Ochrana súkromia - neoprávnené fotenie

Nachádzate sa tu

Dobrý deň pán advokát, obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc. Už niekoľko mesiacov máme nepríjemnosti s jednou našou staršou pani susedkou. Ide o to, že vždy keď vyjdeme z domu, či už na dvor alebo do záhrady, tak príde k svojmu plotu a začne nás fotiť. A to nielen mňa s manželom, ale keď k nám prídu na návštevu aj naše deti s vnúčatami, alebo dokonca aj naši rodinní známi či priatelia. Už naozaj neviem čo máme robiť, snažíme sa jej slušne dohovoriť, ja, môj manžel, aj náš syn, no nič nepomáha. Stále len tvrdí že ona je na svojom pozemku a môže si z neho robiť čo chce. Prosím Vás ako to vlastne je, to naozaj nás môže len tak hocikto a hocikde fotiť, aj keď s tým nesúhlasíme? Ďakujem za odpoveď Oľga

Dobrý deň,

v zmysle ustanovení § 11 až 16 Občianskeho zákonníka má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy.( tým sa myslí napr. tanec, spev atď.)

To znamená, že nikto Vás nemôže fotiť bez Vášho vedomia a súhlasu, ktorý nemusí byť len písomný, postačuje aj ústny súhlas, dokonca v niektorých prípadoch aj konkludentný, teda nevýslovný súhlas, napr. tak že strpíte fotografovanie. Ešte by som spomenul aj to, že vo vyššie uvedených ustanoveniach OZ sú uvedené výnimky, kedy súhlas na vyhotovenie fotografie nie je potrebný, ide o tzv. zákonné licencie, a síce:

1.) ak sa fotografie použijú na úradné účely na základe zákona (napr. v trestnom konaní na identifikáciu osoby)

2.) na vedecké, umelecké účely, pre tlačové, rozhlasové a televízne spravodajstvo

Ale aj pri takomto vyhotovení a použití fotografií zdôrazňujem, že ani takéto použitie nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. 

Vzhľadom k tomu, čo však uvádzate vo Vašej otázke, je zrejmé že ide o neoprávnený zásah do Vašich práv na ochranu osobnosti zo strany Vašej susedy. Preto by som Vám poradil, aby ste jej adresovali písomnú výzvu na doručenku, kde opíšete akým spôsobom, od kedy prebieha takéto jej konanie, s tým, že z jej strany ide o neoprávnené konanie, a touto cestou ju vyzývate aby od neho upustila, aby odstránila následky takéhoto zásahu, teda aby už vzniknuté fotky zmazala, resp. zničila, a prípadne že požadujete od nej ospravedlnenie za takéto konanie. Prípadne, ak chcete, môžete na konci listu spomenúť aj to, teda ju trochu postrašiť, že ak bude ďalej pokračovať v tomto konaní, tak sa obrátite na súd, čo už nemusí byť príjemná záležitosť ani pre jednu z dotknutých strán.

Každý má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života, zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy. V prípade, ak Vám niekto do týchto oblastí svojim neoprávneným konaním úmyselne zasahuje, bráňte sa. Pomôžeme Vám s výzvou na upustenie od neoprávnených zásahov do Vašich osobnostných práv, s vyhotovením žaloby na ochranu osobnosti, či s návrhmi na náhradu škody, a to v cene už od 100,00 EUR.

Komentáre

Dobrý deň, chcem sa informovať. Viem že fotenie (filmovanie) osôb, hlavne detí bez súhlasu je trestné. Ako to však je, pokiaľ vidíme, že dané osoby, hoc aj maloleté, páchajú činnosť, ktorá odporuje zdravému rozumu (napríklad trýznia zvieratá, alebo ohrozujú starých ľudí). Prípadné privolanie polície, je zbytočné, lebo k danej činnosti sa nepriznajú, ale klamú. Je to slovo proti slovu a polícia, prípadne prítomní rodičia neveria, že to ich dieťa urobilo. Môžeme si, vzhľadom k zákonu, zabezpečiť video, alebo foto záznam, aj bez súhlasu, pravdaže nie za účelom šírenia, len za účelom poskytnutia dôkazu polícii a rodičom. Vopred ďakujem, za odpoveď.

Odpoveď pre Rada: Dobrý deň, fotografovanie ulíc z veľkej vzdialenosti, na ktorých sa nachádzajú súkromné objekty nie je porušením zákona, pokiaľ na sa na vyhotovených fotografiách nenachádzajú osoby, ktoré je možné identifikovať, prípadne ak sú na fotografii zachytené, je treba použiť prostriedky na znemožnenie ich identifikácie, aby ste predišli zásahu do ochrany ich osobnosti.

Odpoveď pre matesa: Dobrý deň, Zákonník práce v ust. § 13 ods. 4 stanovuje, že zamestnávateľ nesmie bez vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej povahe činností zamestnávateľa narúšať súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa tým, že ho monitoruje, vykonáva záznam telefonických hovorov uskutočňovaných technickými pracovnými zariadeniami zamestnávateľa a kontroluje elektronickú poštu odoslanú z pracovnej elektronickej adresy a doručenú na túto adresu bez toho, aby ho na to vopred upozornil. Ak zamestnávateľ zavádza kontrolný mechanizmus, je povinný prerokovať so zástupcami zamestnancov rozsah kontroly, spôsob jej uskutočnenia, ako aj dobu jej trvania a informovať zamestnancov o rozsahu kontroly, spôsobe jej uskutočnenia, ako aj o dobe jej trvania. Po splnení uvedených podmienok je zamestnávateľ oprávnený istým spôsobom zasahovať do súkromia zamestnancov na pracovisku, za ktoré možno považovať aj motorové vozidlo vzhľadom na náplň práce zamestnanca, a to aj bez jeho predchádzajúceho súhlasu. Monitorovanie zamestnancov vo vozidle by malo byť obmedzené na nevyhnutný rozsah, interiér vozidla preto možno monitorovať len z vážnych dôvodov, ktoré musí zamestnávateľ vedieť preukázať. Vyhotovovanie zvukového záznamu však nemá oporu v zákone a môže byť neprimeraným zásahov do súkromia zamestnancov. Parkovanie vozidla tak, aby bolo možné snímanie zamestnancov kamerou z vozidla môže byť považované za šikanózne vzhľadom na skutočnosť, že pokiaľ zamestnávateľ má potrebu monitorovať zamestnancov, podmienky monitorovania by mal aj sám zabezpečiť, nie vyžadovať to od zamestnanca. V zmysle § 13 ods. 8 Zákonníka práce je možné domáhať sa ochrany pred porušovaním vyššie uvedeného ustanovenia súdnou cestou.

Dobry den potreboval by son poradit.. Pisal som si s dievcarom cez instagram a vymenili sme si intimne fotky.. Na dalsi den mi prisla vyhrazka zr namna poda trestne oznamenie za sexualne obtazovanie.. Aj ona mi poslala a nebola pod natlakon.. Aj v takonto pripade namba noze podat? Respektive moze vyuzit sceeenshot ako dokaz a mozem skoncit vo vazeni za 1 fotku? Dakujem

Odpoveď pre Lili: Dobrý deň, súhlas na fotografovanie je potrebné dať rodičmi v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je potrebné dávať preto, pretože pri každej fotografii sa osoba označuje individuálne menom prípadne iným osobným údajom. Osobným údajom sú informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä menom, identifikačným číslom lokalizačným údajom (adresa), alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. V tomto prípade môžete žiadať učiteľku aby žiadala fotografa o vymazanie všetkých fotografií vášho dieťaťa s tým, že ide o zásah do Vášho súkromia. Vyzvať by ste ju mali písomne, pričom by ste jej mali dať primeranú lehotu na to, aby požiadala fotografa o vymazanie fotografií a aby upustil aj on od tohto zásahu. Rovnako ju môžete upozorniť, že v prípade nevyhovenia Vašej požiadavke, budete nútená obrátiť sa s ochranou Vašich práv na Úrad na ochranu osobných údajov, alebo príslušný súd, so žalobou na ochranu osobnosti.

Dobrý deň pán mgr Banos, chcel by som sa opýtať, či je nezákonné fotografovanie ulíc na ktorých sa nachádzajú súkromné objekty. Podotýkam, nejedná sa o detailné fotenie dvorov domov a pozemkov, ale ulice ako takej z perspektívy chodca bez osôb, iba neživých, ale často súkromných objektov zo vzdialenosti desiatok metrov ako podklad pre projektovanie stavieb v bezprostrednom okolí. Majiteľ jedného zo zachytených objektov na mňa fyzicky zaútočil a vyhrážal sa aj žalobou. Vopred ďakujem za odpoveď. S pozdravom Rado. K.

Dobrý deň, p. Mgr. Bános, touto cestou by som chcel poprosiť o právny názor, prípadne aj odkaz na paragrafy, ktoré by mi na moju otázku dali jasnú odpoveď. Totiž zaujíma ma, či zamestnávateľ môže bez písomného súhlasu zamestnanca nainštalovať do firemného vozidla internú kameru, ktorou bude snímať nie len jazdu auta (ako bežná autokamera) ale aj interiér vozidla a teda zamestnancov, ktorí cestujú na výkon práce v služobnom vozidle a zároveň, či môže cez túto kameru odpočúvať rozhovory zamestnancov? A v neposlednom rade, by som sa chcel opýtať, či kamerovanie zamestnancov, ktorí pracujú mimo sídlo firmy (chodia pravidelne do rôznych iných miest externe pracovať) je povolené a považuje sa za kamerovanie na pracovisku? (Zamestnávateľ vyžaduje od zamestnancov aby pri príjazde na miesto kde budú pracovať, zaparkovali vozidlo tak, aby ich tá kamera v aute mohla kamerovať počas celého výkonu práce). Osobne takéto konanie považujem za zásah do súkromia, dosť, že sme monitorovaní priamo na pracovisku, pri výjazde na externú prácu majú vozidlá GPS aj bežné eutokamery na snímanie jazdy, s týmto ďalším sledovaním nesúhlasím a preto by som chcel vedieť právny názor či máme ako zamestnanci nejakú možnosť brániť sa proti takejto šikane. Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď pre Petra: Dobrý deň, za osobný údaj možno považovať určitú informáciu o osobe, na základe ktorej v spojitosti s inými možno určiť jej totožnosť. Len na základe evidenčného čísla vozidla nemôžeme bez ďalších údajov určiť totožnosť konkrétnej osoby, preto je v poriadku, pokiaľ v uliciach môžeme vidieť evidenčné čísla vozidiel. Avšak zverejnenie fotografie, na ktorej je vidieť evč vozidla môže byť zverejnením osobných údajov v prípade, pokiaľ z ďalších informácií (napr. miesta parkovania alebo určitej špecifikácie vozidla) vieme identifikovať konkrétnu osobu. Táto osoba potom môže namietať prípadný zásah do jej práva na ochranu osobnosti, preto takéto fotografie možno použiť napr. na účely nárokov z poistnej udalosti či dopravného priestupku, avšak zverejňovať ich alebo inak rozširovať bez súhlasu dotknutej osoby môže byť nezákonné

Odpoveď pre Petronelu: Dobrý deň, pani si pravdepodobne vyhotovila Vašu fotografiu pre účely prípadného oznámenia. Pokiaľ ale Vašu fotografiu nezverejnila alebo inak nerozširovala, nejde o nezákonné konanie. V opačnom prípade by ste sa mohli domáhať práv súvisiacich s ochranou Vašej osobnosti na súde, najmä jej odstránenia a poskytnutia primeraného zadosťučinenia.

EČV je určite považované za osobný udaj???Mám na mysli to,že identifikáciu majitaľa vozidla vám potvrdi polícia (asi aj iné inšt.) na základe niečoho.Myslím tým,že takto poskytnutá informácia už má nejaký záznam o tom,že bola vydaná (napr. políciou).Preto zotpovednosť za poskytnutie takíchto os. údajov preberá ten kto ich vydal.Myslím,že fotka auta s ečv nie je zverejnenie osobného údaju.Ak sa mýlim,tak sa nechám poučiť.Na porovnanie:ak je ečv osobný údaj prečo je na aute vyditeľné pre celú škálu verejnosti hneď na dvoch miestach???

Dobrý deň. Chcem sa opýtať či si ma môže na ulici odfotiť pani aj keď som jej vravela že si neprajem aby si ma fotila. Ide o to že som bola von so psom a pani ma upozornila, že som za nim nepozbierala. Pani som vravela, že pojdem domov pre sáčik a to pozbieram, lebo som si zobrala inú bundu a zabudla som si do nej vziať sáčik. Ona aj napriek tomu spravila foto. Môže tak spraviť aj napriek môjmu jasnému nesúhlasu a manipulovať s ňou? Aj keď videla že som to nakoniec pozbierala? Ďakujem

Odpoveď pre L.: Dobrý deň, kamerový systém je zrejme inštalovaný za účelom ochrany majetku, prípadne života a zdravia aj ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Jeho prevádzkovateľ tak spracúva osobné údaje osôb, ktoré sa v bytovom dome pohybujú na právnom základe podľa § 13 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov. Vo vzťahu k osobám, ktorých osobné údaje spracúva, teda aj vo vzťahu k Vám je však povinný splniť si informačnú povinnosť o tom, v akom rozsahu, po akú dobu a za akým účelom osobné údaje spracúva. Tiež je povinný informovať Vás o Vašich právach podľa zákona o ochrane osobných údajov, ako o práve namietať spracúvanie osobných údajov, požadovať ich výmaz, opravu či obmedzenie spracúvania. Informácie o spracúvaní osobných údajov môžu byť umiestnené na tabuli aj v spoločných priestoroch tak, aby sa s nimi každý oboznámil. Ako dotknutá osoba môžete namietať spracúvanie Vašich osobných údajov u prevádzkovateľa kamerového systému, teda môžete sa dožadovať odstránenia kamery, snímajúcej priamo dvere Vášho bytu. Odstrániť celý kamerový systém zrejme nebude možné vzhľadom na princíp proporcionality, kedy Vaše osobné záujmy budú vo vzťahu k záujmom celej bytovky v slabšom postavení, ibaže by jeho odstránenie požadovali ostatní vlastníci bytov. Pokiaľ Vám nebude chcieť prevádzkovateľ vyhovieť a aj na Vašu námietku bude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Odpoveď pre pracovník: Dobrý deň, pri fotografovaní je potrebné dať súhlas na fotografovanie, ako aj prípadné zverejnenie vyhotovenej fotografie. V prípade, ak Vaša kolegyňa nechcela napriek Vášmu nesúhlasu fotografiu vymazať, je potrebné tento Váš nesúhlas vyjadriť ešte raz a vyzvať ju na to, aby fotografiu vymazala vzhľadom na to, že ste nedali súhlas na jej vyhotovenie a môže ísť aj do zásah do Vášho súkromia. Vyzvať by ste ju mali písomne, pričom by ste jej mali dať primeranú lehotu na to, aby Vaša kolegyňa túto fotografiu vymazala a upustila od tohto zásahu. Rovnako ju môžete upozorniť, že v prípade nevyhovenia Vašej požiadavke, budete nútený obrátiť sa s ochranou Vašich práv na Úrad na ochranu osobných údajov, alebo príslušný súd, so žalobou na ochranu osobnosti.

Odpoveď pre JurajZo: Dobrý deň, v prípade, že zamestnanec nevedel o vyhotovovaní audiovizuálneho záznamu, resp. nedal súhlas na jeho vyhotovenie, jeho zverejnením by ste sa mohli dopustiť porušenia ochrany jeho osobných údajov, pokiaľ je možné ho na zázname identifikovať. Z povahy záznamu však môže vyplývať tiež verejný záujem na jeho zverejnení, keďže ide o štátneho zamestnanca a verejnosť má záujem na predchádzaní obdobným prípadom. Vo všeobecnosti súdy tiež v rámci trestného konania neakceptujú takto nezákonne získaný dôkaz. Môžete však toto video postúpiť priamo Ministerstvu vnútra so žiadosťou o vyvodenie zodpovednosti voči zamestnancovi, avšak jeho zverejnenie s jasnou identifikáciou osoby nemožno odporučiť.

Dobry den, prosim vas o radu, minuly tyzden mi moja dcerka po prichode zo skolky oznamila, ze v skolke mali fotografa, ktory si ju odfotil... toto fotenie bolo bez suhlasu rodicov. preto som hned nato volala ucitelke a pytala si od nej vystvetlenie. Prva jej reakcia bola, ze prisiel fotograf z Cadce (my sme okres DS, cize urobil velku trasu) aby si ziskal klientelu.... ze o nic neide, spravil fotky deti a ze si ich necha vyvolat a nasledne si to budeme moct kupit.... ale ako hovorim bez nasich suhlas! Na druhy den sme chceli konfrontovat ucitelku, ci je vedoma toho co urobila- pustila do skolky cudzieho muza a dokonca si muz odfotil nase deti. Ale na druhy den uz ucitelka trvdila, ze malo ist o prekvapenie pre rodicov... proste je zjavne ze klame, pytali sme si od nej kontakt na osobu, na muza, ktory nase deti odfotil, no jej odpoved je ze kontakt nam neda, vraj uz vsetko zrusila... samozrejme sa tymto neviem uspokojit, preto idem pre radu, co mam robit dalej! uz 3 den sa vypytujem na kontakt a nic, myslim si ze kedze som matkou, tak mam pravo vediet kto a bez mojho suhlasu vyfotil moje dieta! Ako je to zo zakonom? mozem ist na inspekciu? lebo sme mala dedinka, kde pan starosta je este horsi ako samotna ucitelka a pravdu sa od neho tiez nemame sancu dozvediet! dakujem vam velmi pekne.

Prosím vás chcem sa opýtať, či je možné aby som vyhotovil audiovizuálny záznam so sediania s zamestnancom ORESNEHO ÚRADU, nakoľko mám taký záznam kde mam zdokumentované ako má zamestnanec v kancelárii napadol dole som to oznámiť polícii avšak ťa mi " poradila" aby som ho nezverejnil pretože zamestnanec ORESNEHO ÚRADU mi nedal povolenie, ale zamestnanci OU sú tak isto zamestnancami ministerstva vnútra nie? Tak som podal sťažnosť na zamestnanca nadriadenému a ten mi odpísal, že zamestnanec sa mu vyjadril, že on má len nastrasil a ja som išiel. Mám dôkaz, ale bojím sa aby som si neurobil viacej problémov ako nechať to tak. Poradíte mi

Dobrý deň. Rád by som sa opýtal. vlastním byt v bytovom dome kde sú kamery na chodbách pred vchodom v pivnici aj vo výťahu čo by tak nevadilo. a čo už mi vadí Ale myslím si že to nebude v súlade so zákonom je to že skrytou kamerou niekto nahráva priamo dvere do môjho bytu. Podotýkam že kamera nie je ani označená a je skrytá. Čo robiť v takom prípade? Za odpoveď vopred ďakujem

Dobry den. Vcera si mojho 3-rocneho syna tajne a bez mojho vedomia a suhlasu v kine na predstaveni odfotila kolegyna. Uvedomil som si to az vo chvili, ked sme odchadzali z miestnosti. V praci som ju konfrontoval, ze s danou fotkou nesuhlasim a pozadoval jej vymaz z mobilneho telefonu. Odmietla mi ukazat mobil, aby som si mohol skontrolovat, ci je fotka zmazana a evidentne klamala, ze si fotku zmazala. Vobec neviem, naco jej taka fotka bude a z akeho dovodu takto konala. Ako postupovat v takejto situacii? Dakujem.

Odpoveď pre Martina: Dobrý deň, súhlas v tomto prípade je potrebné dať rodičmi v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je potrebné dávať preto, pretože pri každej fotografii sa osoba označuje individuálne menom prípadne iným osobným údajom. Osobným údajom sú informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä menom, identifikačným číslom lokalizačným údajom (adresa), alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Ak nie je súhlas, v takomto prípade je možné predstaviť rodinu bez fotografií.

Odpoveď pre Jaroslava: Dobrý deň, pokiaľ nie je prezentácia priestorov vo forme zverejňovania fotografií, ktoré má konkurenčný klub v nájme v rámci nájomnej zmluvy výslovne zakázaná, konkurenčný klub sa nedopúšťa porušenia nájomnej zmluvy, ani protiprávneho konania. O porušenie zákona by mohlo ísť v prípade, pokiaľ by zverejnené fotografie klubu pohoršovali alebo obsahovali napr. rasistické symboly alebo ak by svojim vyobrazením poškodzovali dobré meno svojej konkurencie. Pokiaľ uvedené nie je naplnené, je potrebné rešpektovať právo na slobodné podnikanie a samostatné prezentovanie sa v rámci trhového prostredia.

Dobry den, tyka sa tato legislativna uprava aj fotenia priestorov ? Alebo sa tyka len osob? Mame klubove priestory, ktorych fotografie zverejnuje konkurencia na svojom webe. Nejedna ani o hanobenie, ohovaranie ani nic podobne, ale kazdopadne ich tam uverejnili bez mojho suhlasu. Dopustili sa nejakeho priestupku ? Alebo, do momentku, kym im nepride oficialna ziadost mozu tieto fotografie pouzivat ? Priestory su prenajate, no stale sa jedna o priestory klubu, tak som si neni isty, ci mam ziadost zasielat ja ako prevadzkovatel klubu, alebo mam poprosit majitela budovy, aby napisal on vo svojom mene. Dakujem za odpoved.

Dobrý deň, v škole sme dostali za úlohu predstaviť svoju rodinu , pričom mali byť použité fotografie jej členov. Čo v prípade, že rodinný príslušníci nesúhlasia s poskytnutím fotografie. Je v tomto prípade zákon, ktorý dáva právo neposkytnúť tieto fotografie?

Dobry den, moze zamestnanec skoly, ucitel, zverejnovat fotografie ziakov na svojom sukromnom ucte na socialnej sieti i ked sa jedna o skolsku akciu ? Dakujem za odpoved.

Odpoveď pre Dušana: Dobrý deň, pokiaľ ste so zverejnením uvedených osobných údajov nevyslovili súhlas, osoba, ktorá Vaše údaje zverejnila sa mohla dopustiť porušenia zákona o ochrane osobných údajov, ako aj zásahu do Vášho práva na ochranu osobnosti v prípade, že dané údaje nezverejnila na inom právnom základe ako je Váš súhlas. Podľa zákona o ochrane osobných údajov totiž osoba prevádzkovateľa môže osobné údaje spracúvať tiež v prípade realizácie verejného záujmu alebo na účel svojich oprávnených záujmov. Pokiaľ Vaše osobné údaje neboli zverejnené na základe uvedených právnych základov, odporúčam Vám namietať spracúvanie osobných údajov voči prevádzkovateľovi, teda osobe, ktorá ich zverejnila, a tiež vyzvať ju na upustenie od zásahu do Vašich osobnostných práv. Pokiaľ bude uvedené bezúspešné, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov a iniciovať konanie o ochrane osobných údajov, a tiež na súd a podať osobnostnú žalobu.

Dobry den, mal len jednu kratku otazku: moze ina osoba zverejnit na videu dokument kde je moje cele meno, adresa a podpis? Dakujem za info.

Odpoveď pre Katarínu: Dobrý deň, pokiaľ je Vám známa adresa osoby, ktorej ste peniaze poskytli, odporúčam Vám, aby ste tejto zaslali predžalobnú výzvu na vydanie bezdôvodného obohatenia a pokúsili sa o vrátenie peňazí najskôr mimosúdnou cestou. Pokiaľ k mimosúdnemu riešeniu veci nedôjde, môžete sa domáhať vrátenia peňažnej sumy podaním žaloby na súde. Konanie osoby, ktorej ste peniaze poskytli, môže napĺňať tiež skutkovú podstatu trestného činu podvodu, ktorého sa v zmysle Trestného zákona dopustí ten, kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu. Odporúčam Vám preto obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní a podať oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že došlo k spáchaniu trestného činu danou osobou. Oznámenie môžete podať na policajnej stanici alebo prokuratúre. Vymožiteľnosť Vašich peňazí je možná, bude však závisieť od identifikácie osoby, ktorej ste poskytli peniaze, na preukázaní ich poskytnutia bez právneho dôvodu, ako aj na ďalších okolnostiach prípadu. Musím však poznamenať, že medzinárodný presah tohto činu podstatne návratnosť financií sťažuje. Odporúčam Vám preto obrátiť sa v tejto veci na skúseného advokáta, ktorý vyhodnotí Vaše možnosti po hlbšom objasnení Vášho problému.

Dobrý deň, bola som podvedená súkromným investorom z Francúzka, ktorý odomňa vylákal zálohu za pôžičku. Zaplatila som mu spolu 800 EUR a pôžičku mi samozrejme dodnes nevyplatil. Nevedela som, čo mám robiť a tak som sa obrátila s prosbou na Ammado. Oni majú sekciu pre pôžičkových podvodníkov https://www.ammado.sk/podvodnici . Oni ma odporučili aby som si našla nejakého advokáta a podala trestné oznámenie. Myslíte si, že mám ešte niekedy šancu získať svoje peniaze späť?

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 1. októbra 2018: Dobrý deň, v zmysle občianskeho zákonníka má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy. Nikto Vás teda nemôže fotiť bez Vášho vedomia a súhlasu, ktorý nemusí byť len písomný, postačuje aj ústny súhlas, v niektorých prípadoch aj konkludentný, teda nevýslovný súhlas. Súhlas nie je potrebný, ak sa fotografie vyhotovia alebo použijú na úradné účely na základe zákona. Okrem toho fotografie bez súhlasu fyzickej osoby možno vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom tiež na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. Na základe toho, čo uvádzate vo Vašej otázke, je zrejmé, že ide o neoprávnený zásah do Vašich práv na ochranu osobnosti. Poradíme Vám, aby ste uvedeným osibám adresovali písomnú výzvu doporučene s návratkou, kde opíšete akým spôsobom porušili Vaše práva, s tým, že z ich strany ide o neoprávnené konanie, a touto cestou ich vyzývate, aby od takehoto konania upustili a zároveň aj odstránili následky takéhoto zásahu. Zároveň ich odporúčam upozorniť, že v prípade ak od predmetného konania neupustia, budete nutená obrátiť sa na súd. Pokiaľ Vám toto konania spôsobilo ujmu, môžete žiadať i finančné zadosťučinenie.

Zdravím, chcela by som sa opýtať stala sa mi hrozna vec, trocha som to prehnala a opila sa tak že som zaspala. Som si vedomá že alkoholu sa nedotknem ale partia ma nafotila a natočila môže sa to bez súhlasu alebo ich môžem udať prosím poraďte mi čo mám robiť. Ďakujem

Odpoveď pre Irenu: Dobrý deň, čo sa týka poskytovania informácii o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov, toto právo je upravené priamo v školskom zákone (§ 144 ods. 6 písm. c), pričom toto právo prináleží výhradne zákonným zástupcom žiaka resp. zástupcovi daného zariadenia. Pri uplatňovaní si svojho práva byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa by sa dokonca malo postupovať tak, aby boli zákonnému zástupcovi žiaka sprostredkovávané informácie o jeho študijnom prospechu v rámci rodičovského združenia vždy individuálne v rámci individuálnych konzultácií a nie verejne, pred ostatnými zákonnými zástupcami žiakov. Informácie o študijnom prospechu, ako aj o správaní žiaka, sú údaje ktoré sa ho týkajú a sú teda aj osobnými údajmi. V nadväznosti na uvedené dodávam, že iné osoby, ako zákonní zástupcovia by sa ani nemali zúčastňovať rodičovského združenia. V tejto súvislosti Vám preto odporúčam zájsť buď za triednou učiteľkou alebo riaditeľkou školy a upozorniť ich, že si neželáte, aby partnerku Vášho exmanžela na rodičovskom združení informovali o výchovno-vzdelávacích výsledkoch Vašich detí. Môžete ich súčasne upozorniť, že takýmto postupom porušujú nielen školský zákon, ale aj zákon o ochrane osobných údajov.

Dobrý deň, chcem sa spýtať ci viem zamedziť bývalému manželovi vodiť svoju priateľku na rodičovské združenie našich dvoch synov 13 a 16 ročných. Mame striedavo starostlivosť po týždni a ja si neželám aby boli informácie o deťoch podávané inej osobe ako je matka a otec a v tej triede ona svoje dieťa nemá. Ďakujem za skorú odpoveď

Odpoveď pre Kamilu Čaplárovú: Dobrý deň, od 25.05.2018 je síce účinné nové nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, kedy je na zverejnenie fotografie nutný súhlas dotknutej osoby (prípadne jeho zákonného zástupcu), avšak toto sa neuplatňuje na Váš prípad. Výnimku z predmetného nariadenia predstavuje spracúvanie osobných údajov (aj fotografií) v rámci výlučne osobnej alebo domácej činnosti (napr. vedenie diáru, korešpondencia, fotoalbum). Ide teda o aktivity, ktoré patria výlučne do súkromného a rodinného života. Vzhľadom k tomu, že aj po rozvode je otec dieťaťa stále jeho zákonný zástupca tak ako aj matka, tak podľa zákona o rodine môže v zásade o bežných veciach rozhodovať každý z rodičov samostatne. V podstatných veciach (napr. správa majetku, náboženstvo, o príprave na budúce povolanie a pod.) sú rodičia povinní sa dohodnúť. V prípade, ak sa nedohodnú na návrh niektorého z rodičov rozhodne súd. Som toho názoru, že zverejnenie fotografie na sociálnej sieti nebude patriť pod podstatné záležitosti týkajúce sa výchovy maloletého, a preto by aj podanie žaloby podľa uvedeného nebolo zrejme opodstatnené.

Dobrý deň chcela by som poprosiť o radu.Manžel má na Facebookovom profile fotku svojho 8r syna spolu s nami ako s rodinou.Jeho exmanželka sa mu však vyhráža žalobou že ona nedala súhlas na zverejnenie fotky na jeho profile a má ju okamžite stiahnuť (fotka nieje hanlivá a je to len fotka tváre) naozaj ho môže takto obmedzovať?Veď aj on je jeho rodič alebo je nejaké nové nariadenie podľa ktorého si nesmie dať fotku dieťaťa na profil?Ďakujem Vám pekne

Odpoveď pre Andreja: Dobrý deň, podľa zákona o ochrane osobných údajov, osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Evidenčné číslo vozidla preto za predpokladu, že jednoznačne odhaľuje identitu majiteľa vozidla, možno teda považovať za osobný údaj. Spracúvať, ako aj zverejňovať takéto osobné údaje možno v zásade len so súhlasom dotknutej osoby, až na niektoré zákonom ustanovené výnimky. Takouto výnimkou je aj prípad, kedy je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné napríklad pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami a ak osobné údaje spracúva prevádzkovateľ, ktorému to vyplýva z predmetu jeho činnosti. Ako príklad môžem uviesť, že v súčasnosti už mnoho motorových vozidiel disponuje tzv. autokamerami, ktoré zachytávajú evidenčné čísla iných motorových vozidiel. Osoba, ktorá však tieto zábery zaznamenáva ich nemôže zverejniť a taktiež nemôže tieto záznamy archivovať dlhšie ako 15 dní. Zverejnenie videa sa môže použiť napríklad v prípade škodovej udalosti na účely poistného plnenia či ako dôkaz priestupku alebo trestného činu. Záznam sa preto nemôže voľne šíriť internetom. V prípade zverejnenia takéhoto videa by mali byť všetky osobné údaje, na základe ktorých možno identifikovať fyzickú osobu, skryté (s výnimkou, že by táto osoba poskytla súhlas s jeho zverejnením). Ak s ohľadom na vyššie uvedené máte za to, že niekto porušil ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov, môžete podať podnet na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Odpoveď pre Johnyho: Dobrý deň, v nadväznosti na Vašu otázku si dovoľujem uviesť, že zverejnenie fotografie z tejto udalosti priamo v regionálnom kalendári je možné iba na základe Vášho súhlasu podľa § 13 ods. 1. písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon predpokladá aj výnimky, kedy sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje, a to v prípade ak spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na účely tvorby umeleckých alebo literárnych diel, pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami a ak osobné údaje spracúva prevádzkovateľ, ktorému to vyplýva z predmetu jeho činnosti; to neplatí, ak spracúvaním osobných údajov na takýto účel prevádzkovateľ porušuje právo dotknutej osoby na ochranu jej osobnosti a súkromia alebo takéto spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby vylučuje osobitný zákon alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná. Ak v nadväznosti na uvedené máte za to, že obec porušila ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov, môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podnet na vykonanie kontroly u prevádzkovateľa.

Dobrý deň. chcela by som sa opýtať ako je to so súhlasom ked je v disco bare vyhotovujú fotografie, ktoré sa následne uverejnia na stránke podniku. Je bar nejako ošetrený? alebo každého človeka sa musí pýtať?

Dobry den, chcem sa spytat ci je v poriadku ak obec z akcie uvitanie obcanov kde su pritomni len rodicia s detmi a zamestanci obce zverejni fotografie do regionalneho kalendara bez nasho suhlasu. Velka foto v strede kalendara pre jednotlivy mesiac. Dakujem za vyjadrenie.

Dobry den. Rad by som sa spytal ako je to po novom so zverejnovanim videii a fotografii vozidiel s ECV. Ci e tym poruseny nejaky zakon ked niekto zverejni priestupok aj s cislom auta alebo je t v poriadku. dakujem.

Odpoveď pre Nelu: Dobrý deň, pravidlá ochrany osobných údajov vyplývajúce z nového zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. sa vzťahujú na každú právnickú osobu, alebo fyzickú osobu podnikateľa, ktorá spracúva osobné údaje fyzických osôb na určitý účel. Keďže spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov zo zákona hospodári s úhradami vlastníkov bytov a nebytových priestorov možno predpokladať, že eviduje tiež ich osobné údaje ako sú meno, priezvisko, adresa, či telefónne číslo. V takom prípade má spoločenstvo postavenie prevádzkovateľa v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, musí teda splniť všetky povinnosti dané zákonom, najmä zabezpečiť ochranu spracúvaných osobných údajov pred ich možným zneužitím či stratou. Musí pritom dodržať všetky zásady spracúvania osobných údajov ako sú zásada zákonnosti, správnosti, minimalizácie osobných údajov (teda spracúvanie len tých údajov, ktoré sú nevyhnutné na určitý účel spracúvania, napr. plnenie zmluvy), minimalizácie uchovávania (teda len po nevyhnutnú dobu), integrity a obmedzenia účelu (spracúvanie len na konkrétny účel). Spoločenstvo ako prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje len na základe zákonom stanoveného právneho základu, ktorým môže byť súhlas dotknutej osoby, plnenie zmluvy, plnenie osobitného predpisu, oprávnený záujem prevádzkovateľa, ochrana života a zdravia dotknutej osoby či plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme. Každý prevádzkovateľ je tiež povinný viesť v elektronickej alebo v listinnej forme záznam o spracovateľských činnostiach, ktorého vzor je dostupný na stránke Úradu na ochranu osobných údajov. Obdobne to platí aj pre samostatne zárobkovo činnú osobu. Pokiaľ táto nespracúva osobné údaje zamestnancov, no spracúva osobné údaje fyzických osôb – zákazníkov, tiež je povinná splniť povinnosti stanovené zákonom o ochrane osobných údajov. Záverom je potrebné uviesť, že problematika ochrany osobných údajov je natoľko široká, že je obtiažne vtesnať ju do tejto odpovede, rovnako posúdenie dokumentov, ktoré by mal mať prevádzkovateľ (spoločenstvo či samostatne zárobkovo činná osoba) vypracované, vyžaduje konkrétne informácie o spracúvaní osobných údajov. Preto môžem odporučiť obrátiť sa v tejto veci na advokáta zaoberajúceho sa touto problematikou z dôvodu, že v prípade kontroly Úradu je prevádzkovateľ povinný preukázať súlad spracúvania osobných údajov so zákonom.

Dobrý deň, nenašla som tu vhodnú tému, tak píšem svoju otázku tu, za čo sa ospravedlňujem. Od mája prišla do platnosti novelizácia zákona o ochrane osobných údajov. Aké povinnosti z tohto zákona vyplývajú pre: 1. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, t. j. aké povinnosti sú predsedu voči vlastníkom a pre 2. samostatne zárobkovú činnú osobu, ktorá nemá žiadnych zamestnancov. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď pre Lenku: Dobrý deň, pokiaľ po Vás pán pokrikuje, vyhráža sa ublížením na zdraví, fotografuje Vás alebo sa správa inak hrubo, môže sa dopúšťať priestupku proti občianskemu spolunažívaniu, ktoré prejednávajú okresné úrady. Ak by tieto vyhrážky mali intenzitu, že vo Vás vzbudzujú dôvodné obavy o život či zdravie, mohol by sa uvedený pán dopúšťať i trestného činu, čo by vás oprávňovalo obrátiť sa na políciu. Čo sa týka fotografovania bez Vášho súhlasu, Občiansky zákonník stanovuje, že obrazové snímky a týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením, pričom jej privolenie nie je potrebné, ak sa vyhotovia alebo použijú na úradné účely na základe zákona. Podobizne a obrazové snímky sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom tiež na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. Pokiaľ by teda pán Vaše snímky použil v rozpore s Vašimi oprávnenými záujmami a zasiahol by tak do Vášho práva na ochranu osobnosti, mohli by ste sa následne domáhať tohto práva súdnou cestou.

Odpoveď pre Renátu: Dobrý deň, pokiaľ by bolo zverejnenie Vašej fotografie v rozpore s Vašimi oprávnenými záujmami alebo by Vás určitým spôsobom dehonestovalo či urážalo, mohlo dôjsť k neoprávnenému zásahu do Vašich osobnostných práv. No pokiaľ bola fotografia zverejnená vo verejnom záujme či z určitej verejne konajúcej sa udalosti, pričom nie ste na nej vyobrazená pohoršujúcim spôsobom, ktorý neznevažuje Vašu dôstojnosť, nešlo by o zásah do ochrany Vašej osobnosti. V prípadnom súdnom konaní by sa skúmali všetky okolnosti zverejnenia Vašej fotografie, verejný záujem a rovnako proporcionalita medzi slobodou prejavu a ochranou osobnosti.

Odpoveď pre Lubka: Dobrý deň, zákon poskytuje každej fyzickej osobe právo na ochranu jej osobnosti, vrátane jej súkromia a prejavov osobnej povahy, pričom tiež stanovuje, že obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením. Privolenie nie je potrebné, ak sa vyhotovia alebo použijú písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky, zvukové alebo obrazové a zvukové záznamy na úradné účely na základe zákona alebo na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. Z toho vyplýva, že pokiaľ by ste bez súhlasu Vašej susedy zverejnili jej hlasový záznam, mohli by ste sa dopustiť porušenia ochrany jej osobnosti. Pokiaľ by ste však na kamerovom zázname zachytili len hudbu/rádio a pri tom snímali len svoj pozemok bez zachytených fyzických osôb, porušenia ochrany osobnosti by ste sa nedopustili. Rovnako platí, že každý vlastník veci, teda aj Vaša suseda je povinný sa zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov, vrátane hluku. Pokiaľ teda Vaša suseda púšťa hudbu neprimerane hlasno a ruší tým nočný kľud, môže sa dopustiť tiež priestupku na úseku verejného poriadku.

Dobrý deň, mám podobný problém ako tu jedna pani spomínala a to s fotografovaním mojej osoby bez môjho súhlasu. Pravidelne už takmer dva roky venčím svojich dvoch psov na jednom a tom istom mieste. Sú malého vzrastu a na vôdzke, občas tú menšiu mám bez vôdzky keďže ma na slovo poslúcha a nikdy som s tým nemala problém. Máme tu kopu známych, ktorí takisto venčiť na tomto mieste a je tu tiež veľa psíčkarov s omnoho väčšími plemenami, ako mám ja, ktorí majú svojich psov pravidelne bez vôdzky. Problém je v tom, že jeden pán si na moju osobu asi pravdepodobne zasadol alebo neviem ako to mám nazvať a stále má so mnou nejaký problém. Okrikuje ma, vraj mám vypadnúť a podobne, lebo inak príde dolu a bude zle. Nie je to náhodou vyhrážanie? Toto miesto, na ktorom venčím naozaj pravidelne a nielen ja nie je nijakým spôsobom ohraničené alebo označené, že sa tam nesmú venčiť psy. Je tam dokonca kontajner na psie exkrementy so sáčkami slúžiacimi na tento účel. Ani v blízkom okolí nie je nič také napísané, žeby sa tam nemohli venčiť psy. Ja sa s tým pánom nemám za potreby hádať, snažím sa byť diplomat ale ma to už obťažuje že má stále pozoruje a dnes ma dokonca fotil aj s priateľom. Bez toho aby sa spýtal alebo aby sme mu to ja či priateľ dovolili. Vraj to poslúži pre životné prostredie a ostatné úrady. Po svojich psoch si exkrementy vždy riadne pozbieram, neštekajú, nehryzú a nie sú agresívny. Chcem sa preto opýtať na radu, čo by som mala v tomto prípade robiť pretože dnešok bol pre mňa absolútny vrchol. Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň, ja viem, že sa možu zhotovať fotografie pre tlačové správy bez povolenia, no keď to tak spravil zamestnávateľ , bez toho aby som o tom vedela ma odfotili a poslali tu fotku do novín.

Dobrý deň. Mám susedu ktorá ma stále otravuje hlukom a rádiom. Tak ma napadlo zobrať kameru, snímať len svoj pozemok. Zvuk od susedy by bol zo vzdialenosti cca 8m môjho pozemku 90° od smeru snímania. Druhý deň vezmem televízor a budem prehrávať zaznamenaný obraz a zvuk alebo to zavesím na FB. Poruším niečo , alebo na svojom pozemku musím nahrávať bez zvuku pokiaľ suseda rozpráva ?

Dobry den prajem, chcela by som sa spýtať ako je to ked ako agentúra fotíme ludí pri roznych evetoch napr. v nakupnych centrach a tiez aj priestory predajne jedneho z mobilnych operatorov...pri nasej navsteve su tam aj zakaznici ktorych je na fotografiach vidno... musime od kazdeho z nich vypytat suhlas s fotenim alebo ich staci slovne informovat? Resp. ak by sme na predajni vystavili oznam, ze sa priestory fotia za ucelom napr. kontroly vystavenia novych kampanovych veci a nebudu poskytnute tretim osobam to by stacilo? Dakujem za odpoved

Dobrý deň, p.Banos nenašla som vhodnú tému k mojej otázke, píšem ju teda sem,ospravedlňujem sa. Ako je to prosím Vás s dokazovanim sms pred súdom. Ked niekto chce použiť proti mne správu z môjho mobilu ale ja som ju nepísala, ako sa to na súde vyhodnocuje,ďakujem.

Odpoveď pre Mirku S.: Dobrý deň, pokiaľ na zverejnených fotografiách je zreteľne vidno Vašu osobu alebo osoby Vašich rodinných príslušníkov, takýmto zverejnením sa záhradnícka firma mohla dopustiť zásahu do práva na ochranu Vašej osobnosti, či osobností Vašich rodinných príslušníkov, keďže na také vyobrazenie by potrebovala výslovný súhlas. Pokiaľ sa však na zverejnených fotografiách nenachádzajú osoby a vyobrazujú len vytvorené dielo, nedomnievam sa, že by sa tým záhradnícka firma mohla dopustiť nezákonného konania.

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o radu - dali sme si s manželom doma urobiť záhradu záhradníckej firme. Táto firma si realizáciu nafotila a následne zverejnila na svojom webe a facebookovom profile. Je toto z pohľadu legislatívy v poriadku, keď si od nás vopred nepýtali súhlas so zverejnením? (ani v zmluve o dielo nebolo nič také spomenuté). Ďakujem veľmi pekne.

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto

Naši klienti sú aj