Prepis parcely pozemku – darovacia zmluva alebo kúpna zmluva?

Nachádzate sa tu

Vážená advokátska kancelária, manželova rodina vlastni pozemok a chcú nám ho darovať. Parcela je rozdelená na 10 častí: 4/10 má dedko, 1/10 teta, 1/10 teta, 1/10 otec, 1/10 ujo, 2/10 sestra. Chcela by som sa spýtať, či je lepšie prepísať parcely týchto pozemkov darovacou zmluvou alebo kúpno-predajnou zmluvou za symbolickú cenu. Ďalej by som sa chcela spýtať, že jedna teta žije v Nemecku a príde domov až o 4 mesiace, je možné, že ostatní zmluvu podpíšu už teraz a ona až potom dodatočne? Lebo predpokladám, že na diaľku to nie je možné. Ďakujem Vám pekne za odpoveď.

Dobrý deň,

darovanie využívajú najmä ľudia, ktorí chcú svoj nehnuteľný majetok ešte za života previesť na deti, príbuzných alebo iné osoby. Pre darovaciu zmluvu sa rozhodujú ľudia aj vtedy, keď chcú predísť dedičským sporom. Je rozšírené skôr medzi príbuznými osobami, zákon však pripúšťa aj darovanie medzi osobami, ktoré nie sú v príbuzenskom vzťahu. Ani platná darovacia zmluva však nezaručí, že ju niekto po smrti darcu nenapadne a nebude sa domáhať dedičských práv. Ak je ale darovacia zmluva platná, zrušiť ju nemožno. O hodnotu daru sa ale môže znížiť dedičstvo obdarovaného. Pokiaľ zmluva spĺňa všetky náležitosti, zrušiť ju nemožno ani v prípade, ak majiteľ pozemok daroval cudziemu človeku a nie vlastným príbuzným. Obsah darovacej zmluvy stanovuje Občiansky zákonník. Podľa neho musí mať písomnú podobu a nesmie chýbať úradne overený podpis darcu. Platnosť zmluvy takisto ovplyvňuje aj to, či obdarovaný dar prijíma. Ak ho neprijme, darovacia zmluva je neplatná. Takisto ako v iných typoch zmlúv aj tu musia byť uvedené presné údaje o účastníkoch zmluvy: meno, adresa, štátna príslušnosť, osobný stav. Presne špecifikovaný v zmluve by mal byť aj predmet daru, aby nemohlo prísť k jeho zámene. Darovacia zmluva by mala obsahovať prejav vôle darcu pozemok darovať. Darovacia zmluva by mala okrem základných náležitostí obsahovať aj prípadné podmienky, na základe ktorých sa môže majiteľ domáhať vrátenia daru. Občiansky zákonník totiž stanovuje, že darovanú nehnuteľnosť nemožno svojvoľne pýtať späť. Určuje presné podmienky vrátenia daru. Súd rozhodne v prospech bývalého majiteľa žiadajúceho o navrátenie daru len ak sa k nemu obdarovaný správal tak, že svojím správaním hrubo porušoval dobré mravy alebo sa tak správa k členom darcovej rodiny. Za hrubé porušenie mravov sa považuje napríklad fyzické napadnutie darcu obdarovaným, neposkytnutie pomoci v starobe, chorobe a to isté platí aj voči členom darcovej rodiny. Právo na vrátenie daru si môže darca uplatniť u obdarovaného. Ak sa navrátenia daru nedomôže, musí sa obrátiť na súd.  Darovanie môže nastať len medzi žijúcimi osobami, neplatná je darovacia zmluva, na základe ktorej má začať užívať dar obdarovaný až po darcovej smrti. Pozor si treba dať ale v prípade, ak chcú vec darovať manželia. Ak ide o byt, dom, pozemok v bezpodielovom spoluvlastníctve, musia s darovaním súhlasiť obaja manželia, inak je právny úkon darovania neplatný. Darovanie nadobúda právny účinok až v momente vkladu darovanej nehnuteľnosti, teda daného pozemku, do katastra.

Pri darovaní sa neodvádza žiadna daň, nakoľko charakteristickým znakom darovania je jeho bezodplatnosť, nedochádza k nadobudnutiu príjmu, a preto ho nemožno ani zdaňovať. Pozemok nemusí byť ani ohodnotený znalcom. V prípade , ak by ste sa rozhodli pre kúpu pozemku, daň neodvádzate, nakoľko kúpou nenadobúdate žiaden príjem. No jeho predajom by Vám daňová povinnosť vznikla. Neodporúčam Vám však uzavrieť kúpnu zmluvu, ktorej predmetom by bol predaj nehnuteľnosti za nereálnu cenu (1,- EUR), pretože tento právny úkon by mohol byť posudzovaný v zmysle § 41a Občianskeho zákonníka, ktorý ustanovuje, že ak právnym úkonom má byť zastretý iný právny úkon, platí tento iný úkon, ak to zodpovedá vôli účastníkov a ak sú splnené všetky jeho náležitosti (vo Vašom prípade by sa zastieralo darovanie). Daň z predaja bytu platiť nemusíte, ak ho vlastníte aspoň 5 rokov, alebo v ňom máte trvalé bydlisko aspoň 2 roky.

