Urážka na cti

Nachádzate sa tu

Vážený pán advokát, chcel by som sa opýtať či sa dá podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za urážku na cti. Moja mama žije s mojím bratom v jednej domácnosti, kde tiež žije aj bratov zať. A to je oriešok celého problému, nakoľko bratov zať neustále uráža moju mamu. Nadáva jej do K...., P...., šibnutej, vyhráža sa jej, že ju zhodí zo schodov a podobne. Mama keď sa ozve, tak je to ešte horšie a brat si s ním nevie dať rady. Môžete mi prosím poradiť, ako máme vo veci postupovať. Ďakujem.

Dobrý deň,

 urážka na cti nie je v našom trestnom zákone definovaná ako trestný čin, možno si to mýlite pojmy alebo ste mysleli na trestný čin ohovárania.

V zmysle § 373 ods. 1 Trestného zákona citujem: kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Pokiaľ sa proti Vašej matke niekto dopustil trestného činu ohovárania v zmysle vyššie uvedeného, Vaša matka môže podať na polícii trestné oznámenie (nazvite ho ako Oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin)...a tiež odporúčam podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, aj keď uvediete, kto Vašu matku a presne čím ohovoril.

Vo Vašom prípade by som Vám však skôr odporúčal, najmä ak je dom, v ktorom všetci (Vaša matka, brat a jeho zať) bývajú, vo vlastníctve Vašej matky, aby v prípade takéhoto urážania zavolala matka políciu, s tým že ju ohovárajú a tiež (a to je dôležitejšie) že sa jej vyhrážajú zabitím, požiadať políciu, aby zaťa Vášho brata vyviedli, následne vymeniť na dverách zámku a viac ho do domu nevpustiť. Toto viete spraviť, pokiaľ ten zať nemá žiadne urážka právo nehnuteľnosť Vašej matky obývať. Pokiaľ má, vyššie uvedené urobiť nemôžete, v tom prípade zotrvajte pri trestnom oznámení.

Pekný deň prajem.

V prípade, ak o Vás niekto rozširuje nepravdivé informácie a znižuje Váš morálny profil v očiach spoluobčanov, ohováraním Vás verejne vydáva na posmech, uráža Vás a svojim konaním poškodzuje Vašu dobrú povesť, môže sa voči Vám dopúšťať priestupku, ale i trestného činu. Pokiaľ neviete, ako sa voči takýmto prejavom brániť, obráťte sa nás. Zastúpime Vás v sporoch týkajúcich sa ochrany osobnosti i v trestnom konaní a žalobu na ochranu osobnosti, návrh na náhradu nemajetkovej ujmy či trestné oznámenie pre Vás vypracujeme v cene už od 100,00 EUR.

Komentáre

Odpoveď pre Tomáša: Dobrý deň, vo Vašom prípade sa Vaša nadriadená voči Vám mohla dopustiť priestupku proti občianskemu spolunažívaniu ustanovenom v §49 ods.1 písm. a) z. 372/1990 v Z.z., t.j. priestupku sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech. V danom prípade ste oprávnený podať návrh na prejednanie priestupku na príslušný okresný úrad. Ten môže osobe, ktorá sa dopustila priestupku uložiť pokutu vo výške 33 eur a tiež sa pokúsi pri priestupku urážky na cti o zmier medzi Vami a Vašou nadriadenou.

Odpoveď pre Petra: Dobrý deň, nakoľko podľa zákona je každý oprávnený podávať podnety a návrhy na preskúmanie,objasnenie a zistenie skutočného stavu veci (§ 196 zákona č. 461/2003 Z.z. - Dokazovanie), nie je možné jeho konanie nijakým spôsobom napadnúť. Naopak je vo vašom záujme bojovať za svoje práva a teda sa snažiť preukázať plnú invaliditu podloženú lekárskymi správami. Pokiaľ ste presvedčený, že Sociálna poisťovňa Váš zdravotný stav neposúdila správne, ste oprávnený podať odvolanie (§214 a nasl. zákona č. 461/2003 Z.z.). Z hľadiska posúdenia a prehodnotenia zdravotného stavu platí, že Sociálna poisťovňa je oprávnená pred vydaním rozhodnutia postupovať tak, aby presne a úplne zistila skutočný stav veci, a na te účel si tiež obstaráva potrebné podklady na rozhodnutie. Samozrejme, vy ako účastník konania, máte právo nazerať do spisu, robiť si z neho výpisy, odpisy a kópie.

Prosím pekne poraďte mi, akými prostriedkami môžem čeliť nehumánnemu a úmyselnému činu vplyvného neprajníka, ktorý na moju škodu za poznania môjho vážneho zdravot. stavu, na ktorý som dostal "plný invalid s mierou poklesu schopnosti vykonávať ZČ na 75%", svojím podaním zapríčinil, vynútil vykonanie opätovného posúdenia môjho zdravotného stavu, ktorého záverom bol "polovičný invalid s mierou poklesu schopnosti vykonávať ZČ na 45%". Stalo sa to do 2 mesiacov od priznania plného invalidu (na Rozhodnutie sa čaká 3 mesiace), čo je aj s uvážením výrazného rozdielu v % veľmi sporné a to som vtedy už mal zhoršený zdravotný stav potvrdený ďalšími lek. správami, čo som aj predložil, ale neprihliadlo sa na ne. Som presvedčený, že ide o nespravodlivý, pokrytecký postup, ktorého negatívne následky ja musím znášať a čo mi spôsobilo aj morálnu ujmu popri citovom rozpoložení čo ovplyvnilo moje telesné i duševné zdravie. Akým spôsobom, prostriedkami môžem svoje presvedčenie, že ide o tzv. osobný útok zo závisti alebo o pod. skutok, potvrdiť, dokázať? Čo proti tej vplyvnej osobe môžem urobiť, aby možno stiahol naspäť svoje podanie alebo pod.. Ako "poškodený" mám právo nahliadnuť do spisu za účelom zistenia skutočností, ak nie ako toto právo získať, lebo potom oni môžu tvrdiť svoje a môžu zatajiť skutočnosti. Ako sa môžem domôcť spravodlivosti? A či zo strany Soc. poisťovne je oprávnené, dôstojné na podnet osoby vykonať opätovné posúdenie zdr. stavu poistenca, za poznania, že sa to vykonáva so zámerom odobrať plný invalid? Bohužiaľ, som toho podozrenia, lebo niektoré fakty tomu napovedajú. Môžem podať aj sťažnosť adresovanú Soc. poisťovni, že konala nespravodlivo v prospech podávateľa a vôbec? Prepáčte za toľko otázok, veľa ich ma napadá, som z toho veľmi zúfalý. Prosím pekne uveďte všetky moje možnosti, pre aj proti. Ďakujem.

Dobrý večer, chcem sa vás opýtať ak má moja nadriadená urazila, konkrétne Citujem: úprimne sa divím že máte skončenú školu a že máte maturitu že nič nerobím že mi musia sestry hovoriť čo a kedy a neustále má kontrolovať atď. Dá sa s tým niečo robiť ? Ak áno čo ?

Odpoved pre Lubomira Ziga: Dobrý deň, orgánmi činnými v trestnom konaní sú polícia a prokuratúra, preto Vám navrhujem podať oznámenie na políciu, prípadne na prokuratúru. Tie sa musia s podaným oznámením zaoberať, pokiaľ usúdia, že nebola naplnená skutková podstata žiadneho trestného činu, môžu postúpiť vec na priestupkové konanie na príslušný okresný úrad priestupkový odbor.

Dobry vecer prajem,chcel by som sa spytat,ako na koho sa mam obratit,ked ze ma v sluzbe ,kde som clenom MOPS v obci Prakovce ,rasisticky urazal ,a pokusal sa o fyzicke napadnutie,ked ze som mu vravel toto podam na POLICIU,tak sa mi vysmieval ,a hovoril,ze on ma na POLICII brata ,je mu sa nic nestane. Dakujem...

Odpoveď pre Ľubomíra : Dobrý deň, nakoľko bližšie neuvádzate rozsah následkov, ktoré Vám boli spôsobené po útoku zamestnanca, odpoviem Vám v širšej rovine. V zmysle ustanovenia § 49 ods. 1 písm.d/ priestupkového zákona platí, že priestupku proti občianskemu spolunažívaniu sa dopustí ten, kto úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním. Za takéto konanie je možné uložiť pokutu do výšky 99,- Eur. Toto konanie však môže byť považované i za trestný čin ublíženia na zdraví, ktorého závažnosť je posudzovaná práve v kontexte následku, teda najmä doby liečenia, ktorú si takýto útok vyžiadal. V každnom prípade je potrebné bezodkladne upovedomiť kompetentné orgány, teda políciu, samotná skutočnosť, že udalosť bola zaznamenaná na kamerovom zázname nie je dostačujúca. K podaniu oznámenia taktiež odporúčam predložiť lekársku správu, v ktorej bude uvedený rozsah spôsobeného zranenia. V neposlednom rade pripomínam, že Vami popísané konanie možno taktiež považovať za závažné porušenie pracovnej disciplíny.

dobrý den,chcem sa poradit ako mam postupovat,ked ma na pracovisku fyzicky napadol zamestnanec.Pracujem ako majster a zamestnanec,ktoremu som nariadil pracu ma po nespneni ulohy fyzicky udrel pred zamestnancami.Incident je vidno aj na kamere,ktora je na pracovisku.Dakujem za skoru odpoved.

Odpoveď pre Alenu: Dobrý deň, ak sa cestujúci pri kontrole cestovných lístkov v MHD nepreukáže revízorovi na jeho výzvu platným cestovným lístkom, je podľa ustanovenia § 14 ods. 2 zákona o cestnej doprave povinný na mieste zaplatiť cestovné a sankčnú úhradu podľa tarify. V prípade, že nemáte pri sebe peniaze, alebo z iného dôvodu nie je vo Vašich možnostiach zaplatiť pokutu na mieste, ste povinná poskytnúť svoje identifikačné údaje na vymáhanie cestovného a pokuty v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti. Porušenie tejto povinnosti však zákon nijako nesankcionuje a neposkytnutie spomínaných údajov nie je ani priestupkom. Aj keď ste svoju povinnosť vyplývajúcu zo zákona porušili, revízor nie je oprávnený obmedzovať Vašu osobnú slobodu a brániť Vám v opustení vozidla, alebo sa správať iným nevhodným spôsobom. Na základe Vami uvedených skutočností sa teda revízor mohol dopustiť priestupku proti občianskemu spolunažívaniu, za ktorý mu môže okresný úrad uložiť pokutu alebo pokarhanie. Môžete sa preto obrátiť na príslušný okresný úrad, ktorý prejednáva priestupky s poukazom na § 49 Priestupkového zákona, v zmysle ktorého sa priestupku dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech.

Odpoveď pre Barboru: Dobrý deň, pokiaľ došlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu, na kolegyňu môžete podať trestné oznámenie podľa §373 ods. 1 Trestného zákona za trestný čin ohovárania. Skutková podstata tohto trestného činu znie nasledovne: Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. Trestné oznámenie môžete podať na polícii ústne do zápisnice alebo písomne s označením „Oznámenie o skutočnostiach, že bol spáchaný trestný čin“.

Odpoveď pre Barboru: Dobrý deň, ak máte za to, že situáciu nie je možné vyriešiť zmierom, môžete adresovať osobe, ktorá Vám urážkami sťažuje život písomnú výzvu, v ktorej by ste žiadali, aby od týchto zásahov do Vašich práv upustila, v opačnom prípade budete nútená obrátiť sa s podnetom na príslušný orgán. Konkrétne máte možnosť obrátiť sa na príslušný okresný úrad, ktorý prejednáva priestupky. Okresný úrad takýmto osobám môže uložiť za spáchaný priestupok proti občianskemu spolunažívaniu pokutu alebo pokarhanie, a to aj opakovane. V zmysle § 49 Priestupkového zákona takéto konanie môže byť považované za priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, ktorého sa ohovárajúci dopustí, ak inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech. Ohováranie však môže byť posúdené aj ako zásah do práva na ochranu osobnosti podľa § 11 Občianskeho zákonníka. Pri tejto prísnejšej forme riešenia sporu je možnosť obrátiť sa na príslušný okresný súd podaním tzv. satisfakčnej žaloby. V rámci občianskoprávnej cesty prichádza do úvahy právo domáhať sa, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby poškodenej bolo dané primerané zadosťučinenie, teda mali by ste mať možnosť domáhať sa i náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch.

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, či sa môžem niekde obrátiť. Svokra má sestru, ktorá ma stále uráža do špinavých cigánok. Mám ročného synčeka. Žijeme si pekne. O peniaze nikdy nebola nejaká núdza. No pred nedávnom sa stalo, že sa moja svokra nechtiac stretla s tou svojom sestrou v meste, kde po nej vykrikovala. A keď zas začala nadávať na mňa a aj na môjho ročného synčeka, že sme špinavý cigáni a že sa má svokra hanbiť koho to má v rodine, tak sa už svokra neudržala a skočili do seba a začali sa biť. Podotýkam, že už to trvá 5 rokov. Už som sa chcela aj s mužom rozviesť, lebo som povedala, že ja nechcem mať takú rodinu. Pretože dohovory jej nepomáhajú už aj môj manžel jej vynadal ale ona sa len smiala. Ja keď niekde na ňu narazím, už sa bojím čo zas bude tárať a ako ma bude urážať. Len si na ňu spomeniem tak ma rozbolí brucho a je mi do plaču. A teraz to už prehnala, že pourážalal aj môjho ročného synčeka, ktorého ešte ani nevidela.Je to pani po 50tke, ktorá len stále pije. Stále robí problémy. A ja už mám toho naozaj dosť. Ďakujem

Dobry den, chcela by som Vas poprosit o vyjadrenie, ci je mozne zalovat dopravny podnik mesta Bratislava resp. revizora za urazku alebo ponizenie. Zhruba dvakrat do mesiaca cestujem MHD a pouzivam SMS listok, dnes mi nezafungoval telefon a listok mi neprisiel, moja chyba. Revizorovi spokojne ukazujem telefon a on ma upozornil, ze je to zly listok. Mala som poslat kontrolnu sms, ta mi potvrdila ze nemam listok, ale zaroven som sa velmi ponahlala na pracovne stretnutie. Pan revizor sa ku mne zacal velmi ofenzivne spravat, ako k poslednej handre, ze on ma nepusti z trolejbusu kym mu nedam obciansky, nepomahalo ani ze sa ponahlam a potrebujem vystupit. Som pracujuca matka dvoch deti, bola som elegatne oblecena, s notebookom na chrbte a on sa ku mne spraval ako k poslednemu chudakovi, ktori mu vonku ujde! Bala som sa, ze na mna fyzicky zautoci - stal pri mne a nechcel ma pustit von (nerobila som problemy, len som bola zmatena ze listok nemam, ani som sa netvarila ze nezaplatim, bola som ochotna zaplatit pokutu, chcela som len vystupit). Citim sa ponizena. Moja otazka, prosim Vas, mam nejaku sancu uspiet? Mam sa vobec do niecoho takeho pustat? Vopred dakujem za odpoved Alena

Odpoveď pre anonyma zo dňa 14.10.2017: Dobrý deň, trestného činu ohovárania sa dopustí ten, kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu. Vami uvedené informácie nenapĺňajú všetky znaky trestného činu ohovárania a daná situácia by sa riešila ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu v priestupkovom konaní.

Dobrý večer, dnes som cez internetovú stránku urazila jednu pani....napísala som jej, že ako učiteľka by sa mala vedieť správať, nie si bezočivo stanoviť nižšu cenu a potom hrať urazenu Môže to pani podať ako trestný čin ohovárania?.

Odpoveď pre Dominiku B: Dobrý deň, ak oznámenie o skutočnostiach, že bol spáchaný trestný čin (ďalej len „trestné oznámenie“) podáte ústne, budete poučená o zodpovednosti za uvedenie vedome nepravdivých údajov vrátane následkov krivého obvinenia, o možnosti a podmienkach poskytnutia ochrany pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu podľa osobitného predpisu a vypočutá o okolnostiach, za ktorých bol čin spáchaný, o osobných pomeroch toho, na koho sa oznámenie podáva, o dôkazoch a výške škody a iných následkoch, ktoré Vám boli spôsobené trestným činom. Vzhľadom na to, že trestnosť činu, ktorý bol spáchaný na území Slovenskej republiky, ako aj trestnosť činu, ktorý mimo územia Slovenskej republiky spáchal občan Slovenskej republiky sa posudzuje podľa slovenského zákona, odporúčame Vám trestné oznámenie podať na Slovensku.

Odpoveď pre Simona: Dobrý deň, vo Vašom prípade možno hovoriť o spáchaní priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa z. č. 372/1990 o priestupkoch. Opísaný skutok možno klasifikovať ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu podľa §49 ods. 1 pís. a), podľa ktorého sa priestupku dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech alebo podľa pís. d), podľa ktorého sa priestupku dopustí ten, kto úmyselné naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním. Priestupky prejednávajú okresné úrady alebo orgány Policajného zboru. Vo Vašom prípade je potrebné podať návrh príslušnému správnemu orgánu, alebo pri objasňovaní orgánu oprávnenému objasňovať priestupok §58 ods. 3, a to v lehote 3 mesiacov odkedy ste sa o priestupku dozvedel. V návrhu treba uviesť kto je postihnutou osobou, koho označuje navrhovateľ za páchateľa, kde sa priestupok spáchal, kedy sa priestupok spáchal, ako a akým spôsobom sa priestupok spáchal .Páchateľovi priestupku hrozí ako následok jeho konania pokarhanie alebo uloženie pokuty. Pokuta môže byť uložená do výšky 33 eur, v prípade konania podľa §49 ods. 1 pís. d) až do výšky 99eur.

Dobry den, v praci o mne jedna kolegyna rozsiruje informaciu, zeal mam sexualny pomer s nadriadenym. Povedala to aj riaditelovi, samozrejme ten zmenil nazor na moju osobu,ak sa to dostane mimo prace, co je viac ako pravdepodobne v malom meste, moze to narusit aj moj sukromny zivot. Je to trestny cin ohovarania a mozem podat na tu pani trestne oznamenie? Dakujem za odpoved.

Vopred ďakujem za odpoveď. Chcela by som sa ešte spýtať na postup , nikdy som sa s tým nestretla a neviem ako na to, prosím vás môžem to podať na Slovensku keď mám trvalý pobyt tam? Alebo tu v Česku to mám podať keď tu bývam a pracujem no nemám pobyt ani prechodný. Ďakujem vám

Odpoveď pre Dominiku B.: Dobrý deň, z Vašich informácií vyplýva to, že konanie Vašej expartnerky možno kvalifikovať ako priestupok a tiež aj ako trestný čin ohovárania a preto odporúčame obrátiť sa na útvar Policajného zboru alebo ktorúkoľvek prokuratúru za účelom podania trestného oznámenia na danú osobu. Písomné oznámenie označte ako oznámenie nasvedčujúce tomu, že mohlo dojst k spáchaniu trestného činu, aby ste sama nespáchali trestný čin krivého obvinenia. K oznámeniu predložte všetky dokazy ktorými disponujete.

Dobry den, potrebovala by som od Vas poradit co mam robit a ci vobec mam nieco riesit.Ide o to, ze som po rozchode s bývalou priatelkou, od ktorej som sa odstahovala ( uz par mesiacov ma vyhanala slovne a vyhrazala sa mi ze veci najdem vonku vyhodene), vsetko prebehlo v poriadku při stahovani, kedze som si počkala kym sa nebude nachadzat v byte.Byvali sme tam spolu traja, zmluva bola prave na tu moju ex.Ja som osobne nikdy nevidela zmluvu ani spolubyvajuci, nic sme nepodpisovali,vsetko zariadila ona s majitelom.Potom jako som sa odstahovala ma zacala atakovat, formou smsiek same vyhrazky a udania , jako som ju vraj zmlatila polámala ruky a ze to mi neprejde a ze som ju okradla, nezaplatila najom atd. Popravde hadali sme sa dlhe mesiace a občas sme sa pochytili no fyzicky preletelo par faciek, v jeden večer prisla do izby a po hadke mi rozbila okno na dverach, prerezala si tepnu, volala som sanitku aj so spolubyvajucim a sla do nemocnice, Den potom dala na facebook velmi dlhe texty jako som ju týrala fyzicky psychicky a zospinila ma strasne moc na socialnych sietach vsetko mam odfotene,zacala pridavat nase fotky a strasne texty k tomu jako moja rodina o tom nevie ze som na zeny a ze ma znici atd.Vedela ze mi vadi ked dava vsetko na veřejnost a ona to este len zacala vsetko robit.Ja ju mam zablokovanu vsade no moja rodina sestranica moja, to vsetko fotila a posielala mi.Ona zacala pisat vsetkym mojim znamym a rodine co som za netvora atd.Tolko toho si namna navymyslala a zospinila ma.Vyhraza sa ze znici moju kamarádku u ktorej teraz byvam . Zistuje si adresy a vyhraza sa nadalej.Neda nam pokoj a psychicky ma zdiera.Stale rozprava ze ma policia hlada, ze vsetko im povedala atd.Ja mam vsetky sms ulozene a vsetko pofotene. Uraza ma na socialnych sietiach a vyhraza sa mi neustale a vypisuje vsetkym naokolo. S majitelom som sa dohodla ze munezaplatim najom a on mi nevrati kauciu vo vyske toho jedneho najmu a ze sme si rovny. po Par hodinách mi pisal ze ma uda aj s tou ex, ze som ich okradla o peniaze o ten najom. Este zomna vytiahli 3 tisíc korun ktore som im poslala za polovicu mesiaca. Chcem sa poradit, prosim vas ci ju mam udat, pretoze ono to stale pokracuje , ja som ju neudala myslela som ze s tym skonci a ona stale pokracuje.Nachadzam sa v Ceskej republike, som si vedoma ze tu su ine zákony jako u nas na SR.No prosim o rady. Dakujem vam

Dobrý deň , momentálne som nezamestnaný a chodím si odrábať aktyvačný príspevok v obci. Bohužial stal sa incident na cintoríne v dedine ked som jedného z pracujújich chcel osloviť či by nám išiel pomocť s jedným zlomeným náhrobným kamenom no a oslovil som ho takkto citujem : Máte problém s krížami ? . koniec citatu , vzhladom na jeho vek a to čo sme mali niesť bolo tažke a chcel som pokračovať s tým či by nám mohol pomôcť lenže či by nám mohol pomôcť som nemohol dopovedať pretože sa začal rozkrykovať že prečo on má problém , bohužial asi kôli blizkosti kosačky nepočul koniec vety s krýžami a viac krát som mu opakoval že s krýžami no a tu dochádze k pointe ked další vedla neho takysto človek ktorý si odpracúvava nejake dávky socialne sa zahnal no len výhražne že nech vypadnem a velom kričal že ma udrie ak nevypadnem a bolo tam cca 7 -10 ludi hned blížko . Otázka znie či by bolo možné toto klasifikovať ako nejakú urážku na moju osobu aj vzhľadom na to že sa to stalo na pietnom mieste , poprípade čo hrozí tomu človeku čo zdvihol na mna ruku . Za odpoved vopred Ďakujem .

Odpoveď pre Zdenda: Dobrý deň, v prípade, že pokarhanie dostanete v priestupkovom konaní, správny orgán, ktorý vo Vašej veci koná zaeviduje Vami spáchaný priestupok.Táto evidencia priestupkov sa vedie okrem iného aj na účely osvedčovania bezúhonnosti a spoľahlivosti fyzickej osoby. V prípade, že vysoká škola, na ktorú ste sa prihlásili, vyžaduje od Vás aj potvrdenie o bezúhonnosti (čo sa ale zvyčajne nevyžaduje),skutočnosť, že ste spáchali priestupok môže mať negatívny dopad napríklad na výsledok prijímacieho konania. Vo väčšine prípadov však vysoké školy neskúmajú, či študent spáchal v minulosti nejaký priestupok. Ak Vaša otázka smerovala k tomu, či môže aj vysoká škola uložiť nejakú sankciu za priestupok – nemôže. V zmysle zásady nie dvakrát v tej istej veci nemôžete byť opakovane sankcionovaný za ten istý skutok.

ak by som dostal pokarhanie za hrube spravanie, urazky,.. tak sa to berie aj na vysoku skolu? to pokarhanie?

Odpoveď pre Maja: Dobrý deň, v zmysle rodičovských práv, každý rodič má právo na styk s dieťaťom v rozsahu, ako sa dohodli s druhým rodičom (v zmysle súdom schválenej dohody) alebo ako sa rozhodol o styku v konaní súd. Vzhľadom na Vašu problematiku odporúčam porozprávať sa s matkou dieťaťa, a riešiť vzniknutú situáciu zmierom a nájsť si spoločné a rozumné riešenie. Ďalej Vám odporúčam obrátiť sa aj na príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny a požiadať odbor sociálnych vecí a rodiny o pomoc, ktorý Vám môže poskytnúť tzv. opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Zákon o rodine umožňuje súdu zmeniť, zakázať, prípadne obmedziť styk rodiča s dieťaťom, len pokiaľ sa zmenili pomery na strane rodičov alebo dieťaťa a ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa. V tomto konaní však treba preukázať, že doteraz platné rozhodnutie súdu a vzniknutý stav je na úkor dieťaťa alebo že od prijatia pôvodného rozhodnutia súdu sa zmenili pomery na strane rodičov alebo dieťaťa. Čo sa týka trestného oznámenia, ktoré podala Vaša bývalá, ak nemáte dostatočné dôkazy, alebo vôbec žiadne, v tom prípade môže to byť len tvrdenie proti tvrdeniu, ale napriek tomu odporúčam aby ste so situáciou oboznámili čo najviac ľudí. Požiadajte o pomoc svoju rodinu, kamarátov aby ste sa mohli brániť v konaní, že Vaša bývalá manželka Vás vyprovokovala.

Odpoveď pre Anonyma 21.júna 2017: Dobrý deň, len samotné urážky spravidla nie sú spôsobilé na založenie trestnej zodpovednosti, avšak môžu byť považované za priestupky proti občianskemu spolunažívaniu. V zmysle priestupkového zákona priestupku proti občianskemu spolunažívaniu (§ 49 Zákona o priestupkoch), sa dopustí aj ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech. Príslušný okresný úrad za spáchaný priestupok proti občianskemu spolunažívaniu môže uložiť pokutu alebo pokarhanie, a to aj opakovanie.

dobry večer,, byvalka ma nadavkami vyprovokovala že som chudak a chu.. a kadečo ine tak som jej povedal nech mi da pokoj ,,ona neprestavala tak som jej vynadal,,, potom namňa podala trestne oznamenie a hned aj upravu stiku so synom , robi to asi preto že som ju dal na sud aby som sa mohol stretavať so synom,,ona mi vtom brani a snaži sa mi timto asi pomstiť a zabraniť stiku so synom,,, vždy vyprovokovala a obratila to proti mne že som tiran a rôzne vymysly a kedže je slobodna matka tak ludi presviedča aka je ona obeť ..pritom je to chladna žena. Ako si mam s timto poradiť,,,chcem aby to už skončilo a aby mi dala pokoj ... čo mam povedať ked pojdem na vypočutie kedže som sa iba slovne branil aj ked vulgarne . ...

Dobry den, pan advokat, nehal som sa vyprovokovat neustalim tlakom na uhradu z mojho pohladu neopodstatneneho vykonu a dotycnej osobe som napisal do sms "PRE MNA ste chrapun", momentalne sa mi vyhraza zalobou za urazku na cti. Je mozne taketo moje konanie klasifikovat niektorym z paragrafou ako urazku ked som vyslovil svoj nazor na dotycnu osobu a synonymu tohto slova podla vykladoveho slovnika je "nezdvorilému, nevychovanému človeku, surovec, neokrôchanec". Ake su pripadne postihy. Dakujem

Odpoveď pre Andreu: Dobrý deň, pokiaľ spomínaný taxikár naozaj podával bezdôvodne trestné oznámenia na Vás, takéto konanie môže byť považované za trestný čin krivého obvinenia v zmysle Trestného zákona. Akékoľvek skutočnosti, ktoré tvrdíte budete musieť, či už v trestnom alebo civilnom konaní preukazovať. Ak sa rozhodnete podávať trestné oznámenie, toto odporúčam podať na neznámeho páchateľa, ktoré nazvite ako oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin, aby ste sa Vy nedopustili trestného činu krivého obvinenia. Ďalej, vážnosť a česť fyzickej osoby je chránená v trestnom práve aj prostredníctvom trestného činu ohovárania, ktorého sa dopustí ten, kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo mu spôsobiť inú vážnu ujmu. Aby konanie mohlo byť posudzované ako trestný čin ohovárania, musí ísť o oznámenie takého údaju, ktorý je nepravdivý. Ďalej, pokiaľ Vaše osobnostné práva boli porušené vo väčšom rozsahu a vznikla Vám ujma na osobnostných právach, v takomto prípade máte možnosť podať aj žalobu na ochranu Vašej cti, dobrej povesti a ľudskej dôstojnosti na príslušný súd. Prostredníctvom tzv. satisfakčnej žaloby za neoprávnený zásah do dobrej povesti sa možno domáhať satisfakcie morálnej, najčastejšie vo forme ospravedlnenia, a satisfakcie majetkovej, v peniazoch. Nadalej však platí vyššie uvedené, že všetko bude predmetom dokazovania.

Dobrý večer, rada by som sa opýtala. Mam nepríjemnú skúsenosť s taxikárom, ktorý sa ma pokúsil znásilniť.Keďže som to nemala ako dokázať, nepodala som trestné oznámenie, len som sa sťažovala u majiteľa taxi služby a ten zamestnanca v skúšobnej dobe vyhodil. Neuviedol konkrétny dôvod.No taxikár podal na mňa trestné oznámenie, že ja som ho obťažovala v taxíku a že ja som bola iniciátor obťažovania a že rozchyrujem nepravdivé informácie.Polícia toto oznámenie preverovala a uzavrela. Prosím o radu, či mám podať trestné oznámenie za krivé obvinenie a ohováranie. Keďže tento jeho vymyslený príbeh rozpráva po celom meste a či mám aj nárok na nejaké odškodné za citovú ujmu ? Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď pre dusana b.: Dobrý deň, pokiaľ konanie týchto osôb dosahuje intenzitu, ktorá výrazne narúša Vašu osobnú integritu, môžete sa obrátiť aj priamo na políciu. Toto konanie môže byť kvalifikované ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu v zmysle ustanovenia § 49 ods. 1 písm. a) Priestupku sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech, alebo podľa § 49 ods. 1 písm. d) úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním. Bude potom na posúdení príslušného orgánu, akým spôsobom situáciu vyhodnotí. Ak dochádza k hrubému narúšaniu súkromia, môžete taktiež protistrane zaslať písomnú predžalobnú výzvu so žiadosťou o upustenie od protiprávneho konania.

Dobrý deň- Ex kamarátky mojej 1/2 rozputali kampaň proti nej nevieme prečo, nie sme konfliktní a s každým sa snažíme vychadzať dobre,a ak to nejde nevyhneme sa mu a ked ze ma vychovali k slusnosti i pozdravym .Ja som 1/2 casu pracovne mimo domov .Zacalo to na soc sieti kde padali diagnozi i lekarske zaveri na adresu partnerky ,teraz posledne doslo k slovnemu utoku priamo na ulici bez akeho kolvek podnetu znovu ordinovali obidve "specialistky" diagnozi... a co ma uz skutocne nahnevalo je ze zacali riesit i nase deti doteraz som to "zlahcoval"aby aby moja draha vedela ze pri nej stojim a tie dve nestoja ani za hadku ,ale sledujem ze to partnerku trapi poradte co v tejto veci dalej vopred dakujem.

Odpoveď pre Anonymného užívateľa zo dňa 20. máj 2017 - 20:06: Dobrý deň, konanie Vašej bývalej domácej môže byť klasifikované ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. Dopustí sa ho ten, kto okrem iného úmyselne naruší občianske spolunažívanie, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním. Pokiaľ by však Vaša bývalá domáca prišla ku Vám do práce alebo domov, oznámila by o Vás nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť Vašu vážnosť u spoluobčanov, poškodiť Vám v zamestnaní, v podnikaní, narušiť Vaše rodinné vzťahy alebo spôsobiť Vám inú Vážnu ujmu, mohla by sa tak dopustiť trestného činu ohovárania, za ktorého spáchanie jej môže byť uložený trest odňatia slobody až na dva roky. Pokiaľ Vás lživo obviní z trestného činu v úmysle privodiť Vám trestné stíhanie, môže sa dopustiť trestného činu krivého obvinenia. Môžete ju preto vyzvať, aby upustila od tohto konania, resp. obviňovania, inak sa môžete obrátiť na políciu, prípadne na súd so žalobou, ktorou budete žiadať aby túto sud zaviazal upustiť od predmetneho konania.

Dobry den, chcel som sa poradit. Rok som bol v podnajme u mojej jednej znamej. Platil som si normalne najom, avsak potom som z podnajmu po vzajomnej dohode odisiel. Pred nedavnom presnejsie po roku sa mi ozvala moja byvala domaca ze vraj som jej z bytu ukradol nejake veci, a tiez to ze som si nechal spravit kopie klucov, a ze som jej do bytu aj nadalej chodil doobeda prespavat (v byte v tom case nikto nebyval)., a ze pride kumne do prace a oznami to mojmu zamestnavatelovi a ze pride aj kumne domov a podobne. Nakolko to neni pravda, tak som sa chcel poradit ako mam dalej postupovat. Ci mam podat trestne oznamenie za urazku na cti alebo mi poradite nieco ine? Pokial by prisla zamnou do prace som rozhodnuty zavolat policiu. Dakujem

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 12. mája 2017: Dobrý deň, ustanovenie § 127 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Z.z. upravuje zákonné obmedzenia vlastníckeho práva, na základe ktorého vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. V zmysle toho vlastník nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok a to: a) úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenia na upevnenie stavby alebo pozemku, b) nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, prachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, c) nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok, d) nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok. Odporúčam Vám riešiť vzniknutú situáciu zmierom a upozorniť suseda, aby upravil ten plot tak, aby Vás a Vašu rodinu neobťažovali ich návštevníci a kupujúci nad mieru primeranú pomerom. Ďalšou možnosťou riešenia susedských vzťahov je obrátenie sa na obec (mesto). Obec (mesto) môže nezákonný zásah predbežne zakázať, alebo môže uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Ako obťažovaná osoba sa tiež môžete obrátiť na príslušný súd s podaním žaloby, avšak túto možnosť odporúčam len ako posledné, krajné riešenie, pokiaľ situácia by bola taká, že by Vaši susedia nereagovali ani na Vaše upozornenie ani na upozornenie obce (mesta).

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, ako mám postupovať, keď v susedstve majú vo dvore predaj zeleniny a priesad a medzi pozemkami je oplotenie z pletiva. Nakupujúci, ktorí tam chodia v dosť hojnom počte nakupovať tak narúšajú naše súkromie. Ďakujem za odpoveď

Odpoveď pre Luciu:: Dobrý deň, konanie, ktoré popisujete môže niesť znaky priestupku proti občianskemu spolunažívaniu v zmysle ustanovenia § 49 ods. 1 písm. a) Zákona o priestupkoch : "Priestupku sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech". V prípade dokázania viny páchateľovi tohto skutku hrozí pokuta do výšky 33,- Eur. Ak je toto konanie spôsobilé Vám spôsobiť, resp. spôsobuje spoločenskú ujmu, môže byť toto konanie taktiež posúdené ako trestný čin ohovárania v zmysle ustanovenia § 373 ods.1 Trestného zákona :Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. Pokiaľ sa rozhodnete podať trestné oznámenie, bude následne vecou dokazovania polície, ako bude dané konanie klasifikovať a či, alebo aké dôsledky budú vyvodené.

Odpoveď pre Evu: Dobrý deň, podľa § 19b Občianskeho zákonníka aj právnickej osobe prislúcha určitá ochrana v prípade neoprávneného zásahu do jej dobrej povesti. Do dobrej povesti právnickej osoby možno zasiahnuť nepravdivými skutkovými tvrdeniami, ako aj neprimeranými hodnotiacimi úsudkami. Zákon právnickým osobám poskytuje ochranu aj v prípade, keď neoprávnený zásah dobrú povesť právnickej osoby len ohrozil, t.j. nemusí dôjsť k priamemu poškodeniu dobrej povesti. Pokiaľ došlo k zásahu do dobrej povesti ubytovacieho zariadenia (právnickej osoby), je možné domáhať sa ochrany na súde, aby sa ten, kto tento zásah spôsobil, zdržal neoprávneného zásahu a odstránil závadný stav. Možno sa tiež domáhať primeraného zadosťučinenia. Ako dôkaz Vám môžu slúžiť nepravdivé recenzie na ubytovacom portáli.

Dobry den chcem sa poradit co mam robit v tomto pripade mama a babka mojho byvaleho priatela s ktorym mam dieta ma ohovaraju kde sa len da ,tvrdia o mne ze som bordelar,darebak,ze sa kur..... v praci ze mam druheho co nieje vobec pravda siria to po celej dedine a este maju aj taku drzost ze volaju mojej kamaratke a hovoria same nepravdive veci ktore nemaju ani ako dokazat .takze moja otazka mozem na ne podat trestne oznamenie Za odpoved dakujem

Dobrý večer, chcem sa opýtať, čo môžem robiť, ak " neznámy" zákazník - hosť- píše nepravdivé recenzie na ubytovacom portáli o službách v mojom ubytovacom zariadení, čím poškodzuje moje dobré meno a marí moje úsilie v podnikaní. Nakoľko vediem záznamy o ubytovaných hosťoch, komunikujem s nimi mailom a pod., viem, že tento hosť nebol u nás nikdy ubytovaný, viem , kto je autorom recenzií, ale nemám na to dôkaz, vie to zistiť polícia?

Odpoveď pre LUDMILU : Dobrý deň, pokiaľ ide o otázku výstavby plotu, odporúčam obrátiť sa na miestne príslušný stavebný úrad, nie na políciu. Ak by stavebný úrad v danom prípade nezasiahol máte možnosť obrátiť sa so svojou sťažnosťou na krajský stavebný úrad. Čo sa týka vyvesenia plagátu, uvedené konanie Vášho suseda možno klasifikovať ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu v zmysle ustanovenia § 49 ods. 1 písm. a) inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech. V tomto prípade páchateľovi hrozí pokuta v maximálnej výške 33,- Eur. Priestupku proti občianskemu spolunažívaniu sa taktiež dopustí ten, kto úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním a takomto prípade hrozí páchateľovi tohto priestupku maximálna pokuta do výšky 99,- Eur. Nakoľko sa ale Váš sused opätovne dopúšťa konania, ktorým Vás jednak poškodzuje a jednak obmedzuje Vaše vlastnícke práva, odporúčam Vám adresovať mu písomne predžalobnú výzvu, v ktorej ho dôrazne vyzvete, aby upustil od konania, ktoré Vás poškodzuje, inak bude povinný znášať dôsledky v podobe žaloby a zároveň budete žiadať náhradu škodu, náhradu nemajetkovej ujmy za poškodenie dobrého mena atdˇ. Pokiaľ predmetnu vec už sudne riešite, ako uvádzate vo Vašej otázke, no máte povit, že sud nekoná, napr. nevytyčil pojednávanie, máte možnosť zaslať sudu žiadosť o vytýčenie pojednávanie, resp. o urýchlenie konania, nakoľko Vám v danom prípade konaním suseda vzniká stále väčšia škoda.

Dobry den. Chcela by som sa opytat mame susedsky spor so susedom . Zaclo to tak, ze nam sused spilil cast stromu (vstupil na nas pozemok bez nasho dovolenia )bolo podane trestme oznamenie no zatial bez vysledku.Dalej bez nasho vedomia postavil murovany plot s pevnym zakladom v dlzke 6m bez stavebneho povolenia a povolenia nasho pricom zbural aj stary plot bez nasho vedomia (znova podane oznamenie ale bez vysledku) okrem osocovania v okoli a susedstve nam tento sused naposledy vyviedol dalsiu vec s ktorou policajti vraj nic nemozu robit.Spravil plagat ktory si zavesil ale na svojom pozemku no namiereny na nas dom s napisom ,,pedofil,,( to ako plagat robil mame na zazname s kamier ktore tam rodicia nainstalovali aby nam uz nevstupovali na pozemok) bohuzial policajti s tym nic spravit nemohli . No kedze momentalne chceme dom zrekunstruovat a predat nam narusil plany kedze si tam nemozeme priniest ani opravarov a taktiez ani zaujemcov kedze ten plagat tam stale je . Rodisko problemu bude asi to ze ocino ktory dom zdedil im dom nechcel davnejsie predat .Pravnicka nam velmi nepomohla a sudne sa to riesi vyse roka bez vysledkov a za nemale peniaze. Tak sme sa rozhodli riesit si to bez tej pravnicky. Dakujem za odpoved

Dobry den. Chcela by som sa opytat mame susedsky spor so susedom . Zaclo to tak, ze nam sused spilil cast stromu (vstupil na nas pozemok bez nasho dovolenia )bolo podane trestme oznamenie no zatial bez vysledku.Dalej bez nasho vedomia postavil murovany plot s pevnym zakladom v dlzke 6m bez stavebneho povolenia a povolenia nasho pricom zbural aj stary plot bez nasho vedomia (znova podane oznamenie ale bez vysledku) okrem osocovania v okoli a susedstve nam tento sused naposledy vyviedol dalsiu vec s ktorou policajti vraj nic nemozu robit.Spravil plagat ktory si zavesil ale na svojom pozemku no namiereny na nas dom s napisom ,,pedofil,,( to ako plagat robil mame na zazname s kamier ktore tam rodicia nainstalovali aby nam uz nevstupovali na pozemok) bohuzial policajti s tym nic spravit nemohli . No kedze momentalne chceme dom zrekunstruovat a predat nam narusil plany kedze si tam nemozeme priniest ani opravarov a taktiez ani zaujemcov kedze ten plagat tam stale je . Rodisko problemu bude asi to ze ocino ktory dom zdedil im dom nechcel davnejsie predat .Pravnicka nam velmi nepomohla a sudne sa to riesi vyse roka bez vysledkov a za nemale peniaze. Tak sme sa rozhodli riesit si to bez tej pravnicky. Dakujem za odpoved

Odpoveď pre Danielu: Dobrý deň, ochrana osobnosti fyzickej osoby je zakotvená v Občianskom zákonníku. Podľa tohto zákona má fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy, pričom ďalej stanovuje, že písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením. Bez privolenia fyzickej osoby sa môžu jej podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom tiež na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. Máte právo domáhať sa, aby sa upustilo do zásahov Vašej a synovej osobnosti a aby sa odstránili následky týchto zásahov, napr. odstránením článku a komentárov. Pokiaľ by týmto zásahom bola značne znížená Vaša dôstojnosť alebo vážnosť v spoločnosti, môžete sa domáhať tiež náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch. Teda pokiaľ ani po Vašich výzvach nedošlo k náprave, môžete sa domáhať ochrany osobnosti na súde podaním žaloby na ochranu osobnosti. Uvedená osoba sa tiež mohla dopustiť priestupku proti občianskemu spolunažívaniu, ktorého sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech alebo tým, že sa vyhráža ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním. Priestupky na úseku občianskeho spolunažívania prejednávajú obvodné úrady. Dodávam tiež, že rovnako Vy ste sa mohli dopustiť priestupku tým, že ste uvedenej osobe nadávali spôsobom, ktorý ste uviedli..

Dobre rano,chhceem sa poradit,.Jeden chlap sa hra na moderatora vraj pracuje pre gypsi telezion ..uverejnil na socialnej sieti članok o mojom synovi a spolužiiakovi že v škole rozbili dvere ,,lenže s triednym učitelom sme sa dohodli že tto sa da doporiadku a syn sluubbil že viac krat nespravi ma 15 rokov.okrem toho nnapisal do komentaarov že sa o syna nestarame atd,,ppisalaa som mu spravu na fb ,aa aj som mu nadavalaa do buzerantov čo on fakt je naozaj .On mi začal nadavať že som ku......že mi dal ko.....do hubyy,že ja som alkoholička a že som na mladych chlapcov čo vôbec pravda nieje a nikdy neppijem.Možete mi napisať čo s tym možem urobiť? A či si mohol dovoliť uverejniť prispevok bez nieko vedomia?

Odpoveď pre Anonymného užívateľa zo dňa 10. február 2017 - 18:01: Dobrý deň, vyhrážanie sa fyzickým napadnutím môže naplniť znaky skutkovej podstaty trestného činu nebezpečného vyhrážania. Podľa Trestného zákona sa tohto trestného činu dopustí ten, kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu. Pokiaľ sa domnievate, že vyhrážanie je tak vysokej intenzity, že napĺňa znaky trestného činu, môžete podať oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že došlo k spáchaniu trestného činu nebezpečného vyhrážania. Právoplatne odsúdenému páchateľovi trestného činu nebezpečného vyhrážania môže byť uložený trest odňatia slobody až na jeden rok. Pokiaľ však vyhrážanie sa nedosahuje tak vysokú intenzitu, uvedené konanie môže byť priestupkom. Podľa zákona o priestupkoch sa priestupku dopustí ten, kto úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním. Oznámenie o spáchaní priestupku možno podať na polícií, pričom jeho páchateľovi môže byť uložené pokarhanie alebo pokuta.

Odpoveď pre Anonymného užívateľa zo dňa 6. február 2017 - 18:21 Dobrý deň, podľa Trestného zákona sa podvodu dopustí ten, kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu. Predpokladám, že pokiaľ na Vás kupujúci podal trestné oznámenie, trestné konanie je ešte len v štádiu vyšetrovania, teda zrejme ešte voči Vám nebolo vznesené obvinenie. Obvinenie možno vzniesť len ak nie je pochybnosť o tom, že konkrétna osoba spáchala trestný čin. Za účelom výsluchu môžete byť predvolaný na políciu. Pokiaľ v rámci trestného konania nedôjde k vzneseniu obvinenia, resp. pokiaľ nebudete za uvedený trestný čin právoplatne odsúdený, môžete na kupujúceho následne podať trestné oznámenie pre trestný čin krivého obvinenia.

Odpoveď pre Zuzanu: Dobrý deň, konanie Vášho suseda by mohlo napĺňať znaky skutkovej podstaty trestného činu ohovárania, ktorého sa podľa Trestného zákona dopustí ten, kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu. Teda pokiaľ Vám sused zverejnením príspevku spôsobil tak závažnú ujmu, môžete podať na polícií oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že došlo k spáchaniu trestného činu ohovárania, v ktorom by ste opísali skutkový stav. Zároveň by ste sa mali vyvarovať priameho obvinenia voči susedovi, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu trestného stíhania pre trestný čin krivého obvinenia. Oznámenie by ste preto mali formulovať tak, že sa domnievate, že došlo k spáchaniu trestného činu. V prípade preukázania jeho viny dôkazom, ktorým disponujete mu môže byť uložený trest odňatia slobody až na dva roky. Pokiaľ Vám však konaním suseda nebola spôsobená tak vážna ujma, mohol sa dopustiť priestupku. Podľa zákona o priestupkoch sa priestupku dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech. Oznámenie o priestupku môžete podať na polícií. Za spáchanie priestupku môže byť Vášmu susedovi uložené pokarhanie alebo pokuta.

Odpoveď pre Kláru: Dobrý deň, v prvom rade by ste sa mali obrátiť na Vášho bývalého zamestnávateľa a pokúsiť sa danú vec vyriešiť zmierom, aby predovšetkým od týchto zásahov do Vašich práv upustil, aby očistil Vašu povesť pred ostatnými zamestnancami na pracovisku. Ak nejaví záujem o mierové riešenie problematiky, máte možnosť obrátiť sa na príslušný Okresný úrad, ktorý za spáchanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu môže uložiť pokutu alebo pokarhanie. V závislosti od spôsobenej ujmy na Vašej cti a dobrej povesti sa však môžete ešte obrátiť na súd so žalobou na ochranu osobnosti. V zmysle zákona má každá fyzická osoba právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práv, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby mu bolo dané primerané zadosťučinenie. V neposlednom rade, pokiaľ sa domnievate, že takéto správanie sa bývalého zamestnávateľa napĺňa znaky skutkovej podstaty trestného činu ohovárania, je možné podať trestné oznámenie na polícii alebo prokuratúre.Trestného činu ohovárania podľa § 373 Trestného zákona sa dopustí ten, kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo mu spôsobiť inú vážnu ujmu. Aby konanie mohlo byť posudzované ako trestný čin ohovárania, musí ísť o oznámenie takého údaju, ktorý je nepravdivý.

Dobrý deň, mňa by zaujímalo, ak so mnou zamestnávateľ ukončil pracovný pomer dohodou a deň na to napísal mail na celú firmu, že ukončil so mnou pracovný pomer, kde uviedol nepravdivý dôvod. Je možnosť ísť s týmto prípadom na súd a získať odškodnenie za poškodenie mena? mám dôkazy, ktoré tvrdia, že nemal právo takto jednať a ohovárať mailom po celej spoločnosti. ďakujem za odpoveď

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto