Prepis parcely pozemku – darovacia zmluva alebo kúpna zmluva?

Nachádzate sa tu

Vážená advokátska kancelária, manželova rodina vlastni pozemok a chcú nám ho darovať. Parcela je rozdelená na 10 častí: 4/10 má dedko, 1/10 teta, 1/10 teta, 1/10 otec, 1/10 ujo, 2/10 sestra. Chcela by som sa spýtať, či je lepšie prepísať parcely týchto pozemkov darovacou zmluvou alebo kúpno-predajnou zmluvou za symbolickú cenu. Ďalej by som sa chcela spýtať, že jedna teta žije v Nemecku a príde domov až o 4 mesiace, je možné, že ostatní zmluvu podpíšu už teraz a ona až potom dodatočne? Lebo predpokladám, že na diaľku to nie je možné. Ďakujem Vám pekne za odpoveď.

Dobrý deň,

darovanie využívajú najmä ľudia, ktorí chcú svoj nehnuteľný majetok ešte za života previesť na deti, príbuzných alebo iné osoby. Pre darovaciu zmluvu sa rozhodujú ľudia aj vtedy, keď chcú predísť dedičským sporom. Je rozšírené skôr medzi príbuznými osobami, zákon však pripúšťa aj darovanie medzi osobami, ktoré nie sú v príbuzenskom vzťahu. Ani platná darovacia zmluva však nezaručí, že ju niekto po smrti darcu nenapadne a nebude sa domáhať dedičských práv. Ak je ale darovacia zmluva platná, zrušiť ju nemožno. O hodnotu daru sa ale môže znížiť dedičstvo obdarovaného. Pokiaľ zmluva spĺňa všetky náležitosti, zrušiť ju nemožno ani v prípade, ak majiteľ pozemok daroval cudziemu človeku a nie vlastným príbuzným. Obsah darovacej zmluvy stanovuje Občiansky zákonník. Podľa neho musí mať písomnú podobu a nesmie chýbať úradne overený podpis darcu. Platnosť zmluvy takisto ovplyvňuje aj to, či obdarovaný dar prijíma. Ak ho neprijme, darovacia zmluva je neplatná. Takisto ako v iných typoch zmlúv aj tu musia byť uvedené presné údaje o účastníkoch zmluvy: meno, adresa, štátna príslušnosť, osobný stav. Presne špecifikovaný v zmluve by mal byť aj predmet daru, aby nemohlo prísť k jeho zámene. Darovacia zmluva by mala obsahovať prejav vôle darcu pozemok darovať. Darovacia zmluva by mala okrem základných náležitostí obsahovať aj prípadné podmienky, na základe ktorých sa môže majiteľ domáhať vrátenia daru. Občiansky zákonník totiž stanovuje, že darovanú nehnuteľnosť nemožno svojvoľne pýtať späť. Určuje presné podmienky vrátenia daru. Súd rozhodne v prospech bývalého majiteľa žiadajúceho o navrátenie daru len ak sa k nemu obdarovaný správal tak, že svojím správaním hrubo porušoval dobré mravy alebo sa tak správa k členom darcovej rodiny. Za hrubé porušenie mravov sa považuje napríklad fyzické napadnutie darcu obdarovaným, neposkytnutie pomoci v starobe, chorobe a to isté platí aj voči členom darcovej rodiny. Právo na vrátenie daru si môže darca uplatniť u obdarovaného. Ak sa navrátenia daru nedomôže, musí sa obrátiť na súd.  Darovanie môže nastať len medzi žijúcimi osobami, neplatná je darovacia zmluva, na základe ktorej má začať užívať dar obdarovaný až po darcovej smrti. Pozor si treba dať ale v prípade, ak chcú vec darovať manželia. Ak ide o byt, dom, pozemok v bezpodielovom spoluvlastníctve, musia s darovaním súhlasiť obaja manželia, inak je právny úkon darovania neplatný. Darovanie nadobúda právny účinok až v momente vkladu darovanej nehnuteľnosti, teda daného pozemku, do katastra.

Pri darovaní sa neodvádza žiadna daň, nakoľko charakteristickým znakom darovania je jeho bezodplatnosť, nedochádza k nadobudnutiu príjmu, a preto ho nemožno ani zdaňovať. Pozemok nemusí byť ani ohodnotený znalcom. V prípade , ak by ste sa rozhodli pre kúpu pozemku, daň neodvádzate, nakoľko kúpou nenadobúdate žiaden príjem. No jeho predajom by Vám daňová povinnosť vznikla. Neodporúčam Vám však uzavrieť kúpnu zmluvu, ktorej predmetom by bol predaj nehnuteľnosti za nereálnu cenu (1,- EUR), pretože tento právny úkon by mohol byť posudzovaný v zmysle § 41a Občianskeho zákonníka, ktorý ustanovuje, že ak právnym úkonom má byť zastretý iný právny úkon, platí tento iný úkon, ak to zodpovedá vôli účastníkov a ak sú splnené všetky jeho náležitosti (vo Vašom prípade by sa zastieralo darovanie). Daň z predaja bytu platiť nemusíte, ak ho vlastníte aspoň 5 rokov, alebo v ňom máte trvalé bydlisko aspoň 2 roky.

Takže ak by som to zhrnul, z pohľadu nadobúdateľa (čiže Vás) je výhodnejšia kúpna zmluva a z pohľadu scudziteľa (predávajúceho) je výhodnejšia darovacia zmluva, lebo v prípade, ak sa voči nemu alebo jeho rodine zachováte nejakým nevhodným spôsobom (ako som už vyššie spomínal), tak môže žiadať darca dar späť. Ja osobne by som Vám odporúčal, že pokiaľ Vám chcú nehnuteľnosť darovať, tak rozhodne odporúčam napísať darovaciu zmluvu, omnoho ťažšie sa napadne takáto darovacia zmluva, než kúpna zmluva za symbolickú cenu.

Keďže vlastnícke právo k nehnuteľnosti sa nadobúda až vkladom do katastra nehnuteľností, myslím si, že kataster Vám vklad nepovolí, pokiaľ na zmluve nebudú podpisy všetkých spoluvlastníkov. Mohla by teta napr. niekomu udeliť plnomocenstvo na takýto právny úkon, alebo by ste jej zmluvu poslali a podpísala by to sama, ale netreba zabudnúť nato, že jej podpis musí byť úradne overený, čo by sa dalo urobiť pravdepodobne na niektorom zastupiteľskom orgáne v zahraničí. Aj tu by som však skôr odporučil vypracovať jednu darovaciu zmluvu + jeden návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra, pričom pri každom jednom mene na zmluve (pri podpise) uvediete iný dátum podpisu, a keď ho podpíše posledná zmluvnú strana, tak až potom zmluvy + návrh zoberiete na kataster (najlepšie je namiesto dátumov vynechať miesto a perom dopísať podľa toho, kedy to skutočne podpísal pred notárom alebo obecným úradom).

Rozhodli ste sa previesť vlastníctvo k Vašim nehnuteľnostiam na iného, no neviete ktorý postup zvoliť a aká cesta by bola najschodnejšia? Bojíte sa, že prepíšete dom na syna a sami skončíte na ulici? Radi Vám s touto dilemou pomôžeme a vypracujeme pre Vás kúpne i darovacie zmluvy, návrhy na vklad do katastra i dohody o zriadení vecného bremena, a to v cene už od 100,00 EUR.

Komentáre

Dobrý deň, rodičia po rozvode (nedošlo k vysporiadaniu BSM) vlastnia nehnuteľnosť s pozemkom na ktorom chcem stavať. Vlastnictvo na LV je rozdelené nasledovne: 1/4 stará mama, 1/4 mama (nadobudla darovaním), 2/4 - mama+otec (ako som spomínal-nevysporiadané). Moja otázka je, akou formou by pre mňa bolo najvýhodnejšie pozemok získať - darovaním alebo kúpno/predajnou zmluvou za symbolickú cenu? Ďalšia vec je tá, že mama a stará mama sú ochotné pozemok mi darovať, no u otca to také jednoznačné nie je... Ako by bolo v mojom prípade najvhodnejšie postupovať? Ďakujem

Odpoveď pre Danu: Dobrý deň, vo Vašom prípade sú viaceré možnosti. Pokiaľ účastníci darovacej zmluvy nemajú záujem zotrvať v zmluvnom vzťahu, majú možnosť zmluvu zrušiť, a to predovšetkým dohodou zmluvných strán. Ďalej, od darovacej zmluvy je možné aj odstúpiť, pokiaľ je to v zmluve dohodnuté. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje od začiatku, ak nie je právnym predpisom ustanovené inak alebo účastníkmi dohodnuté inak. Odstúpenie od zmluvy sa obnovuje vlastnícke právo prevodcu (resp. prevodcov). Pokiaľ ešte nedošlo k rozhodnutiu o povolení vkladu do katastra nehnuteľností, potom účastníci vkladového konania majú možnosť vziať návrh na povolenie vkladu späť a požiadať o zastavenie konania. Treťou možnosťou je spätne darovanie nehnuteľnosti (podielu na nehnuteľnosti) na základe písomnej zmluvy a návrhu na vklad. Štvrtou možnosťou je vrátenie daru (podielu na nehnuteľnosti). Podľa § 630 Občianskeho zákonníka darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Upozorňujem Vás, že pri vrátení daru nepostačuje len prostá nevďačnosť obdarovaného alebo menej významné porušenie dobrých mravov. Za hrubé porušenie mravov sa podľa zákona považuje napr. fyzické napadnutie darcu obdarovaným, neposkytnutie pomoci v starobe, chorobe a to isté platí aj voči členom darcovej rodiny. Právo na vrátenie daru si darca musí uplatniť u obdarovaného. Ak obdarovaný odmieta dar vrátiť, musí sa bývalý vlastník obrátiť na súd. Ako advokát odporúčam obrátiť sa na advokátsku kanceláriu vo Vašom okolí, ktorá na základe predložených dokumentov by Vám vedela poskytnúť ďalšie rady, ako aj v prípade potreby Vám pomôže s vypracovaním potrebných dokumentov.

Dobrý deň chcela by som poznať Váš názor na riešenie môjho problému,moja mama zdedila v podieloch lesné pozemky po jej dedovi. Nazáklade dohovoru so svojimi spoludedičmi tieto podiely previedla darovacou zmluvou na mňa ako dceru spoludediči tak chceli kvôli výplate výnosov.Mojmu bratovi sa to nepáči tak sa chcem opýtať, či ja môžem darovať alikvotnu časť maminim spoludedičom a zvyšok mojej mame späť,aby po jej smrti prebiehalo dedičské konanie. Ďakujem

Odpoveď pre Anetku: Dobrý deň, časť domu, ktorú od brata Vášho manžela odkúpite, bude spadať do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a v prípade rozvodu by táto časť bola predmetom vyporiadania. Druhá časť domu, ktorú manžel nadobudol darom od svokra, nebude predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len ako BSM), keďže zákon hovorí, že v BSM je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka. Skutočnosť, že z manželstva pochádza dieťa, nemá vplyv na vyporiadanie majetku patriaceho do BSM, avšak v prípade súdneho vyporiadania by súd prihliadal na jeho potreby. Po prípadnom rozvode manželstva, môže dôjsť k vyporiadaniu BSM dohodou manželov, alebo na návrh jedného z nich, vyporiadanie vykoná súd. Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti. Ak však do 3 rokov od rozvodu manželstva nedôjde k vyporiadaniu BSM, platí, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

dobry den chcem asa opytat svokor daroval manzelovy a heho bratovy dom ,ja s manzelom spe poziadali o uver na vyplatenie brata tak celi dom bude napisany na manzela ,moja otaska je ak by som sa rozviedla s manzelom ci by mi nieco patrilo podiel mame jednu ceru ..dakujem

Odpoveď pre Vlastina : Dobrý deň, v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky platí, že podľa ustanovenia § 158 Civilného mimosporového poriadku je na konanie o dedičstva miestne príslušný súd, v obvode ktorého mal poručiteľ v čase smrti adresu trvalého pobytu alebo ak toto nie je možné určiť, potom podľa miesta, kde sa nachádza jeho majetok. Na základe uvedeného môžeme potvrdiť, že pokiaľ mala Vaša mama trvalý pobyt na území Českej republiky, dedičské konanie by malo prebiehať na základe miesta jej posledného trvalého pobytu.

Notářství v ČR nebo v SR? Po zemřelé mamě , (provdala se a bydlela na Moravě) byly nalezeny zapomenuté pozemky na Slovensku. Místní kupec tvrdí, že obnova dědického řízení a následný prodej lze udělat na Slovensku. Místní notářství v ČR zase tvrdí, že obnova dědic. řízení se musí uskutečnit v jejím místě jejího bydliště. Jak konat? Děkuji za odpovědi.

Odpoveď pre Bianku: Dobrý deň, áno, v tomto prípade bude potrebné vyhotoviť geometrický plán na rozdelenie pozemku. Následne môžete uzatvoriť darovaciu zmluvu, do ktorej zakomponujete, že zameraním predmetného pozemku (ktorý treba v zmluve konkrétne identifikovať) geometrickým plánom došlo k rozdeleniu pozemku a vznikli nové parcely, ktoré majú byť predmetom darovania.

Dobry den chcela by som sa spytat na jednu vec. Byvame u svokrovcov a chceli by nam darovat cast pozemku aby sme si mohli postavit vlastny dom... jedna sa o to ze pozemok sa sklada z viacerych parcel.. chceli by nam darovat jednu parcelu celu a z druhej na ktorej je dom (s prislubom zburania casti domu v prospech nasho noveho pozemku) kusok. Akou formou to musi byt zapisane na darovacej zmluve? Je mozne prepisat parcelu s kuskom domu ktory pokracuje na dalsej parcele? Predpokladam ze naro budeme musiet zavolat geodeta na presne zameranie. Dakujem velmi pekne za odpoved

Odpoveď pre Ivana: Dobrý deň, táto časť zmluvy je teoreticky v poriadku, jednotlivé ustanovenia darovacej zmluvy však na seba nadväzujú, preto nemôžem posúdiť platnosť, resp. prípadné nedostatky celej zmluvy. Darovacia zmluva totiž musí okrem vymedzenia predmetu zmluvy obsahovať aj ďalšie náležitosti, napr. prejav vôle obdarovaného, že dar prijíma. Okrem toho je určite vhodné do zmluvy zakomponovať aj ustanovenie o existencii, resp. neexistencii vád nehnuteľnosti, prípadne podmienky vrátenia daru, ide totiž o ustanovenia, ktoré môžu ovplyvniť platnosť celej darovacej zmluvy.

dobry den. chcem sa spytat na spravnost darovacej zmluvy. Priatelka je vlastnikom pozemku v 1/1, a chceme aby kazdy z nas bol vlastnikom 1/2 pozemku, na tom istom liste vlastnictva. Takto mame vypracovanu darocaviu zmluvu a chceme sa poradit ci je spravne formulovana. Úvodné ustanovenia 1.1 Predmetom darovacej zmluvy je prevod vlastníckeho práva k predmetu darovania. 1.2 Predmetom darovania je spoluvlastnícky podiel v ideálnej časti 1/2 k celku k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat. úz. xxx xxx, vedenej na Okresnom úrade xxx, odbor katastrálny zapísanej na LV. č. xxx, parc. reg. C, číslo xxx – orná pôda o výmere 993 m2, ktorej výlučným vlastníkom je darca. Predmet Zmluvy 2.1 Darca touto zmluvou daruje bezodplatne obdarovanému predmet darovania - podiel vo výške 1/2 k celku do výlučného vlastníctva.

Odpoveď pre Dušana: Dobrý deň, na samotné darovanie/kúpu nehnuteľnosti postačuje písomná darovacia/kúpna zmluva. Avšak, pri vklade nehnuteľnosti do katastra budete musieť k návrhu na vklad priložiť prílohy, ktoré ustanovuje katastrálny zákon. K takýmto prílohám možno zaradiť darovaciu/kúpnu zmluvu na základe ktorej dochádza k prevodu nehnuteľnosti, identifikáciu parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva a geometrický plán, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje alebo pri zriadení vecného bremena k pozemku. Pokiaľ ide o poľnohospodársku pôdu, doplnte tiež do návrhu na vklad, že ide o prevod nehnuteľnosti na blízku osobu, a uvedené doplňte prílohou - rodným listom - originálom, alebo úradne overenou kopiou. Samotný návrh na vklad musí byť písomný a musí obsahovať údaje účastníkov konania (kupujúci, predávajúci/darca, obdarovaný), označenie okresného úradu ktorému je adresovaný a označenie kúpnej/darovacej zmluvy.

Dobry den,chcel by som sa spytat ,ked kupujem alebo dostavam darovacou zmluvou pozemok od rodicou(otca),staci spisat iba zmluvu s prilozenym listom vlastnictva,alebo treba prilozit geometricky plan pozemku,katastralnu mapu ci uzemno-planovaciu informaciu,treba tieto vsetky dokumenty na predaj ci prepis vlastnika pozemnu,ked ja to v ramci rodiny?dakujem

Odpoveď pre Fera: Dobrý deň, nakoľko ste spomínali, že pozemky nie sú vysporiadané, najprv by bolo potrebné osloviť dedičov a znova otvoriť dedičské konanie ako novoobjavené dedičstvo. Následne po dedičskom konaní Vy ten pozemok, resp. parcelu buď odkúpite, alebo sa na dedičskom konaní dohodnete, že Vám ho darujú. Pokiaľ o túto spomínanú parcelu alebo pozemok už roky oprávnene staráte a hospodárite na ňom (min. 10 rokov), bolo by možné ho nadobudnúť, za splnení podmienok uvedených v § 134 a ďal. Občianskeho zákonníka, aj osvedčením o vydržaní, ktoré vyhotovuje notár. Pri osvedčení o vydržaní je potrebné uviesť podstatné okolnosti o držbe, týkajúce sa predovšetkým jej doby, oprávnenosti a nepretržiteľnosti. Všetky spomínané okolnosti musia byť obsiahnuté vo Vašom vyhlásení o vydržaní, ktoré notár osvedčí formou notárskej zápisnice. Okrem toho je potrebné notárovi predložiť dôkazy, ktoré osvedčované skutočnosti potvrdzujú, napr. kladné vyjadrenie obce, vyjadrenie posledného vlastníka zapísaného v katastri nehnuteľností a pod.

Odpoved pre Lenku: Dobrý deň, jednou z možností vzniku podielového spoluvlastníctva je jeho vznik na základe právneho úkonu, ktorým je aj darovacia zmluva. V prípade, ak ide o nehnuteľnosť, musí mať takáto zmluva písomnú formu v ktorej bude dohodnutý podiel každého spoluvlastníka, ak podiel dohodnutý nie je, sú podiely všetkých spoluvlastníkov rovnaké. Rovnako môže dojsť k darovaniu len polovice nehnuteľnosti. Návrh na vklad musí následne podľa katastrálneho zákona obsahovať označenie právneho úkonu (v tomto prípade zmluvy), na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti. Prílohou k návrhu na vklad je okrem iného zmluva, na základe ktorej má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra v dvoch vyhotoveniach.

Dobrý deň, chcel by som vedieť aký postup zvoliť pri nadobúdaní častí parciel. V našej obci práve prebieha roep. Pozemok okolo domu užívame od r.1965 a skladá sa z piatich parciel. Tieto boli povymienané ešte za dávnych dôb rodičmi a prarodičmi, ale právne nie sú vysporiadané. Teraz to vyzerá tak, že napr. na parcele s výmerou 86m2 je 186 vlastníkov. Stačí čestné prehlásenie od vlastníkov uvedených v LV ako doporučuje komisia roep, alebo je to lepšie riešiť darovacou zmluvou. Ďakujem

Dobrý deň, s manželom sme sa zoznámili, keď mal už postavenú hrubú stavbu na pozemku, ktorý vlastnil sám. Vzali sme sa, skolaudovali dom a v súčasnosti riešime fakt, že mi prepíše polovicu domu, keďže do zariaďovania a dokončovacích úprav sme investovali spoločne a dom aj pozemok patrí papierovo výlučne manželovi. Dá sa v tomto prípade darovať len pol domu a pol pozemku a treba to zahrnúť aj do Návrhu na vklad? V darovacej zmluve to zahrnuté je - aj pozemky, rozostavaná garáž aj dom. Alebo ako máme postupovať v našom prípade? Ďakujem.

Odpoveď pre Dašu:¨ Dobrý deň, ako advokát by som Vám odporúčal predložiť stavebnému úradu darovaciu zmluvu a návrh na vklad, ktorú ste podali na katastri nehnuteľností aby videli, že prebieha katastrálne konanie. Tiež by som odporúčal čakať na rozhodnutie Okresného úradu - Katastrálny odbor o zápise vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Okresný úrad rozhodne o návrhu na vklad do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad.

Odpoved pre Fabianovu: Dobrý deň, predmetnú nehnuteľnosť môžete darovať Vašej dcére pred svadbou ako aj po svadbe. Pokiaľ Vaša dcéra nadobudne nehnuteľnosť počas manželstva darovaním, a jedine ona bude figurovať ako obdarovaná v písomnej darovacej zmluve, potom nehnuteľnosť nebude predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nakoľko dary nepatria do BSM ale tvoria výlučné vlastníctvo obdarovanej, t.j. jej manžel sa nestane vlastníkom tejto nehnuteľnosti, rovnako ako by ste jej tuto darovali pred manželstvom.

Dobrý deň, veľmi pekne by som vás poprosila o radu. S priateľom ideme stavať dom. Pozemok je písaný zatiaľ iba na neho. V súčasnosti už prebieha návrh na vklad - prostredníctvom darovacej zmluvy mi daruje 1/2 pozemku. Musíme však začať už s vybavovaním stavebného povolenia. Na stavebnom úrade nám povedali, že nám zákon umožňuje vybavovať stavebné povolenie na oboch aj v takomto prípade, pričom treba doložiť čestné prehlásenie o budúcej darovacej zmluve. Mohli by ste mi povedať čo by malo byť v takomto prehlásení uvedené? Aký má mať obsah. Vopred vám veľmi pekne ďakujem.

Chcem darovať dcere byt,, ktorá je v súčasnosti slobodná, ale v septembri bude mať svadbu. Musim sa s vybavovaním u notára poponahľať do termínu svadby, alebo mám čas a darovať jej byť ako vydatej. V druhom pripade (ako vydatej) by sa automaticky stal spoluvlastníkom aj jej manžel? alebo predmetný byt po darovaní bude majetkom len dcery?

Odpoveď pre Dušana: Dobrý deň, pri darovaní sa neodvádza žiadna daň, nakoľko charakteristickým znakom darovania je jeho bezodplatnosť, nedochádza k nadobudnutiu príjmu, a preto ho nemožno ani zdaňovať. Vzhľadom na uvedené nevznikne Vám ani povinnosť priznať príjem v daňovom priznaní.

Odpoveď pre Ľubomíra: Dobrý deň, vychádzam zo skutočnosti, že záhrada a rodičovský dom je v podielovom spoluvlastníctve, teda nehnuteľnosti majú vo vlastníctve Váš otec, stará mama a Vaše dve tety. Pokiaľ sa dohodnete s ostatnými vlastníkmi, Vaša stará mama a otec môžu na Vás previesť svoje podiely bezodplatne, darovacou zmluvou a dve tety odplatne, kúpnou zmluvou. Nakoľko nehnuteľnosti sú v podielovom spoluvlastnícte, v zmysle § 140 Občianskeho zákonníka majú spoluvlastníci pri prevode spoluvlastníckeho podielu zákonné predkupné právo. Výnimkou, kedy sa zákonné predkupné právo neuplatní je prípad, ak ide o prevod blízkej osobe, t.j. príbuznému v priamom rade, súrodencovi a manželovi. Spoluvlastnícke podiely na nehnuteľnotiach teda môžete nadobudnúť bez toho, aby mohla byť zo strany ostatných spoluvlastníkov zmluva napadnutá pre neplatnosť, v tomto prípade sa teda predkupné právo realizovať nemusí, ale ako advokát Vám odporúčam zapracovať do kúpnej alebo darovacej zmluvy článok, v ktorom uvediete, že Vám zo zákona neplynie povinnosť realizovať predkupné právo, nakoľko sa jedná o prevod spoluvlastníckeho podielu medzi blízkymi osobami v zmysle Občianskeho zákonníka. Darovaciu zmluvu ako aj kúpnu zmluvu treba podpísať pred notárom alebo na obecnom (mestskom) úrade na matrike. Podpis darcu na darovacej zmluve musí byť overený. V prípade kúpnej zmluvy musí byť overený podpis prevodcu, teda predávajúcej. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania poslednou zo zmluvných strán. Do katastra nehnuteľností je potrebné okrem zmluvy (darovacej alebo kúpnej) podať aj návrh na vklad. Návrh na vklad sa podáva písomne v jednom vyhotovení podpísaný obyčajným podpisom. Na druhom vyhotovení návrhu na vklad Vám potvrdia prevzatie návrhu s prílohami. Príslušným katastrálnym odborom bude ten, v ktorého územnom obvode sa nachádzajú nehnuteľnosti. Z pohľadu nadobúdateľa, teda Vás, je výhodnejšia kúpna zmluva a z pohľadu scudziteľov je výhodnejšia darovacia zmluva, nakoľko pokiaľ by bola v budúcnosti naplnená niektorá podmienka vrátenia daru podľa § 629 Občiankeho zákonníka, môže žiadať darca dar späť. Právo domáhať sa vrátenia daru sa premlčuje vo všeobecnej trojročnej premlčacej lehote, ktorá začína plynúť odo dňa, keď sa mohlo toto právo po prvý raz uplatniť. Čo sa týka kúpnej zmluvy, neodporúčam uzavrieť kúpnu zmluvu, ktorej predmetom by bol predaj nehnuteľnosti za nereálnu cenu, pretože v zmysle § 41a Občianskeho zákonníka ak právnym úkonom má byť zastretý iný právny úkon, platí tento iný úkon, ak to zodpovedá vôli účastníkov a ak sú splnené všetky jeho náležitosti. Čo sa týka vypracovania zmluvy, radi Vám poskytneme ďalšie informácie v našej kancelárii, ako aj v prípade potreby Vám pomôžeme s vypracovaním potrebných zmlúv.

Dobry den, chcel by som sa informovat, 16.11.2015 sme kupili s manzelkou pozemok , ak ho darujeme bratovi, budeme platit dan ? (pozemok by sme nevlastnili viac ako 5 rokov) budeme musiet podat danove priznanie (dan z prijmu - tlacivo B ) ? dakujem za skoru odpoved

Dobrý deň... chcel by som sa spýtať aký je postup v nasledovnej situácii... Moja stará mama mi chce ešte za života prepísať pozemok ( záhrada + starý rodičovský domček ) za podmienky, že sa finančne vyrovnám s rodinou ( tri osoby: môj otec a jeho dve sestry ). Podiel od môjho otca by som dostal darovaný, takže mi ostáva "vyplatiť" moje dve tety, čiže 2/3 nehnuteľnosti. Mám už urobený znalecký posudok a súhlasím so sumou v ňom uvedenom. Viete mi prosím poradiť aký je ďalší postup? je potrebné riešiť to darovacou alebo kúpnou zmluvou? za odpoveď ďakujem

Odpovedˇpre Dašu : Dobrý deň, v zmysle ustanovenia §9 ods. 1 písm. a) Zákona o dani z príjmov platí, že od dane je oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia. Daň z príjmov zaplatíte z rozdielu medzi predajnou cenou a cenou, za ktorú ste nehnuteľnosť nadobudli, samozrejme, za predpokladu, že vznikne kladný rozdiel (na stratu sa neprihliada). Tento rozdiel však môžete znížiť o preukázateľne vynaložené výdavky (napr. výdavky súvisiace s rekonštrukciou, odmenu znalca, advokáta, províziu realitnej kancelárie a pod.). 5 rokov sa počíta odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva príslušným katastrálnym odborom. V prípade, ak by príjem z predaja u darcu nebol oslobodený od dane, (t.j. prípad Vášho priateľa, ktorý nadobudol spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti) výdavkom u predávajúceho je obstarávacia cena, resp. hodnota zistená u darcu (t.j. hodnota nehnuteľnosti, ktorú nadobudol darca do vlastníctva), v tomto prípade pomerný podiel, teda 1/2.

OPRAVA Daša!! Miesto Z katastra prislo rozhodnutie ze povoluju vklad vlastnickeho prrava nehnutelnosti, datumovo 7.8.2016!!! Tam malo byť 2012!!! A ešte doplnam ak by vznikla povinnost platenie dane!! Z akej sumy by to bolo??? Ja mám v danom byte trvalý pobyt 27 rokov. Keď sa byt prepísal na mna, vtedy sa aj odkúpil od SBDO za cca 1000 eur. Odhadcom bol byt ohodnotený na 52 000. My ho teraz predávame za 53500! Z akej sumy by sa platila daň? Zo sumy, za ktorú sme byt odkúpili alebo z odhadcovej??? Alebo teda vobec??? Ak by to bolo po 7.8. Veľmi pekne ďakujem. Daša

OPRAVA!!! Z katastra prislo rozhodnutie ze povoluju vklad vlastnickeho prrava nehnutelnosti, datumovo 7.8.2016 Nieee.... ale 7.8.2012!!! Dopĺňam ešte info, že v danom mieste mám ja trvalý pobyt 27 rokov! A ak by tam náhodou vznikla povinnosť platiť daň... Byt je odhadcom ohodnotený na 52 000 a my ho predávame za 53 500.... Kolko by bola platba dane?? Byt sme odkúpili od SBDO za cca 1000 eur. Za cca 1000 eur. Ďakujem

Dobry deň, chcela by som vas veľmi pekne poprosiť o radu. 6.6.2012 moji rodicia odkupili ich byt pricom sucasne previedli tento byt, vlastnicke prava, na mna. Na byt máme s priateľom hypoteku, mame spolu dceru a vsetci jedno trvale bydlisko v danom byte. V roku 2013 som priatelovi darovala 1/2 bytu, aby to bolo ,,spravodlive,,. Byt chceme predat, ideme stavat dom. Chcem sa spytat kedy mozeme byt predat aby sme neplatili dan z predaja nehnutelnosti! Z katastra prislo rozhodnutie ze povoluju vklad vlastnickeho prrava nehnutelnosti, datumovo 7.8.2016 co je den pravoplatnosti daneho rozhodnutie. Chcem sa teda spytat ci po 7.8. mozme byt predat bez platby dane alebo nieco meni to, ze som v roku 2013 darovala polovicu bytu priatelovi. Ci sa tam nepredlzuju tych 5 rokov. Vopred vam veľmi pekne dakujem za odpoveď

Odpoveď pre Aďu: Dobrý deň, pokiaľ ostatní spoluvlastníci chcú previesť na Vás nehnuteľnosť, teda aby ste bola výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti, ako spoluvlastníci môžete uzavrieť buď kúpnu alebo darovaciu zmluvu. Samozrejme stačí, ak uzavriete jednu zmluvu. Darovaciu zmluvu ako aj kúpnu zmluvu treba podpísať pred notárom alebo na obecnom (mestskom) úrade. Podpis darcu na darovacej zmluve musí byť overený. V prípade kúpnej zmluvy musí byť overený podpis prevodcu, teda predávajúcej. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania poslednou zo zmluvných strán. Do katastra nehnuteľností je potrebné okrem zmluvy (darovacej alebo kúpnej) podať aj návrh na vklad. Návrh na vklad sa podáva písomne v jednom vyhotovení podpísaný obyčajným podpisom. Na druhom vyhotovení návrhu na vklad Vám potvrdia prevzatie návrhu s prílohami. Príslušným katastrálnym odborom bude ten, v ktorého územnom obvode sa nachádza nehnuteľnosť. Z pohľadu nadobúdateľa, teda Vás, je výhodnejšia kúpna zmluva a z pohľadu scudziteľov, predávajúcich, je výhodnejšia darovacia zmluva, nakoľko pokiaľ by bola v budúcnosti naplnená niektorá podmienka vrátenia daru podľa § 629 Občiankeho zákonníka, môže žiadať darca dar späť. Právo domáhať sa vrátenia daru sa premlčuje vo všeobecnej trojročnej premlčacej lehote, ktorá začína plynúť odo dňa, keď sa mohlo toto právo po prvý raz uplatniť. Čo sa týka kúpnej zmluvy, neodporúčam uzavrieť kúpnu zmluvu, ktorej predmetom by bol predaj nehnuteľnosti za nereálnu cenu, pretože v zmysle § 41a Občianskeho zákonníka ak právnym úkonom má byť zastretý iný právny úkon, platí tento iný úkon, ak to zodpovedá vôli účastníkov a ak sú splnené všetky jeho náležitosti. Čo sa týka zdaňovania, pri darovaní sa neodvádza žiadna daň, nakoľko charakteristickým znakom darovania je jeho bezodplatnosť, nedochádza k nadobudnutiu príjmu, a preto ho nemožno ani zdaňovať. Pozemok nemusí byť ani ohodnotený znalcom. V prípade, ak by ste sa rozhodli pre kúpnu zmluvu, daň neodvádzate, nakoľko kúpou nenadobúdate žiaden príjem, ale predajom nehnuteľnosti by predávajúcim daňová povinnosť vznikla. Čo sa týka vypracovania zmluvy, radi Vám poskytneme ďalšie informácie v našej kancelárii, ako aj v prípade potreby Vám pomôžeme s vypracovaním potrebných zmlúv.

Dobrý deň, rada by som sa spýtala, nedopatrením ešte voľakedy prepísali na základe dedičského konania našu prednú záhradku o rozlohe 2á a nik si to nevšimol. Záhradku užívame určite už vyše 30 rokov a tiež za ňu platíme daň. Teraz by sme to chceli vysporiadať, nakoľko sú tam už iba 4 majitelia po 1/4. Neviem či treba vystaviť jednu alebo 4 zmluvy, nakoľko každý majiteľ je z iného mesta, aby sme to vedeli notársky overiť. A či by ste odporučili spraviť darovaciu zmluvu alebo radšej kúpno-predajnú zmluvu, nakoľko hodnota pozemku je odhadom asi 100€. Ďakujem za radu

Odpoveď pre František : Dobrý deň, vzor darovacej zmluvy z našej stránky je simulovaný na situáciu, kedy daruje svoju nehnuteľnosť výlučný vlastník. Vo Vašej darovacej zmluve je potrebné uviesť, že Váš starý otec je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti - uvediete presné údaje z listu vlastníctva, vrátane celej výmery pozemku v m2 a následne uvediete výšku jeho spoluvlastníckeho podielu - 1/2. Vždy sa riaďte údajmi, ktoré sú uvedené na liste vlastníctva vedeného konkrétnym katastrom nehnuteľností a v prípade nejasností navštívte priamo príslušný katastrálny odbor. Bohužiaľ takto na diaľku nie je v našich možnostiach Vám poskytnúť kvalifikované informácie, nakoľko nedisponujeme dostatočnými informáciami Vášho prípadu, preto Vám opätovne radíme aby ste v tejto veci vyhľadali pomoc advokáta vo Vašom okolí.

Dobrý deň, tak už pracujem na vyhotovení darovacej zmluvy, chcel by som si overiť jednu vec. Vo vzore zmluvy je písaný vzor: Článok I. Predmet darovania 1. Darca je výlučným vlastníkom Nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v kat. úz. Galanta, obec Galanta, okres: Galanta, a ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností na LV č. 4104 ako:  pozemok parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape pod parc. č. 2422/17 orná pôda o výmere 667 m², (ďalej len „Nehnuteľnosť“), a to v podiele 1/1 k celku Keďže starý otec vlastní jednu polovicu pozemku ornej pôdy, teda je spoluvlastníkom, ktorá má celkovú výmeru 2925, takže jedna polovica je 1460 m2 , tak do zmluvy napíšem: Článok I. Predmet darovania 1. Darca je spoluvlastníkom Nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v kat. úz. xxx, obec xxx, okres: xxx, a ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností na LV č. 0000 ako: • pozemok parcely registra „x“ evidovanej na katastrálnej mape pod parc. č. 000/0 orná pôda o výmere 2925 m², (ďalej len „Nehnuteľnosť“), a to v podiele 1/2 k celku. Je správne napísaný predmet darovania v našom prípade? Či je potrebné to napísať ináč? Môže to byť takto napísané, keď je teda spoluvlastník s bratom, vlastní jednu polovicu a celková výmera 2925, s tým, že starý otec má 1463 m2? Ešte by som sa chcel opýtať, na výpise z listu vlastníctva je napísaná výmera 2600 m2, následne je priložené nejaké osvedčenie ROEP, priložený je aj výpis z návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov ROEP na ktorom je už napísaná nová výmera o rozlohe 2925 m2, z tohto osvedčenia ROEP som napísal údaje aj do darovacej zmluvy, urobil som správne? Ďakujem

Odpoveď pre František : Dobrý deň, overujú sa podpisy na všetkých vyhotoveniach darovacej zmluvy. Podpisy na návrhu na vklad do katastra sa neoverujú, ale vytlačte si ich 2x, jedno vyhotovenie Vám potvrdia pri odovzdaní zmluvy. Pokiaľ ide o sumu za zameranie parcely a vyhotovenie geometrického plánu, s touto požiadavkou sa musíte obrátiť na konkrétneho geodeta, ako advokát sa nemôžem vyjadriť k výške sumy za tento úkon, nakoľko sa môže líšiť aj v závislosti od lokality. Ak máte pochybnosti ohľadom vyhotovenia darovacej zmluvy a následného postupu, vyhľadajte radšej pomoc advokáta, v prípade nedostatkov zmluvy Vám totiž môže kataster konanie prerušiť.

Dobrý deň, chcem sa ospravedlniť za otravu ale idem sa pustiť do prepisu pozemku, tak to chcem mať premyslené a vedieť krok za krokom. Pozemok vlastní starý otec s jeho bratom, každý vlastní 1/2 pozemku, celý pozemok má výmeru 2000 m2. Starý otec sa rozhodol, že jeho polovicu tejto jednej parcely, ktorú vlastnia dvaja bratia prepíše na mňa - vnuka. Parcela nieje vytýčená, tak musím si vytlačiť 4 kópie darovacej zmluvy (1 ks darca, 1 ks obdarovaný plus 2 ks katastrálny úrad) a návrh na vklad do katastra. Všetky údaje vypíšem na všetkých dokumentoch, na všetkých darovacích zmluvách musím mať overený osobitne podpis darcu, či stačí len na tých, ktoré pôjdu na katastrálny úrad? Návrh na vklad do katastra vytlačím 1 ks a tam dáme len obyčajný jeden podpis, ktorý nemusí byť overený? Následne pôjde starý otec na úrad v danej obci, kde mu podpis overia a pôjdeme na katastrálny úrad kde predložíme darovacie zmluvy s overeným podpisom darcu + návrh na vklad do katastra a oni uskutočnia prepis nehnuteľností a ja - vnuk sa stanem spoluvlastníkom jednej veľkej parcely? Zaujímajú ma predovšetkým tie podpisy, či treba na všetkých 4 ks darovacích zmlúv overiť darcove podpisy, alebo stačí len na tých 2 ks, ktoré pôjdu na katastrálny úrad a na návrhu na vklad do katastra stačí obyčajný neoverený podpis? Ďalej by som sa chcel informovať, keby som mal záujem o vytvorenie osobitnej mojej parcely - aby som nebol spoluvlastníkom ale samostatným vlastníkom tak by som musel privolať geodeta, ktorý by moju parcelu vymeral, vytýčil a následne urobil geometrický plán a tým pádom mi vystaví samostatný list vlastníctva už len mojej časti samostatnej parcely? Cena vymerania, vytýčenia a vyhotovenia geometrického plánu je jedna, či každý úkon je zvlášť? Ak by som mohol poprosiť o približnú cenu tohto úkonu? Ďakujem veľmi pekne za informácie, ostávam s pozdravom

Odpoveď pre Moniku Albert: Dobrý deň, spomínané nehnuteľnosti môže Vaša svokra previesť na Vás na základe písomnej darovacej zmluvy (bezodplatne). Darovaciu zmluvu treba podpísať pred notárom alebo na obecnom (mestskom) úrade, nakoľko podpis darcu na darovacej zmluve musí byť overený. Následne do katastra nehnuteľností je potrebné okrem darovacej zmluvy podať aj návrh na vklad. Návrh na vklad sa podáva písomne v jednom vyhotovení podpísaný obyčajným podpisom na príslušnom katastrálnom odbore, v ktorého územnom obvode sa nachádzajú nehnuteľnosti. Na druhom vyhotovení návrhu na vklad Vám potvrdia prevzatie návrhu s prílohami. Na katastri nehnuteľností ako prílohy treba odovzdať 2x darovaciu zmluvu a kolky v hodnote 66 EUR. Ako advokát Vám odporúčam obrátiť sa na advokáta vo Vašom okolí, ktorý Vám môže poskytnúť ďalšie informácie a tiež Vám môže pomôcť s vypracovaním potrebných dokumentov.

Odpoveď pre Dasu : Dobrý deň, v prípade darovacej zmluvy je potrebné pri každej darovanej parcele presne zadefinovať výšku jednej polovice darovaného podielu, a to ako v samotnej zmluve, tak v návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. To znamená, že keby ste napríklad iba vymenovali všetky parcely, ktoré budú predmetom darovania a k tomu uviedli, že Vám priateľ daruje jednu polovicu, tento údaj by nebol pre účely katastrálneho konania dostatočne presný. V jednej darovacej zmluve samozrejme môžete obsiahnuť všetky predmety darovania, avšak je potrebné zachovať určitú presnosť a pri každej jednotlivej parcele uviesť akú výšku spoluvlastníckeho podielu Váš priateľ vlastní a akú výšku v konečnom dôsledku nadobudnete.

Odpoved pre Františka: Dobrý deň, pokiaľ je Váš otec spoluvlastníkom 1/2 parcely a túto na Vás prepíše darovacou zmluvou, taktiež sa stanete vlastníkom 1/2 parcely. Ďalšou možnosťou je po dohode s druhým spoluvlastníkom túto jednu parcelu rozdeliť geometrickým plánom a v takom prípade sa môžete stať výlučným vlastníkom parcely.

Dobrý deň. S priateľom ideme stavať dom. Pozemok je však písaný iba na priateľa, preto mi chce jednu polovicu pozemku darovať. Jedná sa o viacero parciel, pričom pri jednej je vlastníkom v podiele 6/8. Stačí uviesť do čl. II. že mi daruje zo všetkých uvedených v čl. I. 1/2? Alebo zase konktrétne vypísať všetky parcely na všetkých listoch vlastníctva?? Napr. v prípade podiela 6/8, že mi daruje 3/8? príklad LV xxx pozemok registra ....., parcelné číslo xxx, záhrada o výmere 128 m2 v podiele 6/8. darca daruje obdarovanému 1/2 alebo daruje 3/8, záhrda o výmere 128 m2 alebo už to je 64 m2?? či je teda v predmete zmluivy potrebné osobitne vypisovať všetky listy vlastníctva ( je ich viac) a s nimi aj podiel... laebo stačí uviesť pre všetky 1/2. Vpored vám veľmi pekne ďakujeeem za odpoveď.

Dobry den, moja svokra mi chce darovat pozemok so starsim domom. Co vsetko je k tomu potrebne? Vopred dakujem.

Dobrý deň, chcem sa ospravedlniť za neustálu otravu, ale mám ešte otázku, otec s bratom vlastnia jednu parcelu, s tým, že si losovali, ktorú polovicu parcely bude mať kto, otec má parcelu položenú nižšie, teraz by to chcel prepísať na mňa formou darovacej zmluvy s tým, že by som mal ja tú polovicu na seba, aby som nebol zase len spoluvlastník veľkej spoločnej parcely s jeho bratom... Dá sa vypracovať darovacia zmluva s tým, že budem ja vlastník jednej parcely - len našej polovice, alebo ako to je? Vďaka

Odpoveď pre Františka : Dobrý deň, na vypracovanie darovacej zmluvy a návrhu na vklad do katastra môžete použiť naše vzory, ktoré sú bezplatne zverejnené na webovej stránke našej advokátskej kancelárie. Pri vypracovaní tejto zmluvy je potrebné dbať predovšetkým na správnosť údajov darcu a obdarovaného a na presné určenie predmetu darovania - pozemkov a to vrátane čísla parcely, bonity pôdy, výmery a údajov o príslušnom katastri nehnuteľností, teda katastrálne územie, obec a okres. Všetky tieto údaje nájdete na príslušnom liste vlastníctva. Podpisy na darovacej zmluve (najmä podpis darcu) musia byť úradne overené, zmluvu podpisujete teda buď na matrike alebo u notára. Každá zmluvná strana musí obdržať jedno vyhotovenie zmluvy a dve vyhotovenia sú určené na katastrálne konanie. K návrhu na vklad do katastra nehnuteľností tiež odporúčam pripojiť úradne overenú fotokópiu Vášho rodného listu na preukázanie príbuzenského vzťahu medzi Vami a Vašim otcom ako darcom a samozrejme e-kolok v hodnote 66,-€. Pokiaľ chcete mať istotu, že budete mať dokumenty vypracované správne, odporúčam Vám obrátiť sa na advokáta, prípadne darovaciu zmluvu dať vypracovať formou notárskej zápisnice u notára.

Dobrý deň, tak ideme to prepísať, rozhodol som sa asi pre čo najlepšiu darovaciu zmluvu, ktorá bude ťažko napadnuteľná cudzou osobou... Parcela je napísaná na dvoch vlastníkov, z toho jeden je môj otec, druhý vzdialený rodinný príbuzný, tak ak by som Vás mohol poprosiť o vysvetlenie vypracovania celej darovacej zmluvy, ak je teda najvhodnejšia v mojom prípade, nechcem dopustiť žiadne napadnutie po istom čase ani nič nebezpečné pre mňa - nového vlastníka. Ak by som teda mohol poprosiť o vysvetlenie právnych vecí do detailov, ako začať s prepisom, kam ísť, aké tlačivá sú potrebné, aby som všetko spravil na 100%, kde overovať podpisy a ďalšie detaily až do konca. Ďakujem veľmi pekne za odpovede, ostávam s pozdravom

Odpoveď pre Františka: Dobrý deň, spomínaný pozemok môže Váš otec previesť na Vás buď na základe písomnej darovacej zmluvy (bezodplatne) alebo potom kúpnou zmluvou (odplatne). Darovaciu zmluvu ako aj kúpnu zmluvu treba podpísať pred notárom alebo na obecnom (mestskom) úrade. Podpis darcu na darovacej zmluve musí byť úradne overený. V prípade kúpnej zmluvy musí byť overený podpis prevodcu, teda predávajúceho. Do katastra nehnuteľností je potrebné okrem zmluvy (darovacej alebo kúpnej) podať aj návrh na vklad. Návrh na vklad sa podáva písomne v jednom vyhotovení podpísaný obyčajným podpisom. Na druhom vyhotovení návrhu na vklad Vám potvrdia prevzatie návrhu s prílohami. Príslušným katastrálnym odborom bude ten, v ktorého územnom obvode sa nachádza nehnuteľnosť. Napadnúť darovaciu zmluvu je možné v prípade, pokiaľ sú naplnené dôvody, ktoré by spôsobili neplatnosť zmluvy. Darovaciu zmluvu je možné napadnúť na súde žalobou o určenie neplatnosti darovacej zmluvy. Takáto žaloba by musela byť riadne odôvodnená. Najčastejšie dôvody neplatnosti zmluvy sú, že zmluva nespĺňa právne náležitosti, bola podpísaná pod nátlakom, je neurčitá, alebo osoba, ktorá ju podpisovala bola nespôsobilá na právne úkony a pod. Rovnako však možno napadnúť každú, a teda i kupnu zmluvu. Čo sa týka kúpnej zmluvy, ako advokát neodporúčam uzavrieť kúpnu zmluvu, ktorej predmetom by bol predaj nehnuteľnosti za nereálnu cenu, pretože v zmysle § 41a Občianskeho zákonníka ak právnym úkonom má byť zastretý iný právny úkon, platí tento iný úkon, ak to zodpovedá vôli účastníkov a ak sú splnené všetky jeho náležitosti (v tomto prípade by sa zastieralo darovanie).

Dobrý deň, starý otec by mi chcel prepísať pozemok, aby nešiel v prípade jeho úmrtia do dedičského konania. Aké veci sú potrebné na prepis pozemku na mňa, syna? Počul som o darovacích zmlúvach, že sa dajú pomerne ľahko napadnúť a dá sa pozemok vrátiť späť a podobné veci, preto by som radšej z môjho pohľadu uzavrel kúpno predajnú zmluvu za symbolickú cenu, čo je lepšie z pohľadu mňa - budúceho vlastníka? Čo je potrebné teda na samotný prepis, vypracovať buď kúpno predajnú alebo darovaciu zmluvu za prítomnosti oboch členov, dať ju overiť na príslušnom orgáne, akom napr.? A následne zaniesť na kataster v danej spádovej oblasti? Ďakujem za rady, ostávam s pozdravom

Odpoveď pre Luba: Dobrý deň, pokiaľ Vám brat chce vrátiť pozemky naspäť, do úvahy by pripadalo spätné darovanie nehnuteľností, teda brat Vám môže písomnou darovacou zmluvou a návrhom na vklad do katastra previesť naspäť tieto pozemky. Bolo by možné ešte požiadať o vrátenie daru, ale len v prípade, pokiaľ by brat sa správal k Vám alebo k Vašim blízkym osobám v hrubom rozpore s dobrými mravmi. Za hrubé porušenie mravov sa podľa zákona považuje napríklad fyzické napadnutie darcu obdarovaným, neposkytnutie pomoci v starobe, chorobe a to isté platí aj voči členom darcovej rodiny. Odporúčam prvý postup, a teda spísanie darovacej zmluvy.

Dobrý deň, Starí rodičia si za socializmu vymenili pozemok so svojimi súrodencami ústnou dohodou. V súčasnosti sme užívateľmi pozemku a chceme si dať vlastnícke práva na pozemok doporiadku. Len pri bližšom skúmaní sme zistili že pozemok má viac spoluvlastníkov. Jeden zo spoluvlastníkov je právnik ktorý skupuje pozemky alebo podiely v pozemkoch a potom sa súdi s ostatnými spoluvlastníkmi a užívaťemi (v okolí je známa firma,, špekulant). Preto by som sa Vás chcel opýtať ako by sme mali postupovať ak chceme získať podielove spoluvlastníctvo na pozemku, ktorý naša rodina využíva už niekoľko desaťročí. Chceli sme problém riešiť prostredníctvom darovania podielu, ktorý vlastní otcova sesternica. Za radu Vám vopred ďakujem

Dobrý den, v roku 2015 som odchádzala pracovať mimo územie SR. Kedže v tom na mojich pozemkoch vznikal nový stavebný obvod, previedla som tieto na môjho brata darovacou zmluvou, aby neboli prieťahy pri vybavovaní. Teraz som sa vrátila, pozemky, ktoré boli v určenom stavebnom obvode sú už síce ako orná pôda, ale majú iné číslo LV a parcelné číslo a sú určené na predaj. Brat mi tieto pozemky chce vrátiť. Chcem Vás poprosiť, ako sa dá anulovať alebo zrušiť pôvodná darovacia zmluva? podotýkam, že nie sú prieťahy k jej zrušeniu, je to dohoda oboch strán. Dakujem za odpoved

Odpoveď pre Tatianu: Dobrý deň, ako advokát Vám neodporúčam uzavrieť kúpnu zmluvu, ktorej predmetom by bol predaj nehnuteľnosti za nereálnu cenu, pretože v zmysle § 41a Občianskeho zákonníka ak právnym úkonom má byť zastretý iný právny úkon, platí tento iný úkon, ak to zodpovedá vôli účastníkov a ak sú splnené všetky jeho náležitosti. Pokiaľ sa dohodnete, že uzavriete medzi sebou kúpnu zmluvu, potom v zmysle § 9 Zákona o dani z príjmov platí, že od dane je oslobodený príjem: a) z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku, b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku, d) z predaja nehnuteľnosti alebo hnuteľnej veci vydanej oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov, prijatý touto osobou. Vzhľadom na vyššie uvedené ustanovenia zákona príjem z prevodu Vášho spoluvlastníckeho podielu k bytu bude oslobodený od dane až po uplynutí 5 rokov odo dňa jeho nadobudnutia.

Dobrý deň, s bývalým priateľom sme spolu kúpili byt, chcem mu predať moju časť. Od nadobudnutia nehnuteľnosti prešli len 3 roky. Môj podiel mu však chcem predať bez zisku, len za sumu, ktorú som do toho vrazila, t.j. interiér, časť splateného úveru, financie za prerábku. Zaujímalo by ma, či budem musieť platiť daň. Ďakujem.

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto