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, nie je potrebné uzavrieť nájomnú zmluvu na dobu určitú. Zrušiť nájomnú zmluvu uzavretú na dobu neurčitú možno, ak nedôjde k dohode medzi vami a prenajímateľom, iba výpoveďou z dôvodov uvedených v § 711 Občianskeho zákonníka.

*oprava: 1) ak najomcovi pride vypovedna lehota pre dlh na NAJOMNOM ZA BYT, najomca poziada o splatkovy kalendar,.....

Dobry den, ohladne problematiky najomnych bytov mam dve otazky: 1) ak najomcovi pride vypovedna lehota pre dlh na poistom, najomca poziada o splatkovy kalendar, prenajimatel pisomne suhlasi s obnovenim stareho splatkoveho kalendara avsak nevypracuje obnovenu verziu splatkoveho kalendara, je toto mozne povazovat za dohodu o splatkovom kalendari a teda za dovod zaniku vypovednej lehoty najomnej zmluvy? 2) je mozne uzatvorit najomnu zmluvu, pokial sa jedna o prenajom celistveho bytu jedinej osobe, opakovane na ten isty byt bez ohladu na dobu najomnej zmluvy?...napr. ak este stale plati prvotna najomna zmluva na dobu neurcitu (ktora by podla zisteni mala este stale platit) je platna najomna zmluva na dobu urcitu uzatvorena nasledne? Dakujem velmi pekne za odpoved a pomoc

Odpoveď pre Tatianu: Dobrý deň, nájom bytu zanikne písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom alebo písomnou výpoveďou. Ak nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu, najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu (voda, kúrenie, osvetlenie na schodisku, prevádzka výťahu atď.) za čas dlhší ako 3 mesiace môžete ako prenajímateľ vypovedať nájom bytu. Ak nájomca neplatí nájomné alebo uvedenú úhradu po čas dlhší ako 3 mesiace naplní sa tak podmienka odôvodňujúca zánik nájmu bytu prostredníctvom výpovede. Výpovedi nájmu bytu nemusí prechádzať výstraha. V prípade, keď ide o výpoveď prenajímateľa pre neplatenie nájomného alebo úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu, majú význam aj dôvody, pre ktoré nájomca neplatí. Musia sa pritom vziať do úvahy najmä sociálne a majetkové pomery nájomcu. Ak sa zistí a preukáže, že nájomca sa nachádza v stave hmotnej núdze,v ktorej sa ocitol bez vlastného zavinenia - z objektívnych dôvodov. Samotné kritéria pre posudzovanie hmotnej núdze spôsobenej z objektívnych dôvodov sú obsiahnuté v ustanoveniach § 2 až 7 zákona č. 599/2003 Z.z. - hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum (199,48 eura mesačne ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu a 91,06 eur mesačne ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa) a občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením, má to za následok jednak predĺženie výpovednej lehoty podľa § 710 ods. 4 Občianskeho zákonníka - výpovedná lehota sa predlžuje o ochrannú lehotu, ktorá trvá 6 mesiacov a jednak to ovplyvňuje poskytnutie kvality bytovej náhrady v zmysle § 712a ods. 3 - nájomca, ktorý preukáže, že je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, má právo len na náhradné ubytovanie. V iných prípadoch skončenia nájomného pomeru, nájomca nemá právo na bytovú náhradu, avšak ak ide o dôvod hodný osobitného zreteľa , má nájomca na prístrešie. Pre výpoveď prenajímateľa i nájomcu platí, že musi mať písomnú formu, pričom na jej základe sa uplynutím výpovednej lehoty nájom bytu končí. Dĺžka výpovednej lehoty je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi výpoveď doručená. To znamená, že výpovedná lehota sa skončí koncom kalendárneho mesiaca. Táto lehota môže byť aj dlhšia (nie kratšia), ak tak prenajímateľ písomne určí.

Dobrý deň. Chcem sa informovať, s manželom chceme dať byt do prenájmu. Máme zaujemkynu Ukrajinku s 10. ročným synom. Chcem sa opýtať, v prípade ak by neplatila nájomné, môže byť problém vypovedať jej nájomnú zmluvu? Počula som, že ak sa byt prenajíma matke s dieťaťom a chceme jej zmluvu vypovedať, musíme jej nájsť náhradné ubytovanie. Je to pravda? Môže nám nejakým takýmto spôsobom robiť problémy? A taktiež sa chcem opýtať, môžeme do zmluvy uviesť aj napr. 1. Mesačnú výpovednú lehotu? Byt by sme chceli na začiatok dať do prenájmu na 1. Rok, čo bude v zmluve aj uvedené. Ďakujem veľmi pekne

Odpoveď pre p. Štajerovú: Dobrý deň, inštitút osobného bankrotu zahŕňa riešenie oddlženia fyzických osôb dvoma alternatívnymi spôsobmi - konkurzom, alebo splátkovým kalendárom. Vo svojej otázke ste síce neuviedli, ktorý spôsob ste si vybrali, ale v zásade platí, že konkurzu podlieha iba majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu a tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku. Oprávnenie nakladať s týmto majetkom po vyhlásení konkurzu prechádza na správcu, avšak majetok podliehajúci konkurzu po novom nezahŕňa financie získané počas konkurzu, čiže správca nemôže siahnuť na Vašu mzdu, ktorá Vám bola vyplatená až po vyhlásení konkurzu. Za týchto okolností teda správca nie je oprávnený vykonávať zrážky zo mzdy. Uvedené však platí iba od marca tohto roku, t.j. od účinnosti novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Ak sa konanie vo Vašej veci začalo skôr, na Váš prípad sa vzťahuje skoršia právna úprava, v zmysle ktorej bol správca oprávnený vykonávať napríklad aj zrážky zo mzdy. Každopádne by mal správca písomnosti doručovať zamestnávateľovi poštou, resp. elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom. Dávame Vám však do pozornosti, že správca má nárok na odmenu za výkon svojej funkcie, ktorá sa vypláca z majetku dlžníka, preto nie je vylúčené, že Vami popísaný postup je v súlade so zákonom. Centrum právnej pomoci síce na úhradu tejto odmeny poskytne preddavok vo výške 500,- eur, táto suma však vo väčšine prípadov nestačí na úhradu celej výšky odmeny. Určite Vám ale odporúčame zistiť od zamestnávateľa, z akého titulu sa zrážka vykonala, bez tejto informácie je ťažké vyhodnotiť, či ide o postup v súlade so zákonom, alebo nie. Celý proces osobného bankrotu je však v zmysle novej právnej úpravy agendou výhradne Centra právnej pomoci, resp. advokáta, ktorého Vám Centrum právnej pomoci určí, preto Vám v prípade ďalších otázok odporúčame obrátiť sa na Centrum právnej pomoci.

Dobrý deň chcem Vás poprosiť o radu môj manžel vyhlásil v siedmom mesiaci osobný bankrot a súd mu udelil správcu Judr..Marek Perdík telef..... 0918628240 .Stalo sa to že po dvoch mesiacoch si pán správca zmyslel že mu ide strhnúť z platu 350 eur z voláke ho zákona č.7 a údajne poslal učtovničke mela nazaklade ktorého mu ide stiahnúť tieto peniaze .Pani Babiaková mu odmieta dať to ho melia . Ked som sa rozprávala z pánom správcom nechtiac sa preriekol že tie peniaze mu majú ísť jemu ale potom mi to vyvráti vraj to má ísť veriťelom ,aj pán správca mi odmieta dať písomné vijadrenie na akom základe mu chce jedno rázovo siahnuť na mzdu , nakoľko tomu nerozumiem lebo aj ja som tak isto vihlásila bankrot v tom istom mesiaci a moja spra...... mi tvrdí opak to ho čo tvrdí manže... správca .Ďakujem za to že ste mi ochotný pomôcť Štajerová môj mail je stajerova222@azet.sk

Odpoveď pre Janu: Dobrý deň, v prípade, ak má správca (alebo iná osoba) nebytový priestor vo svojom vlastníctve, nie je povinná informovať spoločenstvo vlastníkov o svojom zamýšľanom prenájme, ak tak nie je ustanovené v zmluve o spoločenstve. Vo všeobecnosti "vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemôže vykonávať úpravy bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorými by ohrozoval alebo rušil ostatných v neprimeranom rozsahu alebo by menil vzhľad domu bez súhlasu spoločenstva" (§ 11 ods. 4 zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov). Ostatné dojednania sú na správcovi ako vlastníkovi a nájomcovi.

Dobrý deň, bývame v bytovom dome, v ktorom máme založené Spoločenstvo vlastníkov. V bytovom dome máme nebytové priestory, ktoré patria správcovi - bytovému družstvu. V prípade, že nájomca v nebytovom priestore odstupuje tento nebytový priestor inému nájomcovi, má nejaké povinnosti správca - bytové družstvo voči vlastníkom bytu? Napr. či potrebuje súhlas na zmenu (napr. pri zmene z "reštaurácie" na "vývarovňu") alebo by malo bytové družstvo informovať nás vlastníkov - Spoločenstvo o zmene nájomcu - zmene predmetu, účelu nájmu? Ďakujem.

Odpoveď pre Dominiku: Dobrý deň, odporúčam Vám informovať sa ohľadne preplatku u prenajímateľky, keďže zo strany správcu domu jej mala byť poskytnutá správa o spravovaní bytového domu. Podľa zákona je totiž správca povinný najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa domu, najmä o finančnom hospodárení domu, o stave spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, ako aj o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu. Zároveň je povinný vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome.

Dobry den chcela by som informovat ohladom prepatku za by .V byte byvam od jula 2015 ale samizda ze prenajomatelka mi nedala alikvotnu ciastku dala mi preplatok za cely rok .Ako by som aa mohla dozvedet ci mam.pravdu alebo nie Dakujem velmi pekne

Odpoveď pre Igora : Dobrý deň, prenajímateľ mohol využiť právo sa v tejto veci zastúpiť realitnou kanceláriou. Pokiaľ ste nájomné poukazovali k rukám prenajímateľa, bolo na dohode jeho a realitnej kancelárie, akým spôsobom bude prebiehať sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti. Sprostredkovanie bolo založené na dohode, resp. zmluve medzi realitnou kanceláriou a prenajímateľom, takže samotná skutočnosť, že realitná kancelária nie je vyslovene uvedená v nájomnej zmluve ešte nezakladá jej neplatnosť, resp. nedochádza ku kolízii so zákonom. Nakoľko neuvádzate, z akého dôvodu došlo ku skončeniu nájmu, nemôžem sa Vám vyjadriť, či toto prebehlo zákonným spôsobom. Problém by som videl skôr v prípade, ak by prenajímateľ odstúpil od nájomnej zmluvy z dôvodu neuhradenia nájmu, ktorý ste ale Vy uhradili priamo do rúk realitnej kancelárie. Pokiaľ potrebujete dôkladnejšiu analýzu svojho prípadu, odporúčam Vám obrátiť sa na advokáta. Úlohou súdov je rozhodovať vo veciach súdnych sporov a pokiaľ ste boli konaním realitnej kancelárie preukázateľne poškodený máte právo podať na súd žalobu. Pokiaľ ste boli od začiatku oboznámený s tým, že prenájom je sprostredkovaný cez realitnú kanceláriu, bez nahliadnutia do nájomnej zmluvy nedokážem posúdiť jej súlad so zákonom.

Odpoveď pre Pavla Marka: Dobrý deň, podľa Občianskeho zákonníka je vlastník v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Keďže ako uvádzate, predmetný byt vlastní Vaša stará mama, pričom vychádzame z toho, že je jeho výlučnou vlastníčkou, len ona má právo rozhodovať o tom ako bude s bytom nakladať, resp. ho užívať. Jej dcéra teda nemá právo rozhodovať o tom, či sa Vaši príbuzní majú vysťahovať. O ďalšom bývaní Vašich príbuzných v byte svojej starej mamy by ste sa mali dohodnúť s Vašou starou mamou, napr. jej môžete navrhnúť uzavretie nájomnej zmluvy a poskytovanie aspoň minimálneho nájomného.

Dobrý deň Pán advokát.Potrebujem od vás radu.Môj otec spolu so svojím ZTP bratom,mojou sestrou a 2,5 ročným synom bývajú v byte ktorý vlastní ich mama teda moja stará mama. Pred časom si starú mamu zobrala k sebe jej dcéra a teraz sa vyhráža vysťahovaním otcovi ako aj sestre s malým synom.Dnes prišla a tvrdila že sa majú do mesiaca vysťahovať.Sestra je s malým doma a otec pracuje len na dohodu a tak si nemôžu dovoliť kaucie a realitky. Má právo ich vyhodiť i keď nieje majiteľ kou bytu?Na koho sa v danej veci obrátiť? Ďakujem vám za vašu radu. Mail na mňa je p.marko.ml@gmail.com Prajem pekný zvyšok dňa S pozdravom Marko

Pán advokát dobrý deň, moja vec sa týka nájomnej zmluvy. Bývali sme 6 mes. v byte. Zmluva o nájme obsahuje nás a vlastníka ako prenajímateľa, ale neobsahuje realitku, ktorá zmluvu spísala (vlastník vraj udelil nejaké plnomocenstvo, ale nevideli sme ho a nie je prílohou zmluvy). V zmluve je písané, že nájomca (my) zaplatí úvodne 600, z toho 300 je odmena za sprostredkovanie. Ale v zmluve sa nepíše, že kto sprostredkuje (realitka vôbec nie je spomenutá). Platili sme priamo v sídle realitky 600 v hotovosti, cez príjmovy doklad, ktorý vypísala realitka a dala svoju pečiatku. Je to v poriadku? Myslím si, že sme platili akokeby cudzej osobe. Dá sa taká zmluva vôbec dať na súd, aby sa súd pozrel či je správna? Ďakujem, Igor

Odpoveď pre Renatu: Dobrý deň, zákon právnickej osobe - s.r.o. nájom nehnuteľnosti nezakazuje a neobmedzuje, je na dohode s prenajímateľom, či na takúto zmluvu pristúpi. Ak však právnická osoba tento predmet nájmu nevyužíva k svojej podnikateľskej činnosti, napr. ako svoje sídlo, vyvstáva potom otázka na účtovníka, či daňového poradcu, či si spoločnosť môže úhrady tohto nájomného zahrnúť do svojich výdavkov v rámci svojho účtovníctva.

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či je v poriadku, ak si chcem prenajať byt a ako nájomca bude uvedená moja firma, kde pracujem, kedže zamestnávateľ bude za mňa hradiť nájomné z firemného účtu. Bola som totiž v situácii, kedy mi prenajímateľ povedal, že takto to nechce, lebo to smrdí podvodom, pritom ja si myslím že je to v priadku, ak je nájomcom aj právnická osoba, veď tiež musí tie fin.prostriedky niekde vykázať. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď pre martinu: Dobrý deň, skončenie nájmu je upravené v ustanoveniach § 676 a nasl. Občianskeho zákonníka. Platí, že zrušiť nájomnú zmluvu dojednanú na neurčitú dobu možno, ak nedôjde k dohode prenajímateľa s nájomcom, iba výpoveďou. Ak osobitný zákon neustanovuje inak, nájomnú zmluvu možno vypovedať pri nájmoch nehnuteľností v trojmesačnej lehote. Ak bola daná písomná výpoveď, skončí sa nájom bytu uplynutím výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doručená výpoveď. Prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu, ak prenajímateľ potrebuje byt pre seba, manžela, pre svoje deti, vnukov, zaťa alebo nevestu, svojich rodičov alebo súrodencov, nájomca alebo ten, kto je členom jeho domácnosti, hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace, alebo tým, že prenechal byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa, je potrebné z dôvodu verejného záujmu s bytom alebo s domom naložiť tak, že byt nemožno užívať, alebo ak byt alebo dom vyžaduje opravy, pri ktorých vykonávaní nemožno byt alebo dom najmenej počas šiestich mesiacov užívať,nájomca prestal spĺňať predpoklady užívania bytu osobitného určenia alebo predpoklady užívania bytu vyplývajúce z osobitného určenia domu alebo ak nájomca využíva byt bez súhlasu prenajímateľa na iné účely ako na bývanie. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť. Ak Občiansky zákonník neustanovuje inak, nájomca nie je povinný vysťahovať sa z bytu a byt vypratať, kým nie je pre neho zabezpečená zodpovedajúca bytová náhrada. Neplatnosť výpovede môže nájomca uplatniť na súde do troch mesiacov odo dňa doručenia výpovede. Účinky výpovede nastanú až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým sa zamietne návrh na určenie neplatnosti výpovede nájmu bytu. V každom prípade však platí, že pokiaľ z Vašej strany nedošlo k porušeniu povinností vyplývajúcich z nájomnej zmluvy, prenajímateľ nemá právo Vás len tak vyhodiť z bytu, a to najmä s ohľadom na to, že Vám nebola doručená písomná výpoveď s jasne vymedzeným dôvodom a taktiež nedošlo k uplynutiu výpovednej doby.

Dobrý deň,chcem sa spýtať ako mám postupovať.Som rozvedená matka žijúca sama s tromi deťmi v prenajatom dome .Máme zmluvu na dobu neurčitú a nájom platím poctivo na deň aky sme dohodnutí.Včera mi prišla majiteľka domu oznámiť že sa mám do 02.05.2017 vysťahovať s nájmu čo sú dva týždne z dôvodu ,že tu chce ubytovať nejakych robotníkov.Má právo postupovať týmto spôsobom kedže som neporušila ani jedinú vec na čom sme sa dohodli? A dva týždne mi dala na vysťahovanie a samozrejme mi to nedala písomne len mi to bola oznámiť.Aký zákon stoji na mojej strane s deťmi? Môže ma bezdôvodne vystahovať len kvoli tomu že sa jej zda,že pri ubytovaní robotníkov zarobí viac ako má odomňa.Že ona nevedela že sa jej bude takto dariť a chce tu 10 robotníkov miesto mna s detmi znich má viac .to mi udala ako dôvod .ďakujem za odpoveď.

Odpovedˇ pre Jana : Dobrý deň, . pre slobodnú matku s dieťaťom zákon nestanovuje žiadne špecifické pravidlá ochrany, avšak odporúčam Vám do zmluvy presne uviesť všetky okolnosti prenájmu, teda že nájomca je oprávnený predmet nájmu užívať spoločne s uvedenými osobami. Na druhej strane, Vy ste prenajímateľ a máte právo zvoliť si, kto bude prenajímaný byt užívať. Pokiaľ ale chcete postupovať naozaj opatrne, odporúčame Vám zmluvu uzatvoriť najdlhšie na obdobie jedného roka a v prípade obojstrannej spokojnosti môžete túto zmluvu opätovne predĺžiť na ďalšie obdobie. Taktiež upozorňujem na to, že nájomnú zmluvu uzavretú v zmysle Občianskeho zákonníka môžete nájomcovi vypovedať iba z dôvodov stanovených v zákone, a to v prípade ak ako prenajímateľ potrebujete predmet nájmu pre seba alebo svoju rodinu, ak nájomca poškodzuje predmet nájmu alebo narušuje pokojné bývanie ostatným vlastníkom bytov, ak nájomca nezaplatil nájomné alebo neplatil za služby minimálne po obdobie 3 mesiacov, ďalej ak nájomca prenechal byt na užívanie inej osobe bez súhlasu prenajímateľa, ak nájomca využíva predmet nájmu v rozpore s nájomnou zmluvou alebo ak byt potrebuje opravy, počas ktorých nebude obývateľný po obdobie minimálne 6 mesiacov.

Dobry den, chcem sa opytat: planujeme prenajat byt. Perspektivni zaujemcovia su mlady parik (nezosobaseny) s 2r. dietatkom. Pri rozhovore sme zistili, ze pani a ani dietatko nemaju trvale bylisko (uvadzaju iba mestsku cast). Zmluva bude medzi nami a panom a zena a dieta budu mat zo zmluvy pravo tam byvat. Je nejakym specialny sposobom chranena takato slobodna mamicka s dietatkom? Aby sme vedeli, na com sme. Dakujem velmi pekne.

Odpoveď pre Denisa : Dobrý deň, v zmysle ustanovenia § 665 ods. 1 Občianskeho zákonníka platí, že "Nájomca je oprávnený užívať vec spôsobom určeným v zmluve; ak sa nedohodlo inak, primerane povahe a určeniu veci. Prenajímateľ je oprávnený požadovať prístup k veci za účelom kontroly, či nájomca užíva vec riadnym spôsobom." Prenajímateľ teda má právo kedykoľvek skontrolovať, akým spôsobom je užívaná jeho nehnuteľnosť. Podmienky tejto "kontroly" prenajímateľom by ste mohli mať upravené aj v nájomnej zmluve, v zásade však platí, že prenajímateľ má právo predmet nájmu kedykoľvek skontrolovať. Je už potom na uvážení, či sa Vám vopred ohlási alebo nie.

Dobrý večer, Bývame v podnajme, cca pol roka, Chccem sa opýtať može majitel prist na obhliadku bytu bez toho aby nam predtim zavolal ze pride ? Zvonila nam na zvoncek vchodových dveri ze prisla na ohliadku, velmi s a nam to nepacilo , no nechceli sme mu nato radsej nic povedat aby nas nevyhodil nahodou , ale je to take narušenie sukromia nečakana navšteva, Viete mi nato odpovedat

Odpoved pre Ivanu: Dobrý deň, podľa ustanovení Občianskeho zákonníka sa vlastník veci, napr. sused, musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok. Každý vlastník je tiež vo všeobecnosti povinný zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Pokiaľ vlastník veci, resp. domu, bytu či pozemku nerešpektuje uvedené povinnosti čím obťažuje alebo ohrozuje výkon práv svojho hoci aj vzdialeného suseda, ten má právo domáhať sa ochrany pred takýmito zásahmi. Prvotne sa možno domáhať ochrany pred uvedenými zásahmi do nerušeného užívania veci domáhať na príslušnom orgáne miestnej samosprávy, t.j. obci. Tento orgán má povinnosť na podnet vec prešetriť, pričom rušiteľovi môže uložiť povinnosť zdržať sa určitých zásahov alebo tiež uviesť vec do pôvodného stavu. Následne, pokiaľ by k neoprávneným zásahom dochádzalo opakovane, možno sa dožadovať ochrany súdnou cestou. Nájomca nehnuteľnosti má právo domáhať sa ochrany pred týmito zásahmi rovnako ako jeho vlastník, keďže predmet nájmu mu bol prenechaný do užívania, do ktorého sa zasahuje napr. obťažovaním pachmi. Pokiaľ by však v súvislosti s takýmito zásahmi došlo napr. ku škode na nehnuteľnosti, ochrany by sa mohol domáhať predovšetkým jej vlastník. Teda to, kto by vo veci mohol podať žalobu, resp. domáhať sa ochrany svojich práv súdnou cestou by záviselo od konkrétnych okolností daného prípadu.

Dobry den, chcela by som opytat, ci moze podnajomnik urcitej nehnutelnosti udat suseda ohladom zumpy. Nemal by to riesit majitel nehnutelnosti?

Odpoveď pre Luciu: Dobrý deň, v prípade ak ide o nájom bytu, alebo domu, ide o tzv. chránený nájom, čo znamená, že nájomca je voči prenajímateľovi chránený pred vysťahovaním tým, že prenajímateľ mu môže dať výpoveď z nájmu len z dôvodov, ktoré sú taxatívne vymedzené v § 711 Občianskeho zákonníka, pričom platí, že dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Okrem toho, vy ako nájomca ste chránený tak, že pokiaľ ide o výpovednú lehotu, tá sa v zmluve môže dohodnúť, ale nemôže byť kratšia ako 3 mesiace.

Dobrý den, máme prenájom, dvojgeneračný dom. Majitelia bývajú nad nami, prv sme si mysleli že to bude výhoda ale teraz... podpísali sme zmluvu o prenájme a nájom hradíme k 1. dnu v mesiaci. Nebývame tu dlho, nájom sme hradili najneskor do 3. záležalo na tom ci bol výkend alebo sviatok. Teraz prvý krát (kedze manželovy preplácajú fakturu) sme sa oneskorili s nájmom, upozornili sme ich vopred ze budeme platit oneskorene. Dúfali sme ze to pochopia, kedze manžel pracuje v stavebníctve . Reakcia ale bola taká že nám nakázali aby sme v priebehu 7 dní vypratali byt a odpojili nás od kúrenia. Mám tu 3 malé deti, a tomto dome je ozaj zime kedže je to na prízemí. Odíst mienime ale v tak krátkej dobe sme nielenže nezbalili ale ešte ani nič nenašli kedže sme pracovne dosť vyťažený, hlavne muž. Nevyznám sa v práve ale myslím že takto sa správať nemôžu, čí áno? Poradili by ste nám čo robit? (mimo toho aby sme si niečo našli, lebo to už chceme aj mi) . Ďakujem.

Dobry den, poprosim Vas o radu. S vlastnikom bytu sme uzavreli zmluvu o najme bytu a o buducej zmluve o kupe predmetu najmu. Vlastnik mal na byt uver so splatnostou 20 rokov, ktory sme v podstate my ako najomcovia spolu s najomnym platili. (vo vyske najomneho bola zaratana aj splatka uveru). po 20 rokoch by nam byt bol presiel do vlastnictva a bola by sa uzavrela kupna zmluva. pri podpise zmluvy sme museli zaplatit kauciu - 10% z ceny bytu. Kedze boli s bytom od zaciatku problemy, zatekalo nam do neho a nevedela sa najst pricina, ani ich vlastnik nevedel odstranit, odstupili sme od zmluvy. Kauciu nam vratili, no dovtedy zaplatene najomne nie. mozeme ho pozadovat naspat?

Odpoved pre Martu Kollárovú: Dobrý deň, prenajímateľ nemôže vypovedať nájom z akéhokoľvek dôvodu, ale iba z dôvodu uvedeného v zákone, a nájomca ma právo sa brániť proti výpovedi na súde. Teda Vám-nájomcovi možno dať výpoveď len z taxatívne ustanovených dôvodov, ktoré sú uvedené v §711 ods.1 OZ. Tieto výpovedné dôvody sú, že : a) prenajímateľ potrebuje byt pre seba, manžela, pre svoje deti, vnukov, zaťa alebo nevestu, svojich rodičov alebo súrodencov, b) nájomca prestal vykonávať prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný, c) nájomca alebo ten, kto je členom jeho domácnosti, hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, d) nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace, alebo tým, že prenechal byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa, e) je potrebné z dôvodu verejného záujmu s bytom alebo s domom naložiť tak, že byt nemožno užívať, alebo ak byt alebo dom vyžaduje opravy, pri ktorých vykonávaní nemožno byt alebo dom najmenej počas šiestich mesiacov užívať, f) nájomca prestal spĺňať predpoklady užívania bytu osobitného určenia 5c) alebo predpoklady užívania bytu vyplývajúce z osobitného určenia domu, 5d) g) nájomca využíva byt bez súhlasu prenajímateľa na iné účely ako na bývanie. Podľa odseku 6 § 711 OZ , môžete ďalej napadnúť platnosť výpovede, ktorú Vám dá prenajímateľ na súde v lehote troch mesiacov odo dňa doručenia výpovede. Súd na Váš návrh bude rozhodovať o neplatnosti jeho výpovede na základe toho, že nesúhlasíte s výpoveďou, tvrdiac, že výpoveď je daná v rozpore so zákonom, a žiadate súd, aby vyslovil, že je neplatná. Za predpokladu, že vo Vašom prípade nie je naplnený ani jeden z výpovedných dôvodov argumentujte vyššie uvedeným, a že teda jeho výpoveď by bola neplatná. A budete sa brániť súdnou cestou.

Dobrý deň prajem. Neviem či sa môžem na Vas obrátiť s jedným dotazom ale pokúsim sa, možno mi pomôžete. Prenajali sme si pred rokom byt. Zmluva je na dobu neurčitú, platíme včas a v plnej výške nájomnmé o byt sa vzorne staráme. Podotýkam byt je písaný na firmu a nie na súkromnú osobu. Majiteľ sa rozhodol, že chce byt predať, urobil to bez toho aby nás informoval vopred, len začali chodiť záujemcovia s realiťakom. Ako som už napísala nájomnú zmluvu sme uzatvorili na dobu neurčitú. V zmluve je napísané, že prenajímateľ môže túto zmluvu jednostranne vypovedať iba z dôvodov par.711 občianskeho zákonníka a že výpovedná lehota je jeden mesiac. Chcem sa opýtať ako máme postupovať lebo sme nerátalis tým že budeme musieť tento byt opustiť, za to sme si aj dohodli dobu neurčitú, nakoľko opatrujeme po smrti syna tri vnúčatá vo veku 9,10,11 rokov a nechceme im spôsobovať dalšiu traumu sťahovaním. Nezdá sa nám to korektné a preto sa na Vás obraciam s týmto dotazom, že či by ste mi nemohli pomôcť. Ešte ra podotýkam že nájomné platíme včas a v plnej výške, susedia nemajú s nami žiadne problémy. Ak sa dá tak poprosím o skorú odpoveď lebo dnes večer sa máme konečne po dlhom čase strentnúť s majiteľom bytu a potrebujem argumenty, aby som mohla dôvodiť aj po právnej stránke. Ďakujem Marta Kollárová Ešte raz veľmi pekne ďakujem

Odpoveď pre Aleša: Dobrý deň, pokiaľ ide o zánik nájmu nebytového priestoru, tento upravuje zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov, v zmysle ktorého ak nebolo dohodnuté inak, nájom zaniká: a) zánikom predmetu nájmu; b) smrťou nájomcu, pokiaľ dedičia po poručiteľovi, ktorý bol nájomcom, do 30 dní od jeho smrti neoznámia prenajímateľovi, že pokračujú v nájme; c) zánikom právnickej osoby, ak je nájomcom. Rovnako možno subsidiárne použiť ustanovenia občianskeho zákonníka, z ktorého vyplýva, že z dôvodu, že došlo k zmene vlastníctva k nehnuteľnosti, máte právo vypovedať zmluvu jednostrannou výpoveďou v zmysle §680 ods.3 OZ práve z dôvodu zmeny vlastníctva k prenajatej nehnuteľnosti. Zmena vlastníctva na papieroch sa dosiahne zápisom osvedčenia o dedičstve na príslušnom katastri, po zápise vystavuje katastrálny úrad nové listy vlastníctva.

Dobrý deň Wau fandime vám ste super.Začnem od začiatku... Máme aj my problém.Sme nájomníkmi obchodných priestorov.Mali sme s zmluvu s osobou na priestory ktorá je po smrti,ozvali sa traja súrodenci že im najom máme platiť každému rovnako.Samozrejme prebeholo aj dedičské konanie ktoré (nevieme ako dopadlo) a jeden zo súrodencov ho napadol lebo sa mu málilo čo zdedil.Ako máme postupovať?Samozrejme chceme ísť preč z priestorov ale nemáme nájomnú zmluvu stratila sa nám a zdá sa nám že ani oni ju nemajú a ešte nám potvrdzujú pečiatkou nebohej. Na liste vlastníctva su ešte nebohý rodičia. Ďakujem pekne s pozdravom Aleš

Dobry den napadli sme dneska drazbu posledny den platnosti...ale ide mi o ine tvrdi ze som mu nezaplatil ziadne najomne a mam jeho podpis ako prevzal peniaze a ako som mu ich posielal na jeho ucet...on ma chce stoho bytu dostat za kazdu cenu a tvrdi ze ziadne peniaze nedostal a co som mu poslal na ucet tvrdi ze to nebol jeho a urazama stale ze tam byvam na cierno...chcem sa snim sudit o tie peniaze ale nemam tolko na pravnika co som uz zaplatil tento prvy navrh na drazbu....prosim dako mi poradte ako mam postupovat dakujem

Odpoveď pre Martina : Dobrý deň, do troch mesiacov odo dňa príklepu bolo možné podat žalobu o neplatnosť dražby, a to z dôvodov podľa zákona o dobrovolnych dražbach, následne by bolo možné podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, aby súd dočasne, kým nebude rozhodnuté o platnosti či neplatnosti dražby, zakázal majiteľovi bytu s týmto disponovať, scudziť ho a pod. Pokiaľ však trojmesačná lehota na podanie žaloby o neplatnosť dražby uplynula, máte ešte možnosť podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, obdobne ako je uvedené vyššie, s tým, že následne by ste podali návrh o neplatnosť výpovede nájomnej zmluvy. Je však nutné si uvedomiť, že i v konaní o nariadenie neodkladného opatrenia, i v konaní o neplatnosť výpovede nájomnej zmluvy, budete musieť preukázať jej existenciu, čo može byť ťažšie s ohľadom na to, že táto nie je písomná. Občiansky zákonník síce priamo nevyžaduje písomnú formu nájomnej zmluvy, klientom však vždy odporúčame nájomnú zmluvu uzatvoriť písomne s tým, aby každý účastník obdržal jedno vyhotovenie zmluvy. Ak by však nájomná zmluva nebola vyhotovená v písomnej forme, je potrebné o jej obsahu vyhotoviť zápisnicu. Ak nemáte ani nájomnú zmluvu ani zápisnicu o jej vyhotovení, ani nijaký iný dokaz o jej existencii, súd môže konštatovať, že nemáte žiadne právo užívať nehnuteľnosť a nový majiteľ má právo s nehnuteľnosťou nakladať podľa svojho uváženia,t.j. aj ju predať, a Vaše návrhy zamietnuť ako nedôvodné.

Dobry den dnes je 25.8.2016 a prisiel som o byt pri drazbach novy majitel ma tu nechal v podnajme ale zmluvu mi ziadnu nedal a teraz ma chce do 5 dni stadeto vystahovat ze byt predal viete mi dako na rychlo pomoct dakujem

Veľmi pekne ďakujem.

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto