Prepis parcely pozemku – darovacia zmluva alebo kúpna zmluva?

Nachádzate sa tu

Vážená advokátska kancelária, manželova rodina vlastni pozemok a chcú nám ho darovať. Parcela je rozdelená na 10 častí: 4/10 má dedko, 1/10 teta, 1/10 teta, 1/10 otec, 1/10 ujo, 2/10 sestra. Chcela by som sa spýtať, či je lepšie prepísať parcely týchto pozemkov darovacou zmluvou alebo kúpno-predajnou zmluvou za symbolickú cenu. Ďalej by som sa chcela spýtať, že jedna teta žije v Nemecku a príde domov až o 4 mesiace, je možné, že ostatní zmluvu podpíšu už teraz a ona až potom dodatočne? Lebo predpokladám, že na diaľku to nie je možné. Ďakujem Vám pekne za odpoveď.

Dobrý deň,

darovanie využívajú najmä ľudia, ktorí chcú svoj nehnuteľný majetok ešte za života previesť na deti, príbuzných alebo iné osoby. Pre darovaciu zmluvu sa rozhodujú ľudia aj vtedy, keď chcú predísť dedičským sporom. Je rozšírené skôr medzi príbuznými osobami, zákon však pripúšťa aj darovanie medzi osobami, ktoré nie sú v príbuzenskom vzťahu. Ani platná darovacia zmluva však nezaručí, že ju niekto po smrti darcu nenapadne a nebude sa domáhať dedičských práv. Ak je ale darovacia zmluva platná, zrušiť ju nemožno. O hodnotu daru sa ale môže znížiť dedičstvo obdarovaného. Pokiaľ zmluva spĺňa všetky náležitosti, zrušiť ju nemožno ani v prípade, ak majiteľ pozemok daroval cudziemu človeku a nie vlastným príbuzným. Obsah darovacej zmluvy stanovuje Občiansky zákonník. Podľa neho musí mať písomnú podobu a nesmie chýbať úradne overený podpis darcu. Platnosť zmluvy takisto ovplyvňuje aj to, či obdarovaný dar prijíma. Ak ho neprijme, darovacia zmluva je neplatná. Takisto ako v iných typoch zmlúv aj tu musia byť uvedené presné údaje o účastníkoch zmluvy: meno, adresa, štátna príslušnosť, osobný stav. Presne špecifikovaný v zmluve by mal byť aj predmet daru, aby nemohlo prísť k jeho zámene. Darovacia zmluva by mala obsahovať prejav vôle darcu pozemok darovať. Darovacia zmluva by mala okrem základných náležitostí obsahovať aj prípadné podmienky, na základe ktorých sa môže majiteľ domáhať vrátenia daru. Občiansky zákonník totiž stanovuje, že darovanú nehnuteľnosť nemožno svojvoľne pýtať späť. Určuje presné podmienky vrátenia daru. Súd rozhodne v prospech bývalého majiteľa žiadajúceho o navrátenie daru len ak sa k nemu obdarovaný správal tak, že svojím správaním hrubo porušoval dobré mravy alebo sa tak správa k členom darcovej rodiny. Za hrubé porušenie mravov sa považuje napríklad fyzické napadnutie darcu obdarovaným, neposkytnutie pomoci v starobe, chorobe a to isté platí aj voči členom darcovej rodiny. Právo na vrátenie daru si môže darca uplatniť u obdarovaného. Ak sa navrátenia daru nedomôže, musí sa obrátiť na súd.  Darovanie môže nastať len medzi žijúcimi osobami, neplatná je darovacia zmluva, na základe ktorej má začať užívať dar obdarovaný až po darcovej smrti. Pozor si treba dať ale v prípade, ak chcú vec darovať manželia. Ak ide o byt, dom, pozemok v bezpodielovom spoluvlastníctve, musia s darovaním súhlasiť obaja manželia, inak je právny úkon darovania neplatný. Darovanie nadobúda právny účinok až v momente vkladu darovanej nehnuteľnosti, teda daného pozemku, do katastra.

Pri darovaní sa neodvádza žiadna daň, nakoľko charakteristickým znakom darovania je jeho bezodplatnosť, nedochádza k nadobudnutiu príjmu, a preto ho nemožno ani zdaňovať. Pozemok nemusí byť ani ohodnotený znalcom. V prípade , ak by ste sa rozhodli pre kúpu pozemku, daň neodvádzate, nakoľko kúpou nenadobúdate žiaden príjem. No jeho predajom by Vám daňová povinnosť vznikla. Neodporúčam Vám však uzavrieť kúpnu zmluvu, ktorej predmetom by bol predaj nehnuteľnosti za nereálnu cenu (1,- EUR), pretože tento právny úkon by mohol byť posudzovaný v zmysle § 41a Občianskeho zákonníka, ktorý ustanovuje, že ak právnym úkonom má byť zastretý iný právny úkon, platí tento iný úkon, ak to zodpovedá vôli účastníkov a ak sú splnené všetky jeho náležitosti (vo Vašom prípade by sa zastieralo darovanie). Daň z predaja bytu platiť nemusíte, ak ho vlastníte aspoň 5 rokov, alebo v ňom máte trvalé bydlisko aspoň 2 roky.

Takže ak by som to zhrnul, z pohľadu nadobúdateľa (čiže Vás) je výhodnejšia kúpna zmluva a z pohľadu scudziteľa (predávajúceho) je výhodnejšia darovacia zmluva, lebo v prípade, ak sa voči nemu alebo jeho rodine zachováte nejakým nevhodným spôsobom (ako som už vyššie spomínal), tak môže žiadať darca dar späť. Ja osobne by som Vám odporúčal, že pokiaľ Vám chcú nehnuteľnosť darovať, tak rozhodne odporúčam napísať darovaciu zmluvu, omnoho ťažšie sa napadne takáto darovacia zmluva, než kúpna zmluva za symbolickú cenu.

Keďže vlastnícke právo k nehnuteľnosti sa nadobúda až vkladom do katastra nehnuteľností, myslím si, že kataster Vám vklad nepovolí, pokiaľ na zmluve nebudú podpisy všetkých spoluvlastníkov. Mohla by teta napr. niekomu udeliť plnomocenstvo na takýto právny úkon, alebo by ste jej zmluvu poslali a podpísala by to sama, ale netreba zabudnúť nato, že jej podpis musí byť úradne overený, čo by sa dalo urobiť pravdepodobne na niektorom zastupiteľskom orgáne v zahraničí. Aj tu by som však skôr odporučil vypracovať jednu darovaciu zmluvu + jeden návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra, pričom pri každom jednom mene na zmluve (pri podpise) uvediete iný dátum podpisu, a keď ho podpíše posledná zmluvnú strana, tak až potom zmluvy + návrh zoberiete na kataster (najlepšie je namiesto dátumov vynechať miesto a perom dopísať podľa toho, kedy to skutočne podpísal pred notárom alebo obecným úradom).

Rozhodli ste sa previesť vlastníctvo k Vašim nehnuteľnostiam na iného, no neviete ktorý postup zvoliť a aká cesta by bola najschodnejšia? Bojíte sa, že prepíšete dom na syna a sami skončíte na ulici? Radi Vám s touto dilemou pomôžeme a vypracujeme pre Vás kúpne i darovacie zmluvy, návrhy na vklad do katastra i dohody o zriadení vecného bremena, a to v cene už od 100,00 EUR.

Komentáre

Odpovedˇpre Dašu : Dobrý deň, v zmysle ustanovenia §9 ods. 1 písm. a) Zákona o dani z príjmov platí, že od dane je oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia. Daň z príjmov zaplatíte z rozdielu medzi predajnou cenou a cenou, za ktorú ste nehnuteľnosť nadobudli, samozrejme, za predpokladu, že vznikne kladný rozdiel (na stratu sa neprihliada). Tento rozdiel však môžete znížiť o preukázateľne vynaložené výdavky (napr. výdavky súvisiace s rekonštrukciou, odmenu znalca, advokáta, províziu realitnej kancelárie a pod.). 5 rokov sa počíta odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva príslušným katastrálnym odborom. V prípade, ak by príjem z predaja u darcu nebol oslobodený od dane, (t.j. prípad Vášho priateľa, ktorý nadobudol spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti) výdavkom u predávajúceho je obstarávacia cena, resp. hodnota zistená u darcu (t.j. hodnota nehnuteľnosti, ktorú nadobudol darca do vlastníctva), v tomto prípade pomerný podiel, teda 1/2.

OPRAVA Daša!! Miesto Z katastra prislo rozhodnutie ze povoluju vklad vlastnickeho prrava nehnutelnosti, datumovo 7.8.2016!!! Tam malo byť 2012!!! A ešte doplnam ak by vznikla povinnost platenie dane!! Z akej sumy by to bolo??? Ja mám v danom byte trvalý pobyt 27 rokov. Keď sa byt prepísal na mna, vtedy sa aj odkúpil od SBDO za cca 1000 eur. Odhadcom bol byt ohodnotený na 52 000. My ho teraz predávame za 53500! Z akej sumy by sa platila daň? Zo sumy, za ktorú sme byt odkúpili alebo z odhadcovej??? Alebo teda vobec??? Ak by to bolo po 7.8. Veľmi pekne ďakujem. Daša

OPRAVA!!! Z katastra prislo rozhodnutie ze povoluju vklad vlastnickeho prrava nehnutelnosti, datumovo 7.8.2016 Nieee.... ale 7.8.2012!!! Dopĺňam ešte info, že v danom mieste mám ja trvalý pobyt 27 rokov! A ak by tam náhodou vznikla povinnosť platiť daň... Byt je odhadcom ohodnotený na 52 000 a my ho predávame za 53 500.... Kolko by bola platba dane?? Byt sme odkúpili od SBDO za cca 1000 eur. Za cca 1000 eur. Ďakujem

Dobry deň, chcela by som vas veľmi pekne poprosiť o radu. 6.6.2012 moji rodicia odkupili ich byt pricom sucasne previedli tento byt, vlastnicke prava, na mna. Na byt máme s priateľom hypoteku, mame spolu dceru a vsetci jedno trvale bydlisko v danom byte. V roku 2013 som priatelovi darovala 1/2 bytu, aby to bolo ,,spravodlive,,. Byt chceme predat, ideme stavat dom. Chcem sa spytat kedy mozeme byt predat aby sme neplatili dan z predaja nehnutelnosti! Z katastra prislo rozhodnutie ze povoluju vklad vlastnickeho prrava nehnutelnosti, datumovo 7.8.2016 co je den pravoplatnosti daneho rozhodnutie. Chcem sa teda spytat ci po 7.8. mozme byt predat bez platby dane alebo nieco meni to, ze som v roku 2013 darovala polovicu bytu priatelovi. Ci sa tam nepredlzuju tych 5 rokov. Vopred vam veľmi pekne dakujem za odpoveď

Odpoveď pre Aďu: Dobrý deň, pokiaľ ostatní spoluvlastníci chcú previesť na Vás nehnuteľnosť, teda aby ste bola výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti, ako spoluvlastníci môžete uzavrieť buď kúpnu alebo darovaciu zmluvu. Samozrejme stačí, ak uzavriete jednu zmluvu. Darovaciu zmluvu ako aj kúpnu zmluvu treba podpísať pred notárom alebo na obecnom (mestskom) úrade. Podpis darcu na darovacej zmluve musí byť overený. V prípade kúpnej zmluvy musí byť overený podpis prevodcu, teda predávajúcej. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania poslednou zo zmluvných strán. Do katastra nehnuteľností je potrebné okrem zmluvy (darovacej alebo kúpnej) podať aj návrh na vklad. Návrh na vklad sa podáva písomne v jednom vyhotovení podpísaný obyčajným podpisom. Na druhom vyhotovení návrhu na vklad Vám potvrdia prevzatie návrhu s prílohami. Príslušným katastrálnym odborom bude ten, v ktorého územnom obvode sa nachádza nehnuteľnosť. Z pohľadu nadobúdateľa, teda Vás, je výhodnejšia kúpna zmluva a z pohľadu scudziteľov, predávajúcich, je výhodnejšia darovacia zmluva, nakoľko pokiaľ by bola v budúcnosti naplnená niektorá podmienka vrátenia daru podľa § 629 Občiankeho zákonníka, môže žiadať darca dar späť. Právo domáhať sa vrátenia daru sa premlčuje vo všeobecnej trojročnej premlčacej lehote, ktorá začína plynúť odo dňa, keď sa mohlo toto právo po prvý raz uplatniť. Čo sa týka kúpnej zmluvy, neodporúčam uzavrieť kúpnu zmluvu, ktorej predmetom by bol predaj nehnuteľnosti za nereálnu cenu, pretože v zmysle § 41a Občianskeho zákonníka ak právnym úkonom má byť zastretý iný právny úkon, platí tento iný úkon, ak to zodpovedá vôli účastníkov a ak sú splnené všetky jeho náležitosti. Čo sa týka zdaňovania, pri darovaní sa neodvádza žiadna daň, nakoľko charakteristickým znakom darovania je jeho bezodplatnosť, nedochádza k nadobudnutiu príjmu, a preto ho nemožno ani zdaňovať. Pozemok nemusí byť ani ohodnotený znalcom. V prípade, ak by ste sa rozhodli pre kúpnu zmluvu, daň neodvádzate, nakoľko kúpou nenadobúdate žiaden príjem, ale predajom nehnuteľnosti by predávajúcim daňová povinnosť vznikla. Čo sa týka vypracovania zmluvy, radi Vám poskytneme ďalšie informácie v našej kancelárii, ako aj v prípade potreby Vám pomôžeme s vypracovaním potrebných zmlúv.

Dobrý deň, rada by som sa spýtala, nedopatrením ešte voľakedy prepísali na základe dedičského konania našu prednú záhradku o rozlohe 2á a nik si to nevšimol. Záhradku užívame určite už vyše 30 rokov a tiež za ňu platíme daň. Teraz by sme to chceli vysporiadať, nakoľko sú tam už iba 4 majitelia po 1/4. Neviem či treba vystaviť jednu alebo 4 zmluvy, nakoľko každý majiteľ je z iného mesta, aby sme to vedeli notársky overiť. A či by ste odporučili spraviť darovaciu zmluvu alebo radšej kúpno-predajnú zmluvu, nakoľko hodnota pozemku je odhadom asi 100€. Ďakujem za radu

Odpoveď pre František : Dobrý deň, vzor darovacej zmluvy z našej stránky je simulovaný na situáciu, kedy daruje svoju nehnuteľnosť výlučný vlastník. Vo Vašej darovacej zmluve je potrebné uviesť, že Váš starý otec je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti - uvediete presné údaje z listu vlastníctva, vrátane celej výmery pozemku v m2 a následne uvediete výšku jeho spoluvlastníckeho podielu - 1/2. Vždy sa riaďte údajmi, ktoré sú uvedené na liste vlastníctva vedeného konkrétnym katastrom nehnuteľností a v prípade nejasností navštívte priamo príslušný katastrálny odbor. Bohužiaľ takto na diaľku nie je v našich možnostiach Vám poskytnúť kvalifikované informácie, nakoľko nedisponujeme dostatočnými informáciami Vášho prípadu, preto Vám opätovne radíme aby ste v tejto veci vyhľadali pomoc advokáta vo Vašom okolí.

Dobrý deň, tak už pracujem na vyhotovení darovacej zmluvy, chcel by som si overiť jednu vec. Vo vzore zmluvy je písaný vzor: Článok I. Predmet darovania 1. Darca je výlučným vlastníkom Nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v kat. úz. Galanta, obec Galanta, okres: Galanta, a ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností na LV č. 4104 ako:  pozemok parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape pod parc. č. 2422/17 orná pôda o výmere 667 m², (ďalej len „Nehnuteľnosť“), a to v podiele 1/1 k celku Keďže starý otec vlastní jednu polovicu pozemku ornej pôdy, teda je spoluvlastníkom, ktorá má celkovú výmeru 2925, takže jedna polovica je 1460 m2 , tak do zmluvy napíšem: Článok I. Predmet darovania 1. Darca je spoluvlastníkom Nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v kat. úz. xxx, obec xxx, okres: xxx, a ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností na LV č. 0000 ako: • pozemok parcely registra „x“ evidovanej na katastrálnej mape pod parc. č. 000/0 orná pôda o výmere 2925 m², (ďalej len „Nehnuteľnosť“), a to v podiele 1/2 k celku. Je správne napísaný predmet darovania v našom prípade? Či je potrebné to napísať ináč? Môže to byť takto napísané, keď je teda spoluvlastník s bratom, vlastní jednu polovicu a celková výmera 2925, s tým, že starý otec má 1463 m2? Ešte by som sa chcel opýtať, na výpise z listu vlastníctva je napísaná výmera 2600 m2, následne je priložené nejaké osvedčenie ROEP, priložený je aj výpis z návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov ROEP na ktorom je už napísaná nová výmera o rozlohe 2925 m2, z tohto osvedčenia ROEP som napísal údaje aj do darovacej zmluvy, urobil som správne? Ďakujem

Odpoveď pre František : Dobrý deň, overujú sa podpisy na všetkých vyhotoveniach darovacej zmluvy. Podpisy na návrhu na vklad do katastra sa neoverujú, ale vytlačte si ich 2x, jedno vyhotovenie Vám potvrdia pri odovzdaní zmluvy. Pokiaľ ide o sumu za zameranie parcely a vyhotovenie geometrického plánu, s touto požiadavkou sa musíte obrátiť na konkrétneho geodeta, ako advokát sa nemôžem vyjadriť k výške sumy za tento úkon, nakoľko sa môže líšiť aj v závislosti od lokality. Ak máte pochybnosti ohľadom vyhotovenia darovacej zmluvy a následného postupu, vyhľadajte radšej pomoc advokáta, v prípade nedostatkov zmluvy Vám totiž môže kataster konanie prerušiť.

Dobrý deň, chcem sa ospravedlniť za otravu ale idem sa pustiť do prepisu pozemku, tak to chcem mať premyslené a vedieť krok za krokom. Pozemok vlastní starý otec s jeho bratom, každý vlastní 1/2 pozemku, celý pozemok má výmeru 2000 m2. Starý otec sa rozhodol, že jeho polovicu tejto jednej parcely, ktorú vlastnia dvaja bratia prepíše na mňa - vnuka. Parcela nieje vytýčená, tak musím si vytlačiť 4 kópie darovacej zmluvy (1 ks darca, 1 ks obdarovaný plus 2 ks katastrálny úrad) a návrh na vklad do katastra. Všetky údaje vypíšem na všetkých dokumentoch, na všetkých darovacích zmluvách musím mať overený osobitne podpis darcu, či stačí len na tých, ktoré pôjdu na katastrálny úrad? Návrh na vklad do katastra vytlačím 1 ks a tam dáme len obyčajný jeden podpis, ktorý nemusí byť overený? Následne pôjde starý otec na úrad v danej obci, kde mu podpis overia a pôjdeme na katastrálny úrad kde predložíme darovacie zmluvy s overeným podpisom darcu + návrh na vklad do katastra a oni uskutočnia prepis nehnuteľností a ja - vnuk sa stanem spoluvlastníkom jednej veľkej parcely? Zaujímajú ma predovšetkým tie podpisy, či treba na všetkých 4 ks darovacích zmlúv overiť darcove podpisy, alebo stačí len na tých 2 ks, ktoré pôjdu na katastrálny úrad a na návrhu na vklad do katastra stačí obyčajný neoverený podpis? Ďalej by som sa chcel informovať, keby som mal záujem o vytvorenie osobitnej mojej parcely - aby som nebol spoluvlastníkom ale samostatným vlastníkom tak by som musel privolať geodeta, ktorý by moju parcelu vymeral, vytýčil a následne urobil geometrický plán a tým pádom mi vystaví samostatný list vlastníctva už len mojej časti samostatnej parcely? Cena vymerania, vytýčenia a vyhotovenia geometrického plánu je jedna, či každý úkon je zvlášť? Ak by som mohol poprosiť o približnú cenu tohto úkonu? Ďakujem veľmi pekne za informácie, ostávam s pozdravom

Odpoveď pre Moniku Albert: Dobrý deň, spomínané nehnuteľnosti môže Vaša svokra previesť na Vás na základe písomnej darovacej zmluvy (bezodplatne). Darovaciu zmluvu treba podpísať pred notárom alebo na obecnom (mestskom) úrade, nakoľko podpis darcu na darovacej zmluve musí byť overený. Následne do katastra nehnuteľností je potrebné okrem darovacej zmluvy podať aj návrh na vklad. Návrh na vklad sa podáva písomne v jednom vyhotovení podpísaný obyčajným podpisom na príslušnom katastrálnom odbore, v ktorého územnom obvode sa nachádzajú nehnuteľnosti. Na druhom vyhotovení návrhu na vklad Vám potvrdia prevzatie návrhu s prílohami. Na katastri nehnuteľností ako prílohy treba odovzdať 2x darovaciu zmluvu a kolky v hodnote 66 EUR. Ako advokát Vám odporúčam obrátiť sa na advokáta vo Vašom okolí, ktorý Vám môže poskytnúť ďalšie informácie a tiež Vám môže pomôcť s vypracovaním potrebných dokumentov.

Odpoveď pre Dasu : Dobrý deň, v prípade darovacej zmluvy je potrebné pri každej darovanej parcele presne zadefinovať výšku jednej polovice darovaného podielu, a to ako v samotnej zmluve, tak v návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. To znamená, že keby ste napríklad iba vymenovali všetky parcely, ktoré budú predmetom darovania a k tomu uviedli, že Vám priateľ daruje jednu polovicu, tento údaj by nebol pre účely katastrálneho konania dostatočne presný. V jednej darovacej zmluve samozrejme môžete obsiahnuť všetky predmety darovania, avšak je potrebné zachovať určitú presnosť a pri každej jednotlivej parcele uviesť akú výšku spoluvlastníckeho podielu Váš priateľ vlastní a akú výšku v konečnom dôsledku nadobudnete.

Odpoved pre Františka: Dobrý deň, pokiaľ je Váš otec spoluvlastníkom 1/2 parcely a túto na Vás prepíše darovacou zmluvou, taktiež sa stanete vlastníkom 1/2 parcely. Ďalšou možnosťou je po dohode s druhým spoluvlastníkom túto jednu parcelu rozdeliť geometrickým plánom a v takom prípade sa môžete stať výlučným vlastníkom parcely.

Dobrý deň. S priateľom ideme stavať dom. Pozemok je však písaný iba na priateľa, preto mi chce jednu polovicu pozemku darovať. Jedná sa o viacero parciel, pričom pri jednej je vlastníkom v podiele 6/8. Stačí uviesť do čl. II. že mi daruje zo všetkých uvedených v čl. I. 1/2? Alebo zase konktrétne vypísať všetky parcely na všetkých listoch vlastníctva?? Napr. v prípade podiela 6/8, že mi daruje 3/8? príklad LV xxx pozemok registra ....., parcelné číslo xxx, záhrada o výmere 128 m2 v podiele 6/8. darca daruje obdarovanému 1/2 alebo daruje 3/8, záhrda o výmere 128 m2 alebo už to je 64 m2?? či je teda v predmete zmluivy potrebné osobitne vypisovať všetky listy vlastníctva ( je ich viac) a s nimi aj podiel... laebo stačí uviesť pre všetky 1/2. Vpored vám veľmi pekne ďakujeeem za odpoveď.

Dobry den, moja svokra mi chce darovat pozemok so starsim domom. Co vsetko je k tomu potrebne? Vopred dakujem.

Dobrý deň, chcem sa ospravedlniť za neustálu otravu, ale mám ešte otázku, otec s bratom vlastnia jednu parcelu, s tým, že si losovali, ktorú polovicu parcely bude mať kto, otec má parcelu položenú nižšie, teraz by to chcel prepísať na mňa formou darovacej zmluvy s tým, že by som mal ja tú polovicu na seba, aby som nebol zase len spoluvlastník veľkej spoločnej parcely s jeho bratom... Dá sa vypracovať darovacia zmluva s tým, že budem ja vlastník jednej parcely - len našej polovice, alebo ako to je? Vďaka

Odpoveď pre Františka : Dobrý deň, na vypracovanie darovacej zmluvy a návrhu na vklad do katastra môžete použiť naše vzory, ktoré sú bezplatne zverejnené na webovej stránke našej advokátskej kancelárie. Pri vypracovaní tejto zmluvy je potrebné dbať predovšetkým na správnosť údajov darcu a obdarovaného a na presné určenie predmetu darovania - pozemkov a to vrátane čísla parcely, bonity pôdy, výmery a údajov o príslušnom katastri nehnuteľností, teda katastrálne územie, obec a okres. Všetky tieto údaje nájdete na príslušnom liste vlastníctva. Podpisy na darovacej zmluve (najmä podpis darcu) musia byť úradne overené, zmluvu podpisujete teda buď na matrike alebo u notára. Každá zmluvná strana musí obdržať jedno vyhotovenie zmluvy a dve vyhotovenia sú určené na katastrálne konanie. K návrhu na vklad do katastra nehnuteľností tiež odporúčam pripojiť úradne overenú fotokópiu Vášho rodného listu na preukázanie príbuzenského vzťahu medzi Vami a Vašim otcom ako darcom a samozrejme e-kolok v hodnote 66,-€. Pokiaľ chcete mať istotu, že budete mať dokumenty vypracované správne, odporúčam Vám obrátiť sa na advokáta, prípadne darovaciu zmluvu dať vypracovať formou notárskej zápisnice u notára.