Takže ak by som to zhrnul, z pohľadu nadobúdateľa (čiže Vás) je výhodnejšia kúpna zmluva a z pohľadu scudziteľa (predávajúceho) je výhodnejšia darovacia zmluva, lebo v prípade, ak sa voči nemu alebo jeho rodine zachováte nejakým nevhodným spôsobom (ako som už vyššie spomínal), tak môže žiadať darca dar späť. Ja osobne by som Vám odporúčal, že pokiaľ Vám chcú nehnuteľnosť darovať, tak rozhodne odporúčam napísať darovaciu zmluvu, omnoho ťažšie sa napadne takáto darovacia zmluva, než kúpna zmluva za symbolickú cenu.

Keďže vlastnícke právo k nehnuteľnosti sa nadobúda až vkladom do katastra nehnuteľností, myslím si, že kataster Vám vklad nepovolí, pokiaľ na zmluve nebudú podpisy všetkých spoluvlastníkov. Mohla by teta napr. niekomu udeliť plnomocenstvo na takýto právny úkon, alebo by ste jej zmluvu poslali a podpísala by to sama, ale netreba zabudnúť nato, že jej podpis musí byť úradne overený, čo by sa dalo urobiť pravdepodobne na niektorom zastupiteľskom orgáne v zahraničí. Aj tu by som však skôr odporučil vypracovať jednu darovaciu zmluvu + jeden návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra, pričom pri každom jednom mene na zmluve (pri podpise) uvediete iný dátum podpisu, a keď ho podpíše posledná zmluvnú strana, tak až potom zmluvy + návrh zoberiete na kataster (najlepšie je namiesto dátumov vynechať miesto a perom dopísať podľa toho, kedy to skutočne podpísal pred notárom alebo obecným úradom).

Rozhodli ste sa previesť vlastníctvo k Vašim nehnuteľnostiam na iného, no neviete ktorý postup zvoliť a aká cesta by bola najschodnejšia? Bojíte sa, že prepíšete dom na syna a sami skončíte na ulici? Radi Vám s touto dilemou pomôžeme a vypracujeme pre Vás kúpne i darovacie zmluvy, návrhy na vklad do katastra i dohody o zriadení vecného bremena, a to v cene už od 100,00 EUR.

Komentáre

Odpoveď pre Tatianu: Dobrý deň, ako advokát Vám neodporúčam uzavrieť kúpnu zmluvu, ktorej predmetom by bol predaj nehnuteľnosti za nereálnu cenu, pretože v zmysle § 41a Občianskeho zákonníka ak právnym úkonom má byť zastretý iný právny úkon, platí tento iný úkon, ak to zodpovedá vôli účastníkov a ak sú splnené všetky jeho náležitosti. Pokiaľ sa dohodnete, že uzavriete medzi sebou kúpnu zmluvu, potom v zmysle § 9 Zákona o dani z príjmov platí, že od dane je oslobodený príjem: a) z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku, b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku, d) z predaja nehnuteľnosti alebo hnuteľnej veci vydanej oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov, prijatý touto osobou. Vzhľadom na vyššie uvedené ustanovenia zákona príjem z prevodu Vášho spoluvlastníckeho podielu k bytu bude oslobodený od dane až po uplynutí 5 rokov odo dňa jeho nadobudnutia.

Dobrý deň, s bývalým priateľom sme spolu kúpili byt, chcem mu predať moju časť. Od nadobudnutia nehnuteľnosti prešli len 3 roky. Môj podiel mu však chcem predať bez zisku, len za sumu, ktorú som do toho vrazila, t.j. interiér, časť splateného úveru, financie za prerábku. Zaujímalo by ma, či budem musieť platiť daň. Ďakujem.

Odpoveď pre Marcelu : Dobrý deň, na platnosť darovacej zmluvy nebude mať žiaden vplyv to, aký dôvod darovania v zmluve uvediete, resp. či vôbec nejaký uvediete. Pokiaľ máte medzi sebou ako súrodenci korektné vzťahy, darovacia zmluva pokojne môže byť poňatá všeobecne, resp. nie je nutné zdôvodňovať darovanie ako také, avšak samozrejme na základe vzájomnej dohody do zmluvy môžete zapracovať článok o tom, že podiel na predmetných nehnuteľnostiach Vám brat daruje titulom vyporiadania vlastníckych vzťahov, resp. dedičstva po Vašej matke.

Odpoveď pre Petra : Dobrý deň, v prípade, ak bude obdarovaný oboznámený s tým, že pozemok je v nájme, a bude suhlasiť s obdarovaním i napriek tejto skutočnosti, k darovaniu môže dôjsť. Nový vlastník (obdarovaný) však zároven vstupuje do práv a povinností prenajímateľa, a teda z dôvodu zmeny vlastníka prenajimanej veci, nemože dojsť k vypovedi nájomnej zmluvy zo strany prenajimateľa.

Odpoveď pre Jozefa : Dobrý deň, Predpokladám, že Vaša otázka smeruje k predkupnému právu. Nakoľko predmetné parcely sa nachádzajú v podielovom vlastníctve viacerých spoluvlastníkov, je potrebné aby ste sa dohodli na vzájomnom vyporiadaní. Pokiaľ väčšina vlastníkov súhlasila, až na jedného, je potrebné zvážiť dohodu, ponúknuť odpredaj, resp.určitú kompenzáciu za jeho spoluvlastnícky podiel. Ak dohoda nie je možná, je potrebné postupovať v intenciách Občianskych zákonníka § 141 ods. 1 : Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná. To znamená, že samotné vyhlásenie spoluvlastníkov nie je dostačujúce, musíte uzavrieť písomnú dohodu o vyporiadaní. V zmysle ustanovenia § 142 ods. 2 platí, že ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu v našom prípade. My dve sestry sme splnomocnili brata, aby dedičstvo po otcovi vybavil. Na základe splnomocnenia k vybaveniu dedičstva došlo k omylu a k chybnému zápisu pozemkov na katastri len na jedného z nás troch súrodencov - na brata. Chceli by sme omyl teraz napraviť, brat by nám naše podiely prepísal darovacou zmluvou. Od dedičského konania už prebehlo niekoľko rokov, prišli sme na to až teraz, nakoľko žijeme v zahraničí. Prosím o radu, či máme do darovacej zmluvy uviesť dôvod darovania (a to že predmet darovania mal byť v podstate náš) pre prípad nejakých budúcich sporov. Ďakujeme za radu.

Dobry den, Chcel by som sa Vas spytat, ci je mozne darovat aj pozemok aj napriek tomu,ze cast z neho je na urcitu dobu prenajata. Pozemok pozostava z jednej parcely, z ktorej si vsak cast prenajala statna spolocnost na 3 roky od sukromnej osoby. Je mozne zvysnu cast,ktora nie je prenajata darovat? Vopred dakujem za odpoved. Peter K.

Spravil som si geometrický plán z pozemku, v ktorom má môj otec podiel, na liste vlastníctva je zapísaný daný pozemok ako parcela E. Zároveň mi všetci spoluvlastníci až na jedného, ktorý má najmenší podiel podpísali čestné prehlásenie o tom ,že súhlasia aby som si vysporiadal daný pozemok podľa geometrického plánu, ktorý mi vypracoval geodet. Chcem sa opýtať, či notár môže na základe týchto overených čestných prehlásení osvedčiť ( neviem ako sa presne daný úkon volá) mne všetky spoluvlastnícke podiely až na ten jeden, ktorý mi to nepodpísal? Ďakujem za odpoveď

Odpoveď pre Viliam: Dobrý deň, zo zákona vyplýva, že pokiaľ niektorý spoluvlastník chce previesť svoj podiel na tretiu osobu, príp. len na jedného spoluvlastníka, musí ho najskôr ponúknuť na odkúpenie všetkým ostatným spoluvlastníkom, a to za rovnakých podmienok, za akých by svoj podiel predal tretej osoby. Výnimkou je prevod podielu medzi blízkymi osobami. Spoluvlastník musí najprv vyzvať s kvalifikovanou výzvou ostatných spoluvlastníkov, s uvedením minimálnej zákonnej lehoty, v rámci ktorej je potrebné predkupné právo uplatniť, a rovnako s uvedením všetkých podmienok predaja. Po márnom uplynutí lehoty a neprejavení záujmu o odkúpenie podielu, môže spoluvlastník svoj podiel voľne previesť odplatne (na základe kúpnej zmluvy) na druhého spoluvlastníka. Pokiaľ by išlo o prevod medzi blízkymi osobami podľa § 116 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu, netreba tento spoluvlastnícky podiel ponúknuť na predaj ostatným spoluvlastníkom. Ak máte s tetou, s bratrancami alebo s ostatnými príbuznými blízky vzťah, môžete byť navzájom považovaní za blízke osoby.

Dobry den, chcel by som Vas poprosit o ujasnenie... Sme 6 spoluvlastnici pozemku (bratranci, teta a vzdialeni pribuzni). Rad by som odkupil podiel jedneho z nich. Musime informovat aj ostatnych spoluvlastnikov? Docital som sa, ze oni maju potom 2 mesiace na vyjadrenie... Ak by sme mali od nich pisomny suhlas, ze o kupu daneho podielu nemaju zaujem, mozeme pristupit ihned k predaju? Plati to iste aj pri darovani? Dakujem velmi pekne za odpoved

Odpoveď pre Emila : Dobrý deň, z informácii, ktoré uvádzate mi vyplýva, že exekútor na Vašu nehnuteľnosť zriadil exekučné záložné právo na nehnuteľnosť. Toto slúži na zabezpečenie pohľadávky, teda pre prípad, kedy by ste stratili schopnosť uhrádzať svoju pohľadávku v dohodnutých splátkach. Exekučné záložné právo bude zmazané až po tom, ako bude Vaša pohľadávka v celku splatená.

Odpoveď pre Perlu : Dobrý deň, pokiaľ nedôjde k vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov do 3 rokov od rozvodu, z tohto sa následne stane vlastníctvo podielové, pričom každý z bývalých manželov vlastní 1/2. Pokiaľ Váš otec ešte za života daroval svoj spoluvlastnícky podiel niekomu inému, bolo to jeho právo disponovať svojim majetkom a tento právny úkon nie je možné napadnúť. Iný prípad by bol, kedy by otec zomrel, pričom by tento majetok v závete odkázal iným dedičom a Vás ako svojich potomkov, resp. neopomenuteľných dedičov by vydedil. V takom prípade by bolo možné tento spor riešiť súdnou cestou.

Odpoveď pre Dominika: Dobrý deň, po kúpe pozemku je potrebné na príslušný stavebný úrad podať žiadosť o vydanie stavebného povolenia a až následne po vydaní stavebného povolenia môžete začať stavbu realizovať. Kým nebudete mať vlastnícke práva potvrdené vkladom na KN, započať stavbu neodporúčam.

Odpoveď pre StanislaH Dobrý deň, pokiaľ ste so sestrou v súčasnosti finančne vyporiadaní, bude pre Vás určite najjednoduchšie, ak Vám a Vášmu bratovi daruje svoj spoluvlastnícky podiel na predmetných nehnuteľnostiach. Následne podáte návrh na vklad. Podpis darkyne musí byť úradne overený.

Dobrý večer, situácia... rodičia po rozvode nemali majetkové vysporiadanie.Po vyše 10.rokov otec prepísal svoj podiel na 3 časti, dodám, že už bol pred smrťou a nás vynechal ostatných surodencov. Je možná táto situácia riešiť súdnou cestou?

Dobrý večer, situácia... rodičia po rozvode nemali majetkové vysporiadanie.Po vyše 10.rokov otec prepísal svoj podiel na 3 časti, dodám, že už bol pred smrťou a nás vynechal ostatných surodencov. Je možná táto situácia riešiť súdnou cestou?

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať chceme si s partnerkou kúpiť pozemok stavebný a chceme si tam dať postaviť rodinný dom. Chcem sa opýtať môžme začať stavať hneď ten dom alebo musíme počkať až pokým bude všetko zapísané do katastrálneho registra? Samozrejme k pozemku vedie cesta asfaltová a hneď pri ceste sú inžinierske siete plyn elektriky a voda. Za skorú odpoveď ďakujem

Dobry den, chcel by som sa spytat ako je potrebne postupovat pri nasledovnej zalezitosti: Rodicia prepisali nehnutelnost ( dom , s velkym potemkom) na nas surodencov s tym, ze maju dozivotne pravo na byvanie. V septembri sa sme ale cas pozemku predali ale pred tym sme sa brat a ja spysali sestre z tejto casti a peniaze isli jej na financovanie jej domu. Ja zijem v zahranici a chcel by som uz tuto situaciu vyriesit s tym ze by sestra, ktora uz svoju cast dostala a slubila ze uz si na nic narokovat nebude zvysok nehnutelnosti a pozemku prepisat uz len na berata a mna s tym ze sa sestra vzdava. prosim teda o radu, co je potrebne riesit v tomto pripade a ako treba postupovat. Nerad by som totiz chcel zazit moment, ak by sa nieco stalo, ze si setra oo rokoch bude este na nieco narokovat. Prosim o radu. Dakujem!

Odpoveď pre Jolanu : Dobrý deň, v zmysle ustanovenia § 27 Vyhlášky č. 22/2010 Z.z. Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre katastrálne úrady a správy katastra, platí, že pokiaľ ste oprávnenou osobou (t.j. boli ste účastníkom konania, alebo účastníka zastupujete na základe plnej moci), máte právo nahliadnuť do spisu, ktorý tvorí súbor všetkých písomnosti, ktoré sa vzťahujú k tej istej veci, najmä podania a ich prílohy, zápisnice, záznamy, rozhodnutia a doručenky rozhodnutí. Samozrejme o nahliadnutie do spisu musíte požiadať príslušný Okresný úrad, Katastrálny odbor, a to buď písomne, alebo osobne.

Odpoveď pre M. : Dobrý deň, pokiaľ je spoluvlastnícky podiel na pozemku stále evidovaný na osobu, ktorá už nežije, avšak toto vlastníctvo v dedičskom konaní neprešlo na dedičov, nie je možné tento podiel odkúpiť, práve preto, že vlastník zapísaný na liste vlastníctva nežije a noví vlastníci v katastri nehnuteľností uvedení nie sú, nakoľko tento majetok nebol prejednaný v dedičskom konaní. Ak už bolo vydané osvedčenie o dedičstve, dedičia po poručiteľovi majú právo podať na súd návrh na začatie konania o novoobjavenom majetku. Až následne, po vyporiadaní tohto dedičstva je možné odkúpiť tento spoluvlastnícky podiel, keď budú zákonní dedičia poručiteľa zapísaní ako vlastníci na liste vlastníctva. V danom prípade sa tak naskytá jediná možnosť a to podať navrh na vyporiadanie nehnuteľnosti, na príslušný sud. Je však potrebné rátať s tým, že taketo konanie bude prerušene kvoli vyššie spominanemu dedičskemu konaniu. Rovnako čo sa týka SFP, overte si, či je SPF skutočne vlastníkom alebo ma predmetný podiel len v správe.

Odpoveď pre Denisu : Dobrý deň, v prípade ak jeden má jeden z Vašich súrodencov exekúcie, existujú v podstate dve zákonné možnosti, ako túto situáciu riešiť. Prvá možnosť je tá, že sa Váš súrodenec vzdá svojho dedičského podielu v prospech ostatných dedičov, teda Vás a Vašich ostatných súrodencov. Druhá možnosť je tá, že sa v rámci dedičského konania dohodnete, že tohto súrodenca vyplatíte, teda že nenadobudne podiel z nehnuteľnosti, ale tento pripadne ostatným dedičom, avšak súrodencovi budete musieť poskytnúť finančnú kompenzáciu primeranú hodnote jeho podielu na nehnuteľnosti. Iná zákonná možnosť v tomto prípade nie je možná a to ani formou darovacej zmluvy, nakoľko by sa mohlo jednať o odporovateľný právny úkon, keďže jeho účelom by bolo ukrátenie veriteľa.

Odpoveď pre Máriu : Dobrý deň, zásadný problém, ktorý spočíva v tom, že vo Vašom prípade ste Vy vlastníčkou pozemku, avšak vlastníkom stavby sú iné osoby, je potrebné riešiť v medziach Občianskeho zákonníka.Nakoľko neuvádzate, že vlastníci stavby sú napríklad Vaši príbuzní, resp. osoby, ktoré boli oprávnené na výstavbu tohto domu, ktorý stojí na Vašom pozemku, budem vychádzať z toho, že stavba nie je zriadená na pozemku oprávnene. V tomto prípade máte niekoľko možností riešenia. Prvou je zriadene vecného bremena, kde by ste boli Vy povinná strpieť, že je Váš pozemok využívaný na prechod/ prejazd, užívanie nehnuteľnosti a pod. Druhou možnosťou je nájomný vzťah, v rámci ktorého by ste svoj pozemok vlastníkom nehnuteľnosti prenajímali za dohodnutú odplatu. Tretia možnosť je v zmysle ustanovenia § 135 c Občianskeho zákonníka nasledovná : Ak niekto zriadi stavbu na cudzom pozemku, hoci na to nemá právo, môže súd na návrh vlastníka pozemku rozhodnúť, že stavbu treba odstrániť na náklady toho, kto stavbu zriadil (ďalej len „vlastník stavby“). Pokiaľ by odstránenie stavby nebolo účelné, prikáže ju súd za náhradu do vlastníctva vlastníkovi pozemku, pokiaľ s tým vlastník pozemku súhlasí. Súd môže usporiadať pomery medzi vlastníkom pozemku a vlastníkom stavby aj inak, najmä tiež zriadiť za náhradu vecné bremeno, ktoré je nevyhnutné na výkon vlastníckeho práva k stavbe.

Dobrý deň potrebovala by som radu zo 4 súrodencami sme z dedičstva po mŕtvych rodičoch zdedili dom. Po mŕtvej mamine je v dedičstve jeden zo súrodencoch ,ktorý ma problémy z exekútormi tak sme chceli či by sa to nedalo nejako prepísať alebo inou cestou, darovacou zmluvou. Po otcovi sme to prepísali hneď ako sme mali dedičstvo po zosnulom. Dakujem za radu

Dobrý deň. S manželom prevádzame pozemok. Kúpili sme všetky podiely od žijúcich vlastníkov. Ďalšie podiely vlastní SPF a jeden pán, ktorý už nežije. Jeho deti nemajú podiel zahrnutý v dedictve a nemajú oň ani záujem. Ako máme postupovať ďalej. Ďakujem.

Dobry den, ako dokazem nahliadnut do darovacej zmluvy na zaklade ktorej bol zapisany podiel majetku na liste vlastnictva do katastra? Na liste vlastnictva je napisane cislu darovacej zmluvy v titule nadobudnutia. Ako by som sa k tej darovacej zmluve dopracovala, aby som si ju mohla pozriet? Osobne na katastri? Co k tomu treba?

Odpoveď pre Máriu : Dobrý deň, nakoľko sa jedná o dve samostatné konania, je potrebné, aby návrhy na vklad boli podané individuálne, .t.j. jeden návrh s darovacou zmluvou a jeden návrh s kúpnou zmluvou. Návrhy je potrebné mať pripravené dvojmo, jeden Vám potvrdí úrad pri podaní. Pri každom návrhu na vklad je taktiež potrebné uhradiť aj správny poplatok vo výške 66 eur. Ak sa jedná o tú istu nehnuteľnosť, ktorá je v rámci jednej zmluvy predávaná a v rámci druhej zmluvy darovaná, je nutné najskor vykonať zápis vkladu v zmysle kúpnej zmluvy a až po zmene vlastníka,podať návrh na vklad v zmysle darovacej zmluvy.

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či môže byť naraz súčasťou návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností kúpna aj darovacia zmluva, alebo treba to podať osobitne. Podpisujem v ten istý deň obe zmluvy. Ďakujem.

Dobrý den chcem sa opýtat moj ujček mi darovacou zmluvou daroval pozemok takže vlastnim pozemok len problem je v tom že na nom stoji dom ktorý vlastnia 5 ludia a iba jeden clovek by mi prepisal svoju cast z domu ostatný nechcu nesuhlasit ani sa dohodnut ako mám postupovat aby sme sa dohodli ci si mam pozemok oznacit a dat zakaz vstupu a nech si idu ako chcu do domu ? aj tak v tom dome nik nebýva a nestara sa on je to len zrucanina ktora este stoji ci mam pockat kým spadne dom ? prosim poradte mi co mam robit ?

Odpoveď pre Adriánu: Dobrý deň, samozrejme, Vaša mama Vám môže túto časť pozemku darovať prostredníctvom darovacej zmluvy. Avšak vo Vašom prípade netreba opomínať skutočnosť, že máte ešte sestru, preto by som Vám ako advokát odporúčal, aby Vaša sestra minimálne poskytla čestné vyhlásenie, ktoré bude prílohou návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, v ktorom prehlási, že má vedomosť o tom, že Vaša mama darovacou zmluvou prevádza časť svojho majetku na Vás. Toto opatrenie by malo slúžiť do budúcna ako právna ochrana pre Vás, pre prípad úmrtia Vašej mamy, kedy sa bude v rámci dedičského konania rozdeľovať majetok medzi dedičov Vašej mamy, resp. Vašich rodičov. Čo sa týka vecného bremena, to si môžete upraviť priamo v darovacej zmluve, prípadne možete vyhotoviť samostatnu zmluvu o zriadení vecneho bremena, o čom bude nutné vyhotoviť aj samostatný návrh na vklad.

Dobrý deň, mamina vlastní 21 árový pozemok, z čoho 14 árov tvorí záhrada. Pozemok je rozdelený na dve parcely - zastavaná plocha s nádvorím a záhrada. Chceli by sme s priateľom stavať práve na tejto záhrade. Rozmýšľam, že bude asi fajn ak mi mamina záhradu daruje formou darovacej zmluvy. Avšak mám ešte sestru, ktorej zostane druhá parcela. Chcela by som sa spýtať, ako riešiť vecné bremeno prechodu cez pozemok? Máme to riešiť hneď spolu s darovaním alebo stačí na katastri nejak vložiť túto poznámku do listu vlastníctva? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď pre Zuzanu: Dobrý deň, pokiaľ chcete s priateľom vlastniť pozemok, ktorého ste momentálne Vy sama výlučnou vlastníčkou, je možné časť Vášho pozemku - napríklad 1/2 previesť do jeho vlastníctva. Po prevode časti tohto pozemku budete obaja podielovými spoluvlastníkmi predmetného pozemku v 1/2 k celku.

Dobry den chcela by som sa informovat ako to je kedze mam pozemok ktory mi darovali rodicia a s priatelom chceme spolu zacat stavat dom po svadbe len povolenia na stavbu a ostatne veci co k tomu patria chcem ešte vyriešit pred svadbou. Ako to spravit aby sme to mali na polovicu ? myslim aby sme boli obidvaja na stavebnom povoleni? mozem mu to dat darovacou zmluvou?

Odpoveď pre Ivana : Dobrý deň, je možné na podpis darovacej zmluvy splnomocniť jedného vlastníka, ktorý darovaciu zmluvu podpíše v mene všetkých spoluvlastníkov, avšak treba si dávať pozor na to, aby bolo v splnomocnení presne špecifikované, o aký prevod vlastníckych práv sa jedná. Podpisy všetkých spoluvlastníkov na plnomocenstve musia byť úradne overené. Na kataster potom budete k návrhu na vklad prikladať 2 vyhotovania darovacej zmluvy. Nakoľko však ide o spoločný priestor,akékolvek zmeny by mali byť v prvom rade odsúhlasené na schodzi (teda aj zmena zo spoločných priestrov na nebytové, prípadne nasledny predaj nebytových priestorov). V danom prípade totiž bude potrebné uvedený podkrovný priestor vyňať zo spoločného priestoru (nakoľko podiel ktorý má každý spoluvlastník na spoločných priestoroch sa týka spoločných priestorov ako celku a spoluvlastníci na vás nemožu previesť svoje podiely na celom spoločnom priestore), budete musieť podať žiadosť na kataster aby na LV zapísali predmetný priestor ako nebytový - to podávaju všetci vlastníci, a potom požiadať správcu bytového domu o nové vymedzenie podielov každého vlastníka na tomto podkrovnom priestore (z praxe vieme, že niektorí správcovia s týmto nemajú skúsenosť, a tak s tým nevedia pohnuť, v takom prípade sa obráťte na kataster, kde Vám s uvedeným pomôžu). Potom nasleduje žiadosť o zmenu na bytový priestor.

Odpoveď pre Kiku: Dobrý deň, v zmysle ustanovenia § 140 Občianskeho zákonnika platí, že ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (podľa ustanovenia § 116, 117 Občianskeho zákonníka). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov. Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná. V zmysle ustanovenia § 142 Občianskeho zákonníka ak nedôjde k dohode medzi podielovými spoluvlastníkmi, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov. Pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva nemôže byť na ujmu osobám, ktorým patria práva viaznúce na nehnuteľnosti. Ak teda nebude možné vo Vašom prípade dospieť k dohode s ostatnými podielovými spoluvlastníkmi, môžete na súd podať návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Ak budete chcieť predať svoj spoluvlastnícky podiel za istu cenu, a za túto ho žiaden z terajších spoluvlastníkov nebude chcieť v stanovenej lehote odkupiť, máte možnosť ho ponuknuť tretej strane (teda osobe, ktorá nie je spoluvlastníkom). Ak takej osoby niet, prípadne budete chcieť cenu znížiť, opäť musíte najskor vyzvať terajších spoluvlastníkov. Prípadne využiť vyššie uvedený postup a obrátiť sa na sud so žalobou o zrušenie a vyporiadanie PS.

dobry den, byvam v byte na najvyssom poschodi, nadomnou sa nachadza podkrovie bytovky (spolocne priestory), chcel by som tie priestory odkupit/dostat do daru, a spravit si tam izby a z bytu mezonet... ak som sa spravne docital potrebujem 100% podpisov vlastnikov bytov, chcem sa ale spytat ako sa da spravit darovacia zmluva tak, aby z nej nemuselo byt tolko vyhotoveni, tym padom strasne vela overeni podpisov... 1. moja prva otazka teda znie- da sa spravit splnomocnenie, kde sa overia podpisy vsetkych vlastnikov bytov a splnomocni sa dajme tomu predseda? nasiel som nieco o nejakej notarskej zapisnici 2. da sa to spravit tak, aby nemuseli dostat vsetci ucastnici konania zmluvu, ale spravili by sa len 3 vyhotovenia? 1xmne, 1xna kataster a 1x predsedovi (splnomocnencovi)? 3 je takyto postup spravny: spolocne priestory sa prepisu na jedneho majitela (mna), zo spolocnych su nebytove priestory, ktore treba zmenit na bytove, nasledne stavebne povolenie. na internete toho o tejto problematike neni vela a uz si neviem dat rady ako na to, sme SVB a predbezny suhlas od susedov mam, je este nieco na co som zabudol? dakujem za odpoved

Dobrý deň, vlastním pozemok ornú pôdu ( v územnom pláne je pôda určená na bytovú výstavbu) ,ktorého sme traja spoluvlastníci ( cudzí ľudia). Podľa zákona pri predaji ju musím ponúknuť najprv spoluvlastníkom. Ak odmietnu, môžem ponúknuť inému, ale cena nesmie byť nižšia za akú bol pozemok ponúknutý spoluvlastníkom. Je to ozaj v skutočnosti tak, že týmto spôsobom ma donútia predať pozemok za najnižšiu cenu resp. ho ani nebudem vedieť predať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď pre Moniku: Dobrý deň, v prípade ak ste dvaja kupujúci a daný predmet kúpy kupujete rovným dielom, v kúpnej zmluve musí byť uvedené, že kupujúci kupujú predmet kúpy do svojho podielového spoluvlastníctva, pričom výška podielu každého z kupujúcich predstavuje 2/12 k celku. Tým pádom, že ste dvaja kupujúci nemáte predmet kúpy vo výlučnom vlastníctve ale ste podielovými spoluvlastníkmi.

Dobry den. Poprosim o radu ako ma zniet nasledujuca veta z kupnej zmluvy nakolko sa jedna o pristupovu cestu a pozemok. Kupujucimi som ja a pritalel (nie sme manzelia ani druh a druzka) Predavajuci tuoto zmluvou predava cast predmetu zmluvy 1 kupujucemu vo vyske spoluvlastnickeho podielu 1/6 a kupujuci ho kupuju do svojho podieloveho vlastnictva, podiel 1/6 za kupnu cenu dohodnutu podla clanku...... Otazka 1: Mame uviest vetu v zneni : .............a kupujuci ho kupuju do svojho podieloveho vlastnictva, PODIEL 2/12 ? (nakolko sme dvaja) ide o pristupovu cestu A dalej: Predavajuci tuto zmluvou predavaju predmet zmluvy 2 kupujucemu vo vyske spoluvlastnickeho podielu 1/1 a kupujuci ho kupuju do svojho vylucneho vlastnictva, podiel 1/1.... Otazka 2:Nakolko sme dvaja, mame uviest namiesto VYLUCNEHO VLASTNICTVA podielove vlastnictvo ? tu sa jedna o samotny pozemok. A namiesto 1/1 uviest 2/2 ? Velmmi pekne dakujem za odpoved. Monika

Odpoveď re L.J.: Dobrý deň, vlastnícke právo sa k nehnuteľnostiam pri zmluvných prevodoch nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností, preto je dôležité vedieť, že zmena vlastníka nehnuteľnosti nastáva až vkladom. V prípade, že nebol povolený vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, ste vy stále považovaná za vlastníčku pozemku.

Odpoveď pre Fera : Dobrý deň, v zmysle ustanovenia § 134 ods. 1 Občianskeho zákonníka môžete vo Vašom prípade využiť inštitút vydržania : Oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu troch rokov, ak ide o hnuteľnosť, a po dobu desať rokov, ak ide o nehnuteľnosť. Podmienkou je, aby bol v tejto držbe dobromyselný. Ak potrebujete o svojom vlastníctve úradný doklad a nemáte list vlastníctva zapísaný v katastri nehnuteľností, v ktorom by ste boli oficiálne evidovaný ako vlastník pozemku, o ktorý sa roky staráte a na ktorom roky hospodárite, môžete svoje vlastníctvo doložiť katastru inak. Jedným z riešení je vydanie osvedčenia o vydržaní, ktoré vyhotovuje notár. Pri osvedčení o vydržaní je potrebné uviesť podstatné okolnosti o držbe, týkajúce sa predovšetkým jej doby, oprávnenosti a nepretržiteľnosti. Všetky tieto okolnosti musia byť obsiahnuté vo vašom vyhlásení o vydržaní, ktoré notár osvedčí formou notárskej zápisnice. Rovnako je potrebné notárovi predložiť dôkazy, ktoré osvedčované skutočnosti potvrdzujú.V zmysle Notárskeho poriadku sa naviac vyžaduje aj kladné vyjadrenie obce, v katastrálnom území, ktorej sa nehnuteľnosť nachádza, kladné vyjadrenie posledného vlastníka zapísaného v katastri nehnuteľností (prípadne jeho právnych nástupcov) a kladné vyjadrenie správcu nehnuteľnosti, ktorým je napr. Slovenský pozemkový fond, ak sa vydržanie týka pozemkov neznámych vlastníkov, ktoré sú v správe tohto orgánu. Následne notár vyhotoví oznámenie, ktoré sa zverejní v obci a na notárskom úrade. Súčasťou tohto oznámenia je výzva, aby každý, kto sa cíti byť dotknutý vo svojich právach, podal do 60 dní odo dňa zverejnenia svoje námietky. Až po dodržaní tohto postupu môže notár vydať osvedčenie o vydržaní, na základe ktorého kataster (príslušný katastrálny odbor okresného úradu, bývalá správa katastra pozn.) zapíše vlastnícke právo k vydržanej nehnuteľnosti záznamom.

Dobrý deň zdedila som uznesenim pozemky ...po mojom ockovi ...no boli na pozemkoch exekutory. Po ich odstraneni som pozemky predala...no nebol. Vykonaný. Vklad. Na katastry a medzi tým. Pozemky siahol môj exekútor ...ale pozemky boli už predané ...len nie prepísané ako by som mala teraz postupovať

Dobrý deň,zistil som,že na časti mojej prístupovej cesty k rodinnému domu sú dvaja vlastníci.Ja ho užívam40 rokov,užíval ho môj otec aj starý otec.Jeden z vlastnikov sa vypisal ten druhý sa vypísať nechce.Ako dalej postupovať,ma nárok na pozemok,ked mi ho užívame tolko rokov a na casti toho pozemku stojí ešte aj rodicovský dom môjho otca.Ďakujem

Odpoveď pre Evu: Dobrý deň, zo zákona vyplýva, že pokiaľ niektorý spoluvlastník chce previesť svoj podiel na tretiu osobu, príp. len jedného spoluvlastníka, musí ho najskôr ponúknuť na odkúpenie všetkým ostatným spoluvlastníkom, a to za rovnakých podmienok, za akých by svoj podiel predal tretej osoby. Pokiaľ neide o prevod podielu medzi blízkymi osobami, potom spoluvlastník musí najprv ponúknuť svoj podiel aj ostatným spoluvlastníkom. Spoluvlastník musí teda vyzvať s kvalifikovanou výzvou ostatných spoluvlastníkov, s uvedením minimálnej zákonnej lehoty, v rámci ktorej je potrebné predkupné právo uplatniť, a rovnako s uvedením všetkých podmienok predaja. Po márnom uplynutí lehoty a neprejavení záujmu o odkúpenie podielu, môže spoluvlastník svoj podiel voľne previesť odplatne (na základe kúpnej zmluvy) na Vás. V opačnom prípade by takýto prevod mohli ostatní spoluvlastníci napadnúť, nakoľko bolo porušené ich predkupné právo.

Dobrý deň, chcem sa spýtať: Máme pozemok je rozdelený na 3 časti, 10/20 má mama, 1/20 má strýko a 9/20 má mamin bratranec. Kvôli tomu jej bratrancovi som kúpil vedľajší pozemok nakoľko má veľké bratislavské oči a chcel za tú 9/20 toľko isto ako som dal za celý pozemok vedľa. A nedalo sa sním normálne dohodnúť. Rád by som odkúpil od strýka a mami tých 1/20 a 10/20 a pripojil by som si to ku tomu čo som kúpil veda. Majú tam dedičskú ťarchu. Takže kedže som blízky rodinný príslušník tak nepotrebujeme pri zmluve súhlas od matkinho bratranca z BA? A je potom možné to potom po prepise na mňa, rozparcelovať pozdĺžne a priradiť tých 11/20 v môj prospech aby som mal väčší pozemok? nakoľko bližšie ku mne je starý dom, ktorý je v havarijnom stave a rád by som ho potom zbúral a na druhej polovici majú letnú kuchynku. Alebo s tým je veľký problém ?

Idem kupovat pozemok , ktory je rozdeleny na 4tiny, a kupujem len 1/4. Kazda 4tina ma svojho majitela , staci ked sa to jednoducho prepise alebo treba aj nejake suhlasi a upovedomenie zvysnych majitelov?

Odpoveď pre Jarku zo dňa 30. augusta 2016: Dobrý deň, v prípade darovania rôznych podielov je potrebné jednoznačne uviesť veľkosť prevádzaného podielu v prípade každej nehnuteľnosti, parcelu na ktorej sa pozemok nachádza, jeho výmeru, kde sa nachádza podľa katastrálneho územia, samozrejme číslo LV kde je pozemok evidovaný, kto nadobúda aký podiel z čoho. Presná špecifikácia sa uvádza nielen v samotnej darovacej zmluve ale i v návrhu na vklad, v opčnom prípade, ak by bolo nejednoznačné, čo kto prevádza a čo kto nadobuda, kataster vám návrh na vklad neschváli a zmluvu vás vyzve v stanovenej lehote prepracovať, pričom budete musieť opätovne uhrádzať správny poplatok za návrh na vklad.

Odpoveď pre Máriu : Dobrý deň, v zmysle ustanovenia § 140 Občianskeho zákonníka:"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe."Svoj podiel teda môžete darovať svojej dcére, nakoľko je ako Váš priamy príbuzný Vašou blízkou osobou.

Dobrý deň, rodičia resp. otec chce darovať pozemky + podiely na prístupových cestách dvom deťom. Darca bude darovať pozemky 1/1 a prístupové cesty kde sú rôzne podiely napr. 1/6, 2/64,... Chcela by som sa opýtať ako pripraviť darovaciu zmluvu. Stačí vymenovať parcely a cesty a napísať jednou vetou, že každý z obdarovaných získa 1/2 zo všetkého? Alebo je potrebné vypočítať podiely a ku každému pozemku, či ceste uviesť presný podiel napr. obdarovaný1 dostane 1/2 a odbarovaný2 tiež 1/2. V prípade menších podielov darca daruje napr. 2/64, to znamená, že rozdelenie by malo byť 2/128 pre každého? Ďakujem za odpoveď.

chcem sa spýtať či môžem moju časť po otcovej smrti 1/3 darovať dcére aj ked vlastníkom je mama a staršia sestra.

Odpoveď pre Mariannu Ďuďákovú: Dobrý deň, ako podieloví spoluvlastníci spomínaný pozemok môžete darovať dcére, a to písomnou darovacou zmluvou a návrhom na vklad do katastra nehnuteľností. V tom prípade by ona stala jedinou (výlučnou) vlastníčkou nehnuteľnosti. Neuvádza však či je dcéra plnoletá alebo maloletá, v prípade, ak je dcéra maloletá darovacia zmluva si bude vyžadovať schválenie súdom.

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prihlasujem sa k bezplatnému zasielaniu newsletterov a právnych noviniek a súhlasím s ich zasielaním na moju emailovú adresu.