Menu

Prepis parcely pozemku – darovacia zmluva alebo kúpna zmluva?

Nachádzate sa tu

Vážená advokátska kancelária, manželova rodina vlastni pozemok a chcú nám ho darovať. Parcela je rozdelená na 10 častí: 4/10 má dedko, 1/10 teta, 1/10 teta, 1/10 otec, 1/10 ujo, 2/10 sestra. Chcela by som sa spýtať, či je lepšie prepísať parcely týchto pozemkov darovacou zmluvou alebo kúpno-predajnou zmluvou za symbolickú cenu. Ďalej by som sa chcela spýtať, že jedna teta žije v Nemecku a príde domov až o 4 mesiace, je možné, že ostatní zmluvu podpíšu už teraz a ona až potom dodatočne? Lebo predpokladám, že na diaľku to nie je možné. Ďakujem Vám pekne za odpoveď.

Dobrý deň,

darovanie využívajú najmä ľudia, ktorí chcú svoj nehnuteľný majetok ešte za života previesť na deti, príbuzných alebo iné osoby. Pre darovaciu zmluvu sa rozhodujú ľudia aj vtedy, keď chcú predísť dedičským sporom. Je rozšírené skôr medzi príbuznými osobami, zákon však pripúšťa aj darovanie medzi osobami, ktoré nie sú v príbuzenskom vzťahu. Ani platná darovacia zmluva však nezaručí, že ju niekto po smrti darcu nenapadne a nebude sa domáhať dedičských práv. Ak je ale darovacia zmluva platná, zrušiť ju nemožno. O hodnotu daru sa ale môže znížiť dedičstvo obdarovaného. Pokiaľ zmluva spĺňa všetky náležitosti, zrušiť ju nemožno ani v prípade, ak majiteľ pozemok daroval cudziemu človeku a nie vlastným príbuzným. Obsah darovacej zmluvy stanovuje Občiansky zákonník. Podľa neho musí mať písomnú podobu a nesmie chýbať úradne overený podpis darcu. Platnosť zmluvy takisto ovplyvňuje aj to, či obdarovaný dar prijíma. Ak ho neprijme, darovacia zmluva je neplatná. Takisto ako v iných typoch zmlúv aj tu musia byť uvedené presné údaje o účastníkoch zmluvy: meno, adresa, štátna príslušnosť, osobný stav. Presne špecifikovaný v zmluve by mal byť aj predmet daru, aby nemohlo prísť k jeho zámene. Darovacia zmluva by mala obsahovať prejav vôle darcu pozemok darovať. Darovacia zmluva by mala okrem základných náležitostí obsahovať aj prípadné podmienky, na základe ktorých sa môže majiteľ domáhať vrátenia daru. Občiansky zákonník totiž stanovuje, že darovanú nehnuteľnosť nemožno svojvoľne pýtať späť. Určuje presné podmienky vrátenia daru. Súd rozhodne v prospech bývalého majiteľa žiadajúceho o navrátenie daru len ak sa k nemu obdarovaný správal tak, že svojím správaním hrubo porušoval dobré mravy alebo sa tak správa k členom darcovej rodiny. Za hrubé porušenie mravov sa považuje napríklad fyzické napadnutie darcu obdarovaným, neposkytnutie pomoci v starobe, chorobe a to isté platí aj voči členom darcovej rodiny. Právo na vrátenie daru si môže darca uplatniť u obdarovaného. Ak sa navrátenia daru nedomôže, musí sa obrátiť na súd.  Darovanie môže nastať len medzi žijúcimi osobami, neplatná je darovacia zmluva, na základe ktorej má začať užívať dar obdarovaný až po darcovej smrti. Pozor si treba dať ale v prípade, ak chcú vec darovať manželia. Ak ide o byt, dom, pozemok v bezpodielovom spoluvlastníctve, musia s darovaním súhlasiť obaja manželia, inak je právny úkon darovania neplatný. Darovanie nadobúda právny účinok až v momente vkladu darovanej nehnuteľnosti, teda daného pozemku, do katastra.

Pri darovaní sa neodvádza žiadna daň, nakoľko charakteristickým znakom darovania je jeho bezodplatnosť, nedochádza k nadobudnutiu príjmu, a preto ho nemožno ani zdaňovať. Pozemok nemusí byť ani ohodnotený znalcom. V prípade , ak by ste sa rozhodli pre kúpu pozemku, daň neodvádzate, nakoľko kúpou nenadobúdate žiaden príjem. No jeho predajom by Vám daňová povinnosť vznikla. Neodporúčam Vám však uzavrieť kúpnu zmluvu, ktorej predmetom by bol predaj nehnuteľnosti za nereálnu cenu (1,- EUR), pretože tento právny úkon by mohol byť posudzovaný v zmysle § 41a Občianskeho zákonníka, ktorý ustanovuje, že ak právnym úkonom má byť zastretý iný právny úkon, platí tento iný úkon, ak to zodpovedá vôli účastníkov a ak sú splnené všetky jeho náležitosti (vo Vašom prípade by sa zastieralo darovanie). Daň z predaja bytu platiť nemusíte, ak ho vlastníte aspoň 5 rokov, alebo v ňom máte trvalé bydlisko aspoň 2 roky.

Takže ak by som to zhrnul, z pohľadu nadobúdateľa (čiže Vás) je výhodnejšia kúpna zmluva a z pohľadu scudziteľa (predávajúceho) je výhodnejšia darovacia zmluva, lebo v prípade, ak sa voči nemu alebo jeho rodine zachováte nejakým nevhodným spôsobom (ako som už vyššie spomínal), tak môže žiadať darca dar späť. Ja osobne by som Vám odporúčal, že pokiaľ Vám chcú nehnuteľnosť darovať, tak rozhodne odporúčam napísať darovaciu zmluvu, omnoho ťažšie sa napadne takáto darovacia zmluva, než kúpna zmluva za symbolickú cenu.

Keďže vlastnícke právo k nehnuteľnosti sa nadobúda až vkladom do katastra nehnuteľností, myslím si, že kataster Vám vklad nepovolí, pokiaľ na zmluve nebudú podpisy všetkých spoluvlastníkov. Mohla by teta napr. niekomu udeliť plnomocenstvo na takýto právny úkon, alebo by ste jej zmluvu poslali a podpísala by to sama, ale netreba zabudnúť nato, že jej podpis musí byť úradne overený, čo by sa dalo urobiť pravdepodobne na niektorom zastupiteľskom orgáne v zahraničí. Aj tu by som však skôr odporučil vypracovať jednu darovaciu zmluvu + jeden návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra, pričom pri každom jednom mene na zmluve (pri podpise) uvediete iný dátum podpisu, a keď ho podpíše posledná zmluvnú strana, tak až potom zmluvy + návrh zoberiete na kataster (najlepšie je namiesto dátumov vynechať miesto a perom dopísať podľa toho, kedy to skutočne podpísal pred notárom alebo obecným úradom).

Rozhodli ste sa previesť vlastníctvo k Vašim nehnuteľnostiam na iného, no neviete ktorý postup zvoliť a aká cesta by bola najschodnejšia? Bojíte sa, že prepíšete dom na syna a sami skončíte na ulici? Radi Vám s touto dilemou pomôžeme a vypracujeme pre Vás kúpne i darovacie zmluvy, návrhy na vklad do katastra i dohody o zriadení vecného bremena, a to v cene už od 100,00 EUR.

V prípade záujmu o bližšie informácie (špecifikácia Vášho problému, približná cenová kalkulácia riešenia Vášho problému atď.) nás môžete nezáväzne kontaktovať >>

Komentáre

Dobrý deň Máme postavený dom na pozemku môjho otca a mamky. Teraz si ho chceme prepísať na nás s manželom. Neviem ale co by bolo lepšie riešenie darovať alebo predať nám pozemok? Pri predaji by to otec určite riešil symbolickou cenou (1€) Napísať to aj na manžela alebo len na mna? Ďakujem za

Dobrý deň, ak by rodičia darovali pozemok len Vám ako ich dcére, pri prípadnom budúcom vyporiadaní BSM by Váš manžel nárok na tento pozemok nemal, bol by stále vo Vašom výlučnom vlastníctve, nakoľko majetok, ktorý získa osoba darovaním, do BSM nepatrí. Je tu však aj možnosť, aby rodičia tento pozemok darovali Vám obom (teda Vám aj Vášmu manželovi do Vášho podielového spoluvlastníctva), v takomto prípade by mal Váš manžel nárok na pozemok aj po prípadnom vyporiadaní BSM (v prípade pozemku však už titulom vyporiadania podielového spoluvlastníctva). Ak by ste pozemok získali kúpou počas trvania BSM, takto by pozemok automaticky patril do Vášho bezpodielového spoluvlastníctva. Bližšie informácie o výhodách darovacej, či kúpnej zmluvy sú uvedené vyššie, v predchádzajúcej odpovedi. Pokiaľ by ste však chceli uzavrieť kúpnu zmluvu, ktorej predmetom by bol predaj nehnuteľnosti za nereálnu cenu, ako uvádzate vo svojej otázke, tento krok Vám neodporúčam. V takomto prípade odporúčam skôr uzavretie darovacej zmluvy, nakoľko v budúcnosti by mohla byť takáto kúpna zmluva napadnuteľná.

dobrý deň, chcela by som sa opýtať na darovaciu zmluvu. darom som dostala polovicu pozemku. tento pozemok ma celý 1200 m2 a darom som dostala 1-ideálnu polovicu. ja som si ju však nedávala zameriavať a teraz tento tuto polovicu chcem dat zamerat pretoze ho chcem predat. chcem sa opýtať či potrebujem súhlas aj vlastníka druhej polovice alebo nie? nakoľko nie je presne určené ktorá polovica je presne moja. dakujem

Dobrý deň, ak by ste počas trvania spoluvlastníctva chceli svoj podiel predať, museli by ste ho najprv ponúknuť druhému spoluvlastníkovi, pretože má zo zákona predkupné právo. Predpokladám, že vo Vašom prípade máte záujem o rozdelenie predmetného pozemku, ktorý máte v spoluvlastníctve na dve samostatné časti, pričom následne by ste svoju časť chceli predať, preto najrozumnejšie by bolo zrušiť Vaše podielové spoluvlastníctvo a vzájomne sa vyporiadať. V zmysle § 141 OZ, spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná. Odporúčam Vám teda dohodnúť sa s druhým spoluvlastníkom na zrušení spoluvlastníctva a vzájomnom vyporiadní. Ak by nedošlo k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov. Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku. Pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti.

Dobrý deň, rada by som vedela, ako postupovať pri prepise pozemku. Brat môjho otca býva v meste a v našej dedine má pozemok. Chcel by ho prepísať na moje meno, ale nevieme ako postupovať, kúpnou alebo darovacou zmluvou. Pri kúpnej zmluve by šlo o symbolickú hodnotu, nevieme teda, čo by nás vyšlo lepšie a hlavne lacnejšie. Ďakujem

Dobrý deň, výhody a bližšia špecifikácia kúpnej a darovacej zmluvy sú rozpísané v odpovedi na otázku uvedenej vyššie. Vo Vašom prípade Vám však z môjho pohľadu odporúčam uzavrieť radšej darovaciu zmluvu, aby ste sa v budúcnosti vyhli zbytočným problémom, nakoľko, ak by ste uzavreli kúpnu zmluvu s nereálnou hodnotou ceny nehnuteľnosti, v budúcnosti by mohla byť takáto kúpna zmluva právne napadnutá. Navyše, ako je spomínané aj v odpovedi uvedenej vyššie, darovanie je bezodplatný prevod vlastníckeho práva a neodvádza sa pri ňom žiadna daň. Jediný dôvod na vrátenie daru je zo zákona ten, ak sa obdarovaný voči darcovi, prípadne členom jeho rodiny správa tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy a túto skutočnosť musí darca v prípadnom súdnom konaní veľmi dobre preukázať.

Dobry den, chcela by som sa informovat o sposobe podpisania darovacej zmluvy. Vlastnikmi pozemku su stari rodicia, ktori mi ho uz istu dobu chcu darovat. S tymto rozhodnutim suhlasia aj ich deti, ktore by ho inak dedili a vsetky ich vnucata, ktore dostanu do daru inu nehnutelnost. Problem je vsak v tom, ze babke sa necakane zdravotny stav zhorsil natolko, ze jej uz neumoznuje darovaciu zmluvu podpisat (pravdepodobne ani slovne odsuhlasit, kedze je malokedy pri vedomi a nespi). Ako je mozne zmluvu uzavriet tak, aby bola platna, s tym, ze jeden z darcov ju nepodpise? Dakujem za odpoved.

Dobrý deň, v zmysle § 40 ods. 6 Občianskeho zákonníka na písomné právne úkony tých, ktorí nemôžu čítať a písať, je potrebná úradná zápisnica. Úradná zápisnica sa nevyžaduje, ak má ten, kto nemôže čítať alebo písať, schopnosť oboznámiť sa s obsahom právneho úkonu s pomocou prístrojov alebo špeciálnych pomôcok alebo prostredníctvom inej osoby, ktorú si zvolí a je schopný vlastnoručne listinu podpísať. Pokiaľ však je zdravotný stav Vašej starej mamy taký vážny, že nie je schopná porozumieť právnemu úkonu, ktorý robí, možno podať návrh na pozbavenie spôsobilosti na právne úkony, pričom ak súd návrhu vyhovie, ustanoví dotyčnej osobe opatrovníka. Ten môže konať za dotyčnú osobu pri bežných právnych úkonoch, pokiaľ sa však jedná o taký právny úkon ako je nakladanie s majetkom, na ten by opatrovník potreboval súhlas súdu. Bohužiaľ to inak nepôjde a keby ste si to predsalen nejako vybavil, tak bude zmluva absolútne neplatná a napadnuteľná.

Dobry den, chcela by som sa spytat ako mam postupovat ked som minuly rok predala pozemok susedovi a neskor sa zistilo, ze k pozemku patri este 21m na ktorom stoji drevena chatka ktoru este byvali majitel nikdy nezapisal do katastra. Stavbu musim opatovne zapisat ako novu so vsetkymi nalezitostami.Ale tych 21m pozemku je zvlast na katastri a majitelom som stale ja. Chcem sa spytat ci to mam vyriesit kupno-pred.zmluvou za euro ci darovacou. Pozemok som mala samozrejme od suseda uz aj vyplateny. Dakujem pekne

Dobrý deň, ako som už viackrát uviedol, kúpnu zmluvu za tzv. symbolickú cenu, ktorá nie je skutočnou cenou nehnuteľnosti neodporúčam, nakoľko by mohla byť v budúcnosti napadnuteľná. V takýchto prípadoch odporúčam uzavrieť radšej darovaciu zmluvu.

Dobry deň. Prosim Vás pred 22 rokmi nám dvom súrodencom 77 r. a 75 r. Si prepisala ďalšia sestra,celý RD hospod.budovu a záhradu. Nikdy nezaplatila dane, sme obaja chorý, ja ŤZP/S Až tento rok sme to zistili. Je prosím Vás nejake nápravenie? Je možné vymáhať peniaze za dane, ktoré 22 rokov neplatila. Ďakujem pekne

Dobry deň, Za minuleho režimu som darovala neteri byt. Pred asi dvoma rokmi byt predala. Vždy sa ku mne zle správala, nadávala mi, nič mi nepomohla. Môžem zrušit túto zmluvu? Ďakujem pekne.

Odpoveď pre Stanislava Hana: Dobrý deň, vo Vašej otázke píšete, že na Vás Vaša sestra predmetné nehnuteľnosti prepísala, predpokladám, že na základe darovacej, prípadne kúpnej zmluvy. Daň z nehnuteľnosti je povinný platiť každý, kto vlastní nehnuteľnosť (dom, stavbu, pozemok, byt). Pokiaľ na Vás Vaša sestra predmetné nehnuteľnosti skutočne previedla, ona už nie je povinná platiť daň z týchto nehnuteľností, ale daňové priznanie ste povinní podávať Vy ako noví vlastníci týchto nehnuteľností.

Dobrý deň. Prepáčte mi, som to nezrozumitelne napísal. Ono to ma znieť takto: Pred 22 rokmi som bol po mozgovej príhode. Ležal som, ľavu stranu tela som mal čiastočne ochrnutu. Po smrti rodičov, sme dali vybavovat na katastri tieto záležitosti mladšej vydatej sestre. Zo sestrou, sme na požiadanie podpísali, čo vydatá sestra od nás požiadala. Preto, že sme jej verili, necitali sme dôkladne, niekdy nijako, to, čo nám predložila na podpis. Tu muselo prist k podpisu, že sa zriekame svojho majetku. Keď nás posielala do domova dôchodcov, odmietali sme ísť. Neskor nám prestala pomáhať, čo sme boli donútený ísť do Domova doch. Tu som prisiel, že mi, čo sme platili 22 r.sme boli bezdomovci, ktorý bývajú v cudzom dome. Vsetko patrilo vydatej sestre. Nikdy nezaplatila žiadny poplatok. Máme malé dôchodky, z predaja domu, sme chceli doplácať v DD. Keď že moja sestra bývajúci v RD opatrovala rodičov, vydatá sestra slubila nám 1/3 z domu, darovat. Miesto daru, nám zobrala všetko. Dane sme vždy platili mi. odár.budova, veľká ovocna, aj pôda na pezeleniny,

Odpoveď pre Mariu: Dobrý deň, zrušenie darovacej zmluvy zo strany darcu je možné v prípade, ak sa obdarovaný svojím správaním voči darcovi alebo členom jeho rodiny správa tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Pričom musí ísť o porušenie dobrých mravov značnej intenzity, prípadne sústavné porušovanie dobrých mravov voči darcovi (členom jeho rodiny) ako napríklad fyzické násilie, hrubé urážky, neposkytnutie potrebnej pomoci. Na zrušenie darovacej zmluvy totiž nepostačí menej významné porušenie pravidiel dobrých mravov obdarovaným voči darcovi (členom jeho rodiny). Dôkazná povinnosť je pritom na strane žalobcu (darcu). Vo Vašom prípade, ak došlo k podobnému správaniu zo strany Vašej neteri, môžete podať na súd návrh na zrušenie darovacej zmluvy, pričom však budete musieť takéto konanie, ktoré porušuje dobré mravy aj dokázať. V danej veci by som Vám možno odporučil obrátiť sa aj na advokáta, ktorý by Vám so žalobou pomohol.

odpoveď na otázku z 26. decembra: Dobrý deň, z toho, čo ste vo svojej otázke uviedli som usúdil, že Vaša sestra Vás pri právnom úkone, ktorým došlo k prepisu uvedeného majetku na ňu, uviedla do omylu. V takom prípade by ste mohli na súd podať žalobu o neplatnosť tohto právneho úkonu, nakoľko tu chýbala vážnosť vôle z Vašej strany a sestra Vás pri tom uviedla do omylu. Žalobu by však bolo potrebné veľmi dobre odôvodniť a tvrdenia v nej dokázať. Ak by ste Vaše tvrdenia na súde nevedel preukázať, súd by ste prehrali a ešte Vy by ste museli platiť trovy súdneho konania.

Dobry den chcel by som Vas poprosit o radu ohladom pozemku ktory by som ziskat darovacou alebo kupnopredajnou zmluvou do svojho vlastnictva.Niektory vlastnici mi to podpisali a niektori nie.ako by som mal dalej postupovat?Dakujem vopred

Dobry den, moja mama je podnikatelka - zivnostnicka. Dve susediace budovy, v ktorych sidli jej firma a prevadzka ma v katastri vedene vylucne na seba (je vylucnou majitelkou). Budovy nadobudla nasledovne: jednu budovu ziskala od mojho otca kupno-predajnou zmluvou, a druhu kupila (este pred kupou jej moj otec dal suhlas, ze suhlasi s tym, aby nadobudla predmetnu nehnutelnost do dvojho vylucneho vlastnictva za ucelom jej vyuzivania na podnikatelsku cinnost). Mama ma obavy ako by to bolo v pripade zaniku manzelstva, napr. jej umrtim, s dedenim tychto budov. Chcem sa preto spytat ci sa nahodou na takyto majetok (ktory ma vo vylucnom vlastnictve na ucel podnikania) v pripade jej umrtia nehladi ako na majetok v bezpodielovom spoluvlastnictve manzelov? Alebo ci sa aj na ucely dedenia nanho hladi ako na majetok v jej vylucnom vlastnictve (kedze v katastri ho ma napisany len na seba)? Vopred dakujem za odpoved!

Dobrý den, chcela by som sa opytat ohladne darovania pozemku. Moj manžel vlastní 1/8pozemku a má dvě sestry, tiež každá vlastni 1/8 pozemku. Zvysok vlastní ich matka. Ta sa rozhodla, ze svoj podielu daruje sestrinmu synovi, t.j. vnukovi. Aj. Obě sestry svoj podielu darují tomuto chlapcovi ( v jednom pripade sa jedna o syna a v druhom o synovca). Od mojho manžela chcú. Aby sa pozemku vzdal a ako vyrovnanie mu ponukli 3000 eur. Co manžel nepřijímá. Nebolo mu ponuknute odkupenie si pozemku. Zvysni clenovia rodiny nechcu aby manžel ten pozemok vlastnil. Je možné část svojho pozemku si nechat a na katastru pozemok rozdělit? Alebo sa svojho. Podielu musí vzdat?Dakujem za odpověď.

Odpoveď pre Miroslava: Dobrý deň, z Vašej otázky usudzujem, že máte záujem o kúpu pozemku, ktorý sa nachádza v podielovom spoluvlastníctve. Na začiatok Vám však musím napísať, že nikoho nemôžete prinútiť, aby Vám svoj podiel predal (daroval) proti svojej vôli. Existujú dva spôsoby, ako môže prísť k zrušeniu a vzájomnému vyporiadaniu podielového spoluvlastníctva. Jedným zo spôsobov je vzájomná dohoda podielových spoluvlastníkov, ktorá musí byť pri nehnuteľnostiach písomná. Ak k vzájomnej dohode nedôjde, zákon umožňuje zrušiť podielové spoluvlastníctvo a vzájomne sa vyporiadať súdnou cestou, a to podaním návrhu niektorého spoluvlastníka na súd (ak ste spoluvlastníkom danej nehnuteľnosti aj Vy, môžete teda tak učiniť). Súd pritom prihliadne na veľkosť podielov a na účelné využitie veci, ak je vec možné účelne rozdeliť, súd rozhodne o jej rozdelení. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov. K tejto problematike by som chcel ešte uviesť, že pri prevode spoluvlastníckeho podielu, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117 OZ). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov.

Odpoveď pre Katku: Dobrý deň, v zmysle § 143 Občianskeho zákonníka v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka. To znamená, že pokiaľ Vaša matka skutočne nadobudla predmetný majetok do svojho výlučného vlastníctva v súvislosti s podnikaním a teda ide o vec slúžiacu výkonu len jej povolania, patrí podnik do oddeleného vlastníctva podnikajúceho manžela a nemôže sa stať predmetom bezpodielového spoluvlastníctva. V zmysle § 150 Občianskeho zákonníka však platí, že pri vyporiadaní BSM je každý z manželov oprávnený požadovať, aby mu bolo uhradené, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok a je povinný nahradiť, čo zo spoločného majetku bolo vynaložené na jeho ostatný majetok. Samozrejme je však potrebné zohľadniť aj to, že táto investícia slúžila na zárobkovú činnosť, rozmnožujúcu spoločný majetok manželov a preto nemožno od podnikajúceho manžela požadovať, aby vrátil do BSM celú jej výšku bez ohľadu na stav aktív a pasív jeho podnikania. Tie isté podmienky vyporiadania BSM platia aj pre dedičské konanie.

Odpoveď na otázku zo dňa 30. decembra 2013: Dobrý večer, čo sa týka toho, čo píšete vo svojej otázke, že Vášmu manželovi nebolo ponúknuté odkúpenie pozemku, v zmysle § 140 Občianskeho zákonníka ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe, pričom blízkou osobou podľa zákona je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Pokiaľ ide o rozdelenie pozemku v podielovom spoluvlastníctve, je potrebný súhlas všetkých spoluvlastníkov. Ak by si spoluvlastníci chceli rozdeliť časti pozemku medzi seba, najlepším riešením by bolo uzavrieť dohodu o vysporiadaní spoluvlastníctva (a zapísať ju do katastra). Ak by dohoda nebola možná, majú možnosť obrátiť sa na súd, aby uskutočnil vysporiadanie spoluvlastníctva v zmysle § 141 a 142 Občianskeho zákonníka.

Prosím o informáciu, som 80 ročná súdom ustanovenou opatrovníčkou nesvojprávneho syna,naskytla sa príležitosť predať pôdu, ktorú syn má v spoluvlastníckom podiele, aby som mohla vykryť náklady na jeho starostlivoť, ako mám postupovať? Kupnu zmluvu podpisujem za syna,avšak túto kúpnu zmluvu mám dať na súd na schválenie, ale neviem či už podpísanú obidvomi stranami , alebo ešte pred jej podpisom? prosím poradte mi čím skôr, kým je ešte ponuka na predaj aktuálna, a čo k tomu všetkému budem potrebovať? Za odpoveď ďakujem.

Dobrý deň, vo Vašom prípade Vám odporúčam na súd podať návrh na schválenie právneho úkonu, v ktorom uvediete okolnosti, prečo je predaj pôdy, ktorú má Váš syn v spoluvlastníckom podiele na prospech Vášho nesvojprávneho syna. K tomuto návrhu by ste mali pripojiť už podpísanú kúpnu zmluvu oboma zmluvnými stranami, list vlastníctva nehnuteľnosti, na ktorom je uvedené spoluvlastníctvo Vášho syna, rozhodnutie, ktorým ste bola ustanovená do pozície opatrovníčky Vášho syna, prípadne ďalšie dokumenty, ktoré súvisia s prevodom tejto nehnuteľnosti. Pokiaľ bude mať súd za to, že predaj predmetnej pôdy je na prospech Vášho syna, Vášmu návrhu na schválenie kúpnej zmluvy vyhovie.

Dobry den chcel by som sa informovat ktora alternativa je lepsia ci pozemok darovat alebo prepisat na ineho majtela

dobrý deň,prosím vás dá sa odkupiť nehnutelnosť,jedná sa o ornu pôdu,v ten istý deň,ked predávajucí to nadobudol z dedením,alebo treba čakať ked povolia vklad na katastri? Dakujem!

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa z 14. januára 2014: Dobrý deň, k prepisu pozemku na iného majiteľa na katastri nehnuteľností môže dôjsť na základe nejakého právneho úkonu, ktorým môže byť darovacia alebo kúpna zmluva. Výhody kúpnej či darovacej zmluvy sú rozpísané v článku uvedenom vyššie. Pokiaľ chcete pozemok na niekoho previesť bezplatne, odporúčam Vám urobiť tak formou darovacej zmluvy, nakoľko v prípade, ak by ste uzavreli kúpnu zmluvu iba za "symbolickú cenu", mohol by byť tento právny úkon v budúcnosti napadnuteľný.

Odpoveď pre keslera: Dobrý deň, na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve môžu dediči predať predmetnú nehnuteľnosť vo svojom mene. Dedičské veci sa zapisujú do katastra nehnuteľností záznamom. Záznam je úkon správy katastra, ktorý má iba evidenčnú funkciu, nemá teda vplyv na vznik, zmenu, či zánik práv k nehnuteľnostiam. Dedič ako predávajúci v kúpnej zmluve uvedie, že nehnuteľnosť nadobudol na základe osvedčenia o dedičstve, ktoré bude tvoriť prílohu návrhu na vklad v prospech kupujúceho.

Dobry den, chcela by som sa opytat, akou formou zmluvy by sa malo riesit navratenie neopravnene vyvlastnenych nehnutelnosti (orna poda a lesy) ku ktoremu doslo pri procese ROEP? Odvolacia doba uplynula bez toho aby sme sa to dozvedeli, ze sme prisli o uzivany majetok. Povodne sme to chceli riesit formou kupnej zmluvy za symbolicku cenu 1 EUR (ako sme uz aj urobili v jednom takomto pripade), avsak vychadzajuc z hore uvedeneho sa to zda byt napadnutelne v buducnosti. Mne sa vsak zda darovacia zmluva menej vhodna, kedze ten neopravneny vlastnik stale vaha a psychicky bojuje sam so sebou ci sa ma toho vzdat. Obavam sa, ze ak by aj suhlasil s darovacou zmluvou, bude v buducnosti v pokuseni hladat dovody na vratenie daru. Tomu sa chceme vyhnut. Aka cena sa uz nepovazuje za symbolicku? Nejedna sa o lukrativnu lokalitu ale zapadnutu dedinku. Nie sme vsak ochotni platit trhovu kupnu cenu za znovunadobudnutie vlastneho majetku. PS: sudny proces vylucujem z dovodu este vacsej psychickej traumy mojej mamy, ktora uz dost trpi tym ako k tomu doslo. Dakujem pekne za odpoved

chcem opravit znenie predchadzajudzej otazky: nie neopravnene vyvlastnenych nehnutelnosti ale neopravnene vydrzanych nehnutelnosti

Dobrý deň, vo Vašej otázke píšete, že predmetné nehnuteľnosti boli vydržané neoprávnene, avšak súdnou cestou to riešiť nechcete. Na základe toho, ale nemáte právny nárok na to, aby Vám dotyčná osoba, ktorá je momentálne vlastníkom tých pozemkov dobrovoľne vrátila tie pozemky. Píšete však, že to chcete riešiť kúpnou alebo darovacou zmluvou, predpokladám teda, že je dotyčná osoba ochotná Vám ich dobrovoľne prenechať. Ako ste správne uviedli, kúpnu zmluvu, pokiaľ je len za tzv. "symbolickú cenu" neodporúčam, nakoľko by mohla byť napadnutá v budúcnosti. Čo sa nepovažuje za symbolickú cenu je cena, ktorá aspoň približne zodpovedá trhovej hodnote podobnej nehnuteľnosti v lokalite, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Čo sa týka darovacej zmluvy, pokiaľ by Vám dotyčná osoba tie nehnuteľnosti darovala, darovacia zmluva môže byť v budúcnosti zrušená len ak by súd rozhodol o vrátení daru, pričom by darca musel dokázať (dôkazné bremeno je na jeho strane), že sa k nemu, prípadne členom jeho rodiny obdarovaný správa takým spôsobom, že to hrubo porušuje dobré mravy.

Dobrý deň Som jednina dedička mamičkyných pozemkov, otecko už nežije, súrodencov nemám. Prosila by som poradič čo je pre mňa výhodnejšie. Mamička súhlasi s prepisom majetku bud kupno predajnou alebo darovacou zmluvou čo je výhodnejšie pre mňa prepis majetku teraz alebo to nechať na dedičské konanie?

Dobrý deň, v prípade, ak Vaša matka súhlasí s prevodom nehnuteľnosti na Vás, tak Vám odporúčam previesť tieto nehnuteľnosti za života. Výhody darovacej a kúpnej zmluvy sú uvedené v článku vyššie. V prípade,ak na Vás chce matka tieto nehnuteľnosti previesť bezplatne odporúčam darovaciu zmluvu, kúpnu zmluvu neodporúčam, ak by mala byť iba za symbolickú cenu, ktorá nezodpovedá aspoň približnej trhovej hodnote nehnuteľnosti.

Dobrý deň Prosím poradte, čo ak darovaný pozemok dalej predáme. Potom na súde neuspejú s prípadným vrátením daru ? Alebo máme radšej urobiť kupno-predajnu zmluvu na 1000e, aj ked reálna hodnota je 15-20 krát vyššia. - Nebude suma 1000e na zmluva podozrivo nízka ? - Bude to napadnutelné ? Kupujúci aj predávajúci súhlasia so sumou 1000e, tak za akých podmienok môže byť takáto zmluva vyhlásená za neplatnú ? - aká je premlčacia doba pri kupno-predajnej zmluve ?

Dobrý deň,prosim vás chcel by som sa opýtať či môže byť dedičské konanie okamžite právoplatný,alebo treba čakať určitu dobu,aj ked dedičom je jediná osoba,ktorá si by si to žiadala? Dakujem

Dobrý deň CHcela by som sa opýtať,o také skoro zabudnuté pozemky ,ešte 1940 môj otec nebol vyplatený z rodičovskeho domu a zostala vdome jeho teta, a sesternica ktorá mala tie pozemky na mene a uzavrely dohodu že tie pozemky ktoré činia 2 ha.prepíšu na otca len že tie pozemky boly vdružstve tak sa stým velmy neponáhlaly ,a po prevrate ked už začaly byť zaujímavé teta zomrela ,ani sme o tom nevedeli,môj otec už tiež nežije,tak ja som sa dotoho pustil tete už len vnučka žije ktorá je jediná dedička,ona to všetko pochopila,aleže aspoň 2000 eur,aby som jej zaplatil za tie 2ha.akou formou bx sme to mali riešiť,lebo vydržaním obecný urad nesuhlasí a na kupnu zmluvu či to nebude nízka cena? Dakujem

Dobrý deň, chcem sa poradiť môj otec vlastní 2 pozemky vysporiadane spolu maju cca 2000 m2 chce ich prepísať vylučne na mňa a mojej sestre nechce dať nič a ešte som ženaty ani mojej manželke. ako som tu čital diskusie tak mam poriešiť darovaciu zmluvu? stačí mi ked si ju stiahnem z netu a overime podpisy u notara? su tam neake poplatky? A ešte obidva pozemky z pristupovou cestou lenže na obci mi povedali že sa tam nemôže stavať lebo su tam zakonom chranene rastliny lenže všetky pozemky čo su v okoli ľudia odjakživa využivaju na sadenie zemiakov čiže je do orna pôda. Keby som tam chcel stavať tak mi to prepíšu na stavebny pozemok? Ďakujem

Dobry den Chcela by som poprosit o radu, pripade o nejaky vzor zmluvy ako napisat zmluvu o rozdeleni majetku. Nikde na nete som nic take nenasla. Jedna sa o to,ze rodicia chcu na mna prepisat dom pricom bratovi by zostali hory, luky a ja s manzelom by sme mu vyplatili nejaku sumu. Ako to je najlepsie spisat, aby sa v buducnosti tato zmluva nedala spochybnit? Vopred dakujem za odpoved

Dobri den chcel by som sa poradit ci sa da napadnut majitel parcely ktory ziskal ten pozemok vydrzanim a pritom ani nevie kde ten pozemok poriadne je,ze tam stoji uz 50 rokou dom a nikdy sa on nestaral. Dom je po starych rodicoch a asi 15 rokou tam byvaju moji rodicia ktory sa o ten pozemok aj tak dlho staraju. Je mozne ziskat pozemok spet.

Dobrí deň žijem z mužom s ktorým nie sme manželia daroval mi 1/3 domu ktorý v tedy bol len rozostavaný, ja som do toho investovala 20000e ale nemám k tomu žiaden doklad.Mám strach ze po jeho smrti jeho syn napadne darovaciu zmluvu.Partner ma na dom uver ktorý splácame.

Odpoveď pre Janicu: Dobrý deň, aj v prípade, ak by ste darovaný pozemok ďalej predali, možno sa domáhať na súde vrátenia daru, pričom ak by darca bol úspešný, môže žiadať vrátiť hodnotu daru, ktorú ste pri predaji za dar dostali. Na to však, aby darca bol úspešný, by musel preukázať, že sa k nemu, prípadne členom jeho rodiny obdarovaný správal tak, že svojím správaním hrubo porušoval dobré mravy (napr. mu neposkytol pomoc v starobe, chorobe, atď). Dôkazné bremeno je tu teda na strane darcu. Ako som už viackrát spomenul, ako advokát Vám neodporúčam uzavrieť kúpnu zmluvu za tzv. symbolickú cenu, nakoľko v budúcnosti by mohla byť napadnuteľná. Jedná sa tu o relatívnu neplatnosť, na ktorú možno prihliadnuť, ak sa jej dovolá ten, kto je zmluvou dotknutý. Plynie tu všeobecná premlčacia lehota v zmysle § 101 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého je premlčacia lehota trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať prvý raz.

Odpoveď pre Keslera: Dobrý deň, v dedičskom konaní, ak notár poverený súdom vydá osvedčenie o dedičstve, môže účastník konania do 15 dní od prevzatia osvedčenia požiadať súd o pokračovanie v konaní. Účastník sa však môže vzdať práva na podanie takejto žiadosti a v prípade vzdania sa tohto práva všetkými účastníkmi, osvedčenie o dedičstve nadobúda týmto dňom právoplatnosť.

Odpoveď pre Darinku: Dobrý deň, v takomto prípade by som Vám ako advokát odporučil uzavrieť kúpnu zmluvu, pričom pri kúpnej cene uvediete dôvod, prečo je kúpna cena znížená, aby v budúcnosti nebola takáto zmluva napadnuteľná.

Odpoveď pre Milana: Dobrý deň, v takomto prípade by som Vám poradil spísať darovaciu zmluvu. V prípade darovania tento dar nepatrí do BSM, je vo Vašom výlučnom vlastníctve aj pri prípadnom vyporiadaní BSM. Darovaciu zmluvu si môžete spísať aj sami, pre prípad väčšej právnej istoty by som Vám však poradil spísanie prostredníctvom advokátskej kancelárie, Poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností sa platí vo výške 66 EUR. Pokiaľ sú dané pozemky evidované ako orná pôda, možno ich použiť na stavebné účely, ak sú splnené podmienky na ich trvalé vyňatie z pôdneho fondu na základe rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy. Čo sa však týka chránených rastlín, celá situácia sa tým komplikuje a záležitosť Vám najskôr odporúčam prekonzultovať s orgánom štátnej ochrany prírody.

Veľmi pekne ďakujem za radu nakoniec som pobehal peticie pozemek je napísany že orna pôda ale môžeme tam stavať čiže ho prepíšu na stavebný pozemok. Riešim tu darovaciu zmluvu a môžem tam napísať toto aby sa k tomu pozemku nemohol dostať späť za žiadnych okolnosti? Obdarovaný a darca berú na vedomie, že po vzájomnej dohode sa dohodli ako otec zo synom, že darca sa nebude domáhať vrátenia daru v žiadnom prípade a za žiadnych okolnosti. Ďakujem

Odpoveď pre Lenku: Dobrý deň, v takomto prípade by som Vám ako advokát odporučil uzavrieť darovaciu zmluvu, ktorou by na Vás rodičia previedli dom, druhú darovaciu zmluvu, ktorou by na brata previedli dané pozemky, pričom Vy by ste s bratom mohli spísať zmluvu o finančnej náhrade ako nepomenovanú zmluvu v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka. Podľa tohto ustanovenia účastníci môžu uzavrieť i takú zmluvu, ktorá nie je osobitne upravená; zmluva však nesmie odporovať obsahu alebo účelu tohto zákona. V tejto zmluve však musí byť dostatočne určený predmet záväzku, ktorý z nej vyplýva.

Dobrý deň, Bratranec vlastní pozemok 4Are . Teraz ho chce dať prepísať tak, že 2a by vlastnila jeho dcéra a 2a by som vlastnil ja. Je to vôbec možné tak malý pozemok rozdeliť na dve časti?(viem že je nejaký zákon o drobení pozemkov). Ak by sa dal pozemok rozdeliť ,ako by sme mali postupovať? Chceli by sme to riešiť darovacou zmluvou. Ďakujem

Dobrý deň, V roku 2007 som mala mať vyplatený dedičský podiel ku dňu 6.6.2011. Chcela som sa opýtať aká je premlčacia doba a ako sa táto pohľadávka dá vymáhať a či je možné, že sa dá vymáhať nejaké penále s omeškania. Ďakujem za odpoveď

Odpoveď pre Michala: Dobrý deň, nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním upravuje § 134 Občianskeho zákonníka. Oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu troch rokov, ak ide o hnuteľnosť, a po dobu desať rokov, ak ide o nehnuteľnosť. Funkciou vydržania je umožniť nadobudnutie vlastníctva držiteľovi, ktorý vec dlhodobo ovláda v dobrej viere, že je jej vlastníkom. Z toho, čo ste uviedli vo svojej otázke, že dotyčná osoba, ktorá získala pozemok vydržaním, pričom ani nevie, kde sa pozemok poriadne nachádza, predpokladám, že v tomto prípade chýbali podmienky pre vydržanie určené zákonom, preto usudzujem (na základe toho, čo ste uviedli, nakoľko nepoznám všetky okolnosti), že by bolo možné dané vydržanie napadnúť na súde žalobou.

Odpoveď pre Maju: Dobrý deň, darca môže žiadať dar vrátiť naspäť iba v prípade, ak by vedel preukázať, že obdarovaný sa k nemu, príp. členom jeho rodiny správal tak, že by tým hrubo porušoval dobré mravy. Čo sa týka napadnutia platnosti darovacej zmluvy po smrti Vášho partnera jeho synom, jednalo by sa tu o relatívnu neplatnosť, na ktorú možno prihliadnuť, ak sa jej dovolá ten, kto je zmluvou dotknutý. Plynie tu všeobecná premlčacia lehota v zmysle § 101 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého je premlčacia lehota trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať prvý raz. Navyše by syn Vášho partnera musel preukázať dôvody neplatnosti. Z mojich advokátskych skúseností by som Vám však poradil, aby ste si vždy uschovávala doklady, ktoré preukazujú také skutočnosti, že ste investovala peniaze do nehnuteľnosti, prípadne, že úver sa hradí aj z Vašich financií, nakoľko nikdy neviete, čo, kedy a kde budete musieť preukazovať.

Stránky

Pridať nový komentár

Obnoviť Type the characters you see in this picture. Opíšte znaky z horeuvedeného obrázku do prázdneho okienka nižšie. Ak znaky nie je možné identifikovať, je možné odoslať formulár znova a vygeneruje sa nový obrázok. Nerozlišujú sa malé a veľké písmená.  Prepnúť na zvukové overenie

Právne novinky cez e-mail

* povinné položky

Prihlasujem sa k bezplatnému zasielaniu newsletterov a právnych noviniek a súhlasím s ich zasielaním na moju emailovú adresu.