Vydedenie

Nachádzate sa tu

Dobrý deň pán advokát, prosím Vás o radu a pomoc pri riešení môjho problému. Som vdovec na dôchodku, mám dcéru, ktorú som po smrti manželky vychovával sám. Keď sa dcéra po ukončení VŠ osamostatnila, prispel som jej na kúpu bytu sumou vo výške 50.000 EUR a podporoval som ju finančne aj potom, ako sa zamestnala. V súčasnosti je vydatá a má syna. Dcéra sa však so mnou nestýka, nenavštevuje ma a viackrát sa stalo, že keď som ju chcel navštíviť, povedala do telefónu, že nie je doma. Ešte počas aktívnej práce som si zobral úverovú pôžičku. Po odchode do dôchodku som sa dostal do veľmi zlej finančnej situácie a keď som požiadal dcéru o finančnú pomoc, odmietla ma s tým, že mám predať svoje auto. Chcem sa vlastne opýtať, či môžem svoju dcéru vydediť, aby z môjho majetku nedostala nič, lebo na internete som sa dočítal, že ak by aj bola vydedená, na čiastku z dedičstva by mal nárok môj vnuk. A tiež sa Vás chcem opýtať, či môžem svoj majetok darovať mojej krstnej dcére? Mohla by moja dcéra napadnúť túto darovaciu zmluvu a súdiť sa voči vydedeniu? Dúfam, že mi v tejto veci poradíte. Ďakujem.

Dobrý večer, pokiaľ ide o vydedenie Vašej dcéry, to je možné len ak je splnená jedna zo zákonných podmienok, ktoré stanovuje Občiansky zákonník v § 469 a). V zmysle tohto ustanovenia môže poručiteľ (rodič) vydediť potomka, ak

a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,

b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,

c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,

d) trvalo vedie neusporiadaný život.

Vo Vašom prípade by som si vedel predstaviť vydedenie dcéry v zmysle vyššie uvedeného písmena a) a b), pričom v listine o vydedení by ste musel presne opísať, čo presne dcéra urobila, kedy a pod. Okrem toho môžete v listine o vydedení priamo uviesť, že vydedenie sa vzťahuje aj na dcérine deti, v tom prípade by nededili ani oni, ale buď iní dedičia zo zákona alebo dedičia zo závetu. Ešte za môjho pôsobenia na súde som však prišiel na to, že je omnoho lepšie riešiť takéto veci ešte za života poručiteľa, keď si vie všetko sám vybaviť, a tiež aj obhájiť...je totiž možné, že v dedičskom konaní by Vaša dcéra napadla samotné vydedenie, jednak že to nie je pravda, čo ste tam uviedol a tiež že nie sú splnené podmienky na vydedenie. A to už bude neskoro, aby ste Vaše tvrdenia voči dcére obhájil. Skôr by som odporučil Vami navrhnutý druhý spôsob, a to prepísať (darovať) majetok Vašej krstnej dcére. Čisto teoreticky aj to môže dcéra napadnúť, avšak keď sa veci dobre napíšu a odôvodnia, dcéra nebude mať takmer šancu na úspech. Aj tento spôsob Vám však radím dobre si premyslieť, pokiaľ by mala byť darovaná nehnuteľnosť, v každom prípade by som odporučil zriadiť Vám v nej právo doživotného užívania. A tiež by som Vám odporučil veľmi mať dobré zmluvy na všetko, za týmto účelom si nájsť dobrého advokáta alebo advokátsku kanceláriu.

Komentáre

Hi, here on the forum guys advised a cool Dating site, be sure to register - you will not REGRET it https://bit.ly/3sCrmNV

Hi, I found a cool method of penis enlargement, here https://bit.ly/2N4bBAl

Odpoveď pre Vladimíra z 8. novembra 2019: Dobrý deň, podľa Exekučného poriadku, proti inému než tomu, kto je v exekučnom titule označený ako povinný, alebo v prospech iného než toho, kto je v exekučnom titule označený ako oprávnený, možno navrhnúť vykonať exekúciu, len ak sa preukázalo, že naňho prešla povinnosť alebo právo z exekučného titulu. Skutočnosť, že povinný (t. j. Váš syn) má ohlásený trvalý pobyt vo Vašom dome nezakladá právo oprávneného (t. j. veriteľov Vášho syna) na to, aby jeho pohľadávka bola uspokojená z Vášho majetku. Inými slovami, exekútor nemôže siahnuť na Vašu nehnuteľnosť a predať ju, nakoľko dom je vo Vašom vlastníctve, a nie vo vlastníctve Vášho syna. Jediná nepríjemnosť, ktorá Vám môže vzniknúť je to, že v prípade exekúcie by exekútor všetky zásielky posielal na adresu trvalého pobytu Vášho syna, resp. ho môže na danej adrese osobne navštíviť. Čo sa týka prípadnej smrti Vášho syna, tak uvádzate správne, že Vy a manželka by ste boli dediči, nakoľko nemá manželku ani deti. Avšak, Občiansky zákonník v § 463 a nasledujúcich upravuje inštitút odmietnutia dedičstva, pričom uvádza, že "dedič môže dedičstvo odmietnuť. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť." Treba však uviesť, že odmietnutie dedičstva sa musí týkať celého dedičstva (aktív aj pasív), t. j. nemožno odmietnuť len časť dedičstva (napr. len dlhy). Nakoľko však uvádzate, že Váš syn nemá žiaden majetok (hnuteľný či nehnuteľný), v prípade jeho smrti by jeho dedičstvo boli len dlhy. Ako som však už vyššie uviedol v zmysle Občianskeho zákonníka máte právo dedičstvo odmietnuť, pričom ak to urobíte a dedičstvo odmietnete, sa Vás synove dlhy nebudú týkať.

Dobry den. Mam syna ktory uz dlhe roky vedie neusporiadany zivot.. na slovensku ma dlhy a zacali ho kontaktovat exelutori. Momentalne so zenou zijeme v zahranici kde pracujeme ale na slovensku mame dom ktory mi ako jedinemu synovi darovacou zmluvou prepisali moji rodicia ktori maju dozivotne pravo uzivania nehnutelnosti. Moj syn tam ma taktiež trvaly pobyt. Zije tiez v zahranici, nie s nami v domacnosti ale v tom istom meste. Problem je ze dlhy dlhe roky na slovensku banke vobec neplatil a teraz ma problémy. Bojime sa ci v pripade exekucie budu moct siahnut na nas dom na slovensku. Pomohlo by oba odhlasenie syna z trvaleho pobytu? A dalsia dolezita otazka na ktoru neviem najst odpoved je.. ci pri pripadnej smrti mojho syna kedze nevlastní absolutne ziaden hnuteľný ani nehnutelny majetok, iba má dlhy a to aj v zahranici, by sme my ako jeho rodicia dlhy zdedili. Nema zenu ani deti a ziadny majetok takze predpokladame ze my sme prvy dedici po jeho smrti. A kedze dedicstva sa zrieknuť nemame akeho ci dlhy zdedime ako take. Vopred dakujem

Odpoveď pre Adriána: Dobrý deň, výpočet dôvodov spôsobilých na vydedenie je taxatívne vymedzený ustanovením Občianskeho zákonníka, podľa ktorého poručiteľ môže vydediť potomka, ak v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch; ak o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať; ak bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka; ak trvalo vedie neusporiadaný život. V prípade vydedenia sa musí spísať listina o vydedení, môže byť priamo zahrnutá do závetu alebo môže byť spísaná samostatne. Listina o vydedení môže byť napísaná vlastnou rukou a takýmto spôsobom i podpísaná. Možno ju zriadiť i v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárkej zápisnice. Listina o vydedení musí obsahovať deň, mesiac a rok, kedy bola podpísaná, inak je neplatná. Okrem formálnych náležitostí musí listina o vydedení nevyhnutne obsahovať konkrétny dôvod vydedenia. Poručiteľ musí konkrétny dôvod vydedenia uviesť výslovne v listine o vydedení s časovou a miestnou špecifikáciou, aby sa predišlo prípadnému sporu. Bez uvedenia tohto dôvodu by bola listina o vydedení absolútne neplatná. Dôvod vydedenia musí existovať v čase spísania listiny o vydedení. Existencia dôvodu vydedenia je vždy posúdená s prihliadnutím na okolnosti každého jednotlivého prípadu. Vo Vašom prípade si myslím, že by ste mohli uplatniť ten druhý dôvod (potomok o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potom mal prejavovať). Dávajte si ale pozor, lebo ak potomok trvalo neprejavuje o poručiteľa záujem preto, že poručiteľ neprejavoval záujem o potomka, nemožno bez ďalšieho vyvodiť, že by neprejavenie tohto záujmu potomkom mohlo byť dôvodom na jeho vydedenie. Preto pri posúdení dôvodov vydedenia podľa uvedeného ustanovenia bude zistené, či potomok poručiteľa mal reálnu možnosť o poručiteľa prejaviť skutočný záujem, ktorý by ako potomok mal prejaviť, t. j. či poručiteľ mal sám záujem sa s dieťaťom stýkať a udržiavať s ním bežné príbuzenské vzťahy. Vydedenie prichádza do úvahy len tam, kde poručiteľ o uvedený blízky príbuzenský vzťah stál, kde sa ho nezáujem potomka osobne citovo dotýkal, kde mu tento stav vadil, nie v prípade, ak ide o situáciu, keď mu bol tento stav ľahostajný, príp. keď k nemu sám aj podstatne prispel.

Dobrý deň chcem sa spýtať chcem vydediť svoju dcéru ktorá ma 20 rokov ktorú som nikdy nevidel ,môžem ju vydediť do budúcno s nuteľného a nehnuteľného majetku aj ked nevlastným teraz žiadny najetok je to možne ,vopred

Odpoveď pre Mária: Dobrý deň, súrodenci dedia po poručiteľovi v prípade, ak poručiteľ nemá manžela, ani deti, ani rodičov. Podľa Občianskeho zákonníka vydediť možno iba potomka. Vo Vašom prípade by som Vám odporúčal zriadenie závetu. Dedenie zo závetu má prednosť, môžete tak majetok odkázať komukoľvek. Ak totiž nenecháte závet, v takom prípade sa dedičstvo rozdelí podľa zákona. Závet musí byť platný. Môžete ho napísať vlastnou rukou, alebo ho zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice priamo u notára. Vlastnoručný závet musí byť napísaný a podpísaný vlastnou rukou. Pokiaľ závet nenapíšete vlastnou rukou, musíte ho vlastnou rukou podpísať a pred dvoma svedkami súčasne prítomnými výslovne prejaviť, že listina obsahuje Vašu poslednú vôlu. Svedkovia sa musia na závet podpísať. V závete musí byť uvedený aj deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný.

Dobrý deň som vlastníkom domu a mám 5 súrodencov. som bezdetný . Chcem s spýtať či je možné vydediť jedného zo súrodencov v prípade, že by som zomrel. ak áno formou sa dá takéto niečo uskutočniť vďaka

Odpoveď pre Pavla: Dobrý deň, nakoľko ide o Vaše deti, tak občiansky zákonník uvádza len niekoľko dôvodov, za ktorých možno vydediť potomka. Vydediť možno potomka len, ak v rozpore s dobrými mravmi neposkytol Vám ako poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch, ak o Vás ako poručiteľovi deti trvalo neprejavujú opravdivý záujem, ktorý by ako potomkovia prejavovať mali alebo ak bol potomok odsúdený za úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka alebo trvalo vedie neusporiadaný život. Pokiaľ je splnený niektorý z vyššie uvedených dovodov, možete spísať listinu o vydedení, pričom tak odporučam urobiť pred notárom. Zároven možete spísať závet, v ktorom uvediete, že spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti zdedí pre prípad Vašej smrti Váš brat.

Dobrý deň. Darovacou zmluvou som dostal 1/3 domu.Ako mám zabezpečiť do budúcna,aby po mojej smrti tútú časť nehnuteľnosti nededili moje 2 deti a aby tak nemohli mať žiadne nároky na túto časť domu,keďže som ju ja nenadobudol.S deťmi sa nestýkam,som už dlho rozvedený.Jednu dcéru som si osvojil,tá je už dospelá a má 2 deti,druhá má 17 rokov,riadne na ňu platím výživné.Dá sa to zabezpečiť závetom,aby sa po mojej smrti táto časť domu vrátila späť darcovi,alebo ju zanechať bratovi,ktorý je vlastníkom 2/3?

Odpoveď pre Vaparo: Dobrý deň, finančné prostriedky na účte v banke, ktorého bol zosnulý majiteľom sa ku dňu jeho úmrtia stávajú predmetom dedičského konania. Ak máte podozrenie, že určité množstvo finančných prostriedkov chýba, môžete na túto skutočnosť upozorniť v rámci dedičského konania notára a ten má možnosť vyžiadať si od finančných inštitúcií napríklad výpisy z účtov za účelom zistenia spôsobu nakladania s majetkom poručiteľa inou osobou. Čo sa týka ostatného nehnuteľného majetku, ktorý sestra získala od rodičov, pokiaľ poručiteľ za svojho života časť svojho majetku platne previedol na inú osobu (napríklad darovacou alebo kúpnou zmluvou), tento majetok nebude predmetom dedičstva. Podľa ustanovenia § 484 zákona č. 40/1964 Z. z. platí, že ak sa prejednáva dedičstvo, v ktorom nadobúdajú dedičstvo dedičia zo zákona, súd do podielu toho ktorého dediča započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal. Toto ustanovenie sa však nevzťahuje na bežné, obvyklé dary. Samotné započítanie má teda zabrániť neodôvodnenému zvýhodneniu niektorého z dedičov voči ostatným dedičom, čiže opäť môžete notára upozorniť na majetok, ktorý sestra nadobudla od rodičov. Odporúčam tiež, aby sa Váš partner pokúsil so svojou sestrou dohodnúť ohľadom nehnuteľného majetku, ktorý nadobudla, resp. požiadať ho o určité finančné vyrovnanie.

Dobrý deň prajem pán advokát! Prosím o radu, v akom zmysle mám písať na súd vo veci vymáhania sumy , ktorú ako ručiteľ som zaplatiť miesto povinnej osoby. Menovaného som vyzval osobným listom k zaplateniu ešte koncom r. 2017, do dnešného dňa sa neozval. Mám od súdneho exekútora potvrdenie o tom, koľko som zaplatil. . Mám žiadať súd o vymáhanie uvedenej čiastky od povinnej vo forme ŽALOBY? Bude aj súdne pojednávanie? Alebo súd na základe dokladov, ako exekučný príkaz a potvrdenie od exekútora o zaplatení vydá Rozhodnutie v mene SR? Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň prajem pán advokát! Prosím o radu, v akom zmysle mám písať na súd vo veci vymáhania sumy , ktorú ako ručiteľ som zaplatiť miesto povinnej osoby. Menovaného som vyzval osobným listom k zaplateniu ešte koncom r. 2017, do dnešného dňa sa neozval. Mám od súdneho exekútora potvrdenie o tom, koľko som zaplatil. . Mám žiadať súd o vymáhanie uvedenej čiastky od povinnej vo forme ŽALOBY? Bude aj súdne pojednávanie? Alebo súd na základe dokladov, ako exekučný príkaz a potvrdenie od exekútora o zaplatení vydá Rozhodnutie v mene SR? Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň. Žijem s partnerom s ktorým mam syna. Muž ma ešte jednu sestru. V čase života ich rodičov sa mi ich mamka t.j. pred 6 rokmi zdôverila, že ma veľa dlhov a chcela by prepísať byt v ktorom bývala so svojím manželom na svoje deti. Ale tu nastal problém. Syn, môj partner mal dlžoby a toho sa obávala, aby tým pádom neprišla o strechu nad hlavou ona s manželom. Poradila som jej prepísať na dcéru, veď ako prejavovala sesterské city, nezachová sa k bratovi zle. Rodičovský byt si ale prepísala na seba a svojho partnera, ktorý zobral úver, pre úhradu dlhov partnerovej mamky. Dlžobu splácali oni. Podiel bytu sa po úhrade úveru, ktorý partnerovi rodičia splácali z ich účtu sa po vyplatení mal prepísať. No partner ich dcéry to neprepísal a ich mamka v ten rok zomrela. Ich otec zomrel tento rok. Ako bývalý policajt vy výslužbe mal veľmi slušný dôchodok. Dôchodok mu chodí na účet cca 15.2. dajme tomu a 17.2. otec môjho partnera dostal porážku a skončil v nemocnici. Otec im zomrel následne 2.3. Prišlo k pohrebu a dcéra s partnerom disponovali s kartou ich otca, nakoľko po smrti mamky, sestra môjmu partnerovi povedala ja mám jeho bankomatovú kartu ja sa o neho budem starať. Starala sa o nákupy. a podobne ale pomáhali sme mu aj my. Pred smrťou ich mamky sa o otca ani neobtrela, lebo kartu mala ich mamka ktorá sa o celú domácnosť starala. O otca sa v tom čase staral môj partner, nakoľko ich mama, keďže sa prerábali výťahy v tom čase musela bývať u dcéry, o ktorej domácnosť sa starala. Pratala a varila pre jej deti, čo robila po celú dobu svojho žitia čo videli aj iní susedia, keď sa k dcére nosili hrnce s jedlom. K podstate. Môjho partnera sestry partner sa vyjadril, že na účet otec nič nemá čo neprichádza do úvahy, nakoľko bol v nemocnici a nedávno predal auto v hodnote 400€. Ako sa partner môže dopracovať k výpisom z banky, lebo určite v čase keď bol v nemocnici, buď si sestra s partnerom urobili prevod alebo uvedené peniaze u účtu otcovi vybrali. Pri smrti mamky s mojím partnerom bolo vybabrané a rovnako je aj teraz. Prepísali si aj chalupu na ktorú počas života mamy ani nečuchli ale po smrti tam začali chodiť a dokonca len tým, že sme sa pozreli na kataster portal sme zistili, že nehnuteľnosť si na seba nechala dcéra teda sestra môjho partnera prepísať. Ako by mohol manžel postupovať. Mne osobne nejde o ich majetky, ale ide tu o spravodlivosť. Partner môjho muža sestry je človek, ktorý pracuje na exe.úrade, robí aj tam priamo podvody a nikdy mu nikto nedá po prstoch. Myslím si, že spravodlivosť by mala byť. Nehovoriac o tom, že dcéra sa tak starala o mamu, že šla na dovolenku a na chemoterapiu sme za ňou chodili my čo je samozrejmé ale videla som ako sa tá žena trápi. 2 dni pred tým, než zomrela, sa na ňu nakričala že nestíhala, do posledného dňa sa starala o jej deti. Nedokážem sa už pozerať na tie klamstvá, je mi z toho neskutočne zle. Môj partner musím povedať žiaľ nie je podvodník ako partner jeho sestry, ktorý sa spojil s realiťákom a robia podvody čo sa žiaľ aj preriekol. Nechcem nikomu robiť zle ale chcem, aby spravodlivosť zvíťazila, čo sa v dnešnom svete nenosí, žiaľ. ďakujem

Odpoveď pre Rasta: Dobrý deň, ak tomu rozumiem správne, nájomnú zmluvu ste uzatvorili na 10 rokov, t.j. na dobu určitú. V takom prípade sa nájom v zmysle Občianskeho zákonníka skončí uplynutím doby, na ktorú sa dojednal, ak sa prenajímateľ nedohodne s nájomcom inak. Zákon ďalej hovorí, že prenajímateľ môže kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, ak nájomca napriek písomnej výstrahe užíva prenajatú vec alebo ak trpí užívanie veci takým spôsobom, že prenajímateľovi vzniká škoda alebo že mu hrozí značná škoda. V zmysle Občianskeho zákonníka môžete tiež odstúpiť od zmluvy, ak nájomca, hoci upomenutý, nezaplatil splatné nájomné ani do splatnosti ďalšieho nájomného, a ak je táto doba kratšia ako tri mesiace, do troch mesiacov, alebo ak s ohľadom na právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu treba prenajatú vec vypratať. Každopádne Vám však odporúčam preštudovať si nájomnú zmluvu, či neobsahuje ďalšie, benevolentnejšie ustanovenia ohľadom skončenia nájmu, prípadne, či neobsahuje možnosť ukončenia dohodou. Ustanovenia zákona totiž platia iba v prípade absencie inej dohody medzi zmluvnými stranami.

Som výlučným vlastníkom pozemkov a dal som do prenájmu pozemky ornú pôdu a zastavanú plochu na základe zmluvy ktorú mi oni ponúkli ja som podpísal na 10 rokov Poradte mi či môžem odstupit od spomínanej zmluvy nakoľko som zistil u známeho znalca .že minimálnu čiastku mi ročne platia prevažne sa jedna o zastavanú plochu t.j. pozemky pod stavbami na bývalom dvore JRD.

Odpoveď pre Moniku: Dobrý deň, vydedenie je osobitný inštitút, ktorý môže vykonať len poručiteľ, po ktorom sa dedí. Ak Vaša matka za života neurobila úkon potrebný k vydedeniu, nie je možné sa po jej smrti domáhať dodatočného vydedenia sestry. A to ani keby spĺňala jeden zo zákonných predpokladov vydedenia.

Dobrý deň! Sme tri sestry. Otec (82 r.) zomrel pred 3 rokmi, mama (80 r.) tento rok v auguste. Dedičské konania už prebehli. Jedna zo sestier však celý život chodila - nechodila navštevovať rodičov, starala - nestarala sa. Dospelo to až do štádia, že keď mala mama pred desiatimi rokmi mozgovú príhodu ani nechcela, aby sme jej zavolali. Napriek tomu sa o tom dozvedela a teda prišla za mamou do nemocnice a ešte párkrát domov pozrieť, ale potom znovu dlho nič. Po pol roku zase raz, dvakrát návšteva a nič. Dokonca, keď vydávala dcéru nikomu z rodiny a ani len rodičom o tom nepovedala. Keď sa jej dcére narodili deti, taktiež o tom nikomu nepovedala. V podstate otec svojich pravnukov ani nevidel, mama ich prvýkrát stretla na otcovom pohrebe. Samozrejme sa zopakoval scenár, že párkrát zase prišli pozrieť mamu a potom nič. Najdlhšia pauza medzi "návštevami" bola 4 roky. Nie sú nám známe žiadne problémy a konflikty, kvôli ktorým by sa musela takto správať k rodičom. Podotýkam, že už cca 20 rokov žije na rovnakej dedine ako rodičia. Otec v posledných rokoch jeho života stále rozprával, že by ju najradšej vydedil. Rodičia, tak ako väčšina ľudí v ich veku, už boli chorľaví. Mama mala vysoký krvný tlak a pichala si inzulín. Doma sa o seba ešte postarali, ale k lekárom ich už vždy niekto zaviezol a vybavil. Okrem tejto sestry a jej rodiny. Mama si neželala, aby sme sestru informovali ani o smrti otca a ani keď zomrie ona. Avšak takéto veci sa utajiť nedajú, takže vždy sa o tom dozvedela a na pohreb prišla. Pri dedičskom konaní sa nič z toho nehovorilo, lebo sme sa domnievali, že by sa to ťažko dokazovalo a bolo by to slovo proti slovu. Ale, keď sme prechádzali veci po zosnulých rodičoch, našli sme zošit, kde si mama robila poznámky - dnes akýsi denník. Zaznamenávala si dôležité životné udalosti (svadba, narodenie, krst,...). Našli sme tam aj poznámky o tom ako tam sestra nechodí a ani nevie prečo. Presne tam je aj napísané, napr. 4 roky, pol roka... Že nevie, že sa vydávala vnučka, že sa narodili pravnuci... Dalo by sa na základe tohto znovu otvoriť dedičské konanie a vylúčiť sestru z dedičstva? Je to dostačujúci podklad pre nejaké právne úkony? Ďakujem

Dobrý deň. Pán Advokát, prosím, potrebovala by som poradiť vo veci dedičstva po otcovi. Otec nezanechal poslednú vôľu a tak sme dedili zo zákona a to štyria - naša matka (otcova manželka) a 3 deti, v tom čase všetky neplnoleté. Hlavným predmetom konania bol byt, z ktorého každý dostal rovnakú časť. Problém však nastal keď brat "dospel" (v súčastnosti má 17 rokov). Už od jeho 13 rokov robí v domácnosti problémy - alkohol, cigarety, neprispôsobivosť, agresia, odmietanie rešpektu voči komukoľvek. Niekoľko krát bol umiestnený v reedukačnom centre a dlhodobo bral lieky keďže je psychiatrický pacient. Avšak v posledných rokoch svoju situáciu zneužíva, je neprispôsobivý, nikto si s ním nevie dať rady, dokonca sa musela niekoľko krát volať polícia kvôli jeho priestupkom - poškodenie majetku, krádež väčšieho finančného obnosu a šperkov. Doslova všetkých psychicky zneužíva a škodí ostatným v domácnosti. Zo strany polície dostala matka návrh na podanie trestného oznámenia na avšak využila možnosť trestné oznamenie nepodať. Aby som sa dostala k veci. Je možné nejako spätne napadnúť rozhodnutie o rozdelení majetku a zbaviť ho práva dediť po dosiahnutí jeho plnoletosti? Vzhľadom na všetko čo v rodine spôsobil a spôsobuje, aj s jeho postojom k zosnulému otcovi, ako jeden z dedičov nesúhlasím aby po otcovi dedil. Ja sa svojej časti do budúcna plánujem vzdať a darovať buď matke alebo najmladšej sestre.

Odpoveď pre Ivanu : Dobrý deň, samozrejme z morálneho hľadiska je pochopiteľné, že pociťujete krivdu, avšak z právneho hľadiska nie je možné Vašej matke brániť, aby za života disponovala svojim majetkom podľa vlastného uváženia. V tomto prípade nejde o vydedenie, pretože dedením sa rozumie prechod majetkových práv poručiteľa po jeho smrti na zákonných dedičov, resp. dedičov stanovených závetom. V prípade vydedenia je potrebná listina o vydedení, v ktorej musí byť uvedený jeden z taxatívne vymenovaných dôvodov, pre ktorý Vás rodič ako neopomenuteľného dediča vydedil.V zmysle ustanovenia § 469a Občianskeho zákonníka môže poručiteľ svojho potomka vydediť jedine v prípade ak tento v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch, o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať, bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka alebo ak trvalo vedie neusporiadaný život.

Dobrý deň, pred 23 rokmi som sa vydala a žijem s rodinou v meste vzdialenom 350 km od rodného mesta. Otca už nemám, s matkou, sestrou a bratom udržiavam normálne vzťahy. S matkou často telefonujem, chodievam s rodinou párkrát do roka domov. Matka má po svojich rodičoch dom, v ktorom žije s mojím bratom. Spoločne vedú domácnosť, môj brat bude mať 40 rokov ale nič sám nenadobudol, rodičia mu dláždili cestu a teraz mu matka pomáha v každej oblasti. Nebolo žiadnym tajomstvom, že brat sa o matku postará a matka mu daruje dom. Zrazu mi matka oznámila, že moja sestra má záujem o záhradu a chce stavať dom, neskôr.....že ona sama ju tlačí do stavby domu. Nasledovala výmena názorov. Zrazu je po vzťahoch pretože matka mi hovorí, že som odišla žiť inde, keby som ostala v rodnom meste tak mám na záhradu alebo dom právo ja lebo som najstaršia, ďalej že mám tri zdravé deti, že môj manžel dobre zarába, že som zabezpečená, že mám postavený dom a sestre neprajem. Ja som k celej situácii povedala len toľko, že by som toto so svojimi deťmi nikdy neurobila, nie je pravda, že sestre neprajem. Moji súrodenci mlčia. Matka odomňa žiada aby som sa aj naďalej správala ako sa správam, aby som bola spokojná, že bude o ňu postarané a najhoršie je, že mi povedala...že zo mňa nič nemá. Tento výrok ma zasiahol úplne. Čiže keď to zhrniem, matka podelila čo mala, pretože chce byť zabezpečená čo sa opatery týka. So mnou vôbec nepočíta i keď človek nikdy nevie ako sa život bude vyvíjať. Som veľmi sklamaná, nečakala som niečo také od svojej matky.Poradili by ste mi ako sa správať, aké stanovisko zaujať,ďakujem,pekný deň.

Odpoveď pre ANONYM, 23. september 2016 - 9:53 Dobrý deň, vydedenie potomka je možné podľa ustanovenia § 469a Občianskeho zákonníka. V zmysle tohto ustanovenia Vy ako poručiteľ môžete vydediť potomka ak Vám v rozpore s dobrými mravmi neposkytne potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch, ak trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať, ďalej ak bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka a trvalo vedie neusporiadaný život. Súčasťou Vášho prípadného závetu by v tomto prípade tak mala byť aj listina o vydedení, v ktorej ale musíte svoje rozhodnutie riadne odôvodniť.

Dobry den mam dvoch synov jedneho biologického druheho sme si adoptovali ešte nie je plnoletý robí nám už teraz veľke problémy vyhladal si na fb podla rodneho listu biologických rodičov su to romovia pravdepodobne ked dovrši plnoletost pojde ku nim nám vykrikuje že nie sme nikto nie sme rodičia jeho ako postupovat ked nechcem aby v buducnosti dedil s našim synom a nerobil mu aj s jeho biologickou rodinou problémy poradte mi prosim dakujem

Odpoveď pre Anonymného užívateľa - 27 Jún 2016 - 12:44 Dobrý deň, vašu situáciu je možné riešiť podľa ustanovenia § 469a ods. 1 písm. b) Občianskeho zákonníka:poručiteľ môže vydediť potomka, ak o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať. Urobiť tak možno spísaním Listiny o vydedení, na ktorú sa vzťahujú obdobné pravidlá ako na závet, to znamená, že poručiteľ ju musí buď napísať vlastnou rukou, alebo ju zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice, musí v nej byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bola podpísaná, inak je neplatná. Listina o vydedení sa zrušuje buď jej odvolaním, jej nahradením alebo zničením.

Dobrý deň, je možné vydediť syna ktorý sústavne útočí na vlastnú rodinu a na svoju matku, napriek tomu že sa mu snaží pomáhať ako vie,aj napriek tomu že sme jej z druhým synom povedali, že nech kašle na neho, ale stale si vymýšla nove zámienky, ako ublížiť psychicky hlavne na manželke, všetko vyčíta, všetko si privlastňuje, čoho sa kedy chytil tak je to jeho nebýva u nás už dva roky a po skončení štúdia ušiel z domu k frajerke) a zo všetkého obviňuje manželku, že sa má ospravedlňovať jeho frajerke s ktorou neprehovorila počas ich vzťahu naposledy pred dvoma rokmi tak max. 10 viet. Neumožnil nám isť pozrieť kde býval a ani teraz kde býva, lebo ak sa neospravedlní vraj jeho frajerke, nikto nemôže a ani nemohol ísť ho pozrieť, ani ked bol v podnájme, lebo si to jeho frajerka nepriala a nepraje, hlavné že jeho rodina tam môže voľne chodiť. On k nám chodí ako do svojeho a sústavne zneužíva našu dobrotu a miesto pomoci, všetko len vyčíta a ponižuje ženu a nás, klame, hanbí sa za vzdelanie svojich rodičov, napriek tomu že sme mu dali desaťročné študium a my sme si počas jeho študia uťahovali opasky. Vraj sme ho okradli a nedostal peniaze, či byt,či auto, vkladnú knižku, ako všetci po študiu... Manželku a všetkých nás posiela na psychický posudok, či sme kompletný a žiada to jeho frajerka. Manželku hned na začiatku ich vzťahu zaradila do kategorie nepriatelov,lebo jej mamy svokra u ktorej bývala z mužom 15 rokov sa do nich vraj starala a ked sa osamostatnili tak sa po 4 rokoch rozviedli. Jej mama ju viedla celý život, že frajerova mama je zlá a nepriateľ číslo jeden. Syn sa vraj správal ako patročný, lebo sme ho nedokázali vychovať hlavné že sme mu umožnili pohodlne a nerušene študovať), až teraz žije a sa vie správať, ked je s nou, celkom mu vymyla mozog. Chce si ju brať a ani na svadbu nepôjdeme, lebo si nás tam nepraje pokial sa žena neospravedlní, ale začo? že nevie jeho frajerka čo je to život? ako sme sa museli obetovať aby mohol v klude vyštudovať, ako sa žena o neho starala ked bol velmivelakrát chorí-alergik, to je vdaka? čo to s ním porobila? a asi by sme ani už nešli. Ked nás nechce, ani v jednom svojom domove uvítať, načo. velakrát manželka povedala že nech s ňou príde, a život ide dalej ale nie. 6ena sa má poklonkovať a ospravedlňovať za nejaké jej,ich výmysly, aby ju ponížila. Ale bolo by to veľmi nespravodlivé, aby si on z jeho frajerka, alebo ak potom už aj žena a užívali naše mozole, napriek jeho neustálym psychickým utokom. Ako sa môžeme brániť, niesme soplavé decká, aby nám určovala smer nášho života a chcela meniť naše správanie jeho frajerka, ktorou je veľmi ovplyvnený, aj jej rodinou-doslovne napísala dlhosiahli mail, ososočovanie a urážky na manželku a celú našu rodinu a ako sú oni vysokopostavený a slušný a my sme obyčajná spodina. Prosím poradťe mi, ďakujem za skorú odpoved.

Odpoveď pre Misi: Dobrý deň, pokiaľ poručiteľ zriadil závet, a Vy ste potomkom poručiteľa, potom sa na Vás vzťahuje § 479 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov. Potomkovia poručiteľa majú zo zákona právo napadnúť závet poručiteľa, ak závet odporuje § 479 Občianskeho zákonníka. Pokiaľ ide o vydedenie, to je možné len ak je splnená jedna zo zákonných podmienok, ktoré stanovuje Občiansky zákonník v § 469 a). Pričom vydediť potomka je možné úplne alebo čiastočne. Závisí to od obsahu listiny o vydedení, teda v akom rozsahu ste boli vydedený, ak úplne, nemáte nárok na dedičstvo.

Dobry den. Chcem sa informovat, ked som vydedena, v televizii bola relacia, ze sa neda uplne vydedit, nejake percento by mal vydedeni dostat. Aka je skutocnost? a kolko percent to je? Dakujem za odpoved.

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 4. mája 2016: Dobrý deň, pokiaľ spomínaná dcéra nejaví opravdivý záujem o svojho otca, potom by mohol byť naplnený dôvod na jej vydedenie z dedičstva, a to v zmysle § 469a ods. 1 písm. b). Pokiaľ by ju otec nevydedil, po jeho smrti bude mať táto nárok aspoň na svoj zákonný podiel z dedičstva, keďže by ju zákon chránil, ako neopomenuteľného dediča (potomka). Spomínanú darovacia zmluvu by spomínaná dcéra mohla napadnúť len po smrti otca, a to žalobou o určenie neplatnosti darovacej zmluvy. Takáto žaloba by však musela byť riadne odôvodnená. Čo sa týka dôvodu neplatnosti zmluvy, takýmto dovodom môže byť napr. že zmluva bola uzavretá v tiesni, pod nátlakom, za nápadne nevýhodných podmienok, alebo z dôvodu, že Váš otec nebol spôsobilý na právne úkony.

Odpoveď pre Veroniku: Dobrý deň, čo sa týka vydedenia, poručiteľ (rodič) môže vydediť potomka iba z dôvodov, upravených priamo v § 469a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Tými dôvodmi sú, a teda poručiteľ môže vydediť potomka, ak a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch, b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať, c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka, d) trvalo vedie neusporiadaný život. Vydedenie je možné len v prípadoch, ktoré sú ustanovené v zákone taxatívnym spôsobom. Upozorňujem Vás, že v dedičskom konaní by neskôr bolo možné napadnúť samotné vydedenie, a to z dôvodu, že neboli splnené podmienky na vydedenie. Pred napísaním listiny o vydedení by som ako advokát odporúčal za týmto účelom obrátiť sa na advokáta alebo na advokátsku kanceláriu vo Vašom okolí, prípadne aj na našu.

Dobrý den, otec ma dcéru z prvého manželstva. Napriek tomu uz od narodenia si jej mama našla iného a zamedzovala styk s dcérou otcovi. Bolo tak aj po ich rozvode. Dnes uz je dospela, ale nestretava sa s otcom a ani nejaví zaujem, dokonca je premenovaná po svojom otcimovi. Prosim ako postupovať v prípade dedičstva, ktoré si nezaslúži ? Je možné, ze si bude pri dedičstve nárokovať aj na majetok, ktorý otec daroval darovacou zmluvou na maminu pred cca 9 rokmi? Dakujem za odpoved.

oprava: vydedit syna kvoli hadkam s jeho manzelkou a dcerou.A este to majitel domu je uz oficialne moj otex ale starka to stale berie tak ze je to cele jej...

Dobry den, chcem sa opytat ci je kozne vydedit syna,kvoli tomu ze dana osoba sa neustale hada s jeho manzelkou a vnuckou. Ide totiz o to ze moji rodicia ostali po svadbe na ziadost otcovych rodicov byvat v rodicoskom dome,kde si prerobili z povaly byt. Od vtedy su v dome neustale hadky,starka (maminaa svokra) neustale utoci na moju mamu ( nevestu) vsetkych komanduje rozkazuje. Aj ked sme boli s bratom malí - jej vnucata,neustale po nas vrieskala,bila nas varechou,nemohli sme behat po travniku a pod. Teraz v dospelosti sa situacia vobec nezlepsia,ba je to este horsie. Starky mi umrel a pri dedicskom konani starka darovala svoju cast domu otcovi s tym ze tam ma pravo dozivotneho uzivania. Pri kazdej hadke sa teraz vyhraza ze nam to spočita..a mna napada jedine vydedenie. Otec,jej syn s nou vychadza dobre,malo je doma takze ani nema cas sa s nou hadat.Len pre predstavu poviem ze ona si to predstavuje tak,ze kedze ona je majitelka domu a pozemku tak ona bude vsetkym dirigovat co a kedy maju robit,my okolo domu vsetko robime,kosime,stirhame stromy + udrba domu- srecha,zateplenie,novy kurin,sklenik + vsetko co treba a na oplatku sa nemozme na dvore o ktory sa starame ani poharat so psom. Vadi jej ze pes alebo my behame po trave,potom jej vadi ze pes udajne roznasa blato potom zase daco ine. My sme tam ako robotnici ktory maju len makat a nic si s toho dvora a domu neuzit.Rodicia uz vyplatili aj otcovu sestru z podielu po starkom takze nemaju ani peniaze a ani byvat nemozu v pokoji. Clovek sa aj boji vojst do dvora ze zacne po vas vrieskat. Vsetko musi vediet,kto kde ide preco naco to kupujes a pod. Je to horor a neviem ako to takto dalej vydrzime

Odpoveď pre Bosakovú Máriu: Dobrý deň, z Vašej otázky nie je zrejmé, či exekúciu máte obaja manželia, alebo len Váš manžel, rovnako neuvádzate, či veci ktoré chcete darovať, patria len Vám, alebo sú v bsm. Pokiaľ ide o veci, ktoré sú v bsm, tieto môžete darovať len so súhlasom mažela. Pokiaľ exekúcia je vedená proti Vám, potom ako advokát musím Vás upozorniť, že darovanie hnuteľných vecí Vášmu synovi môže byť za určitých okolností označované ako odporovateľný právny úkon. Takýmto úkonom sa rozumie úkon, ktorý ukracuje pohľadávku veriteľa a ktorý dlžníkovi zmenšuje svoj majetok do tej miery a znižuje vymožiteľnosť veriteľovej pohľadávky. Odporovať možno právnemu úkonu, ktorý dlžník urobil v posledných troch rokoch v úmysle ukrátiť svojho veriteľa tým, že osoba, ktorá takto nadobudla prevedený majetok, vedela o dlžníkovom úmysle ukrátiť veriteľa alebo o ňom nevedela len v dôsledku svojej nedbanlivosti. Veriteľ v zmysle zákona môže svoje právo odporovať právnemu úkonu uplatniť na súde žalobou, na základe ktorej sa domáha toho, aby súd vyslovil vo vzťahu k veriteľovi za právne neúčinné tie právne úkony, ktorými dlžník zmenšil svoj majetok natoľko, že to môže obmedziť, prípadne celkom zmariť uspokojenie pohľadávky veriteľa. Vzhľadom na túto zákonnú úpravu darovanie Vášho majetku synovi neodporúčam.

Dobry den,chcem sa opytat,či možem svoj hnutelny majetok darovat dospelemu synovi,s ktorym žijem v spol. domacnosti.Moj manžel narobil dlhy,exekucie som splacala 7 rokov len ja,on v podstate nikde nerobil,dnes som na inval.dochodku,už mi nemaju z čoho platit exekucie,s manželom už 3 roky nežijeme spolu,žijem len so synom,keby jeho nebolo, nemala by som ani čo jest,mam len niekolko malo veci,ale syn ma svoj majetok,žijeme v mestkom byte,a nerada by som bola,aby exekutor siahol na naš majetok,syn nie je synom mojho manžela...dakujem za odpoved

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 21. januára 2016: Dobrý deň, pokiaľ poručiteľ, teda zosnulá babka nenechala závet, potom sa dedí zo zákona. Ako prvé prichádzajú na rad jej deti a manžel (pokiaľ ešte žije) ktorí dedia rovnakým dielom. Ak nededí niektoré dieťa, získavajú dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. V tretej skupine rovnakým dielom dedia súrodenci poručiteľa a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Vy ako vnučka by ste mohli dediť po babke v prípade, ak nededí Váš rodič.

Dobrý den chem sa spytat či mam pravo aj ja ako vnučka na dedistvo ked som sa starala o moju babku 5 rokov ale na papieri s uradu socialnych veci a rodiny mam 2roky a 6 mesiacov do konca jej smrti,babka bola ťzp.Ma 3 deti,ale sa o nu nestarali,po doktoroch som chodila ja,prala,varila,upratovala proste vsetko starala som sa o nu 24 hodin.Veľmi pekne vopred dakujem za odpoveď

Dobry den. Musim platit notarsky poplatok pri dedickom konani, ked som vydedena? dakujem za odpoved.

Dobry den. Nakolko som sa nestretavala s otcom,ktory je uz nebohy a prebehne dedicke konanie, v ktorom ma urcite vydedil, ake mam prava, pocula som, ze i keby ma vydedil, mam narok na nejake percento? Nestretavali sme sa obojstranne, to znamena, ze ani on neprejavoval zaujem a tiez mohol.Viem,ze vydedenie moze byt na zaklade 4.bodov a tento tam tiez spada.Bol aj chory, co som sa dozvedela, az nedavno, no nie od neho. Dakujem za odpoved.

Odpoveď pre Mišu zo dňa 13. novembra 2015 Dobrý deň, po uzavretí manželstva Vám ako advokát odporúčam, aby Váš priateľ podal návrh na súd na osvojenie. Podľa § 100 Zákona o rodine si môžu osvojiť maloleté dieťa manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve, alebo pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa. Osvojením vzniká medzi osvojiteľom a osvojencom rovnaký vzťah, aký je medzi rodičmi a deťmi. Na osvojenie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa, ak zákon o rodine neustanovuje inak, to znamená Váš a aj súhlas biologického otca dieťaťa. Je potrebné podať si žiadosť na príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov obsahuje osobné údaje fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, a to jej meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, rodné číslo a ďalšie údaje potrebné na podanie žiadosti. Osvojiteľ musí ešte okrem toho, spĺňať ďalšie podmienky a to: ide o fyzickú osobu, ktorá: 1. má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 2. osobné predpoklady, a. najmä zdravotné, b. osobnostné a morálne, 3. je zapísaná do zoznamu žiadateľov o osvojenie 4. spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že osvojenie bude v záujme maloletého dieťaťa. Popritom musí byť ešte splnená podmienka, že pred rozhodnutím súdu o osvojení musí byť maloleté dieťa najmenej po dobu deviatich mesiacov v starostlivosti budúceho osvojiteľa. To že Váš súčasný priateľ bol trestne stíhaný môže u súdu zavážiť, avšak súd zvažuje všetky okolnosti a rozhodne tak, aby osvojenie bolo v záujme maloletého dieťaťa.

a ešte som zabudla.....a je možne že u adopciu nepovolia?...može to skomplkovat to ,že priatel bol rok v base?..nič strašne ,nikoho nezabil ..ale za marenie sudneho rozhodnutia kedže mal odobraty vodičak a aj tak jazdil čim aj orušil podmienku..bol na otvorenom oddeleni v trenčine...može sa stat že kvoli tomuto to nepojde?

dobry den..mam taku komlikovanu otazku...mam trojročne dieta..s otcom už nežijee ako par ale velmi dobre vychadzame...jedna sa o to,že on a ani ja nechceme ,aby jeho rodičia mali možnost stretavat sa s vnučkou..obaja zatsave nazorže nemaju dobry vplyv na nu,..byvleho tyrali v tetstve,bili ho atd..dovodov je vela ale žiadny sa neda dokazat...chceli sme spisat niečo ako zavet,že keby sa jemu alebo mne niečo stalo,aby dcerka ostala u mojich rodičov,aby si oni nemohli narokovat na malú...lenže bolo nam povedane,že keby sa konal sud,tak by mohli na ten zavet iba prihliadat ale nerozhodoval by o ničom...bojim sa toho,kedže svokrovci maju kontakty,že by im to nakoniec vyšlo...tak sa chcem spytat ja jednu vec....ja mam už priatela ktory mau vychovava v podstate od jej jedneho roka..sme zasnubeny a chceme sa vziat..je možne,že by si po svadbe malu adoptoval?...že keby sa mi alebo jej otcovi niečo stalo a svokrovci by dali na sud že chcu malu do starostlivosti,tak by nemali šancu kedže bude adoptovana?..jej otec s tym suhlasi kedže ide len o dcerkine dobro...alebo nejake riešenie z tejto situacie?..lebo viem že svoko už chodi za pravnikom a že ako stari rodič ma narok na vnučku na jeden vkend v mesiaci :-(..dakujem

Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď pre Dušana: Dobrý deň, vydedenie je jednostranným prejavom vôle poručiteľa, ktorý listinou o vydedení odoberá svojmu potomkovi, tzv. neopomenuteľnému dedičovi, zákonné právo dediť. Potomkovia však majú právo v dedičskom konaní v prípade pochybností o platnosti listiny o vydedení napadnúť jej platnosť súdnou cestou. Vydedený potomok môže tento dokument spochybniť napríklad tvrdeniami, že listina o vydedení je neplatná, lebo dôvod vydedenia uvedený v listine o vydedení nie je pravdivý, listina bola spísaná v čase, keď poručiteľ trpel duševnou poruchou alebo že poručiteľ spísal listinu o vydedení pod nátlakom. V prípade, že by súd určil, že listina o vydedení je neplatná a v závete sa s neplatne vydedeným potomkom nepočíta, uplatní sa zákonná dikcia, podľa ktorej maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Ak máte dôkazy o tom, že dôvod vydedenia v čase spísania listiny o vydedení nebol naplnený alebo listina o vydedení je neplatná z iného dôvodu, môžete sa obrátiť na súd so žalobou o neplatnosť vydedenia a domáhať sa vyslovenia neplatnosti listiny o vydedení. V zákone sa neuvádza, do akej miery je potrebné dôvod vydedenia špecifikovať, preto bude v tomto prípade dôkazné bremeno na strane tých, ktorí majú záujem na tom, že listina o vydedení je neplatná.

ešte by som doplnil, že závet/vydedenie bol spravený notárskou zápisnicou.

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať či je možné napadnúť vydedenie z dôvodu, že vo vydedení neboli vypísané konkrétne dôvody vydedenia. Mám na mysli, že síce tam mohlo byť písané z dôvodu, že o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať, ale už tam nie je napísané konkrétne, napr. že dňa xy som bol v nemocnici a ani ma neprišiel pozrieť atď... Poručiteľ už umrel a dediči sa ohradzujú práve týmto. Ďakujem za odpoveď

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 26. októbra 2015: Dobrý deň, vecné bremená zanikajú rozhodnutím príslušného orgánu, zo zákona, zmluvou alebo na základe iných skutočností. Vecné bremeno je možné zrušiť zmluvou o zániku vecného bremena. Táto zmluva by mala byť uzavretá medzi oprávneným z vecného bremena a povinným z vecného bremena. Okrem zmluvy o zániku vecného bremena je potrebné aj podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. Podľa § 151p ods. 3 Občianskeho zákonníka platí, že ak zmenou pomerov vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného, môže súd rozhodnúť, že sa vecné bremeno za primeranú náhradu obmedzuje alebo zrušuje. Hrubým nepomerom možno rozumieť stav, kedy oprávnená osoba, ktorá má právo v nehnuteľnosti doživotne bývať nijako neprispieva na nájomné, opravy či služby spojené s užívaním nehnuteľnosti. V prípade, že súd tento stav posúdi tak, že medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného existuje hrubý nepomer, na návrh povinného z vecného bremena právo doživotného užívanie domu v prospech oprávnenej zruší. Píšete však, že v katastri nie je uvedené právo doživotného užívania (vecné bremeno). Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecným bremenám je potrebný vklad do katastra nehnuteľností. Ak toto právo nebolo zapísané v katastri, nie je potrebné jeho zrušenie, keďže nebolo ani zapísané v katastri nehnuteľností.

Dobry den, chcela by som Vas poprosit o radu. Moj manzel dostal nehnutelnost od matky ako dar /s pravom ich dozivotneho dozita ale ako osobny zavazok viazuci sa k manzelovej osobe, v katastri nieje uveden vecne bremeno/, po sobasi so mnou previedol polovicu daru na mna, uz ako manzelku. Cely dom sme zburali a postavili novy. Manzelovi rodicia vsak ignoruju moje vlastnicke prava, svoje vnucata a mna skaredo ohovaraju po celej rodine a stvu i mojho manzela proti mne. Ake mam moznosti zrusenia ich naroku na dozivotne uzivanie niecoho, co vlastne uz nieje ich ak oni porusuju dobre mravy?Za odpoved dakujem.

dobry den som nevlastna dcera svojho otca nesuca jeho meno kktory si ma adoptoval, moja biologicka matka ma opustila v mojich styroch rokoch otec si nasiel druzku ked mala druzka 60 tiny tak mna volali vari na oslavu nakolko som vyucena kucharka dcery do obsluhy a manzela k stolu comu som dobre neporozumela deti to odmietli manzel mal pracu a ja som i m zohnala potrebne veci na oslavu ako meso a neurazila som sa a varila som im oslavu .este pred oslavou ma vyhladala moja biologicka matka s ktorou som stretla a zdvoverila som sa s tym otcovej druzke a poprosila som ju aby o tom otcovi nehovorila nakolko mal na srdci kardiostimulator .od oslavy sme sa nedostali k otcovi do domacnosti asi dva tyzdne kvoli pracovnym povinnostiam ako rodina spolu zagratulovat druzke k 60 satinam .v tom zazvonil telefon objavilo sa cislo druzky a na druhej strane mma oslovil otec s tym ze nakolko som neprisla doteraz ze nemusim chodit vobec ze ma pocit ze sa za neho hanbim!mam pocit ze to bolo na podnet druzky, nakolko on s mobilom nevedel.od toho telefonatu uplynulo hadam uz aj desat rokov.druzku si nasiel ked mi bolo asi 25 rokov uz som bola vydata matka dvoch dcer .pred tym nam vzdy rozpraval aby smer ju nevyhanali atd... co sme nemali nikdy v umysle ze keby sa snim nieco stalo .moj otec byval hopitalizovany nikdy nam nedala vediet ze je v nemocnici ze by som mala moznost ho navstivit teraz otec zomrel a takisto nam neoznamila ze zomrel mam taky pocit ze jej islo o dom ktory snim spolu uzivala a nakoniec sa aj potvrdilo ze este pocas zivota na nu prepisal dom pred tym predal jej synovy jednoizbovy byt neviemem ci ho vobec predal .nikdy som sa za neho nehambila otec je rom skeho povodu dal mi meno skolu prve svete prijimanie birmovku a urobil mi aj svatbu pekne sme sa navstevovali pokial neprisla dotycna dama .otazka znie : budem pozvana na dedicske konanie? mozem sa ohradit voci prevodu domu na pozhostalu pani ? neviem ci jej dom predal alebo daroval ale na katastri uz figorovala ako jediny vlastnik danej nehnutelnosti . vopred vam dakujem za odpoved dakujem janetta

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 25.júna 2015: Dobrý deň, nikto sa nemôže vopred vzdať svojich práv, teda ani odmietnuť dedičstvo nie je možné vopred, ale len po smrti poručiteľa, a to na dedičskom konaní buď písomne alebo ústne záznamom do zápisnice.Vydedenie samého seba nie je možné.

Zdravím, chcem sa opýtať,mám už dlhodobo zle obdobie s rodinou, jediný,skym sa "môžem" je otec a babka. Už 8 rokov sa omna takmer nikto nezaujíma, od 18 tich žijem sama a snažím sa prežiť. Matka potrebovala pomoc, preto som si zobrala spotrebak z ktorého som jej pomohla. Neplatil sa,keď už bolo najhoršie, dala som na ten účet takmer 2000 eur,no tie penále ma stále naháňajú. Premna je to už ako začarovaný kruh. Moja mama predala byt, šla bývať po smrti dedka k mame. Peniaze z bytu si nechala,napriek tomu,že bol písaný namna. "požičať " mi na ten úver nechce a moja trpezlivosť dosiahla svoje maximum. Chcem sa vydedit, nechcem mať s tou rodinou už nič spoločné. Lebo to,že si raz za 3 mesiace zavoláme (niekedy ani to nie) už premna stratilo význam. Ako postupovať?

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto

Naši klienti sú aj