Dobrý deň, tak ideme to prepísať, rozhodol som sa asi pre čo najlepšiu darovaciu zmluvu, ktorá bude ťažko napadnuteľná cudzou osobou... Parcela je napísaná na dvoch vlastníkov, z toho jeden je môj otec, druhý vzdialený rodinný príbuzný, tak ak by som Vás mohol poprosiť o vysvetlenie vypracovania celej darovacej zmluvy, ak je teda najvhodnejšia v mojom prípade, nechcem dopustiť žiadne napadnutie po istom čase ani nič nebezpečné pre mňa - nového vlastníka. Ak by som teda mohol poprosiť o vysvetlenie právnych vecí do detailov, ako začať s prepisom, kam ísť, aké tlačivá sú potrebné, aby som všetko spravil na 100%, kde overovať podpisy a ďalšie detaily až do konca. Ďakujem veľmi pekne za odpovede, ostávam s pozdravom

Odpoveď pre Františka: Dobrý deň, spomínaný pozemok môže Váš otec previesť na Vás buď na základe písomnej darovacej zmluvy (bezodplatne) alebo potom kúpnou zmluvou (odplatne). Darovaciu zmluvu ako aj kúpnu zmluvu treba podpísať pred notárom alebo na obecnom (mestskom) úrade. Podpis darcu na darovacej zmluve musí byť úradne overený. V prípade kúpnej zmluvy musí byť overený podpis prevodcu, teda predávajúceho. Do katastra nehnuteľností je potrebné okrem zmluvy (darovacej alebo kúpnej) podať aj návrh na vklad. Návrh na vklad sa podáva písomne v jednom vyhotovení podpísaný obyčajným podpisom. Na druhom vyhotovení návrhu na vklad Vám potvrdia prevzatie návrhu s prílohami. Príslušným katastrálnym odborom bude ten, v ktorého územnom obvode sa nachádza nehnuteľnosť. Napadnúť darovaciu zmluvu je možné v prípade, pokiaľ sú naplnené dôvody, ktoré by spôsobili neplatnosť zmluvy. Darovaciu zmluvu je možné napadnúť na súde žalobou o určenie neplatnosti darovacej zmluvy. Takáto žaloba by musela byť riadne odôvodnená. Najčastejšie dôvody neplatnosti zmluvy sú, že zmluva nespĺňa právne náležitosti, bola podpísaná pod nátlakom, je neurčitá, alebo osoba, ktorá ju podpisovala bola nespôsobilá na právne úkony a pod. Rovnako však možno napadnúť každú, a teda i kupnu zmluvu. Čo sa týka kúpnej zmluvy, ako advokát neodporúčam uzavrieť kúpnu zmluvu, ktorej predmetom by bol predaj nehnuteľnosti za nereálnu cenu, pretože v zmysle § 41a Občianskeho zákonníka ak právnym úkonom má byť zastretý iný právny úkon, platí tento iný úkon, ak to zodpovedá vôli účastníkov a ak sú splnené všetky jeho náležitosti (v tomto prípade by sa zastieralo darovanie).

Dobrý deň, starý otec by mi chcel prepísať pozemok, aby nešiel v prípade jeho úmrtia do dedičského konania. Aké veci sú potrebné na prepis pozemku na mňa, syna? Počul som o darovacích zmlúvach, že sa dajú pomerne ľahko napadnúť a dá sa pozemok vrátiť späť a podobné veci, preto by som radšej z môjho pohľadu uzavrel kúpno predajnú zmluvu za symbolickú cenu, čo je lepšie z pohľadu mňa - budúceho vlastníka? Čo je potrebné teda na samotný prepis, vypracovať buď kúpno predajnú alebo darovaciu zmluvu za prítomnosti oboch členov, dať ju overiť na príslušnom orgáne, akom napr.? A následne zaniesť na kataster v danej spádovej oblasti? Ďakujem za rady, ostávam s pozdravom

Odpoveď pre Luba: Dobrý deň, pokiaľ Vám brat chce vrátiť pozemky naspäť, do úvahy by pripadalo spätné darovanie nehnuteľností, teda brat Vám môže písomnou darovacou zmluvou a návrhom na vklad do katastra previesť naspäť tieto pozemky. Bolo by možné ešte požiadať o vrátenie daru, ale len v prípade, pokiaľ by brat sa správal k Vám alebo k Vašim blízkym osobám v hrubom rozpore s dobrými mravmi. Za hrubé porušenie mravov sa podľa zákona považuje napríklad fyzické napadnutie darcu obdarovaným, neposkytnutie pomoci v starobe, chorobe a to isté platí aj voči členom darcovej rodiny. Odporúčam prvý postup, a teda spísanie darovacej zmluvy.

Dobrý deň, Starí rodičia si za socializmu vymenili pozemok so svojimi súrodencami ústnou dohodou. V súčasnosti sme užívateľmi pozemku a chceme si dať vlastnícke práva na pozemok doporiadku. Len pri bližšom skúmaní sme zistili že pozemok má viac spoluvlastníkov. Jeden zo spoluvlastníkov je právnik ktorý skupuje pozemky alebo podiely v pozemkoch a potom sa súdi s ostatnými spoluvlastníkmi a užívaťemi (v okolí je známa firma,, špekulant). Preto by som sa Vás chcel opýtať ako by sme mali postupovať ak chceme získať podielove spoluvlastníctvo na pozemku, ktorý naša rodina využíva už niekoľko desaťročí. Chceli sme problém riešiť prostredníctvom darovania podielu, ktorý vlastní otcova sesternica. Za radu Vám vopred ďakujem

Dobrý den, v roku 2015 som odchádzala pracovať mimo územie SR. Kedže v tom na mojich pozemkoch vznikal nový stavebný obvod, previedla som tieto na môjho brata darovacou zmluvou, aby neboli prieťahy pri vybavovaní. Teraz som sa vrátila, pozemky, ktoré boli v určenom stavebnom obvode sú už síce ako orná pôda, ale majú iné číslo LV a parcelné číslo a sú určené na predaj. Brat mi tieto pozemky chce vrátiť. Chcem Vás poprosiť, ako sa dá anulovať alebo zrušiť pôvodná darovacia zmluva? podotýkam, že nie sú prieťahy k jej zrušeniu, je to dohoda oboch strán. Dakujem za odpoved

Odpoveď pre Tatianu: Dobrý deň, ako advokát Vám neodporúčam uzavrieť kúpnu zmluvu, ktorej predmetom by bol predaj nehnuteľnosti za nereálnu cenu, pretože v zmysle § 41a Občianskeho zákonníka ak právnym úkonom má byť zastretý iný právny úkon, platí tento iný úkon, ak to zodpovedá vôli účastníkov a ak sú splnené všetky jeho náležitosti. Pokiaľ sa dohodnete, že uzavriete medzi sebou kúpnu zmluvu, potom v zmysle § 9 Zákona o dani z príjmov platí, že od dane je oslobodený príjem: a) z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku, b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku, d) z predaja nehnuteľnosti alebo hnuteľnej veci vydanej oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov, prijatý touto osobou. Vzhľadom na vyššie uvedené ustanovenia zákona príjem z prevodu Vášho spoluvlastníckeho podielu k bytu bude oslobodený od dane až po uplynutí 5 rokov odo dňa jeho nadobudnutia.

Dobrý deň, s bývalým priateľom sme spolu kúpili byt, chcem mu predať moju časť. Od nadobudnutia nehnuteľnosti prešli len 3 roky. Môj podiel mu však chcem predať bez zisku, len za sumu, ktorú som do toho vrazila, t.j. interiér, časť splateného úveru, financie za prerábku. Zaujímalo by ma, či budem musieť platiť daň. Ďakujem.

Odpoveď pre Marcelu : Dobrý deň, na platnosť darovacej zmluvy nebude mať žiaden vplyv to, aký dôvod darovania v zmluve uvediete, resp. či vôbec nejaký uvediete. Pokiaľ máte medzi sebou ako súrodenci korektné vzťahy, darovacia zmluva pokojne môže byť poňatá všeobecne, resp. nie je nutné zdôvodňovať darovanie ako také, avšak samozrejme na základe vzájomnej dohody do zmluvy môžete zapracovať článok o tom, že podiel na predmetných nehnuteľnostiach Vám brat daruje titulom vyporiadania vlastníckych vzťahov, resp. dedičstva po Vašej matke.

Odpoveď pre Petra : Dobrý deň, v prípade, ak bude obdarovaný oboznámený s tým, že pozemok je v nájme, a bude suhlasiť s obdarovaním i napriek tejto skutočnosti, k darovaniu môže dôjsť. Nový vlastník (obdarovaný) však zároven vstupuje do práv a povinností prenajímateľa, a teda z dôvodu zmeny vlastníka prenajimanej veci, nemože dojsť k vypovedi nájomnej zmluvy zo strany prenajimateľa.

Odpoveď pre Jozefa : Dobrý deň, Predpokladám, že Vaša otázka smeruje k predkupnému právu. Nakoľko predmetné parcely sa nachádzajú v podielovom vlastníctve viacerých spoluvlastníkov, je potrebné aby ste sa dohodli na vzájomnom vyporiadaní. Pokiaľ väčšina vlastníkov súhlasila, až na jedného, je potrebné zvážiť dohodu, ponúknuť odpredaj, resp.určitú kompenzáciu za jeho spoluvlastnícky podiel. Ak dohoda nie je možná, je potrebné postupovať v intenciách Občianskych zákonníka § 141 ods. 1 : Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná. To znamená, že samotné vyhlásenie spoluvlastníkov nie je dostačujúce, musíte uzavrieť písomnú dohodu o vyporiadaní. V zmysle ustanovenia § 142 ods. 2 platí, že ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu v našom prípade. My dve sestry sme splnomocnili brata, aby dedičstvo po otcovi vybavil. Na základe splnomocnenia k vybaveniu dedičstva došlo k omylu a k chybnému zápisu pozemkov na katastri len na jedného z nás troch súrodencov - na brata. Chceli by sme omyl teraz napraviť, brat by nám naše podiely prepísal darovacou zmluvou. Od dedičského konania už prebehlo niekoľko rokov, prišli sme na to až teraz, nakoľko žijeme v zahraničí. Prosím o radu, či máme do darovacej zmluvy uviesť dôvod darovania (a to že predmet darovania mal byť v podstate náš) pre prípad nejakých budúcich sporov. Ďakujeme za radu.

Dobry den, Chcel by som sa Vas spytat, ci je mozne darovat aj pozemok aj napriek tomu,ze cast z neho je na urcitu dobu prenajata. Pozemok pozostava z jednej parcely, z ktorej si vsak cast prenajala statna spolocnost na 3 roky od sukromnej osoby. Je mozne zvysnu cast,ktora nie je prenajata darovat? Vopred dakujem za odpoved. Peter K.

Spravil som si geometrický plán z pozemku, v ktorom má môj otec podiel, na liste vlastníctva je zapísaný daný pozemok ako parcela E. Zároveň mi všetci spoluvlastníci až na jedného, ktorý má najmenší podiel podpísali čestné prehlásenie o tom ,že súhlasia aby som si vysporiadal daný pozemok podľa geometrického plánu, ktorý mi vypracoval geodet. Chcem sa opýtať, či notár môže na základe týchto overených čestných prehlásení osvedčiť ( neviem ako sa presne daný úkon volá) mne všetky spoluvlastnícke podiely až na ten jeden, ktorý mi to nepodpísal? Ďakujem za odpoveď

Odpoveď pre Viliam: Dobrý deň, zo zákona vyplýva, že pokiaľ niektorý spoluvlastník chce previesť svoj podiel na tretiu osobu, príp. len na jedného spoluvlastníka, musí ho najskôr ponúknuť na odkúpenie všetkým ostatným spoluvlastníkom, a to za rovnakých podmienok, za akých by svoj podiel predal tretej osoby. Výnimkou je prevod podielu medzi blízkymi osobami. Spoluvlastník musí najprv vyzvať s kvalifikovanou výzvou ostatných spoluvlastníkov, s uvedením minimálnej zákonnej lehoty, v rámci ktorej je potrebné predkupné právo uplatniť, a rovnako s uvedením všetkých podmienok predaja. Po márnom uplynutí lehoty a neprejavení záujmu o odkúpenie podielu, môže spoluvlastník svoj podiel voľne previesť odplatne (na základe kúpnej zmluvy) na druhého spoluvlastníka. Pokiaľ by išlo o prevod medzi blízkymi osobami podľa § 116 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu, netreba tento spoluvlastnícky podiel ponúknuť na predaj ostatným spoluvlastníkom. Ak máte s tetou, s bratrancami alebo s ostatnými príbuznými blízky vzťah, môžete byť navzájom považovaní za blízke osoby.

Dobry den, chcel by som Vas poprosit o ujasnenie... Sme 6 spoluvlastnici pozemku (bratranci, teta a vzdialeni pribuzni). Rad by som odkupil podiel jedneho z nich. Musime informovat aj ostatnych spoluvlastnikov? Docital som sa, ze oni maju potom 2 mesiace na vyjadrenie... Ak by sme mali od nich pisomny suhlas, ze o kupu daneho podielu nemaju zaujem, mozeme pristupit ihned k predaju? Plati to iste aj pri darovani? Dakujem velmi pekne za odpoved

Odpoveď pre Emila : Dobrý deň, z informácii, ktoré uvádzate mi vyplýva, že exekútor na Vašu nehnuteľnosť zriadil exekučné záložné právo na nehnuteľnosť. Toto slúži na zabezpečenie pohľadávky, teda pre prípad, kedy by ste stratili schopnosť uhrádzať svoju pohľadávku v dohodnutých splátkach. Exekučné záložné právo bude zmazané až po tom, ako bude Vaša pohľadávka v celku splatená.

Odpoveď pre Perlu : Dobrý deň, pokiaľ nedôjde k vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov do 3 rokov od rozvodu, z tohto sa následne stane vlastníctvo podielové, pričom každý z bývalých manželov vlastní 1/2. Pokiaľ Váš otec ešte za života daroval svoj spoluvlastnícky podiel niekomu inému, bolo to jeho právo disponovať svojim majetkom a tento právny úkon nie je možné napadnúť. Iný prípad by bol, kedy by otec zomrel, pričom by tento majetok v závete odkázal iným dedičom a Vás ako svojich potomkov, resp. neopomenuteľných dedičov by vydedil. V takom prípade by bolo možné tento spor riešiť súdnou cestou.

Odpoveď pre Dominika: Dobrý deň, po kúpe pozemku je potrebné na príslušný stavebný úrad podať žiadosť o vydanie stavebného povolenia a až následne po vydaní stavebného povolenia môžete začať stavbu realizovať. Kým nebudete mať vlastnícke práva potvrdené vkladom na KN, započať stavbu neodporúčam.

Odpoveď pre StanislaH Dobrý deň, pokiaľ ste so sestrou v súčasnosti finančne vyporiadaní, bude pre Vás určite najjednoduchšie, ak Vám a Vášmu bratovi daruje svoj spoluvlastnícky podiel na predmetných nehnuteľnostiach. Následne podáte návrh na vklad. Podpis darkyne musí byť úradne overený.

Dobrý večer, situácia... rodičia po rozvode nemali majetkové vysporiadanie.Po vyše 10.rokov otec prepísal svoj podiel na 3 časti, dodám, že už bol pred smrťou a nás vynechal ostatných surodencov. Je možná táto situácia riešiť súdnou cestou?

Dobrý večer, situácia... rodičia po rozvode nemali majetkové vysporiadanie.Po vyše 10.rokov otec prepísal svoj podiel na 3 časti, dodám, že už bol pred smrťou a nás vynechal ostatných surodencov. Je možná táto situácia riešiť súdnou cestou?

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať chceme si s partnerkou kúpiť pozemok stavebný a chceme si tam dať postaviť rodinný dom. Chcem sa opýtať môžme začať stavať hneď ten dom alebo musíme počkať až pokým bude všetko zapísané do katastrálneho registra? Samozrejme k pozemku vedie cesta asfaltová a hneď pri ceste sú inžinierske siete plyn elektriky a voda. Za skorú odpoveď ďakujem

Dobry den, chcel by som sa spytat ako je potrebne postupovat pri nasledovnej zalezitosti: Rodicia prepisali nehnutelnost ( dom , s velkym potemkom) na nas surodencov s tym, ze maju dozivotne pravo na byvanie. V septembri sa sme ale cas pozemku predali ale pred tym sme sa brat a ja spysali sestre z tejto casti a peniaze isli jej na financovanie jej domu. Ja zijem v zahranici a chcel by som uz tuto situaciu vyriesit s tym ze by sestra, ktora uz svoju cast dostala a slubila ze uz si na nic narokovat nebude zvysok nehnutelnosti a pozemku prepisat uz len na berata a mna s tym ze sa sestra vzdava. prosim teda o radu, co je potrebne riesit v tomto pripade a ako treba postupovat. Nerad by som totiz chcel zazit moment, ak by sa nieco stalo, ze si setra oo rokoch bude este na nieco narokovat. Prosim o radu. Dakujem!

Odpoveď pre Jolanu : Dobrý deň, v zmysle ustanovenia § 27 Vyhlášky č. 22/2010 Z.z. Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre katastrálne úrady a správy katastra, platí, že pokiaľ ste oprávnenou osobou (t.j. boli ste účastníkom konania, alebo účastníka zastupujete na základe plnej moci), máte právo nahliadnuť do spisu, ktorý tvorí súbor všetkých písomnosti, ktoré sa vzťahujú k tej istej veci, najmä podania a ich prílohy, zápisnice, záznamy, rozhodnutia a doručenky rozhodnutí. Samozrejme o nahliadnutie do spisu musíte požiadať príslušný Okresný úrad, Katastrálny odbor, a to buď písomne, alebo osobne.

Odpoveď pre M. : Dobrý deň, pokiaľ je spoluvlastnícky podiel na pozemku stále evidovaný na osobu, ktorá už nežije, avšak toto vlastníctvo v dedičskom konaní neprešlo na dedičov, nie je možné tento podiel odkúpiť, práve preto, že vlastník zapísaný na liste vlastníctva nežije a noví vlastníci v katastri nehnuteľností uvedení nie sú, nakoľko tento majetok nebol prejednaný v dedičskom konaní. Ak už bolo vydané osvedčenie o dedičstve, dedičia po poručiteľovi majú právo podať na súd návrh na začatie konania o novoobjavenom majetku. Až následne, po vyporiadaní tohto dedičstva je možné odkúpiť tento spoluvlastnícky podiel, keď budú zákonní dedičia poručiteľa zapísaní ako vlastníci na liste vlastníctva. V danom prípade sa tak naskytá jediná možnosť a to podať navrh na vyporiadanie nehnuteľnosti, na príslušný sud. Je však potrebné rátať s tým, že taketo konanie bude prerušene kvoli vyššie spominanemu dedičskemu konaniu. Rovnako čo sa týka SFP, overte si, či je SPF skutočne vlastníkom alebo ma predmetný podiel len v správe.

Odpoveď pre Denisu : Dobrý deň, v prípade ak jeden má jeden z Vašich súrodencov exekúcie, existujú v podstate dve zákonné možnosti, ako túto situáciu riešiť. Prvá možnosť je tá, že sa Váš súrodenec vzdá svojho dedičského podielu v prospech ostatných dedičov, teda Vás a Vašich ostatných súrodencov. Druhá možnosť je tá, že sa v rámci dedičského konania dohodnete, že tohto súrodenca vyplatíte, teda že nenadobudne podiel z nehnuteľnosti, ale tento pripadne ostatným dedičom, avšak súrodencovi budete musieť poskytnúť finančnú kompenzáciu primeranú hodnote jeho podielu na nehnuteľnosti. Iná zákonná možnosť v tomto prípade nie je možná a to ani formou darovacej zmluvy, nakoľko by sa mohlo jednať o odporovateľný právny úkon, keďže jeho účelom by bolo ukrátenie veriteľa.

Odpoveď pre Máriu : Dobrý deň, zásadný problém, ktorý spočíva v tom, že vo Vašom prípade ste Vy vlastníčkou pozemku, avšak vlastníkom stavby sú iné osoby, je potrebné riešiť v medziach Občianskeho zákonníka.Nakoľko neuvádzate, že vlastníci stavby sú napríklad Vaši príbuzní, resp. osoby, ktoré boli oprávnené na výstavbu tohto domu, ktorý stojí na Vašom pozemku, budem vychádzať z toho, že stavba nie je zriadená na pozemku oprávnene. V tomto prípade máte niekoľko možností riešenia. Prvou je zriadene vecného bremena, kde by ste boli Vy povinná strpieť, že je Váš pozemok využívaný na prechod/ prejazd, užívanie nehnuteľnosti a pod. Druhou možnosťou je nájomný vzťah, v rámci ktorého by ste svoj pozemok vlastníkom nehnuteľnosti prenajímali za dohodnutú odplatu. Tretia možnosť je v zmysle ustanovenia § 135 c Občianskeho zákonníka nasledovná : Ak niekto zriadi stavbu na cudzom pozemku, hoci na to nemá právo, môže súd na návrh vlastníka pozemku rozhodnúť, že stavbu treba odstrániť na náklady toho, kto stavbu zriadil (ďalej len „vlastník stavby“). Pokiaľ by odstránenie stavby nebolo účelné, prikáže ju súd za náhradu do vlastníctva vlastníkovi pozemku, pokiaľ s tým vlastník pozemku súhlasí. Súd môže usporiadať pomery medzi vlastníkom pozemku a vlastníkom stavby aj inak, najmä tiež zriadiť za náhradu vecné bremeno, ktoré je nevyhnutné na výkon vlastníckeho práva k stavbe.

Dobrý deň potrebovala by som radu zo 4 súrodencami sme z dedičstva po mŕtvych rodičoch zdedili dom. Po mŕtvej mamine je v dedičstve jeden zo súrodencoch ,ktorý ma problémy z exekútormi tak sme chceli či by sa to nedalo nejako prepísať alebo inou cestou, darovacou zmluvou. Po otcovi sme to prepísali hneď ako sme mali dedičstvo po zosnulom. Dakujem za radu

Dobrý deň. S manželom prevádzame pozemok. Kúpili sme všetky podiely od žijúcich vlastníkov. Ďalšie podiely vlastní SPF a jeden pán, ktorý už nežije. Jeho deti nemajú podiel zahrnutý v dedictve a nemajú oň ani záujem. Ako máme postupovať ďalej. Ďakujem.

Dobry den, ako dokazem nahliadnut do darovacej zmluvy na zaklade ktorej bol zapisany podiel majetku na liste vlastnictva do katastra? Na liste vlastnictva je napisane cislu darovacej zmluvy v titule nadobudnutia. Ako by som sa k tej darovacej zmluve dopracovala, aby som si ju mohla pozriet? Osobne na katastri? Co k tomu treba?

Odpoveď pre Máriu : Dobrý deň, nakoľko sa jedná o dve samostatné konania, je potrebné, aby návrhy na vklad boli podané individuálne, .t.j. jeden návrh s darovacou zmluvou a jeden návrh s kúpnou zmluvou. Návrhy je potrebné mať pripravené dvojmo, jeden Vám potvrdí úrad pri podaní. Pri každom návrhu na vklad je taktiež potrebné uhradiť aj správny poplatok vo výške 66 eur. Ak sa jedná o tú istu nehnuteľnosť, ktorá je v rámci jednej zmluvy predávaná a v rámci druhej zmluvy darovaná, je nutné najskor vykonať zápis vkladu v zmysle kúpnej zmluvy a až po zmene vlastníka,podať návrh na vklad v zmysle darovacej zmluvy.

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či môže byť naraz súčasťou návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností kúpna aj darovacia zmluva, alebo treba to podať osobitne. Podpisujem v ten istý deň obe zmluvy. Ďakujem.

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto