Ochrana súkromia - neoprávnené fotenie

Nachádzate sa tu

Naši klienti sú aj

Dobrý deň pán advokát, obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc. Už niekoľko mesiacov máme nepríjemnosti s jednou našou staršou pani susedkou. Ide o to, že vždy keď vyjdeme z domu, či už na dvor alebo do záhrady, tak príde k svojmu plotu a začne nás fotiť. A to nielen mňa s manželom, ale keď k nám prídu na návštevu aj naše deti s vnúčatami, alebo dokonca aj naši rodinní známi či priatelia. Už naozaj neviem čo máme robiť, snažíme sa jej slušne dohovoriť, ja, môj manžel, aj náš syn, no nič nepomáha. Stále len tvrdí že ona je na svojom pozemku a môže si z neho robiť čo chce. Prosím Vás ako to vlastne je, to naozaj nás môže len tak hocikto a hocikde fotiť, aj keď s tým nesúhlasíme? Ďakujem za odpoveď Oľga

Dobrý deň,

v zmysle ustanovení § 11 až 16 Občianskeho zákonníka má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy.( tým sa myslí napr. tanec, spev atď.)

To znamená, že nikto Vás nemôže fotiť bez Vášho vedomia a súhlasu, ktorý nemusí byť len písomný, postačuje aj ústny súhlas, dokonca v niektorých prípadoch aj konkludentný, teda nevýslovný súhlas, napr. tak že strpíte fotografovanie. Ešte by som spomenul aj to, že vo vyššie uvedených ustanoveniach OZ sú uvedené výnimky, kedy súhlas na vyhotovenie fotografie nie je potrebný, ide o tzv. zákonné licencie, a síce:

1.) ak sa fotografie použijú na úradné účely na základe zákona (napr. v trestnom konaní na identifikáciu osoby)

2.) na vedecké, umelecké účely, pre tlačové, rozhlasové a televízne spravodajstvo

Ale aj pri takomto vyhotovení a použití fotografií zdôrazňujem, že ani takéto použitie nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. 

Vzhľadom k tomu, čo však uvádzate vo Vašej otázke, je zrejmé že ide o neoprávnený zásah do Vašich práv na ochranu osobnosti zo strany Vašej susedy. Preto by som Vám poradil, aby ste jej adresovali písomnú výzvu na doručenku, kde opíšete akým spôsobom, od kedy prebieha takéto jej konanie, s tým, že z jej strany ide o neoprávnené konanie, a touto cestou ju vyzývate aby od neho upustila, aby odstránila následky takéhoto zásahu, teda aby už vzniknuté fotky zmazala, resp. zničila, a prípadne že požadujete od nej ospravedlnenie za takéto konanie. Prípadne, ak chcete, môžete na konci listu spomenúť aj to, teda ju trochu postrašiť, že ak bude ďalej pokračovať v tomto konaní, tak sa obrátite na súd, čo už nemusí byť príjemná záležitosť ani pre jednu z dotknutých strán.

Každý má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života, zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy. V prípade, ak Vám niekto do týchto oblastí svojim neoprávneným konaním úmyselne zasahuje, bráňte sa. Pomôžeme Vám s výzvou na upustenie od neoprávnených zásahov do Vašich osobnostných práv, s vyhotovením žaloby na ochranu osobnosti, či s návrhmi na náhradu škody, a to v cene už od 100,00 EUR.

Komentáre

Odpoveď pre Irenu: Dobrý deň, čo sa týka poskytovania informácii o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov, toto právo je upravené priamo v školskom zákone (§ 144 ods. 6 písm. c), pričom toto právo prináleží výhradne zákonným zástupcom žiaka resp. zástupcovi daného zariadenia. Pri uplatňovaní si svojho práva byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa by sa dokonca malo postupovať tak, aby boli zákonnému zástupcovi žiaka sprostredkovávané informácie o jeho študijnom prospechu v rámci rodičovského združenia vždy individuálne v rámci individuálnych konzultácií a nie verejne, pred ostatnými zákonnými zástupcami žiakov. Informácie o študijnom prospechu, ako aj o správaní žiaka, sú údaje ktoré sa ho týkajú a sú teda aj osobnými údajmi. V nadväznosti na uvedené dodávam, že iné osoby, ako zákonní zástupcovia by sa ani nemali zúčastňovať rodičovského združenia. V tejto súvislosti Vám preto odporúčam zájsť buď za triednou učiteľkou alebo riaditeľkou školy a upozorniť ich, že si neželáte, aby partnerku Vášho exmanžela na rodičovskom združení informovali o výchovno-vzdelávacích výsledkoch Vašich detí. Môžete ich súčasne upozorniť, že takýmto postupom porušujú nielen školský zákon, ale aj zákon o ochrane osobných údajov.

Dobrý deň, chcem sa spýtať ci viem zamedziť bývalému manželovi vodiť svoju priateľku na rodičovské združenie našich dvoch synov 13 a 16 ročných. Mame striedavo starostlivosť po týždni a ja si neželám aby boli informácie o deťoch podávané inej osobe ako je matka a otec a v tej triede ona svoje dieťa nemá. Ďakujem za skorú odpoveď

Odpoveď pre Kamilu Čaplárovú: Dobrý deň, od 25.05.2018 je síce účinné nové nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, kedy je na zverejnenie fotografie nutný súhlas dotknutej osoby (prípadne jeho zákonného zástupcu), avšak toto sa neuplatňuje na Váš prípad. Výnimku z predmetného nariadenia predstavuje spracúvanie osobných údajov (aj fotografií) v rámci výlučne osobnej alebo domácej činnosti (napr. vedenie diáru, korešpondencia, fotoalbum). Ide teda o aktivity, ktoré patria výlučne do súkromného a rodinného života. Vzhľadom k tomu, že aj po rozvode je otec dieťaťa stále jeho zákonný zástupca tak ako aj matka, tak podľa zákona o rodine môže v zásade o bežných veciach rozhodovať každý z rodičov samostatne. V podstatných veciach (napr. správa majetku, náboženstvo, o príprave na budúce povolanie a pod.) sú rodičia povinní sa dohodnúť. V prípade, ak sa nedohodnú na návrh niektorého z rodičov rozhodne súd. Som toho názoru, že zverejnenie fotografie na sociálnej sieti nebude patriť pod podstatné záležitosti týkajúce sa výchovy maloletého, a preto by aj podanie žaloby podľa uvedeného nebolo zrejme opodstatnené.

Dobrý deň chcela by som poprosiť o radu.Manžel má na Facebookovom profile fotku svojho 8r syna spolu s nami ako s rodinou.Jeho exmanželka sa mu však vyhráža žalobou že ona nedala súhlas na zverejnenie fotky na jeho profile a má ju okamžite stiahnuť (fotka nieje hanlivá a je to len fotka tváre) naozaj ho môže takto obmedzovať?Veď aj on je jeho rodič alebo je nejaké nové nariadenie podľa ktorého si nesmie dať fotku dieťaťa na profil?Ďakujem Vám pekne

Odpoveď pre Andreja: Dobrý deň, podľa zákona o ochrane osobných údajov, osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Evidenčné číslo vozidla preto za predpokladu, že jednoznačne odhaľuje identitu majiteľa vozidla, možno teda považovať za osobný údaj. Spracúvať, ako aj zverejňovať takéto osobné údaje možno v zásade len so súhlasom dotknutej osoby, až na niektoré zákonom ustanovené výnimky. Takouto výnimkou je aj prípad, kedy je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné napríklad pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami a ak osobné údaje spracúva prevádzkovateľ, ktorému to vyplýva z predmetu jeho činnosti. Ako príklad môžem uviesť, že v súčasnosti už mnoho motorových vozidiel disponuje tzv. autokamerami, ktoré zachytávajú evidenčné čísla iných motorových vozidiel. Osoba, ktorá však tieto zábery zaznamenáva ich nemôže zverejniť a taktiež nemôže tieto záznamy archivovať dlhšie ako 15 dní. Zverejnenie videa sa môže použiť napríklad v prípade škodovej udalosti na účely poistného plnenia či ako dôkaz priestupku alebo trestného činu. Záznam sa preto nemôže voľne šíriť internetom. V prípade zverejnenia takéhoto videa by mali byť všetky osobné údaje, na základe ktorých možno identifikovať fyzickú osobu, skryté (s výnimkou, že by táto osoba poskytla súhlas s jeho zverejnením). Ak s ohľadom na vyššie uvedené máte za to, že niekto porušil ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov, môžete podať podnet na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Odpoveď pre Johnyho: Dobrý deň, v nadväznosti na Vašu otázku si dovoľujem uviesť, že zverejnenie fotografie z tejto udalosti priamo v regionálnom kalendári je možné iba na základe Vášho súhlasu podľa § 13 ods. 1. písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon predpokladá aj výnimky, kedy sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje, a to v prípade ak spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na účely tvorby umeleckých alebo literárnych diel, pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami a ak osobné údaje spracúva prevádzkovateľ, ktorému to vyplýva z predmetu jeho činnosti; to neplatí, ak spracúvaním osobných údajov na takýto účel prevádzkovateľ porušuje právo dotknutej osoby na ochranu jej osobnosti a súkromia alebo takéto spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby vylučuje osobitný zákon alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná. Ak v nadväznosti na uvedené máte za to, že obec porušila ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov, môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podnet na vykonanie kontroly u prevádzkovateľa.

Dobrý deň. chcela by som sa opýtať ako je to so súhlasom ked je v disco bare vyhotovujú fotografie, ktoré sa následne uverejnia na stránke podniku. Je bar nejako ošetrený? alebo každého človeka sa musí pýtať?

Dobry den, chcem sa spytat ci je v poriadku ak obec z akcie uvitanie obcanov kde su pritomni len rodicia s detmi a zamestanci obce zverejni fotografie do regionalneho kalendara bez nasho suhlasu. Velka foto v strede kalendara pre jednotlivy mesiac. Dakujem za vyjadrenie.

Dobry den. Rad by som sa spytal ako je to po novom so zverejnovanim videii a fotografii vozidiel s ECV. Ci e tym poruseny nejaky zakon ked niekto zverejni priestupok aj s cislom auta alebo je t v poriadku. dakujem.

Odpoveď pre Nelu: Dobrý deň, pravidlá ochrany osobných údajov vyplývajúce z nového zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. sa vzťahujú na každú právnickú osobu, alebo fyzickú osobu podnikateľa, ktorá spracúva osobné údaje fyzických osôb na určitý účel. Keďže spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov zo zákona hospodári s úhradami vlastníkov bytov a nebytových priestorov možno predpokladať, že eviduje tiež ich osobné údaje ako sú meno, priezvisko, adresa, či telefónne číslo. V takom prípade má spoločenstvo postavenie prevádzkovateľa v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, musí teda splniť všetky povinnosti dané zákonom, najmä zabezpečiť ochranu spracúvaných osobných údajov pred ich možným zneužitím či stratou. Musí pritom dodržať všetky zásady spracúvania osobných údajov ako sú zásada zákonnosti, správnosti, minimalizácie osobných údajov (teda spracúvanie len tých údajov, ktoré sú nevyhnutné na určitý účel spracúvania, napr. plnenie zmluvy), minimalizácie uchovávania (teda len po nevyhnutnú dobu), integrity a obmedzenia účelu (spracúvanie len na konkrétny účel). Spoločenstvo ako prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje len na základe zákonom stanoveného právneho základu, ktorým môže byť súhlas dotknutej osoby, plnenie zmluvy, plnenie osobitného predpisu, oprávnený záujem prevádzkovateľa, ochrana života a zdravia dotknutej osoby či plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme. Každý prevádzkovateľ je tiež povinný viesť v elektronickej alebo v listinnej forme záznam o spracovateľských činnostiach, ktorého vzor je dostupný na stránke Úradu na ochranu osobných údajov. Obdobne to platí aj pre samostatne zárobkovo činnú osobu. Pokiaľ táto nespracúva osobné údaje zamestnancov, no spracúva osobné údaje fyzických osôb – zákazníkov, tiež je povinná splniť povinnosti stanovené zákonom o ochrane osobných údajov. Záverom je potrebné uviesť, že problematika ochrany osobných údajov je natoľko široká, že je obtiažne vtesnať ju do tejto odpovede, rovnako posúdenie dokumentov, ktoré by mal mať prevádzkovateľ (spoločenstvo či samostatne zárobkovo činná osoba) vypracované, vyžaduje konkrétne informácie o spracúvaní osobných údajov. Preto môžem odporučiť obrátiť sa v tejto veci na advokáta zaoberajúceho sa touto problematikou z dôvodu, že v prípade kontroly Úradu je prevádzkovateľ povinný preukázať súlad spracúvania osobných údajov so zákonom.

Dobrý deň, nenašla som tu vhodnú tému, tak píšem svoju otázku tu, za čo sa ospravedlňujem. Od mája prišla do platnosti novelizácia zákona o ochrane osobných údajov. Aké povinnosti z tohto zákona vyplývajú pre: 1. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, t. j. aké povinnosti sú predsedu voči vlastníkom a pre 2. samostatne zárobkovú činnú osobu, ktorá nemá žiadnych zamestnancov. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď pre Lenku: Dobrý deň, pokiaľ po Vás pán pokrikuje, vyhráža sa ublížením na zdraví, fotografuje Vás alebo sa správa inak hrubo, môže sa dopúšťať priestupku proti občianskemu spolunažívaniu, ktoré prejednávajú okresné úrady. Ak by tieto vyhrážky mali intenzitu, že vo Vás vzbudzujú dôvodné obavy o život či zdravie, mohol by sa uvedený pán dopúšťať i trestného činu, čo by vás oprávňovalo obrátiť sa na políciu. Čo sa týka fotografovania bez Vášho súhlasu, Občiansky zákonník stanovuje, že obrazové snímky a týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením, pričom jej privolenie nie je potrebné, ak sa vyhotovia alebo použijú na úradné účely na základe zákona. Podobizne a obrazové snímky sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom tiež na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. Pokiaľ by teda pán Vaše snímky použil v rozpore s Vašimi oprávnenými záujmami a zasiahol by tak do Vášho práva na ochranu osobnosti, mohli by ste sa následne domáhať tohto práva súdnou cestou.

Odpoveď pre Renátu: Dobrý deň, pokiaľ by bolo zverejnenie Vašej fotografie v rozpore s Vašimi oprávnenými záujmami alebo by Vás určitým spôsobom dehonestovalo či urážalo, mohlo dôjsť k neoprávnenému zásahu do Vašich osobnostných práv. No pokiaľ bola fotografia zverejnená vo verejnom záujme či z určitej verejne konajúcej sa udalosti, pričom nie ste na nej vyobrazená pohoršujúcim spôsobom, ktorý neznevažuje Vašu dôstojnosť, nešlo by o zásah do ochrany Vašej osobnosti. V prípadnom súdnom konaní by sa skúmali všetky okolnosti zverejnenia Vašej fotografie, verejný záujem a rovnako proporcionalita medzi slobodou prejavu a ochranou osobnosti.

Odpoveď pre Lubka: Dobrý deň, zákon poskytuje každej fyzickej osobe právo na ochranu jej osobnosti, vrátane jej súkromia a prejavov osobnej povahy, pričom tiež stanovuje, že obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením. Privolenie nie je potrebné, ak sa vyhotovia alebo použijú písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky, zvukové alebo obrazové a zvukové záznamy na úradné účely na základe zákona alebo na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. Z toho vyplýva, že pokiaľ by ste bez súhlasu Vašej susedy zverejnili jej hlasový záznam, mohli by ste sa dopustiť porušenia ochrany jej osobnosti. Pokiaľ by ste však na kamerovom zázname zachytili len hudbu/rádio a pri tom snímali len svoj pozemok bez zachytených fyzických osôb, porušenia ochrany osobnosti by ste sa nedopustili. Rovnako platí, že každý vlastník veci, teda aj Vaša suseda je povinný sa zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov, vrátane hluku. Pokiaľ teda Vaša suseda púšťa hudbu neprimerane hlasno a ruší tým nočný kľud, môže sa dopustiť tiež priestupku na úseku verejného poriadku.

Dobrý deň, mám podobný problém ako tu jedna pani spomínala a to s fotografovaním mojej osoby bez môjho súhlasu. Pravidelne už takmer dva roky venčím svojich dvoch psov na jednom a tom istom mieste. Sú malého vzrastu a na vôdzke, občas tú menšiu mám bez vôdzky keďže ma na slovo poslúcha a nikdy som s tým nemala problém. Máme tu kopu známych, ktorí takisto venčiť na tomto mieste a je tu tiež veľa psíčkarov s omnoho väčšími plemenami, ako mám ja, ktorí majú svojich psov pravidelne bez vôdzky. Problém je v tom, že jeden pán si na moju osobu asi pravdepodobne zasadol alebo neviem ako to mám nazvať a stále má so mnou nejaký problém. Okrikuje ma, vraj mám vypadnúť a podobne, lebo inak príde dolu a bude zle. Nie je to náhodou vyhrážanie? Toto miesto, na ktorom venčím naozaj pravidelne a nielen ja nie je nijakým spôsobom ohraničené alebo označené, že sa tam nesmú venčiť psy. Je tam dokonca kontajner na psie exkrementy so sáčkami slúžiacimi na tento účel. Ani v blízkom okolí nie je nič také napísané, žeby sa tam nemohli venčiť psy. Ja sa s tým pánom nemám za potreby hádať, snažím sa byť diplomat ale ma to už obťažuje že má stále pozoruje a dnes ma dokonca fotil aj s priateľom. Bez toho aby sa spýtal alebo aby sme mu to ja či priateľ dovolili. Vraj to poslúži pre životné prostredie a ostatné úrady. Po svojich psoch si exkrementy vždy riadne pozbieram, neštekajú, nehryzú a nie sú agresívny. Chcem sa preto opýtať na radu, čo by som mala v tomto prípade robiť pretože dnešok bol pre mňa absolútny vrchol. Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň, ja viem, že sa možu zhotovať fotografie pre tlačové správy bez povolenia, no keď to tak spravil zamestnávateľ , bez toho aby som o tom vedela ma odfotili a poslali tu fotku do novín.

Dobrý deň. Mám susedu ktorá ma stále otravuje hlukom a rádiom. Tak ma napadlo zobrať kameru, snímať len svoj pozemok. Zvuk od susedy by bol zo vzdialenosti cca 8m môjho pozemku 90° od smeru snímania. Druhý deň vezmem televízor a budem prehrávať zaznamenaný obraz a zvuk alebo to zavesím na FB. Poruším niečo , alebo na svojom pozemku musím nahrávať bez zvuku pokiaľ suseda rozpráva ?

Dobry den prajem, chcela by som sa spýtať ako je to ked ako agentúra fotíme ludí pri roznych evetoch napr. v nakupnych centrach a tiez aj priestory predajne jedneho z mobilnych operatorov...pri nasej navsteve su tam aj zakaznici ktorych je na fotografiach vidno... musime od kazdeho z nich vypytat suhlas s fotenim alebo ich staci slovne informovat? Resp. ak by sme na predajni vystavili oznam, ze sa priestory fotia za ucelom napr. kontroly vystavenia novych kampanovych veci a nebudu poskytnute tretim osobam to by stacilo? Dakujem za odpoved

Dobrý deň, p.Banos nenašla som vhodnú tému k mojej otázke, píšem ju teda sem,ospravedlňujem sa. Ako je to prosím Vás s dokazovanim sms pred súdom. Ked niekto chce použiť proti mne správu z môjho mobilu ale ja som ju nepísala, ako sa to na súde vyhodnocuje,ďakujem.

Odpoveď pre Mirku S.: Dobrý deň, pokiaľ na zverejnených fotografiách je zreteľne vidno Vašu osobu alebo osoby Vašich rodinných príslušníkov, takýmto zverejnením sa záhradnícka firma mohla dopustiť zásahu do práva na ochranu Vašej osobnosti, či osobností Vašich rodinných príslušníkov, keďže na také vyobrazenie by potrebovala výslovný súhlas. Pokiaľ sa však na zverejnených fotografiách nenachádzajú osoby a vyobrazujú len vytvorené dielo, nedomnievam sa, že by sa tým záhradnícka firma mohla dopustiť nezákonného konania.

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o radu - dali sme si s manželom doma urobiť záhradu záhradníckej firme. Táto firma si realizáciu nafotila a následne zverejnila na svojom webe a facebookovom profile. Je toto z pohľadu legislatívy v poriadku, keď si od nás vopred nepýtali súhlas so zverejnením? (ani v zmluve o dielo nebolo nič také spomenuté). Ďakujem veľmi pekne.

Dobrý deň....ďakujem za odpoveď...práveže chcem riešiť syna....už mi toho narobil dosť. Nielen, že tam napísal seba, ale ešte sa aj podpísal za mňa. Dá sa to nejak napadnúť? Jeho treba vytrestat. Ja už má v inej poisťovni poistku....tak ako som chcela! Ale chcem ho vytrestať. Veď to bol podvod čo urobil. Ledva som dostala kópiu zmluvy a tam úplne iný podpis. Nie je to trestné? Ďakujem Miška

Dobrý deň....ďakujem za odpoveď...práveže chcem riešiť syna....už mi toho narobil dosť. Nielen, že tam napísal seba, ale ešte sa aj podpísal za mňa. Dá sa to nejak napadnúť? Jeho treba vytrestat. Ja už má v inej poisťovni poistku....tak ako som chcela! Ale chcem ho vytrestať. Veď to bol podvod čo urobil. Ledva som dostala kópiu zmluvy a tam úplne iný podpis. Nie je to trestné? Ďakujem Miška

Odpoveď pre Mišku : Dobrý deň, pri uzavretí poistnej zmluvy by ste mali okrem jedného jej vyhovenia obdržať i všeobecné poistné podmienky konkrétnej poisťovne, eventuelne ku konkrétnemu poistnému produktu. Pokiaľ ste ich nedostali k dospozícii pri uzavretí zmluvy, máte právo ich požadovať priamo od poisťovne, prípadne od sprostredkovateľa poistenia. V zmysle týchto, resp. na základe žiadosti adresovanej poisťovne by ste mali mať možnosť zmeniť oprávnenú osobu z poistného plnenia pre prípad Vášho úrazu, či smrti. Toto už ale riešte priamo na oficiálnom obchodnom mieste poisťovne. Pokiaľ ide o Vašu nespokojnosť s prácou sprostredkovateľa, máte právo sa s podnetom obrátiť buď na spostredkovateľskú spoločnosť, v ktorej daný sprostredkovateľ pôsobil, alebo sa obrátiť na Národnú banku Slovenska. Pokiaľ však nechcete tento problém riešiť týmto spôsobom, teda osobne do toho zainteresovať Vášho syna, zostáva Vám riešiť iba zmenu podmienok poistnej zmluvy priamo s poisťovňou.

Dobry den..asi to sem nepatri...ale potrebujem poradit a nenasla som tu vhodny druh temy. Tak prosim o radu tu. Zalozila som si zivotnu poistku. Nakolko som rozvedena a zijem iba s dcerkou, mam dve zamestnania tak nechcela som nechat nic na nahodu. Poistku mi robil moj syn pre poistovnu AXA. Vsetko sme spisali do pocitaca a odisiel. Vyzeralo to super. Len sa neozyval a ja som to uz chcela mat podpisane preto, ze v druhej praci sa mi moze hocico stat. On mi nakoniec len zavolal, ze vsetko je ok...poslal mi cislo uctu s variabilnym symbolom a sumu. Prisiel mi oficialny list s privitanim medzi klientov a bla bla.Ok platila som rok. Po roku mi prislo oznamenie o stave zmluvy a tam napisane, ze jediny opravneny v pripade mojej smrti je moj syn...vyslovene som ziadala moju dceru tam. Nemohla som sa doziadat kopie zmluvy , ale teda mam ju...a tam som zistila, ze ma aj podpisal. No na poistke nefiguruje on ako poistovak co so mnou zmluvu uzatvoril, ale jedna slecna. Ta mi povedala, ze v tom case moj syn nemal este podpisove pravo pre AXU a tak ked aj uzavrel poistku, tak ona skontrolovala udaje priamo s klientom a figuruje ona na zmluve.....no u mna vraj urobila vynimku lebo dala na synove slovo, ze ked som jeho mama tak je to urcite ok. Chcem sa spytat, co s tymto podvodnikom mozem urobit? Ublizim tej slecne lebo mu uverila tak ako ja. Mne sa uz druhykrat totiz napisal na zivotku ako jediny opravneny. Preto som dala robit druhu zivotku a apelovala nato, aby tam bola moja dcera. Chcem ho vytrestat....lebo mam pocit, ze robi zle, nakolko vsetky poistky uzavrete v tom case, ked nemal podpisove pravo uz klienti zrusili. Dakujem za radu...pekny den....... Miška

Odpoveď pre Petra P.: Dobrý deň, podľa Občianskeho zákonníka má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením, avšak podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom tiež na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. Z uvedeného teda vyplýva, že vyhotovovať obrazové snímky či obrazovo zvukové záznamy ste na umelecké účely mohli vyhotovovať i bez privolenia týchto osôb. Do ich práva na ochranu osobnosti by ste mohli zasiahnuť len v prípade, že by ste ich použili nejakým neprimeraným spôsobom, no keďže ste nemali ani v úmysle ich zverejniť, nijako ste do ich práva nezasiahli.

Dobrý deň, V našej ulici išli vyťať strom. Bývam na prízemí, odhrnul som žalúzie a postavil kameru na statív spraviť časozber akcie. Bola viac než meter od okna, nech nie je na očiach a tiež nech zaznamená aj okno izby. Vonku/na balkón sa mi kameru dať nechcelo. Registroval som, že po chvíli sa jeden z robotníkov začal príliš pozerať do okna a postupne, ako prichádzalo viac robotníkov, všetkých začal organizovať, že čo sa to v mojom okne deje. Mne sa to riešiť nechcelo, mal som povinnosti v inej miestnosti domu a čakal som, než príde plošina a začnú s výrubom. Keď začali, išiel som na balkón, pokiaľ teda niečo chceli, mohli ma konfrontovať. Súčasne sa ale vedúci dostal do vchodu a keď som sa z balkónu vracal, búchal na moje dvere, že zavolá políciu, aby som ich "skryto" nenatáčal. Som filmár, mám živnosť na filmovanie, ale toto bola čisto záujmová súkromná udalosť, ktorú som chcel pre svoje účely (pre manželku, do archívu diana okolo domu) natočiť "zrýchlene". Vedúci už bol tak naštartovaný, že robím všetko naschvál, že zavolal políciu. Keď prišla, všetkých som pozval dnu, ukázal som im statický časozber na malé postavičky a strom ktorý sa zmenšoval. V rámci toho, že sú tam jeho robotníci bez povolenia, trval pán vedúci na zmazaní. Napriek tomu, že točím profesionálne, že toto bolo pre súkromné účely točené z vnútra bytu, som záznam radšej zmazal, pretože pán vedúci bol ochotný zažalovať ma a mne tak banálna udalosť za to nestála. Či som však spravil dobre pre slobodu prejavu (umeleckého, súkromného) neviem. Rozumiem ak niekto nechce byť točený (žeby sa hanbil za to čo robí?), ale nehraničí toto už s paranojou? Neobmedzuje moje práva pokiaľ robím záznam jednorazovaj udalosti, navyše záberom takým, kde sa kvôli širokému záberu ťažko identifikuje postava? Môžu zasahovať do niečoho čo je za oknom? Zdrojom celého vzruchu bol istý pilčík, ktorého som obvinil pred rokom, že mi pri susediacej pilčíckej práci vyrezal krík pod balkónom, ale aj keby sa takto "vzrušili" samovoľne, nie je to celé prehnaná paranoja? Ako som mal argumentovať polícii? Podobne nedávno, na sídlisku vymieňali paroplynové potrbuie. Vytiahol som svoj jediný foťák-zrkadlovku a spravil som si panorámu-veľa fotiek do kruhu, pretože ma to baví mať fotky z premien svojho okolia. Hneď pribehol mladý muž, tiež asi vedúci, aby som fotky kde je on (jeho malá postava) zmazal. Nestačilo by mu sľúbiť, že ak budem niekedy náhodou zverejňovať tieto fotky/záznam, tak že jeho nerozoznateľnú tvár ešte extra rozmažem? Píšete, že pre umelecké dielo sa môže natáčať prakticky čokoľvek bez súhlasu. Ako je to vtedy, pokiaľ som umelec (mám školu, živnosť), ale zrovna niečo nechcem použiť verejne, ale iba súkromne ako pamiatku? Ďakujem za odpoveď! Peter P.

Odpoveď pre Michala: Dobrý deň, na účel ochrany Vášho života, zdravia či majetku si do interiéru Vášho obydlia samozrejme môžete nainštalovať kamerový systém, pričom o tejto skutočnosti nie ste povinný informovať vstupujúce osoby či Úrad na ochranu osobných údajov. Zdôrazňujem však, že to platí len v prípade interiéru Vášho bytu, teda nie v prípade monitorovania napr. chodby pred Vašim bytom, kde by ste mohli snímať aj ďalších obyvateľov bytovky. V takom prípade by ste potrebovali nielen ich súhlas, ale vznikli by Vám aj viaceré povinnosti voči Úradu na ochranu osobných údajov. Pokiaľ Vás správca domu zastrašuje či sa vyhráža, môžete každopádne privolať policajnú hliadku, keďže sa môže dopúšťať priestupku na úseku občianskeho spolunažívania či dokonca niektorého z trestných činov. Pokiaľ sa tiež obávate uvedeného, môžete tiež trvať na tom, aby bola pri kontrole prítomná ďalšia osoba, teda potenciálny svedok.

Dobrý deň, môžem mať vo vlastnom byte nainštalovanú kameru? Ide o to, že správca domu sa mi vyhráža, robí to cielene tak, aby tam neboli svedkovia. Pri kontrole v mojom byte, kde som povinný ho pustiť, mám obavy, opäť sa mi bude vyhrážať, bojím sa z jeho strany aj o poškodenie veci v byte. Ako mám postupovať? Mám mu oznámiť, že v byte mám kameru - tým pádom je o tom oboznámený, ak by k niečomu došlo, som potom oprávnený takýto záznam poskytnúť súdu ako dôkaz? Je to predsa môj byt, nie verejné priesranstvo, chcem chrániť seba a svoj majetok, o prítomnosti kamery ho upovedomím - aj to by bolo na tom zázname, že som mu to povedal. Veď aj v budovách je napríklad tabuľka, že priestor je monitorovaný kamerovým systémom, teda ten, kto tam ide si je toho vedomý a vlastne s tým súhlasí. A to je verejný priestor, ja som predsa vo svojom byte, tak by malo predsa tiež stačiť ak niekoho o tom upovedomím. Ak s tým nesúhlasí, nemusí do bytu ísť, ak chce ísť do bytu na kontrolu, prosím, veď ak bude dodržiavať "pravidlá" nemá sa čoho báť v súvislosti so záznamom a mať výhrady. Ďakujem za radu, neviem ako sa mám inak brániť.

Odpoveď pre Pavla : Dobrý deň, majiteľom fotografie je jej autor, takže Vy, resp. Vaša spoločnosť. Pokiaľ si vyslovene vyhotovujete iba fotografie svojich montáží, ktoré využívate na reklamu a propagáciu svojej práce, toto nie je v rozpore so zákonom ani so zaužívanými obchodnými zvyklosťami ak na Vašej fotografii nie je vyobrazené napríklad logo,či obchodné meno spoločnosti, na ktorej bola montáž vykonávaná. Ak sa na Vašej fotografii nachádza označenie inej spoločnosti, bez jej súhlasu Vám takéto fotografie zverejňovať neodporúčam.

Dobrý deň, sme montážna firma ktorá montuje zariadenia na objekty pre tretiu firmu. Každý objekt odfotíme aj zo zariadením. Je to zákazník firmy pre ktorú pracujeme. Fotky vyhotovíme my, následne ich sprístupnime firme pre ktorú pracujeme. Otázka znie: môžem použiť tieto fotografie na svojom webe ako naše montáže? Zmluvné medzi firmami nebola zmienka o zverejňovaní fotiek.

Odpoveď pre Izabelu: Dobrý deň, v zmysle Občianskeho zákonníka sa písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením, ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. V prípade porušenia vyššie uvedených ustanovení zákona, máte právo sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do Vašich práv na ochranu osobnosti (napr. vyhotovovanie a zverejňovanie snímok), aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby Vám bolo dané primerané zadosťučinenie. Pokiaľ by sa nezdalo postačujúce takéto zadosťučinenie, najmä preto, že bola znížená Vaša dôstojnosť, alebo vážnosť v spoločnosti, máte právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.Výšku takejto náhrady nemajetkovej ujmy určí súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej ujmy a na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo. Ak teda niekto vyhotoví fotografiu a zverejní ju bez Vášho súhlasu, môžete sa obrátiť na súd a domáhať sa okrem iného toho, aby boli takto zhotovené zábery vymazané, prípadne požadovať finančné zadosťučinenie. Vzhľadom na to, že nie ste ešte plnoletá, k podaniu žaloby bude ale potrebná súčinnosť Vašich rodičov. Ešte pred podaním žaloby Vám však určite odporúčam adresovať dotknutým spolužiačkam tzv. predžalobnú výzvu v oficiálnej, písomnej forme, v ktorej ich vyzvete, aby upustili od neoprávnených zásahov do Vašich práv, v opačnom prípade budete nútená riešiť situáciu súdnou cestou. V danom prípade by sa dal problém pravdepodobne vyriešiť aj takýmito menej závažnými prostriedkami.

Odpoveď pre Pavla: Dobrý deň, v prípade vyhotovenia fotografií Vašej osoby bez Vášho súhlasu, ide o zásah do Vašich osobnostných práv. Na základe § 12 Občianskeho zákonníka sa obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením. Súhlas sa nevyžaduje len v určitých presne stanovených prípadoch, a teda ak ide o použitie snímok na úradné účely, použiť primeraným spôsobom tiež na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. Máte právo požadovať od osoby, ktorá túto fotografiu vyhotovila, aby od takéhoto neoprávneného zásahu upustila, aby odstránila následky jej činu a aby Vám bolo poskytnuté primerané zadosťučinenie. Ak sa Vám takéto zadosťučinenie nezdá dostatočné, máte právo obrátiť sa na súd a požadovať tak náhradu vzniknutej škody.

Odpoveď pre Stanislava: Dobrý deň, v zmysle Občianskeho zákonníka sa písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením. Privolenie nie je potrebné, ak sa vyhotovia alebo použijú písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky, zvukové alebo obrazové a zvukové záznamy na úradné účely na základe zákona. Podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom tiež na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. V prípade porušenia vyššie uvedených ustanovení zákona, fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jeho osobnosti (napr. vyhotovovanie snímok), aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby mu bolo dané primerané zadosťučinenie. Pokiaľ by sa nezdalo postačujúce takéto zadosťučinenie najmä preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jeho vážnosť v spoločnosti, má fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. Výšku takejto náhrady nemajetkovej ujmy určí súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej ujmy a na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo. Ak teda niekto vyhotoví fotografiu bez súhlasu dotknutej osoby, môže sa táto osoba obrátiť na súd a domáhať sa okrem iného toho, aby boli takto zhotovené zábery vymazané, prípadne požadovať finančné zadosťučinenie. Vo svojej otázke ste však uviedli, že fotografia bola vymazaná a nebola žiadnym spôsobom zverejňovaná, preto je málo pravdepodobné, že by sa táto osoba obrátila na súd. Podľa Vami poskytnutých informácií možno tiež konštatovať, že nejde o trestný čin. K spáchaniu trestného činu by mohlo dôjsť v prípade, že by ste porušili dôvernosť neverejne prednesených slov alebo iného prejavu osobnej povahy tým, že by ste ho neoprávnene zachytili záznamovým zariadením a takto zhotovený záznam sprístupnili tretej osobe alebo ho iným spôsobom použili a spôsobili by ste tým vážnu ujmu na právach iného. Ide o trestný čin porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy, za ktorý môže súd uložiť trest odňatia slobody až na dva roky. Predpokladom je ale vznik vážnej ujmy na právach poškodeného a tiež skutočnosť, že páchateľ zachytí záznamovým zariadením prednesené slová alebo iný prejav osobnej povahy na mieste neprístupnom verejnosti.

Dobrý deň. Poprosím Vás o radu...Na základe fotografie, ktorá bola urobená bez môjho súhlasu a vedomia, v čase keď som bol v práci, na území susednej republiky, som bol de facto dobrovoľne - nasilu prinútený podpísať dohodu o skončení prac.pomeru bez uvedenia dôvodu. Mám dôvodne podozrenie, kto túto fotografiu zhotovil, (občan tej susednej krajiny, ale až cca 10 rokov žijúci na SVK - zatiaľ ešte kolega) ale žiaľ, neviem to dokázať...ide o to, že z môjho pohľadu som neporušil nič, dokonca ani zákonník práce...Foto bolo posunuté ďalej, iným osobám...Akú mám podľa Vás šancu na odškodnenie a ako mám postupovať, pokiaľ by som sa rozhodol vzniesť nejaké obvinenie? ďakujem...

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať som žiačka na strednej škole mám 17 rokov. S mojimi spolužiačkami si moc nevychádzam no už dlhšiu dobu viem že ma fotia a smejú sa na tom. Minulý rok to dokonca zverejňovali na sociálnej sieti Instagrame . Okamžite som šla za triednu učiteľkou ktorá mi povedala nech to riešim s nimi ja , že to jej problém není. Keď som šla za tými babami tak mi len nadali. Nevedela som ako to inak riešiť tak som to nechala tak a myslela som si že to už prestane no tento rok sa to opakuje a naozaj už neviem čo mám robiť. Vopred ďakujem . S pozdravom Izabela.

Dobrý deň,chcem so opýtať či je trestné keď som vyzval svojho kamaráta aby odfotil určitú osobu za 5€. Ale bola to len výzva či na to má, tá osoba na fotke bola otočená chrbtom a navyše tá fotka je už vymazana a nikde nebola zverejnená.Ďakujem za odpoved.

Odpoveď pre Annu: Dobrý deň, ako zamestnanec nesiete všeobecnú zodpovednosť podľa §179 Zákonníka práce za škodu, ktorú spôsobíte zamestnávateľovi zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Pri všeobecnej zodpovednosti zamestnanca je zamestnávateľ povinný preukázať zamestnancovi jeho zavinenie. To znamená, že dôkazné bremeno spočíva na zamestnávateľovi a zamestnanec nemusí preukazovať, že škodu nespôsobil. To však neplatí, ak by s Vami starostka podpísala dohodu o hmotnoprávnej zodpovednosti podľa §182 o zodpovednosti zamestnanca za schodok na zverených hodnotách. Ak zamestnanec prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok. Takáto dohoda musí byť písomná. Zamestnanec sa zbaví takejto zodpovednosti celkom alebo sčasti, ak preukáže, že schodok vznikol celkom alebo sčasti bez jeho zavinenia. Ak dohodu s Vami starostka však nespísala, budete zodpovedná na základe všeobecnej zodpovednosti, pri ktorej bude musieť dokazovať Vaše zavinenie. To, či je Váš majetok alebo rodina ohrozená nie je možné takto posúdiť. Z dôvodu väčšej istoty však navrhujem, aby ste ohľadom zriadenia trezora pred starostkou argumentovala práve Vašimi obavami o majetok a rodinu a taktiež dôverou občanov obce pri spravovaní obecných peňazí.

Odpoveď pre Lauru: Dobrý deň, v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, osobnými údajmi sa rozumejú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej identitu. Z uvedeného vyplýva, že osobnými údajmi sú nielen meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, atď., ale aj akékoľvek informácie o osobných vlastnostiach, pomeroch alebo o iných špecifických znakoch, ktoré charakterizujú alebo odhaľujú fyzickú, psychickú, ekonomickú, sociálnu, alebo inú identitu konkrétnej fyzickej osoby. Personalizované evidenčné číslo, za predpokladu, že jednoznačne odhaľuje identitu majiteľa vozidla, možno teda považovať za osobný údaj. Spracúvať, ako aj zverejňovať osobné údaje možno v zásade len so súhlasom dotknutej osoby, až na niektoré zákonom ustanovené výnimky. Takouto výnimkou je aj prípad, kedy je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na účely tvorby umeleckých alebo literárnych diel, pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami a ak osobné údaje spracúva prevádzkovateľ, ktorému to vyplýva z predmetu jeho činnosti; to neplatí, ak spracúvaním osobných údajov na takýto účel prevádzkovateľ porušuje právo dotknutej osoby na ochranu jej osobnosti a súkromia alebo takéto spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby vylučuje osobitný zákon alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná. Ak s ohľadom na vyššie uvedené máte za to, že internetový denník porušil ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Dobrý deň, chcem sa spýtať či mal bulvárny internetový denník právo zverejniť fotografiu nášhou auta s personalizovanou ŠPZ samozrejme bez nášho súhlasu či vedomia na základe zaslanej fotografie od niekoho, kto auto odfotil na parkovisku pred obchodom. ŠPZ nebola prekrytá, pretože senzáciou je naša personalizované značka, ktorá však spĺňa čo má a vôbec nie je poburujúca. Nie sme jediní, čo sa takto našli na stránkach bulvárneho denníka.

Dobrý deň pán advokát. Pracujem na obecnom úrade. Vlani lámali na OcÚ, ukradli aj veľký trezor. Odvtedy každý deň peniaze v hotovosti musím zobrať domov. U mňa platia občania dane a poplatky za odpad, niekedy je to aj 1000,--EUR. Keď príde občan platiť vidí, že z kabelky vyberiem tú peňaženku, v ktorej mám obecné peniaze. V kancelárií mám starý nábytok, nič sa nedá poriadne zatvoriť alebo zamknúť. Takisto to robí aj druhá pracovníčka-pokladníčka. Obecné peniaze mám v kabelke aj vtedy keď idem ráno do práce, alebo domov. Keď odídem z domu a nie som v práci, vtedy obecné peniaze odložím niekde v rodinnom dome. P. starostke viackrát sme povedali, aby už konečne zabezpečila trezor, vraj na to nie sú peniaze. Preto prosím o radu, čo mám robiť? Ako zamestnankyňa som v nebezpečenstve? Je ohrozená aj moja rodina aj majetok, keby k nám niekto lámal? Je budem potom vinná, keď odo mňa ukradnú peniaze? Za odpoveď Vám veľmi pekne ďakujem.

Dobrý deň pán advokát. Pracujem na obecnom úrade. Vlani lámali na OcÚ, ukradli aj veľký trezor. Odvtedy každý deň peniaze v hotovosti musím zobrať domov. U mňa platia občania dane a poplatky za odpad, niekedy je to aj 1000,--EUR. Keď príde občan platiť vidí, že z kabelky vyberiem tú peňaženku, v ktorej mám obecné peniaze. V kancelárií mám starý nábytok, nič sa nedá poriadne zatvoriť alebo zamknúť. Takisto to robí aj druhá pracovníčka-pokladníčka. Obecné peniaze mám v kabelke aj vtedy keď idem ráno do práce, alebo domov. Keď odídem z domu a nie som v práci, vtedy obecné peniaze odložím niekde v rodinnom dome. P. starostke viackrát sme povedali, aby už konečne zabezpečila trezor, vraj na to nie sú peniaze. Preto prosím o radu, čo mám robiť? Ako zamestnankyňa som v nebezpečenstve? Je ohrozená aj moja rodina aj majetok, keby k nám niekto lámal? Je budem potom vinná, keď odo mňa ukradnú peniaze? Za odpoveď Vám veľmi pekne ďakujem.

Dobrý deň pán advokát. Pracujem na obecnom úrade. Vlani lámali na OcÚ, ukradli aj veľký trezor. Odvtedy každý deň peniaze v hotovosti musím zobrať domov. U mňa platia občania dane a poplatky za odpad, niekedy je to aj 1000,--EUR. Keď príde občan platiť vidí, že z kabelky vyberiem tú peňaženku, v ktorej mám obecné peniaze. V kancelárií mám starý nábytok, nič sa nedá poriadne zatvoriť alebo zamknúť. Takisto to robí aj druhá pracovníčka-pokladníčka. Obecné peniaze mám v kabelke aj vtedy keď idem ráno do práce, alebo domov. Keď odídem z domu a nie som v práci, vtedy obecné peniaze odložím niekde v rodinnom dome. P. starostke viackrát sme povedali, aby už konečne zabezpečila trezor, vraj na to nie sú peniaze. Preto prosím o radu, čo mám robiť? Ako zamestnankyňa som v nebezpečenstve? Je ohrozená aj moja rodina aj majetok, keby k nám niekto lámal? Je budem potom vinná, keď odo mňa ukradnú peniaze? Za odpoveď Vám veľmi pekne ďakujem.

Dobrý deň pán advokát. Pracujem na obecnom úrade. Vlani lámali na OcÚ, ukradli aj veľký trezor. Odvtedy každý deň peniaze v hotovosti musím zobrať domov. U mňa platia občania dane a poplatky za odpad, niekedy je to aj 1000,--EUR. Keď príde občan platiť vidí, že z kabelky vyberiem tú peňaženku, v ktorej mám obecné peniaze. V kancelárií mám starý nábytok, nič sa nedá poriadne zatvoriť alebo zamknúť. Takisto to robí aj druhá pracovníčka-pokladníčka. Obecné peniaze mám v kabelke aj vtedy keď idem ráno do práce, alebo domov. Keď odídem z domu a nie som v práci, vtedy obecné peniaze odložím niekde v rodinnom dome. P. starostke viackrát sme povedali, aby už konečne zabezpečila trezor, vraj na to nie sú peniaze. Preto prosím o radu, čo mám robiť? Ako zamestnankyňa som v nebezpečenstve? Je ohrozená aj moja rodina aj majetok, keby k nám niekto lámal? Je budem potom vinná, keď odo mňa ukradnú peniaze? Za odpoveď Vám veľmi pekne ďakujem.

Dobrý deň pán advokát. Pracujem na obecnom úrade. Vlani lámali na OcÚ, ukradli aj veľký trezor. Odvtedy každý deň peniaze v hotovosti musím zobrať domov. U mňa platia občania dane a poplatky za odpad, niekedy je to aj 1000,--EUR. Keď príde občan platiť vidí, že z kabelky vyberiem tú peňaženku, v ktorej mám obecné peniaze. V kancelárií mám starý nábytok, nič sa nedá poriadne zatvoriť alebo zamknúť. Takisto to robí aj druhá pracovníčka-pokladníčka. Obecné peniaze mám v kabelke aj vtedy keď idem ráno do práce, alebo domov. Keď odídem z domu a nie som v práci, vtedy obecné peniaze odložím niekde v rodinnom dome. P. starostke viackrát sme povedali, aby už konečne zabezpečila trezor, vraj na to nie sú peniaze. Preto prosím o radu, čo mám robiť? Ako zamestnankyňa som v nebezpečenstve? Je ohrozená aj moja rodina aj majetok, keby k nám niekto lámal? Je budem potom vinná, keď odo mňa ukradnú peniaze? Za odpoveď Vám veľmi pekne ďakujem.

Dobrý deň pán advokát. Pracujem na obecnom úrade. Vlani lámali na OcÚ, ukradli aj veľký trezor. Odvtedy každý deň peniaze v hotovosti musím zobrať domov. U mňa platia občania dane a poplatky za odpad, niekedy je to aj 1000,--EUR. Keď príde občan platiť vidí, že z kabelky vyberiem tú peňaženku, v ktorej mám obecné peniaze. V kancelárií mám starý nábytok, nič sa nedá poriadne zatvoriť alebo zamknúť. Takisto to robí aj druhá pracovníčka-pokladníčka. Obecné peniaze mám v kabelke aj vtedy keď idem ráno do práce, alebo domov. Keď odídem z domu a nie som v práci, vtedy obecné peniaze odložím niekde v rodinnom dome. P. starostke viackrát sme povedali, aby už konečne zabezpečila trezor, vraj na to nie sú peniaze. Preto prosím o radu, čo mám robiť? Ako zamestnankyňa som v nebezpečenstve? Je ohrozená aj moja rodina aj majetok, keby k nám niekto lámal? Je budem potom vinná, keď odo mňa ukradnú peniaze? Za odpoveď Vám veľmi pekne ďakujem.

Dobrý deň pán advokát. Pracujem na obecnom úrade. Vlani lámali na OcÚ a ukradli aj veľký trezor. Odvtedy každý deň musím zobrať domov hotovosť. Od občanov beriem dane, poplatky za KO, niekedy je to aj viac ako 1000,--EUR. Keď občan príde platiť vidí , že z kabelky zoberiem von peňaženku, v ktorej mám obecné peniaze. V kancelárii mám veľmi starý nábytok, nič sa nedá poriadne zamknúť. Takisto to robí aj druhá pracovníčka-pokladníčka. Peniaze mám v kabelke aj keď ráno idem do práce, alebo späť domov. Keď niekde odídem z domu, hotovosť nechám doma. P. starostke viackrát sme povedali, aby už konečne nám zabezpečila trezor, ale vraj na to nie sú peniaze. Preto prosím o radu, podľa Vás ako zamestnankyňa som v nebezpečenstve? Je ohrozená aj moja rodina a aj majetok, keby k nám niekto lámal? Alebo potom ja budem vinná, že odkradli odo mňa peniaze /napr. cestou domov/? Vopred Vám ďakujem za radu.

Odpoveď pre janciko: Dobrý deň, Občiansky zákonník v ustanovení §126 okrem iného hovorí, že vlastník (v tomto prípade Vy) má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje. Podľa §127 sa vlastník veci (v tomto prípade Váš sused) musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Podľa toho, čo ste uviedli, Váš sused ohrozuje výkon Vášho vlastníckeho práva, nakoľko natiahnutým káblom zamedzuje prístup nákladnému vozidlu na Váš pozemok. Pokiaľ Váš sused napriek Vášmu nesúhlasu kábel neodstráni, môžete sa brániť súdnou cestou prostredníctvom tzv. zapieracej žaloby.

Dobrý deň. Chceli by sme sa u vás informovať. Náš sused si natiahol predlžovací kábel ponad našu prístupovú cestu, ktorá je v našom osobnom vlastníctve. Kábel je vo výške 3,5m a obmedzuje náš prístup do domu. Myslím nákladným vozidlom. Očakávame dovoz stavebného materiálu, ale vďaka káblu to nieje možné. Povolenie si od nás nepýtal. Vraj nie sme vlastníkmi vzdušného priestoru. Prosím poraďte nám, čo robiť. Boli sme aj na mestskej polícii, ale zatiaľ nič neriešia. Je to pravda, že si môžeme všetci ťahať akékoľvek káble ponad súkromné pozemky iných ľudí? Ďakujem.

Odpoved pre Ninu: Dobrý deň, každá osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života, zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj ochranu súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Obrazové snímky či zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením. Privolenie nie je potrebné na použitie snímok či zvukových záznamov na úradné účely na základe zákona či na spravodajské účely. Vaša bývala známosť teda bez Vášho privolenia nemala právo vyhotovovať zvukové záznamy, rovnako ich rozširovať. Máte však právo domáhať sa upustenia od neoprávnených zásahov do Vášho práva na ochranu osobnosti, na odstránenie následkov týchto zásahov a na poskytnutie primeraného zadosťučinenia, napr. vo forme ospravedlnenia. Môžete preto manželke Vašej bývalej známosti zaslať písomnú predžalobnú výzvu, ktorej obsahom môže byť požiadavka na upustenie od takého konania, odstránenie jeho následkov a rovnako ospravedlnenie, resp. finančné odškodnenie, pokiaľ zásah bol takej intenzity, že poškodil Vašu vážnosť v spoločnosti či v zamestnaní s upozornením, že v opačnom prípade sa budete svojho práva na ochranu osobnosti domáhať súdnou cestou. Pokiaľ predžalobnú výzvu bude ignorovať, môžete podať na súd žalobu o ochranu osobnosti a domáhať sa upustenia od tohto jej konania, odstránenia následkov či ospravedlnenia. Konanie manželky Vašej bývalej známosti možno tiež posudzovať ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. Toho sa podľa zákona dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmechu alebo ten kto úmyselne naručí občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, schválnosťami alebo iným hrubým správaním. Preto môžete na manželku Vašej bývalej známosti, resp. aj na iné osoby, ktoré obdobne rozširujú nahrávku či Vám vulgárne nadávajú podať na polícií oznámenie pre podozrenie zo spáchania priestupku voči Vašej osobe.

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto