Ochrana súkromia - neoprávnené fotenie

Nachádzate sa tu

Naši klienti sú aj

Dobrý deň pán advokát, obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc. Už niekoľko mesiacov máme nepríjemnosti s jednou našou staršou pani susedkou. Ide o to, že vždy keď vyjdeme z domu, či už na dvor alebo do záhrady, tak príde k svojmu plotu a začne nás fotiť. A to nielen mňa s manželom, ale keď k nám prídu na návštevu aj naše deti s vnúčatami, alebo dokonca aj naši rodinní známi či priatelia. Už naozaj neviem čo máme robiť, snažíme sa jej slušne dohovoriť, ja, môj manžel, aj náš syn, no nič nepomáha. Stále len tvrdí že ona je na svojom pozemku a môže si z neho robiť čo chce. Prosím Vás ako to vlastne je, to naozaj nás môže len tak hocikto a hocikde fotiť, aj keď s tým nesúhlasíme? Ďakujem za odpoveď Oľga

Dobrý deň,

v zmysle ustanovení § 11 až 16 Občianskeho zákonníka má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy.( tým sa myslí napr. tanec, spev atď.)

To znamená, že nikto Vás nemôže fotiť bez Vášho vedomia a súhlasu, ktorý nemusí byť len písomný, postačuje aj ústny súhlas, dokonca v niektorých prípadoch aj konkludentný, teda nevýslovný súhlas, napr. tak že strpíte fotografovanie. Ešte by som spomenul aj to, že vo vyššie uvedených ustanoveniach OZ sú uvedené výnimky, kedy súhlas na vyhotovenie fotografie nie je potrebný, ide o tzv. zákonné licencie, a síce:

1.) ak sa fotografie použijú na úradné účely na základe zákona (napr. v trestnom konaní na identifikáciu osoby)

2.) na vedecké, umelecké účely, pre tlačové, rozhlasové a televízne spravodajstvo

Ale aj pri takomto vyhotovení a použití fotografií zdôrazňujem, že ani takéto použitie nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. 

Vzhľadom k tomu, čo však uvádzate vo Vašej otázke, je zrejmé že ide o neoprávnený zásah do Vašich práv na ochranu osobnosti zo strany Vašej susedy. Preto by som Vám poradil, aby ste jej adresovali písomnú výzvu na doručenku, kde opíšete akým spôsobom, od kedy prebieha takéto jej konanie, s tým, že z jej strany ide o neoprávnené konanie, a touto cestou ju vyzývate aby od neho upustila, aby odstránila následky takéhoto zásahu, teda aby už vzniknuté fotky zmazala, resp. zničila, a prípadne že požadujete od nej ospravedlnenie za takéto konanie. Prípadne, ak chcete, môžete na konci listu spomenúť aj to, teda ju trochu postrašiť, že ak bude ďalej pokračovať v tomto konaní, tak sa obrátite na súd, čo už nemusí byť príjemná záležitosť ani pre jednu z dotknutých strán.

Každý má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života, zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy. V prípade, ak Vám niekto do týchto oblastí svojim neoprávneným konaním úmyselne zasahuje, bráňte sa. Pomôžeme Vám s výzvou na upustenie od neoprávnených zásahov do Vašich osobnostných práv, s vyhotovením žaloby na ochranu osobnosti, či s návrhmi na náhradu škody, a to v cene už od 100,00 EUR.

Komentáre

Doctor Fact-Checks POPULAR Weight Loss TipsNoom Review

It agree, a useful idea ----- https://japancasino-x.com/ |https://japancasino-x.com/

This is my FAVORITE Game of 2020 Serious

Too Many Snacks for PencilmateAnimated Cartoons CharactersAnimated Short FilmsPencilmation

Oussama Ramzi / Marrakech Du Rire

Odpoveď pre Eriku: Dobrý deň, Vaša suseda vyhotovila záznam pravdepodobne z dôvodu, že iným spôsobom by tvrdené skutočnosti nevedela preukázať. Na odhaľovaní páchateľov priestupkov, či iných zásahov do práv iných je verejný záujem, pre ten účel je teda oprávnené vyhotovovať prípadné fotografie či iné záznamy. Pokiaľ bol záznam poskytnutý len obecnému úradu, ktorý by mal ako prvý prejednávať spory medzi občanmi, takéto použitie nemá spôsobilosť zasiahnuť do osobnostných práv detí zobrazených na zázname. Avšak na akékoľvek iné rozširovanie záznamu Vaša suseda nemá oprávnenie. Pokiaľ by záznam ďalej rozširovala, prípadne fotografie, na ktorých sú rozpoznateľné deti, dopustila by sa porušenia práva na ochranu ich osobnosti. V tom prípade by ste sa mohli výzvou domáhať upustenia od tohto porušovania, a tiež primeraného zadosťučinenia. V prípade, ak by výzva zostala bez povšimnutia, mohli by ste sa uvedeného domáhať prostredníctvom súdu.

Dobrý večer, prosím vás ak teda suseda natáčala deti hrajúce sa na ulici a použila foto/video na obecnom úrade na podanie sťažnosti že robia hluk a stúpajú na ňou upravený obecný priestor pred domom bola v práve? Podotýkam že deti nenarobili žiadnu skodu...môžem jej konanie napadnúť? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď...

Odpoveď pre Petra: Dobrý deň, nakoľko na odhaľovaní páchateľov priestupkov je verený záujem, preto za tým účelom daná osoba bola oprávnená vyhotoviť fotografie, a to aj bez Vášho súhlasu. Pokiaľ daná osoba poskytne fotografie len polícii za účelom vyšetrovania v priestupkovom konaní, nedopúšťa sa porušenia zákona. Pokiaľ by však táto osoba fotografie ďalej rozširovala napríklad prostredníctvom internetu, potom by už o porušenie zákona išlo.

Dobrý deň. Neznámi pán vyfotil mňa a moje auto v mieste zákazu vjazdu motorových vozidiel samozrejme bez môjho súhlasu. Môže byť takáto fotografia použitá na polícií pri dokazovaní priestupku ? Môžem na dotyčného pána podať trestné oznámenie za porušenie GDPR?? Ďakujem za Vašu odbornú radu.

Odpoveď pre Petra z 14. januára 2020 : Dobrý deň, občiansky zákonník v § 11 až 16 ustanovuje, že každá fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy. Inými slovami povedané, nikto Vás nemôže fotiť bez Vášho vedomia a súhlasu, ktorý však nemusí byť len písomný, postačuje aj ústny súhlas, v niektorých prípadoch aj konkludentný, t. j. nevýslovný súhlas. Existujú aj výnimky, kedy súhlas na vyhotovenie fotografie nie je potrebný. Je to v prípade, ak sa fotografie použijú na úradné účely na základe zákona a na vedecké, umelecké účely, pre tlačové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Pokiaľ nie je daný ani jeden zo zákonných dôvodov, kedy Váš suhlas nie je potrebný, odporúčam Vám, aby ste adresovali tejto osobe písomnú výzvu, kde opíšete v čom spočívalo takéto jej konanie, s tým, že z jej strany ide o neoprávnené konanie, a touto cestou ju vyzývate aby od neho upustila, aby odstránila následky takéhoto zásahu, teda aby už vzniknuté fotky zmazala, resp. zničila, a prípadne že požadujete od nej ospravedlnenie za takéto konanie. Taktiež túto osobu upozornite na to, že v opačnom prípade sa obrátite na súd.

Dobrý deň. Chcem sa spýtať či smie osoba z inej firmy fotiť do svojho firemného alebo súkromné telefónu moj identifikačný preukaz tj. karta s fotografiou menom,priezviskom a číslom ID karty.

Odpoveď pre Ing. Petra Bubenka: Dobrý deň, v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka § 11 až 16 má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy. To znamená, že nikto Vás nemôže fotiť bez Vášho vedomia a súhlasu, ktorý nemusí byť len písomný, postačuje aj ústny súhlas, dokonca v niektorých prípadoch aj konkludentný, teda nevýslovný súhlas. Tak isto sú aj výnimky, kedy súhlas na vyhotovenie fotografie nie je potrebný a to: ak sa fotografie použijú na úradné účely na základe zákona a na vedecké, umelecké účely, pre tlačové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Vo Vašom prípade ako ho popisujete ide zjavne o neoprávnený zásah do Vašich práv na ochranu osobnosti zo strany Vášho suseda. Adresoval by som susedovi písomnú výzvu, kde opíšete akým spôsobom, od kedy prebieha takéto jeho konanie, s tým, že z jeho strany ide o neoprávnené konanie, a touto cestou ho vyzývate aby od neho upustil, aby odstránil následky takéhoto zásahu, teda aby už vzniknuté fotky zmazal, resp. zničil, a prípadne že požadujete od neho ospravedlnenie za takéto konanie. V opačnom prípade sa obrátite na súd.

Odpoveď pre Hanu z 7. októbra 2019: Dobrý deň, odporúčam Vám, aby ste sa s danými osobami najskôr porozprávali a vyzvali ich, aby od podobného konania upustili, nakoľko týmto svojím konaním by sa mohli dopustiť trestného činu ohovárania podľa § 373 Trestného zákona, t.j.: ,,Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky“. Ak by s tým napriek Vašej snahe a upozorneniu neprestali, môžete podať trestné oznámenie, ktoré však odporúčam podať na neznámeho páchateľa, aby ste sa Vy nedopustili trestného činu krivého obvinenia. Trestné oznámenie odporúčam nazvať ako oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin. Uvádzate tiež, že si Vás vyfotografovali a predmetné fotografie zverejnili na sociálnej sieti. V zmysle ustanovení § 11 až 16 Občianskeho zákonníka má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy (tým sa myslí napr. tanec, spev atď.). To znamená, že nikto Vás nemôže fotiť bez Vášho vedomia a súhlasu. Vzhľadom na to, čo ste uviedli, je zrejmé, že ide o neoprávnený zásah do Vašich práv na ochranu osobnosti zo strany daných osôb. Preto by som Vám odporučil, aby ste im adresovali písomnú výzvu na doručenku, kde opíšete akým spôsobom, od kedy prebieha takéto ich konanie, s tým, že z ich strany ide o neoprávnené konanie, a touto cestou ich vyzývate aby od neho upustili, aby odstránili následky takéhoto zásahu, teda aby už vzniknuté fotky odstránili zo sociálnej siete, a prípadne že požadujete od nich ospravedlnenie za takéto konanie. Prípadne, ak chcete, môžete na konci výzvy spomenúť aj to, že ak budú ďalej pokračovať v tomto konaní, tak budete nútený obrátiť sa na príslušný súd.

Dobrý večer, chcem sa spýtať, či je možné, aby som podala trestné oznámenie na osoby, ktoré na mňa a manžela spísali petíciu, že som napadla dieťa, na futbalovom štadióne, ale ja som mu len povedala, že nech nehrá surovo, môj syn hráva futbal a to dieťa ho surovo na zemi kopalo a nikto nič. radšej nevidel, a malo sa ísť na turnaj a preto aby sme nemohli ísť spisali o nas výmysly a mna to dost vytocilo a este si vyfotili celu vymenu nazorov na fcb kde sme si to vysvetlovali s trenerom, proste stale robia zle a smejú sa ich decka nasmu malemu ked nahodou neda gol, nadavaju, ako na nich?

Dobrý deň! Mám suseda. ktorý fotí náš pozemok samostatne ale aj nás fotil pri práci a posiela to iným štátnym org. napr. ochrana životného prostredia ,obecný úrad. atd a kto vie kde ešte. Porušuje tým niečo, a ako sa môžem dostať k jeho fotkám, čo posiela tretím osobám? Ten susedský spor sa vedie už roky a na okr.úrade v KE si s ním nevedia rady,max 20 eur. pokuta S pozdravom Peter Bubenko bubenkopeter@gmail.com.

Dobrý deň, chcem sa opýtať je nezákonné , že môj expartner v dobe keď sme boli ešte partnermi , sa mi doslova bez môjho vedomia hrabal v PC, sociálnych sieťach a podobnom. Posťahovalo/ pofotil si moje konverácie s priateľmi, stiahol si moje súkromné fotky a toto všetko preposlal tretej osobe. Je to tak cca 4 roky staré a teraz počúvam výhražky zo strany tretej osoby že to má stále uložené čo je podľa mňa nezákonné a že to použije proti mne na súde, ktorý sa bude týkať zverenia dieťaťa do mojej starostlivosti a výzivného. ďakujem pekne za pomoc a radu. Je možné na ex partnera a tú dotyčnú osobu čo si uschováva moje súkromné veci bez môjho súhlasu podať trestné oznámenie? ďakujem

Dobrí deň... Porušuje zákon osoba ktora použila niekoho profilovú fotku na sociálnej sieti (Facebook) v komentári pod príspevkom toho, koho bola tá fotka???

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s otázkou súvisiacou s fotografovaním bez súhlasu respektíve nahrávaním bez súhlasu. Mám suseda v rodinnom dome - sliedič. Odpočúva za plotom o čom sa s priateľmi a rodinou bavíme, mám podozrenie že si naše rozhovory aj nahráva. Fotí a nahráva si susedov keď si založia nejaký oheň.... a podobne. Pri jednej príležitosti dokonca sfotil auto so značkou našich známych a poslal to na políciu s tým že vodič bol opitý. Nebola to samozrejme pravda. Je to pre mňa psychicky zaťažujúce ak viem že sliedi. Mám nejakú možnosť brániť sa? Necítim sa komfortne na vlastnom pozemku, mám obavy o čomkoľvek hovoriť a otvárať nebodaj súkromné témy .

Odpoveď pre Niku: Dobrý deň, pokiaľ by Vám uvedeným konaním Vašej kolegyne vznikla vážna ujma, mohlo by ísť o trestný čin poškodzovania cudzích práv podľa § 376 Trestného zákona, ktorého sa dopustí ten, kto neoprávnene poruší tajomstvo listiny alebo inej písomnosti, zvukového záznamu, obrazového záznamu alebo iného záznamu, počítačových dát alebo iného dokumentu uchovávaného v súkromí iného tým, že ich zverejní alebo sprístupní tretej osobe alebo iným spôsobom použije a inému tým spôsobí vážnu ujmu na právach. Pokiaľ Vám vážna ujma nebola spôsobená, nepôjde o trestný čin, nanajvýš by mohlo ísť o priestupok proti občianskemu spolunažívaniu.

Dobrý deň, chcem sa opýtať ako a či sa dá vyriešiť môj problém. Keďže som sa v práci zabudla odhlásiť zo sociálnej siete moja kolegyňa to zneužila a začala si čítať moje súkromné správy s druhou kolegyňou a ostatnými príbuznými. Keďže v tých správach bola spomenutá aj tá kolegyňa, ktorá si čítala moje správy, pofotila si niektoré a následne to riešila s nadriadeným. Preto sa chcem opýtať či je normálne aby si cudzí človek čítal správy inej osoby aj napriek tomu, že je to čiastočne aj moja chyba, že som sa zabudla odhlásiť. Dá sa tento problém nejako riešiť, napr. s políciou? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď pre Mareka: Dobrý deň, na odhaľovaní páchateľov trestných činov či priestupkov je verený záujem, preto za tým účelom môžete vyhotoviť fotografie alebo videozáznam, z ktorého bude zrejmé, že určitá osoba sa dopúšťa trestného činu, a to aj bez súhlasu tejto osoby. Pokiaľ záznam nebudete ďalej rozširovať, napr. prostredníctvom internetu a poskytnete ho len polícií za účelom vyvodenia trestnej zodpovednosti, nedopustíte sa porušenia zákona.

Dobrý deň, chcem sa informovať. Viem že fotenie (filmovanie) osôb, hlavne detí bez súhlasu je trestné. Ako to však je, pokiaľ vidíme, že dané osoby, hoc aj maloleté, páchajú činnosť, ktorá odporuje zdravému rozumu (napríklad trýznia zvieratá, alebo ohrozujú starých ľudí). Prípadné privolanie polície, je zbytočné, lebo k danej činnosti sa nepriznajú, ale klamú. Je to slovo proti slovu a polícia, prípadne prítomní rodičia neveria, že to ich dieťa urobilo. Môžeme si, vzhľadom k zákonu, zabezpečiť video, alebo foto záznam, aj bez súhlasu, pravdaže nie za účelom šírenia, len za účelom poskytnutia dôkazu polícii a rodičom. Vopred ďakujem, za odpoveď.

Odpoveď pre Rada: Dobrý deň, fotografovanie ulíc z veľkej vzdialenosti, na ktorých sa nachádzajú súkromné objekty nie je porušením zákona, pokiaľ na sa na vyhotovených fotografiách nenachádzajú osoby, ktoré je možné identifikovať, prípadne ak sú na fotografii zachytené, je treba použiť prostriedky na znemožnenie ich identifikácie, aby ste predišli zásahu do ochrany ich osobnosti.

Odpoveď pre matesa: Dobrý deň, Zákonník práce v ust. § 13 ods. 4 stanovuje, že zamestnávateľ nesmie bez vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej povahe činností zamestnávateľa narúšať súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa tým, že ho monitoruje, vykonáva záznam telefonických hovorov uskutočňovaných technickými pracovnými zariadeniami zamestnávateľa a kontroluje elektronickú poštu odoslanú z pracovnej elektronickej adresy a doručenú na túto adresu bez toho, aby ho na to vopred upozornil. Ak zamestnávateľ zavádza kontrolný mechanizmus, je povinný prerokovať so zástupcami zamestnancov rozsah kontroly, spôsob jej uskutočnenia, ako aj dobu jej trvania a informovať zamestnancov o rozsahu kontroly, spôsobe jej uskutočnenia, ako aj o dobe jej trvania. Po splnení uvedených podmienok je zamestnávateľ oprávnený istým spôsobom zasahovať do súkromia zamestnancov na pracovisku, za ktoré možno považovať aj motorové vozidlo vzhľadom na náplň práce zamestnanca, a to aj bez jeho predchádzajúceho súhlasu. Monitorovanie zamestnancov vo vozidle by malo byť obmedzené na nevyhnutný rozsah, interiér vozidla preto možno monitorovať len z vážnych dôvodov, ktoré musí zamestnávateľ vedieť preukázať. Vyhotovovanie zvukového záznamu však nemá oporu v zákone a môže byť neprimeraným zásahov do súkromia zamestnancov. Parkovanie vozidla tak, aby bolo možné snímanie zamestnancov kamerou z vozidla môže byť považované za šikanózne vzhľadom na skutočnosť, že pokiaľ zamestnávateľ má potrebu monitorovať zamestnancov, podmienky monitorovania by mal aj sám zabezpečiť, nie vyžadovať to od zamestnanca. V zmysle § 13 ods. 8 Zákonníka práce je možné domáhať sa ochrany pred porušovaním vyššie uvedeného ustanovenia súdnou cestou.

Dobry den potreboval by son poradit.. Pisal som si s dievcarom cez instagram a vymenili sme si intimne fotky.. Na dalsi den mi prisla vyhrazka zr namna poda trestne oznamenie za sexualne obtazovanie.. Aj ona mi poslala a nebola pod natlakon.. Aj v takonto pripade namba noze podat? Respektive moze vyuzit sceeenshot ako dokaz a mozem skoncit vo vazeni za 1 fotku? Dakujem

Odpoveď pre Lili: Dobrý deň, súhlas na fotografovanie je potrebné dať rodičmi v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je potrebné dávať preto, pretože pri každej fotografii sa osoba označuje individuálne menom prípadne iným osobným údajom. Osobným údajom sú informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä menom, identifikačným číslom lokalizačným údajom (adresa), alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. V tomto prípade môžete žiadať učiteľku aby žiadala fotografa o vymazanie všetkých fotografií vášho dieťaťa s tým, že ide o zásah do Vášho súkromia. Vyzvať by ste ju mali písomne, pričom by ste jej mali dať primeranú lehotu na to, aby požiadala fotografa o vymazanie fotografií a aby upustil aj on od tohto zásahu. Rovnako ju môžete upozorniť, že v prípade nevyhovenia Vašej požiadavke, budete nútená obrátiť sa s ochranou Vašich práv na Úrad na ochranu osobných údajov, alebo príslušný súd, so žalobou na ochranu osobnosti.

Dobrý deň pán mgr Banos, chcel by som sa opýtať, či je nezákonné fotografovanie ulíc na ktorých sa nachádzajú súkromné objekty. Podotýkam, nejedná sa o detailné fotenie dvorov domov a pozemkov, ale ulice ako takej z perspektívy chodca bez osôb, iba neživých, ale často súkromných objektov zo vzdialenosti desiatok metrov ako podklad pre projektovanie stavieb v bezprostrednom okolí. Majiteľ jedného zo zachytených objektov na mňa fyzicky zaútočil a vyhrážal sa aj žalobou. Vopred ďakujem za odpoveď. S pozdravom Rado. K.

Dobrý deň, p. Mgr. Bános, touto cestou by som chcel poprosiť o právny názor, prípadne aj odkaz na paragrafy, ktoré by mi na moju otázku dali jasnú odpoveď. Totiž zaujíma ma, či zamestnávateľ môže bez písomného súhlasu zamestnanca nainštalovať do firemného vozidla internú kameru, ktorou bude snímať nie len jazdu auta (ako bežná autokamera) ale aj interiér vozidla a teda zamestnancov, ktorí cestujú na výkon práce v služobnom vozidle a zároveň, či môže cez túto kameru odpočúvať rozhovory zamestnancov? A v neposlednom rade, by som sa chcel opýtať, či kamerovanie zamestnancov, ktorí pracujú mimo sídlo firmy (chodia pravidelne do rôznych iných miest externe pracovať) je povolené a považuje sa za kamerovanie na pracovisku? (Zamestnávateľ vyžaduje od zamestnancov aby pri príjazde na miesto kde budú pracovať, zaparkovali vozidlo tak, aby ich tá kamera v aute mohla kamerovať počas celého výkonu práce). Osobne takéto konanie považujem za zásah do súkromia, dosť, že sme monitorovaní priamo na pracovisku, pri výjazde na externú prácu majú vozidlá GPS aj bežné eutokamery na snímanie jazdy, s týmto ďalším sledovaním nesúhlasím a preto by som chcel vedieť právny názor či máme ako zamestnanci nejakú možnosť brániť sa proti takejto šikane. Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď pre Petra: Dobrý deň, za osobný údaj možno považovať určitú informáciu o osobe, na základe ktorej v spojitosti s inými možno určiť jej totožnosť. Len na základe evidenčného čísla vozidla nemôžeme bez ďalších údajov určiť totožnosť konkrétnej osoby, preto je v poriadku, pokiaľ v uliciach môžeme vidieť evidenčné čísla vozidiel. Avšak zverejnenie fotografie, na ktorej je vidieť evč vozidla môže byť zverejnením osobných údajov v prípade, pokiaľ z ďalších informácií (napr. miesta parkovania alebo určitej špecifikácie vozidla) vieme identifikovať konkrétnu osobu. Táto osoba potom môže namietať prípadný zásah do jej práva na ochranu osobnosti, preto takéto fotografie možno použiť napr. na účely nárokov z poistnej udalosti či dopravného priestupku, avšak zverejňovať ich alebo inak rozširovať bez súhlasu dotknutej osoby môže byť nezákonné

Odpoveď pre Petronelu: Dobrý deň, pani si pravdepodobne vyhotovila Vašu fotografiu pre účely prípadného oznámenia. Pokiaľ ale Vašu fotografiu nezverejnila alebo inak nerozširovala, nejde o nezákonné konanie. V opačnom prípade by ste sa mohli domáhať práv súvisiacich s ochranou Vašej osobnosti na súde, najmä jej odstránenia a poskytnutia primeraného zadosťučinenia.

EČV je určite považované za osobný udaj???Mám na mysli to,že identifikáciu majitaľa vozidla vám potvrdi polícia (asi aj iné inšt.) na základe niečoho.Myslím tým,že takto poskytnutá informácia už má nejaký záznam o tom,že bola vydaná (napr. políciou).Preto zotpovednosť za poskytnutie takíchto os. údajov preberá ten kto ich vydal.Myslím,že fotka auta s ečv nie je zverejnenie osobného údaju.Ak sa mýlim,tak sa nechám poučiť.Na porovnanie:ak je ečv osobný údaj prečo je na aute vyditeľné pre celú škálu verejnosti hneď na dvoch miestach???

Dobrý deň. Chcem sa opýtať či si ma môže na ulici odfotiť pani aj keď som jej vravela že si neprajem aby si ma fotila. Ide o to že som bola von so psom a pani ma upozornila, že som za nim nepozbierala. Pani som vravela, že pojdem domov pre sáčik a to pozbieram, lebo som si zobrala inú bundu a zabudla som si do nej vziať sáčik. Ona aj napriek tomu spravila foto. Môže tak spraviť aj napriek môjmu jasnému nesúhlasu a manipulovať s ňou? Aj keď videla že som to nakoniec pozbierala? Ďakujem

Odpoveď pre L.: Dobrý deň, kamerový systém je zrejme inštalovaný za účelom ochrany majetku, prípadne života a zdravia aj ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Jeho prevádzkovateľ tak spracúva osobné údaje osôb, ktoré sa v bytovom dome pohybujú na právnom základe podľa § 13 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov. Vo vzťahu k osobám, ktorých osobné údaje spracúva, teda aj vo vzťahu k Vám je však povinný splniť si informačnú povinnosť o tom, v akom rozsahu, po akú dobu a za akým účelom osobné údaje spracúva. Tiež je povinný informovať Vás o Vašich právach podľa zákona o ochrane osobných údajov, ako o práve namietať spracúvanie osobných údajov, požadovať ich výmaz, opravu či obmedzenie spracúvania. Informácie o spracúvaní osobných údajov môžu byť umiestnené na tabuli aj v spoločných priestoroch tak, aby sa s nimi každý oboznámil. Ako dotknutá osoba môžete namietať spracúvanie Vašich osobných údajov u prevádzkovateľa kamerového systému, teda môžete sa dožadovať odstránenia kamery, snímajúcej priamo dvere Vášho bytu. Odstrániť celý kamerový systém zrejme nebude možné vzhľadom na princíp proporcionality, kedy Vaše osobné záujmy budú vo vzťahu k záujmom celej bytovky v slabšom postavení, ibaže by jeho odstránenie požadovali ostatní vlastníci bytov. Pokiaľ Vám nebude chcieť prevádzkovateľ vyhovieť a aj na Vašu námietku bude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Odpoveď pre pracovník: Dobrý deň, pri fotografovaní je potrebné dať súhlas na fotografovanie, ako aj prípadné zverejnenie vyhotovenej fotografie. V prípade, ak Vaša kolegyňa nechcela napriek Vášmu nesúhlasu fotografiu vymazať, je potrebné tento Váš nesúhlas vyjadriť ešte raz a vyzvať ju na to, aby fotografiu vymazala vzhľadom na to, že ste nedali súhlas na jej vyhotovenie a môže ísť aj do zásah do Vášho súkromia. Vyzvať by ste ju mali písomne, pričom by ste jej mali dať primeranú lehotu na to, aby Vaša kolegyňa túto fotografiu vymazala a upustila od tohto zásahu. Rovnako ju môžete upozorniť, že v prípade nevyhovenia Vašej požiadavke, budete nútený obrátiť sa s ochranou Vašich práv na Úrad na ochranu osobných údajov, alebo príslušný súd, so žalobou na ochranu osobnosti.

Odpoveď pre JurajZo: Dobrý deň, v prípade, že zamestnanec nevedel o vyhotovovaní audiovizuálneho záznamu, resp. nedal súhlas na jeho vyhotovenie, jeho zverejnením by ste sa mohli dopustiť porušenia ochrany jeho osobných údajov, pokiaľ je možné ho na zázname identifikovať. Z povahy záznamu však môže vyplývať tiež verejný záujem na jeho zverejnení, keďže ide o štátneho zamestnanca a verejnosť má záujem na predchádzaní obdobným prípadom. Vo všeobecnosti súdy tiež v rámci trestného konania neakceptujú takto nezákonne získaný dôkaz. Môžete však toto video postúpiť priamo Ministerstvu vnútra so žiadosťou o vyvodenie zodpovednosti voči zamestnancovi, avšak jeho zverejnenie s jasnou identifikáciou osoby nemožno odporučiť.

Dobry den, prosim vas o radu, minuly tyzden mi moja dcerka po prichode zo skolky oznamila, ze v skolke mali fotografa, ktory si ju odfotil... toto fotenie bolo bez suhlasu rodicov. preto som hned nato volala ucitelke a pytala si od nej vystvetlenie. Prva jej reakcia bola, ze prisiel fotograf z Cadce (my sme okres DS, cize urobil velku trasu) aby si ziskal klientelu.... ze o nic neide, spravil fotky deti a ze si ich necha vyvolat a nasledne si to budeme moct kupit.... ale ako hovorim bez nasich suhlas! Na druhy den sme chceli konfrontovat ucitelku, ci je vedoma toho co urobila- pustila do skolky cudzieho muza a dokonca si muz odfotil nase deti. Ale na druhy den uz ucitelka trvdila, ze malo ist o prekvapenie pre rodicov... proste je zjavne ze klame, pytali sme si od nej kontakt na osobu, na muza, ktory nase deti odfotil, no jej odpoved je ze kontakt nam neda, vraj uz vsetko zrusila... samozrejme sa tymto neviem uspokojit, preto idem pre radu, co mam robit dalej! uz 3 den sa vypytujem na kontakt a nic, myslim si ze kedze som matkou, tak mam pravo vediet kto a bez mojho suhlasu vyfotil moje dieta! Ako je to zo zakonom? mozem ist na inspekciu? lebo sme mala dedinka, kde pan starosta je este horsi ako samotna ucitelka a pravdu sa od neho tiez nemame sancu dozvediet! dakujem vam velmi pekne.

Prosím vás chcem sa opýtať, či je možné aby som vyhotovil audiovizuálny záznam so sediania s zamestnancom ORESNEHO ÚRADU, nakoľko mám taký záznam kde mam zdokumentované ako má zamestnanec v kancelárii napadol dole som to oznámiť polícii avšak ťa mi " poradila" aby som ho nezverejnil pretože zamestnanec ORESNEHO ÚRADU mi nedal povolenie, ale zamestnanci OU sú tak isto zamestnancami ministerstva vnútra nie? Tak som podal sťažnosť na zamestnanca nadriadenému a ten mi odpísal, že zamestnanec sa mu vyjadril, že on má len nastrasil a ja som išiel. Mám dôkaz, ale bojím sa aby som si neurobil viacej problémov ako nechať to tak. Poradíte mi

Dobrý deň. Rád by som sa opýtal. vlastním byt v bytovom dome kde sú kamery na chodbách pred vchodom v pivnici aj vo výťahu čo by tak nevadilo. a čo už mi vadí Ale myslím si že to nebude v súlade so zákonom je to že skrytou kamerou niekto nahráva priamo dvere do môjho bytu. Podotýkam že kamera nie je ani označená a je skrytá. Čo robiť v takom prípade? Za odpoveď vopred ďakujem

Dobry den. Vcera si mojho 3-rocneho syna tajne a bez mojho vedomia a suhlasu v kine na predstaveni odfotila kolegyna. Uvedomil som si to az vo chvili, ked sme odchadzali z miestnosti. V praci som ju konfrontoval, ze s danou fotkou nesuhlasim a pozadoval jej vymaz z mobilneho telefonu. Odmietla mi ukazat mobil, aby som si mohol skontrolovat, ci je fotka zmazana a evidentne klamala, ze si fotku zmazala. Vobec neviem, naco jej taka fotka bude a z akeho dovodu takto konala. Ako postupovat v takejto situacii? Dakujem.

Odpoveď pre Martina: Dobrý deň, súhlas v tomto prípade je potrebné dať rodičmi v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je potrebné dávať preto, pretože pri každej fotografii sa osoba označuje individuálne menom prípadne iným osobným údajom. Osobným údajom sú informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä menom, identifikačným číslom lokalizačným údajom (adresa), alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Ak nie je súhlas, v takomto prípade je možné predstaviť rodinu bez fotografií.

Odpoveď pre Jaroslava: Dobrý deň, pokiaľ nie je prezentácia priestorov vo forme zverejňovania fotografií, ktoré má konkurenčný klub v nájme v rámci nájomnej zmluvy výslovne zakázaná, konkurenčný klub sa nedopúšťa porušenia nájomnej zmluvy, ani protiprávneho konania. O porušenie zákona by mohlo ísť v prípade, pokiaľ by zverejnené fotografie klubu pohoršovali alebo obsahovali napr. rasistické symboly alebo ak by svojim vyobrazením poškodzovali dobré meno svojej konkurencie. Pokiaľ uvedené nie je naplnené, je potrebné rešpektovať právo na slobodné podnikanie a samostatné prezentovanie sa v rámci trhového prostredia.

Dobry den, tyka sa tato legislativna uprava aj fotenia priestorov ? Alebo sa tyka len osob? Mame klubove priestory, ktorych fotografie zverejnuje konkurencia na svojom webe. Nejedna ani o hanobenie, ohovaranie ani nic podobne, ale kazdopadne ich tam uverejnili bez mojho suhlasu. Dopustili sa nejakeho priestupku ? Alebo, do momentku, kym im nepride oficialna ziadost mozu tieto fotografie pouzivat ? Priestory su prenajate, no stale sa jedna o priestory klubu, tak som si neni isty, ci mam ziadost zasielat ja ako prevadzkovatel klubu, alebo mam poprosit majitela budovy, aby napisal on vo svojom mene. Dakujem za odpoved.

Dobrý deň, v škole sme dostali za úlohu predstaviť svoju rodinu , pričom mali byť použité fotografie jej členov. Čo v prípade, že rodinný príslušníci nesúhlasia s poskytnutím fotografie. Je v tomto prípade zákon, ktorý dáva právo neposkytnúť tieto fotografie?

Dobry den, moze zamestnanec skoly, ucitel, zverejnovat fotografie ziakov na svojom sukromnom ucte na socialnej sieti i ked sa jedna o skolsku akciu ? Dakujem za odpoved.

Odpoveď pre Dušana: Dobrý deň, pokiaľ ste so zverejnením uvedených osobných údajov nevyslovili súhlas, osoba, ktorá Vaše údaje zverejnila sa mohla dopustiť porušenia zákona o ochrane osobných údajov, ako aj zásahu do Vášho práva na ochranu osobnosti v prípade, že dané údaje nezverejnila na inom právnom základe ako je Váš súhlas. Podľa zákona o ochrane osobných údajov totiž osoba prevádzkovateľa môže osobné údaje spracúvať tiež v prípade realizácie verejného záujmu alebo na účel svojich oprávnených záujmov. Pokiaľ Vaše osobné údaje neboli zverejnené na základe uvedených právnych základov, odporúčam Vám namietať spracúvanie osobných údajov voči prevádzkovateľovi, teda osobe, ktorá ich zverejnila, a tiež vyzvať ju na upustenie od zásahu do Vašich osobnostných práv. Pokiaľ bude uvedené bezúspešné, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov a iniciovať konanie o ochrane osobných údajov, a tiež na súd a podať osobnostnú žalobu.

Dobry den, mal len jednu kratku otazku: moze ina osoba zverejnit na videu dokument kde je moje cele meno, adresa a podpis? Dakujem za info.

Odpoveď pre Katarínu: Dobrý deň, pokiaľ je Vám známa adresa osoby, ktorej ste peniaze poskytli, odporúčam Vám, aby ste tejto zaslali predžalobnú výzvu na vydanie bezdôvodného obohatenia a pokúsili sa o vrátenie peňazí najskôr mimosúdnou cestou. Pokiaľ k mimosúdnemu riešeniu veci nedôjde, môžete sa domáhať vrátenia peňažnej sumy podaním žaloby na súde. Konanie osoby, ktorej ste peniaze poskytli, môže napĺňať tiež skutkovú podstatu trestného činu podvodu, ktorého sa v zmysle Trestného zákona dopustí ten, kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu. Odporúčam Vám preto obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní a podať oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že došlo k spáchaniu trestného činu danou osobou. Oznámenie môžete podať na policajnej stanici alebo prokuratúre. Vymožiteľnosť Vašich peňazí je možná, bude však závisieť od identifikácie osoby, ktorej ste poskytli peniaze, na preukázaní ich poskytnutia bez právneho dôvodu, ako aj na ďalších okolnostiach prípadu. Musím však poznamenať, že medzinárodný presah tohto činu podstatne návratnosť financií sťažuje. Odporúčam Vám preto obrátiť sa v tejto veci na skúseného advokáta, ktorý vyhodnotí Vaše možnosti po hlbšom objasnení Vášho problému.

Dobrý deň, bola som podvedená súkromným investorom z Francúzka, ktorý odomňa vylákal zálohu za pôžičku. Zaplatila som mu spolu 800 EUR a pôžičku mi samozrejme dodnes nevyplatil. Nevedela som, čo mám robiť a tak som sa obrátila s prosbou na Ammado. Oni majú sekciu pre pôžičkových podvodníkov https://www.ammado.sk/podvodnici . Oni ma odporučili aby som si našla nejakého advokáta a podala trestné oznámenie. Myslíte si, že mám ešte niekedy šancu získať svoje peniaze späť?

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 1. októbra 2018: Dobrý deň, v zmysle občianskeho zákonníka má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy. Nikto Vás teda nemôže fotiť bez Vášho vedomia a súhlasu, ktorý nemusí byť len písomný, postačuje aj ústny súhlas, v niektorých prípadoch aj konkludentný, teda nevýslovný súhlas. Súhlas nie je potrebný, ak sa fotografie vyhotovia alebo použijú na úradné účely na základe zákona. Okrem toho fotografie bez súhlasu fyzickej osoby možno vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom tiež na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. Na základe toho, čo uvádzate vo Vašej otázke, je zrejmé, že ide o neoprávnený zásah do Vašich práv na ochranu osobnosti. Poradíme Vám, aby ste uvedeným osibám adresovali písomnú výzvu doporučene s návratkou, kde opíšete akým spôsobom porušili Vaše práva, s tým, že z ich strany ide o neoprávnené konanie, a touto cestou ich vyzývate, aby od takehoto konania upustili a zároveň aj odstránili následky takéhoto zásahu. Zároveň ich odporúčam upozorniť, že v prípade ak od predmetného konania neupustia, budete nutená obrátiť sa na súd. Pokiaľ Vám toto konania spôsobilo ujmu, môžete žiadať i finančné zadosťučinenie.

Zdravím, chcela by som sa opýtať stala sa mi hrozna vec, trocha som to prehnala a opila sa tak že som zaspala. Som si vedomá že alkoholu sa nedotknem ale partia ma nafotila a natočila môže sa to bez súhlasu alebo ich môžem udať prosím poraďte mi čo mám robiť. Ďakujem

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto